Nr. 500 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/1 din 4 mai 2022 a domnilor Iurie Gînu și Zaharia Cimpoieșu, candidați desemnați de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru funcția de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești

  • 06.05.2022
  • 3203
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la contestația nr. CEC-10ALN/1 din 4 mai 2022
a domnilor Iurie Gînu și Zaharia Cimpoieșu, candidați desemnați de
Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru funcția de consilier
în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat și a înregistrat sub nr. CEC-10ALN/1 din 4 mai 2022 contestația formulată de domnii Iurie Gînu și Zaharia Cimpoieșu, candidați înaintați de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru funcția de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești.
Contestatarii solicită:
1. Anularea înregistrării concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în conformitate cu prevederile art. 75 din Codul electoral;
2. Tragerea la răspundere juridică a persoanei/persoanelor pentru pretinse acțiuni de fals în acte publice.
În motivarea contestației, se arată că înregistrarea listei de candidați din partea Partidului Politic „Șor” pentru funcția de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești, s-a efectuat cu încălcarea legislației electorale. Autorii susțin că domnul Ghenadie Donica și doamnele Stepanida Moraru, Zinovia Toderița, Vera Munteanu și Elena Crasaveț, persoane care figurează pe lista candidaților înregistrați sub numerele 6, 7, 8, 10 și 11, nu și-au dat consimțământul pentru a candida și nu au completat personal declarațiile prevăzute la art. 49 alin. (1) din Codul electoral.
În calitate de probe, contestatarii au anexat declarațiile scrise ale persoanelor vizate, prin care acestea confirmă neacordarea consimțământului de a candida și solicită excluderea din listă. Potrivit declarațiilor, persoanele respective au semnat niște acte la solicitarea unei persoane terțe, prezentându-i copiile actelor de identitate, fără a fi informate pentru ce le semnează.
La data de 5 mai 2022, Partidul Politic „Șor” a depus o referință la contestație, semnată de doamna Marina Tauber, vicepreședinta partidului. Referința este înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10ALN/1/R/2. În referință se solicită respingerea integrală a contestației ca fiind neîntemeiată și lipsită de suport juridic, pentru considerentele formulate în cele ce urmează.
La data de 28 aprilie 2022, reprezentantul Partidului Politic „Șor” a depus toate documentele necesare pentru înregistrarea listei de candidați la funcția de consilier din partea partidului la alegerile locale noi din 29 mai 2022. Actele au fost prezentate în termen, au fost întocmite și îndeplinite conform condițiilor legale, recepționate și, respectiv, verificate de către membrii Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica nr. 20/3, iar după ce au fost verificate, Partidul Politic „Șor” a fost înregistrat în calitate de concurent electoral.
Toate declarațiile de consimțământ prezentate organului electoral au fost citite și semnate personal de către persoanele din listă, inclusiv de domnul Ghenadie Donica și doamnele Stepanida Moraru, Zinovia Toderița, Vera Munteanu și Elena Crasaveț,
În referință se mai susține că refuzul de a candida la funcția de consilier în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022 a fost exprimat brusc de persoanele menționate mai sus la data de 3 mai 2022, în perioada imediat următoare după ce lista de candidați a fost înregistrată, iar motivul refuzului este echivoc și discutabil. Doamna Marina Tauber invocă și faptul că persoanele numite au fost intimidate de către conducătorii administrației publice din comuna Bobeica care, după părerea domniei sale, sunt susținători și simpatizanți ai concurentului electoral Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”.
În această situație, Partidul Politic „Șor” a decis înlocuirea candidaților ale căror nume au fost date mai sus. Astfel, în 5 mai 2022 partidul i-a solicitat Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica nr. 20/3 modificarea listei de candidați pentru funcția de consilier în comuna Bobeica în cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022.
În referință se arată că materialele prezentate de către contestatari nu pot fi calificate drept probe, deoarece au fost prezentate contrar prevederilor art. 72 alin. (3) din Codul electoral și pct. 8 din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353/2010.
Examinând documentele prezentate de părți, Comisia Electorală Centrală constată următoarele.
Contestatarii, de fapt, solicită anularea hotărârii nr. 11 din 3 mai 2022 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica nr. 20/3 „Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești, desemnați de către Partidul Politic „Șor”.
La adoptarea hotărârii, organul electoral a examinat setul de documente prezentat în condițiile art. 49 din Codul electoral în coroborare cu pct. 39 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2584/2019.
Astfel, conform notei informative prezentate Comisiei, înregistrată sub nr. CEC-10ALN/1/R, Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica nr. 20/3 a comunicat despre lipsa neregulilor în actele verificate pentru înregistrarea listei de candidați din partea Partidului Politic „Șor”.
Având în vedere explicațiile părților, solicitarea partidului către consiliul electoral privind modificarea listei de candidați din partea Partidului Politic „Șor”, în conformitate cu art. 29 lit. f) din Codul electoral, inclusiv prin prisma prevederilor art. 137 alin. (1) și (3) din Codul electoral, Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica, raionul Hâncești, nr. 20/3, urmează să se pronunțe asupra speței.
Suplimentar, cu referire la cerința de anulare a înregistrării concurentului electoral, Comisia reține prevederile art. 75 alin. (5) din Codul electoral care stabilește exhaustiv temeiurile de anulare a înregistrării concurentului electoral, după cum urmează:
a) folosirea de către concurentul electoral a fondurilor financiare și materiale nedeclarate sau depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral;
b) utilizarea de către concurentul electoral a mijloacelor financiare din străinătate;
c) nesuspendarea din funcție de către candidatul care are această obligație;
d) încălcarea de către concurentul electoral a prevederilor art. 52 alin. (3) din același cod.
Prin urmare, motivele invocate în contestație și probele anexate nu se încadrează în temeiurile arătate mai sus.
În privința cerințelor de tragere la răspundere juridică a persoanei/persoanelor pentru pretinse acțiuni de fals în acte publice și pretinse acțiuni de intimidare de către conducătorii administrației publice din comuna Bobeica, Comisia va sesiza Inspectoratul de Poliție Hâncești.
Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. m), art. 73 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 3353/2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se admite parțial contestația nr. CEC-10ALN/1 din 4 mai 2022 a domnilor Iurie Gînu și Zaharia Cimpoieșu, candidați desemnați de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” pentru funcția de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești.
2. Se obligă Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica nr. 20/3 să examineze solicitarea din 5 mai 2022 a concurentului electoral Partidul Politic „ȘOR” privind modificarea hotărârii nr. 11 din 3 mai 2022 „Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hâncești, desemnați de către Partidul Politic „Șor”.
3. Se sesizează Inspectoratul de Poliție Hâncești pentru examinarea circumstanțelor unor pretinse acțiuni de intimidare de către conducătorii administrației publice din comuna Bobeica, raionul Hâncești, precum și a celor menționate în declarațiile semnate de domnul Ghenadie Donica și doamnele Zinovia Toderița, Vera Munteanu, Stepanida Moraru, Elena Crasaveț.
4. Hotărârea nr. 11 din 3 mai 2022 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Bobeica, raionul Hâncești, nr.20/3 poate fi atacată, în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri, la Judecătoria Hâncești (adresa: str. Chișinăului, nr. 7, mun. Hâncești).
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                               Pavel POSTICA
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 6 mai 2022
Nr. 500