Nr. 648 - cu privire cererea prealabilă din 4 august 2022 a domnului Ghenadie Morcov privind anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 623/2022

  • 19.08.2022
  • 389
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire cererea prealabilă din 4 august 2022 a domnului Ghenadie Morcov
privind anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 623/2022
 
Domnul Ghenadie Morcov a depus la Comisia Electorală Centrală o cerere prealabilă, înregistrată sub nr. CEC-9/48 din 4 august 2022, prin care solicită anularea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 623 din 1 august 2022 „Cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate privind ridicarea unui mandat de consilier din Consiliul raional Drochia”.
În cerere se invocă faptul că, prin adoptarea hotărârii nr. 623/2022, Comisia a încălcat art. 119 alin. (1) din Codul administrativ, conform căruia conținutul unui act administrativ individual trebuie să fie suficient de cert. Se mai arată că în textul hotărârii Comisiei Electorale Centrale nu este indicată data recepționării notificării emise de Autoritatea Națională de Integritate cu privire la ridicarea mandatului domnului Ghenadie Morcov, consilier ales în cadrul Consiliului raional Drochia pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
De asemenea, domnul Ghenadie Morcov susține că i-au fost încălcate dreptul la un proces echitabil și dreptul de acces la justiție, deoarece nu a fost citat pentru a participa la ședința de examinare a cererii de apel înaintate împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 21 iunie 2021, adoptate în cauza de contencios administrativ pe care a depus-o la Autoritatea Națională de Integritate cu privire la anularea actelor administrative individuale defavorabile.
Subsidiar, autorul cererii prealabile afirmă că atât Autoritatea Națională de Integritate în actul de constatare din 1 noiembrie 2019, cât și Comisia Electorală Centrală în hotărârea emisă nu au precizat care mandat de consilier îi este ridicat. Drept argument susține că în momentul în care Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților, el deținea un mandat obținut în cadrul alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, iar actualmente are mandat de consilier câștigat în alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.
Domnul Ghenadie Morcov mai arată că în hotărârea Comisiei Electorale Centrale este indicat drept temei legal al emiterii actului pct. 15 lit. c) și pct. 17 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019. Or, regulamentul în cauză fiind adoptat la data de 4 iunie 2019, produce efecte după perioada în interiorul căreia el a încălcat regimul juridic al incompatibilităților. Conducându-se de principiul retroactivității legii, domnul Ghenadie Morcov consideră că prevederile regulamentului menționat nu îi pot fi aplicate.
 
Examinând argumentele formulate în cererea prealabilă, Comisia Electorală Centrală relevă următoarele. 
La data de 1 august 2022, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărârea nr. 623 „Cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate privind ridicarea unui mandat de consilier din Consiliul raional Drochia”. Ulterior, în aceeași zi, hotărârea respectivă a fost comunicată prin plasarea acesteia pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md, conform art. 18 alin. (5) din Codul electoral.
Astfel, potrivit pct. 1 din hotărârea menționată, Comisia Electorală Centrală a ridicat mandatul consilierului Ghenadie Morcov ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul raional Drochia având la bază actul de constatare al Autorității Naționale de Integritate nr. 111/04 din 1 noiembrie 2019 privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.
Potrivit  art. 5 alin. (2) lit.c1) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, mandatul consilierului  încetează înainte de termen în caz de stabilire, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese.
În conformitate cu art. 5 alin. (3) și alin. (31) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, Comisia Electorală Centrală inițiază procedura de ridicare a mandatului de consilier în caz de incompatibilitate a funcției doar la sesizarea Comisiei de către Autoritatea Națională de Integritate.
Drept consecință, nu poate fi reținut argumentul autorului cererii prealabile, conform căruia sunt ilegale inițierea procedurii administrative de către Comisia Electorală Centrală și, respectiv, pronunțarea unei hotărâri în acest sens.
La art. 16 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale se statuează că subiectul declarării se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simultan o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis prin Constituția Republicii Moldova şi/sau prin alte acte legislative.
Astfel, în Actul de constatare nr. 111/04 din 1 noiembrie 2019, emis de Autoritatea Națională de Integritate, s-a constatat că domnul Ghenadie Morcov a exercitat concomitent mandatul de consilier în cadrul Consiliului raional Drochia și mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova mai mult de 30 de zile, perioadă în care incompatibilitatea urma a fi înlăturată.
În speță, art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local prevede că mandatul alesului local este incompatibil cu exercitarea altei funcții de demnitate publică.
Comisia reține art. 2 și art. 3 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, conform cărora funcția de deputat este funcție de demnitate publică.
Mai mult, în conformitate cu prevederile cadrului legal special aplicabil statutului alesului local, și anume ale art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de incompatibilitate a funcției, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv.
Actul de constatare nr. 111/04 din 1 noiembrie 2019 a rămas definitiv din momentul devenirii irevocabile a hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 21 iunie 2021.
Totodată, cu referire la cele susținute de autorul cererii prealabile că i-ar fi încălcate dreptul la un proces echitabil și dreptul de acces la justiție, Comisia menționează că nu are competența de a se pronunța asupra legalității actelor judecătorești și procedurilor judiciare.
În privința alegației precum că în actul de constatare nu se arată care anume mandat este ridicat și că actul vizează mandatul obținut în alegerile locale generale din 2015, Comisia reține art. 23 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, conform căruia încălcarea prevederilor legale atrage răspunderea juridică pe care fiecare subiect și-o asumă.
Deci, în corespundere cu alin. (6) – (8) ale aceluiași articol, prin Actul de constatare nr. 111/04 din 1 noiembrie 2019 rămas definitiv, comunicat  Comisiei la data de 27 iulie 2022 prin Adresa nr. 04-04/4286 din 25 iulie 2022, domnului Ghenadie Morcov i-a fost aplicată interdicția de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, inclusiv eligibilă, pe o perioadă de 3 ani. Termenul de 3 ani începe să curgă de la data eliberării sau destituirii din funcția publică sau de demnitate publică sau dacă persoana a ocupat o funcţie electivă, ea nu mai poate ocupa aceiași funcţie pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.
Respectiv, nu este relevant argumentul conform căruia actul de constatare a fost emis în privința mandatului obținut la un scrutin anterior celui din anul 2019.
Cât privește cadrul normativ care a stat la baza emiterii hotărârii nr. 623/2022 și la care se face trimitere în clauza de adoptare a respectivei hotărâri, adică Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea nr. 2514/2019, Comisia menționează  că dispozițiile regulamentare vizează procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier. Regulamentul în cauză conține dispoziții elaborate cu scopul de a pune în aplicare și a detalia  normele legale primare, cuprinse atât în Codul electoral, cât și în legi conexe, precum Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.
Prin urmare, Comisia relevă că hotărârea nr. 623/2022 a fost adoptată fiind întrunite condițiile atât privind inițierea procedurii administrative potrivit art. 69 alin (4) din Codul administrativ, în baza Actului de constatare nr. 111/04 din 1 noiembrie 2019, cât și privind competența sa de adoptare a hotărârii.
Având în vedere cele menționate, Comisia ajunge la concluzia netemeiniciei cererii prealabile depuse de domnul Ghenadie Morcov asupra hotărârii nr. 623/2022.
În temeiul art. 18 alin. (2) și (4) și art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 167, art. 169 alin. (2) și art. 209 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se respinge ca neîntemeiată cererea prealabilă nr. CEC-9/48 din 4 august 2022 depusă de domnul Ghenadie Morcov.
2. Hotărârea se remite, spre informare, domnului Ghenadie Morcov și Consiliului raional Drochia.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
                                                                    
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 19 august 2022
Nr. 648