logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „NOI”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)


https://a.cec.md/index.php/ro/privind-demersul-de-inregistrare-a-candidatilor-la-functia-de-deputat-2751_99567.html

H O T Ă R Â R E privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „NOI”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)   La data de 28 mai 2021, domnul Vladimir Dachi a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați

H O T Ă R Â R E

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „NOI”,

a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La data de 28 mai 2021, domnul Vladimir Dachi a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „NOI”  (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Național al Partidului Politic „NOI” din 27 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 54 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarațiilor care nu conține datele personale cu acces limitat;

6. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

7. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

8. Demersul privind confirmarea domnului Dan Leontii în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale.

9. Demersul privind confirmarea doamnei Axenia Iasîr în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot fără descrierea deplină.

Ulterior, la data de 30 mai 2021, prin demersul înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/12749, au fost prezentate următoarele documente: Statutul partidului și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice de la Agenția Servicii Publice; declarațiile candidaților privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament; copia de pe buletinul de identitate al persoanei desemnate în calitate de trezorier.

În procesul verificării documentelor depuse, au fost constatate unele deficiențe ce țin de corectitudinea îndeplinirii lor: lipsa actului ce ar atesta studiile juridice ale persoanei desemnate în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ la Comisia Electorală Centrală; nerespectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la întocmirea listei de candidați; nedeținerea cetățeniei Republicii Moldova de către candidatul de la poziția nr. 2 din listă, domnul Mihai Cristian, conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova și a datelor din Registrul de stat al populației și nevalabilitatea buletinului de identitate pe numele titularului vizat, de pe care s-a făcut copia prezentată Comisiei. 

 

Ca urmare, la data de 30 mai 2021 a fost întocmită o notă informativă cu descrierea succintă a deficiențelor identificate și adusă la cunoștință sub semnătură domnului Vladimir Dachi, președintele Partidului Politic „NOI”.

La data de 1 iunie 2021, prin scrisoarea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/12809, au fost prezentate documentele în corespundere cu cerințele stabilite, însă fără actul ce ar atesta studiile juridice ale persoanei desemnate în calitate de reprezentant la Comisia Electorală Centrală și cu un alt simbol electoral decât cel depus inițial, la fel fără descriere deplină, dar care este aprobat prin Statutul partidului.

Drept urmare, la data de 2 iunie 2021, Comisia i-a solicitat domnului Vladimir Dachi, prin demersul nr. CEC-8/4066, confirmarea simbolului electoral și prezentarea acestuia pe suport hârtie cu descrierea deplină, precum și în varianta electronică în formatul corespunzător. Prin aceeași scrisoare, Comisia i-a comunicat repetat domnului Vladimir Dachi că domnul Mihai Cristian, candidatul de la poziția nr. 2 din listă, conform informației prezentate de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova și a datelor din Registrul de stat al populației, nu deține cetățenia Republicii Moldova, iar buletinul de identitate de pe care s-a făcut copia prezentată Comisiei este nevalabil.

În aceeași zi, pe 2 iunie curent, Comisia a recepționat și înregistrat sub nr. CEC-7/12836 răspunsul semnat de domnul Vladimir Dachi, prin care se confirmă simbolul electoral, fiind prezentat pe hârtie în culori alb-negru și în varianta electronică, însă fără descrierea deplină, făcându-se trimitere la prevederile din Statutul partidului prin care a fost aprobat simbolul acestuia.

Ulterior, la data de 3 iunie 2021, a fost prezentat suplimentar Procesul-verbal nr. 2 al Consiliului Național al Partidului Politic „NOI” din 2 iunie 2021, privind modificarea listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlament și desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ la Comisia Electorală Centrală. Astfel, în urma operării modificărilor, lista candidaților cuprinde 53 persoane, fiind exclus candidatul de la poziția nr. 2 și modificată ordinea candidaților în listă. Lista candidaților la funcția de deputat a fost anexată la procesul-verbal.

Conform procesului-verbal nr. 2 din 2 iunie curent și a scrisorii recepționate și înregistrate la Comisie sub nr. CEC-7/12869, în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ la Comisia Electorală Centrală a fost desemnată doamna Elena Demian, la scrisoare fiind anexat actul ce atestă deținerea de către persoana vizată a studiilor de licență în domeniul juridic.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 53 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „NOI” pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, doamna Elena Demian.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Axenia Iasîr.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 4 iunie 2021

Nr. 4958