Nr. 4819 - cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral „RENATO USATÎI” și a simbolului electoral

  • 05.05.2021
  • 1221
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral

„RENATO USATÎI” și a simbolului electoral

 

La 4 mai 2021, domnul Renato Usatîi a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea Blocului electoral „RENATO USATÎI” pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.

Blocul electoral „RENATO USATÎI” a fost constituit de către Partidul Politic „Partidul Nostru” (procesul-verbal nr. 1/2021 din 28 aprilie 2021 al ședinței Consiliului Național al Partidului Politic „Partidul Nostru”) și Partidul Politic „PATRIA” (procesul-verbal nr. 3 din 28 aprilie 2021 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „PATRIA”). În baza acordului de constituire, a fost format Consiliul Național al blocului electoral din 6 membri, dintre care domnul Renato Usatîi a fost ales președinte al blocului electoral, acesta fiind împuternicit să reprezinte blocul în raport cu autoritățile publice, inclusiv cu organele electorale, precum și cu alte persoane fizice și juridice, să semneze acte în numele acestuia, inclusiv demersurile de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Consiliul Național al blocului electoral a fost împuternicit să aprobe și, după caz, să modifice lista candidaților din partea blocului electoral, să desemneze reprezentantul cu drept de vot consultativ, persoana responsabilă de finanțe (trezorierul), reprezentanții, observatorii și persoanele de încredere în organele electorale, să decidă asupra modului de gestionare a contului bancar cu mențiunea „Fond electoral” al blocului, să aprobe și să modifice strategia electorală a blocului, să aprobe decizia de lichidare a blocului, să îndeplinească și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral.  

În cazul în care președintele blocului electoral va fi în imposibilitate de a semna actele menționate supra, acesta va putea delega membrului Consiliului Național al blocului – Elena Grițco, dreptul de a semna demersurile de desemnare a reprezentanților, observatorilor și persoanelor de încredere în toate organele electorale, de a reprezenta blocul în raport cu autoritățile publice și alte persoane, de a prezenta și semna rapoartele financiare, precum și orice alte rapoarte obligatorii, de a întocmi și semna documentele de casă, bancare și de decontare, datoriile financiare, comerciale și calculate, dispozițiile și ordinele de plată, facturile fiscale, actele de îndeplinire a lucrărilor, precum și orice alte documente financiare. În acest scop, președintele blocului electoral va delega dreptul de primă semnătură pe documentele bancare, de casă și de decontare, precum și autorizează să solicite legalizarea semnăturii sale cu dreptul de prima semnătură pe fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei, să încheie și să semneze contracte cu banca comercială privind deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” în lei, precum și alte contracte bancare, să încheie contracte cu furnizorii de servicii comunale, internet, telefon (alte servicii de comunicație), precum și contracte de prestări servicii, contracte de locațiune, contracte de comodat și alte contracte necesare în vederea bunei desfășurări a campaniei electorale.

La 28 aprilie 2021, în baza proceselor-verbale ale organelor abilitate, conducătorii partidelor respective au semnat Acordul de constituire a blocului electoral pentru a participa în comun la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 cu denumirea integrală Blocul electoral „RENATO USATÎI”. Blocul electoral nu va avea o denumire prescurtată.

Blocul electoral „RENATO USATÎI” a înaintat Comisiei Electorale Centrale simbolul electoral pentru imprimare în buletinele de vot, care reprezintă un pătrat de culoare albă, în interiorul căruia sunt imprimate în două rânduri cuvintele RENATO USATÎI. Caracterele inscripției RENATO USATÎI sunt majuscule de culoare neagră, bold.

Materialele prezentate au fost verificate și s-a constatat corespunderea lor prevederilor Codului electoral.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 46 alin. (2), art. 53 alin. (4) din Codul electoral nr.1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se înregistrează Blocul electoral „RENATO USATÎI” pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, constituit de către Partidul Politic „Partidul Nostru” și Partidul Politic „PATRIA”.

2. Se înregistrează simbolul electoral al Blocului electoral „RENATO USATÎI” pentru participare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, care reprezintă un pătrat de culoare albă, în interiorul căruia sunt imprimate în două rânduri cuvintele RENATO USATÎI. Caracterele inscripției RENATO USATÎI sunt majuscule de culoare neagră, bold.

3. Consiliul Național al blocului electoral va aproba și modifica listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, va desemna și revoca reprezentantul cu drept de vot consultativ al blocului la Comisia Electorală Centrală, va desemna persoana responsabilă de finanțe (trezorierul), va desemna reprezentanții, observatorii și persoanele de încredere în organele electorale, va decide asupra modului de gestionare a contului bancar „Fond electoral”, va aproba și modifica strategia electorală a blocului electoral, va aproba decizia de lichidare a blocului electoral și va îndeplini și alte atribuții ce se impun unui concurent electoral în conformitate cu legislația în vigoare. Toate actele blocului electoral constituit sunt semnate de către președintele blocului, dl Renato Usatîi, iar în imposibilitatea acestuia de a le semna, acestea vor fi semnate de către persoana indicată în acordul de constituire, dna Elena Grițco.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 mai 2021

Nr. 4819