Nr. 903 - cu privire la cererea prealabilă din 25 ianuarie 2023 depusă de domnul Oleg Malîi, privind anularea parțială a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 876/2023

  • 31.01.2023
  • 562
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la cererea prealabilă din 25 ianuarie 2023 depusă de domnul Oleg Malîi,
privind anularea parțială a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 876/2023
 
La data de 25 ianuarie 2023, domnul Oleg Malîi a depus la Comisia Electorală Centrală o cerere prealabilă, înregistrată sub nr. CEC-7/4077 din 25 ianuarie 2023, prin care solicită:
1)  admiterea cererii prealabile spre examinare;
2) admiterea cererii prealabile și anularea parțială a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 876 din 20 ianuarie 2023, în ceea ce privește:
- pct. 1 în partea sintagmei „și Consiliul raional Căușeni.”;
- pct. 2 în partea sintagmei „și Consiliul raional Căușeni.”;
- pct. 3 în partea sintagmei „și secretarul Consiliului raional Căușeni”.
3) admiterea cererii privind suspendarea executării parțiale a actului administrativ contestat, hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 876 din 20 ianuarie 2023, în ceea ce privește:
- pct. 1 în partea sintagmei „și Consiliul raional Căușeni”;
- pct. 2 în partea sintagmei „și Consiliul raional Căușeni”;
         - pct. 3 în partea sintagmei „și secretarul Consiliului raional Căușeni”.
 
I. Considerentele petentului
 
1. În motivarea cererii prealabile, domnul Oleg Malîi își exprimă dezacordul cu privire la ridicarea mandatului său de consilier deținut în Consiliul raional Căușeni, deoarece, în opinia sa, actul de constatare nr. 46/20 din 15 februarie 2022 al Autorității Naționale de Integritate s-a referit la faptul nesoluționării conflictului în exercitarea funcției de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni. În baza actului respectiv, petentul conchide, Comisia urma să ridice numai mandatul de consilier comunal, și nicidecum pe cel raional.
2. De asemenea, petentul susține că, potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și ale Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcția de consilier local nu este nici funcție publică, nici funcție de demnitate publică. În opinia petentului, pct.3 din actul de constatare, prin care s-a stabilit decăderea petentului din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese, este în contradicție cu prevederile legale.
3. Petentul face trimitere și la art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, conform căruia, mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de stabilire, prin act de constatare rămas definitiv al Autorității Naționale de Integritate, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, a luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese.
Funcția de consilier comunal și cea de consilier raional, menționează petentul, sunt funcții distincte, iar luarea unei decizii în cadrul consiliului comunal nu produce efecte juridice pentru mandatul de consilier raional.
 
II. Circumstanțele cauzei
 
4. Prin adresele înregistrate la Comisie sub nr. CEC-7/3804 din 13 decembrie 2022 și nr. CEC-7/3846 din 22 decembrie 2022, domnul Victor Rența, inspector de integritate principal la Inspectoratul de Integritate, a notificat Comisia Electorală Centrală în vederea ridicării mandatului de consilier deținut de domnul Oleg Malîi în cadrul Consiliului comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni, pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.
5. Conform actului de constatare al Autorității Naționale de Integritate nr. 46/20 din 15 februarie 2022, exercitând mandatul de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni, domnul Oleg Malîi a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin faptul că nu a soluționat și nu a informat în scris, în termen de 3 zile de la data constatării, Autoritatea Națională de Integritate despre situațiile de conflict de interese real în care s-a aflat și, respectiv, a încheiat direct acte juridice în care avea interese personale.
6. În conformitate cu pct. 3 al actului de constatare, Autoritatea Națională de Integritate a decis decăderea domnului Oleg Malîi din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
7. Ulterior, prin hotărârea Completului specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău din 30 mai 2022, acțiunea înaintată de Oleg Malîi împotriva Autorității Naționale de Integritate, cu privire la contestarea actului administrativ individual defavorabil, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, prin încheierea irevocabilă din 23 noiembrie 2022, a declarat inadmisibil recursul depus de Oleg Malîi.
8. În contextul speței, s-a atestat faptul că domnul Oleg Malîi deține inclusiv mandatul de consilier în Consiliul raional Căușeni.
9. Conducându-se de art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, Comisia a conchis că urmează a fi ridicate ambele mandate de consilier.
10. Complementar Comisia a reținut carențe în actul de constatare respectiv, și anume:
1) la pct. 3:  „Se decade dl Oleg Malîi, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese”;
2) la pct. 4: „Se înscrie dl Oleg Malîi în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese”.
11. Conform dispozitivului actului de constatare, în privința domnului Oleg Malîi s-a aplicat interdicția de a ocupa orice funcție publică sau de demnitate publică.
În acest sens, Comisia a reținut că legiuitorul, la art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, a stabilit clar că subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică şi/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său.
Făcând excepție pentru funcții elective, legiuitorul dezvoltă norma și stabilește: „Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului”, ceea ce este o consecință previzibilă pentru subiectul în cauză.
10. Astfel, inspectorul de integritate a stabilit interdicția de a exercita funcțiile publice și cele de demnitate publică, pe când fapta imputată a fost comisă în exercitarea funcției de consilier, ceea ce impune stabilirea interdicției anume pentru funcția de consilier în cadrul consiliului local, și nicidecum pentru toate funcțiile publice și cele de demnitate publică.
 
III. Aprecierea cererii prealabile
 
11. În hotărârea sa nr. 876/2023 contestată, Comisia a reținut că, pentru atingerea scopului legal urmărit de a asigura imparțialitatea consilierului local în exercițiul mandatului, legiuitorul a considerat proporțională măsura de a-l lipsi pe consilier de mandat dacă acesta admite abaterile mai sus menționate, inclusiv de a-i stabili interdicții pe viitor de ocupare a acelorași funcții, iar instituțiilor de resort le-a stabilit obligația de a executa și implementa eficient reglementările în cauză.
12. De asemenea, Comisia a menționat că art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 768/2000  se răsfrânge asupra tuturor consilierilor locali, indiferent de nivelul autorității locale din care aceștia fac parte (sătească/comunală, orășenească/municipală sau raională). Deci, acțiunile/inacțiunile calificate de către Autoritatea Națională de Integritate, prin act de constatare definitiv, ca încălcare a  regimului juridic al conflictelor de interese duc necondiționat și imperativ la încetarea mandatului de consilier, indiferent de nivelul autorității locale din care acesta face parte, ceea ce, în speță, înseamnă atât încetarea mandatului de consilier comunal, cât și a mandatului de consilier raional.
13. Comisia conchide că nu pot fi reținute alegațiile petentului, potrivit cărora s-ar putea deduce inaplicabilitatea efectelor juridice pentru încetarea funcției de consilier raional și celei de consilier comunal din motiv că aceste funcții sunt distincte, or, însuși legiuitorul la art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 768/2000 a înglobat ambele funcții în termenul de ”consilier”. Același raționament derivă și din prevederile Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, care în Secțiunea I a Capitolului VI și, în special, la art. 47 asimilează activitatea consiliului raional cu cea a consiliilor de nivel inferior, fiind delimitată doar competența ierarhică.
14. Mai mult, instituția încetării mandatului de ales local în baza actelor de constatare ale Autorității Naționale de Integritate urmează a fi privită în mod sistematic și complex inclusiv prin prisma cadrului legal conex.
Astfel, în speța dată, actul de constatare reprezintă stabilirea unui fapt juridic de încălcare de către alesul local a normelor de conduită incompatibile cu statutul de ales local. Emiterea unui act de constatare definitiv prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea nr.768/2000 reprezintă o constatare a faptului juridic de neglijare a propriilor obligațiuni în postul de reprezentare a intereselor în aria administrației publice locale, care duce la încetarea raporturilor respective. De menționat că aceeași abordare este aplicabilă și în cazul primarilor, mandatul cărora încetează conform acelorași temeiuri stabilite de art.5 alin.(8) lit. b) din Legea nr. 768/2000.
15. În aceeași ordine de idei nu poate fi reținută alegația petentului precum că funcția de consilier nu este o funcție publică sau de demnitate publică și, prin urmare, lui nu îi este aplicabilă interdicția stabilită de actul de constatare, or, hotărârea Comisiei nu s-a referit la interdicția de a ocupa o funcție electivă, ci numai la încetarea mandatului, fiind concomitent sesizat viciul actului de constatare, pentru a nu admite lezarea arbitrară a drepturilor petentului pe viitor de a ocupa o altă funcție decât cea de consilier local.
După cum s-a arătat mai sus, în opinia petentului, acțiunile ilicite stabilite prin actul de constatare sunt aferente doar funcției de consilier local în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni, prin urmare interdicția ar urma să fie aplicată anume pentru exercitarea funcției în consiliul comunal. Însă argumentul petentului nu poate fi reținut din considerentele scopului menționat supra, or, persoana compromisă în postura de consilier comunal este decăzută în dreptul de a exercita aceeași postură, indiferent de  nivel/localitate. O abordare contrară ar lipsi norma regulatoare de raționament, iar pentru a fi îndeplinită cerinţa legăturii raţionale, este suficientă chiar și o realizare parţială a scopului legitim urmărit (a se vedea, mutatis mutandis, Hotărârea Curții Constituționale nr.37 din 7 decembrie 2021, § 74).
16. În ceea ce privește solicitarea petentului privind suspendarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 876/2023, Comisia atrage atenția că, potrivit art.172 alin.(1) din Codul administrativ, suspendarea se efectuează până la finalizarea procedurii administrative.
Având în vedere că prin prezenta hotărâre se finalizează procedura administrativă de examinare a cererii prealabile, este inutil de a se pronunța asupra suspendării acesteia.
Pentru motivele arătate, Comisia ajunge la concluzia netemeiniciei cererii prealabile depuse de domnul Oleg Malîi împotriva hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 876/2023 și în temeiul art. 25 lit. q) și art. 32 din Codul electoral, precum și art. 10 alin. (1), art. 167, art. 169 alin. (2), art. 209 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se respinge ca neîntemeiată cererea prealabilă nr. CEC-9/4077 din 25 ianuarie 2023 depusă de domnul Oleg Malîi.
2. Hotărârea se remite, spre informare, domnului Oleg Malîi și Consiliului raional Căușeni.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 876/2023 cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate privind actul de constatare nr. 46/20 din 15 februarie 2022 poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3) în conformitate cu prevederile Codului administrativ.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 31 ianuarie 2023
Nr. 903