Nr. 4856 - cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 21.05.2021
 • 1185
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile

de finanțe (trezorierul)

 

La 14 mai 2021 domnul Krestianinov Egor a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Comitetului Republican al Partidului Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic” din 12 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 101 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcției deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;

9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

10. Statutul și decizia de înregistrare de la Agenția Servicii Publice;

11. Demersul privind confirmarea doamnei Alina Palii în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către doamna Alina Palii a studiilor de licențiat în domeniul juridic;

12. Demersul privind confirmarea domnului Serghei Zavorotco în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) a fost depus la Comisie pe data de 17 mai 2021 cu anexarea procesului-verbal nr.5 al ședinței Comitetului Republican al Partidului Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic” din 16 mai 2021 privind desemnarea acestuia în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă imaginea unei făclii, formată dintr-un ciocan și două litere „CC”, cele din urmă fiind o abreviere a denumirii „Congresul Civic”, prezentate ca două flăcări stilizate.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 101 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”  pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr.1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, doamna Alina Palii.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) domnul Serghei Zavorotco.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 21 mai 2021

Nr. 4856

 

Anexa nr.1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4856 din 21 mai 2021

 

 

L I S T A*

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021

din partea Partidului Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul naşterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenenţa

politică

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

 1.  

Muntean

Iurie

M

1972

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

consilier organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic", Chișinău

 1.  

Reajeva

Ala

F

1978

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

doctor

șef departament staționar mobil modular COVID-19 Moldexpo Chișinău

Spitalul Sfânta Treime Chișinău

 1.  

Tkaciuk

Marc

M

1966

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

doctor în istorie

redactor-șef

PP "Stratum plus", Chișinău

 1.  

Todua

Zurabi

M

1963

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

istoric politolog

director

SRL "Zurand Auto", Șoldănești

 1.  

Poleanschi

Mihail

M

1980

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

antropolog

consilier organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic", Chișinău

 1.  

Pavlov

Anastasie

M

1962

Dondușeni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

profesor de istorie

șomer

neangajat în câmpul muncii

 1.  

Șelari

Galina

F

1957

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

director executiv

CISR Chișinău

 1.  

Russu

Anjela

F

1976

Ocnița

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

psiholog

psiholog

Instituția Publică L.T. „Gheorge Biruitorul”

or. Ocnița

 1.  

Spinovschi

Raisa

F

1972

Dubăsari

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

primar

Primăria com. Cocieri

 1.  

Zlatovcen

Eduard

M

1969

Comrat

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurist

jurist

"Aurnecvin" SRL

 1.  

Anton

Pavel

M

1968

Cahul

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

 teolog

administrator

SRL Ladia și SRL Vitaura Cahul

 1.  

Doicov

Igor

M

1973

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurist

avocat

BAA „Justil Grup” Chișinău

 1.  

Suhih

Artur

M

1972

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

lăcătuș

manager

ERENT SRL Chișinău

 1.  

Stafi

Petru

M

1968

Hâncești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurist

administrator

SRL TRAFIC-GMV Hâncești

 1.  

Semionova

Iulia

F

1957

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurnalist

pensionar

-

 1.  

Lupașco

Alexandr

M

1953

Drochia

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer

manager

Eurolife Drochia

 1.  

Burușciuc

Mihail

M

1978

Florești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist, Master științe politice

șef serviciu economic

Spitalul raional Florești

 1.  

Bujnița-Tricolici

Tatiana

F

1980

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

manager relații economice internaționale

administrator

SRL "ProfProject-T" Chișinău

 1.  

Ivanova

Svetlana

F

1969

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

specialist relații internaționale

neangajată

-

 1.  

Dașchevici

Natalia

F

1986

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

psihologie și pedagogie

voluntar

ONG Clipa Siderala Chișinău

 1.  

Dicusar

Alexandr

M

1942

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

chimist

șef lab. INFA RM

Institutul Fizica aplicată  RM Chișinău

 1.  

Bosnea

Mihail

M

1981

Glodeni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

contabil financiar

contabil

ÎI Bosnea Mihail Glodeni

 1.  

Badrajan

Vladimir

M

1985

Râșcani

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

contabil

SRL Poliglobal Râșcani

 1.  

Burimecicov

Chirill

M

1988

Taraclia

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

administrație publică

șef al departamentului teren

SRL "Agrogled-Invest" Taraclia

 1.  

Timotin

Iulia

F

1976

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

traducător -sincronist

-

liber angajată

 1.  

Blanari

Vitalie

M

1985

Fălești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer mecanic

șef de secție

 Bălți

 1.  

Macuhin

Alexandr

M

1989

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

politolog, sociolog

jurnalist, profesor universitar

SRL "Newsmaker" Chișinău

 1.  

Romanova

Tatiana

F

1995

Râșcani

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

contabil

SRL Poliglobal,

SRL Colibcom

 1.  

Acbaș

Maria

F

1974

Comrat

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

profesor

administrator

SRL Fabrica Oloi Pak

 1.  

Garmacean

Iulia

F

1989

Dondușeni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

vinicultura și vinificația

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Chirtoagă

Maxim

M

1983

Briceni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurist

avocat stagiar

Cabinetul Avocatului "Boris Cîrțîca" Briceni

 1.  

Cernomoreț

Denis

M

1985

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist bancar

expert în domeniul științei și comunicațiilor UNESCO RM

UNESCO RM Chișinău

 1.  

Mardarii

Serghei

M

1980

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

manager, programare

producător video

Fundația Lumea "Oglinda pentru Moldova" Chișinău

 1.  

Tiurin

Mihail

M

1986

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

relații internaționale și relații publice

neangajat

-

 1.  

Cuzmin

Ivan

M

1975

Bălți

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer

maistru siguranță a traficului rutier

ÎM "Direcția Reparații Construcții Drumuri" Bălți

 1.  

Dragoman

Ruslan

M

1978

Criuleni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

antrenor-profesor

antrenor de lupte libere

Școala sportivă Criuleni

 1.  

Chetrari

Adelina

F

1998

Glodeni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

asistent medical

asistent medical

IMSP CS Glodeni

 1.  

Onei

Cristina

F

1984

Fălești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

-

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Pascaru

Olesea

F

1983

Florești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

specialist principal

Direcția Finanțe Consiliul Raional Florești

 1.  

Curus

Anastasia

F

1991

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

-

manager relații cu clienți

SRL "Mogo Loans" Chișinău

 1.  

Grițco

Igor

M

1982

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurist

șomer

-

 1.  

Mustea

Petru

M

1971

Râbnița

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

profesor

șomer

-

 1.  

Dîșliuc

Iurii

M

1981

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

manager

director

SRL Direx PRO Invest Chișinău

 1.  

Mateuță

Aureliu

M

1967

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer

director executiv

SRL Divex Intermedia Cum Chișinău

 1.  

Gustoi

Eugeniu

M

1985

Florești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

agronom

șef secție

Biroul Național de Statistică Florești

 1.  

Groza

Natalia

F

1977

Ungheni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

maistru în management organizare și administrare

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Krestianinov

Egor

M

1992

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

antropolog

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Ciursina

Larisa

F

1949

Basarabeasca

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

specialist în exploatarea căilor ferate

pensionar

-

 1.  

Baden

Natalia

F

1978

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

manager servicii poștale

specialist categoria II

IS Poșta Moldovei Chișinău

 1.  

Lesnic

Olesea

F

1985

Ocnița

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

Organizarea și dirijarea transportului feroviar

casier de mărfuri

Stația Feroviară Ocnița

 1.  

Antonov

Andrei

M

1990

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

istoric, pedagog

profesor

Liceul Tehnologic pentru copii cu vedere slabă Chișinău

 1.  

Rusnac

Serghei

M

1961

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

militar

manager

SRL "Sevidar" Chișinău

 1.  

Rabinovici

Roman

M

1962

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

colaborator științific superior, istoric

colaborator științific superior

Școala Antropologică Superioară Chișinău

 1.  

Chendighelean

Alexandr

M

1964

Comrat

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurist

director comercial

SRL DOKSANKOM SC Comrat

 1.  

Daniliuc

Serghei

M

1980

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

istoric

profesor

Instituția Publică LT "Alexandr Pușkin" Chișinău

 1.  

Cubaeva

Victoria

F

1965

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

casier

administrator

CCL-16 Chișinău

 1.  

Nagornîi

Angela

F

1974

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

filolog, translator

administrator

Administrația Obștească pentru Copii "Apollo" Chișinău

 1.  

Calac

Dmitri

M

1959

UTA Găgăuzia

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

ziarist

redactor-șef

Revista economică "Logos-pres" Chișinău

 1.  

Antoci

Vitalia

F

1983

Fălești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

asistent medical

asistent medical și SSM

 SRL ÎCS "Plasttic Tehnology" Fălești

 1.  

Vdovicenco

Anastasia

F

1998

Anenii Noi

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

contabil

contabil casier

 SRL DAAC Autosport  Chișinău

 1.  

Basarab

Sergiu

M

1975

Cahul

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer  cadastral

administrator

SRL SC "Trans sprint" Cahul

 1.  

Balan

Serghei

M

1962

Orhei

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

apicultor

pensionar

-

 1.  

Televca

Anna

F

1991

Ocnița

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

pedagog învățământ primar și preșcolar

cadru didactic de sprijin

Gimnaziul Mihălășeni

 1.  

Stoica

Igor

M

1974

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

administrator

SRL "Ultragarant" Chișinău

 1.  

Snigur

Pavel

M

1997

Bălți

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

politolog

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Bălți

 1.  

Hmeli

Natalia

F

1964

Basarabeasca

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

director

ÎI "Hmeli Natalia" Basarabeasca

 1.  

Hramco

Liudmila

F

1960

Edineț

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

tehnic-tehnolog

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic"

 1.  

Tărăburcă

Dumitru

M

1972

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

administrator

Societatea Evaluatorii Independente RM Chișinău

 1.  

Volconovici

Silvia

F

1984

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economist

șef serviciu producere și vânzări

Editura de Imprimate "Statistica" Chișinău

 1.  

Plotnic

Victoria

F

1996

Bălți

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

-

-

neangajat în câmpul muncii

 1.  

Nacu

Vasilii

M

1958

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer mecanic

pensionar

-

 1.  

Iațco

Vladimir

M

1975

Orhei

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

fotograf

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Suru

Alexandr

M

1992

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurnalist

purtător de cuvânt

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Zmău

Sorin

M

1967

Ungheni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer-mecanic

mecanic

SA "Comgaz Plus" Ungheni

 1.  

Calmațui

Ana

F

1987

Râșcani

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

contabil

contabil

SC "Primaterax-Nord" SRL Rîșcani

 1.  

Klionina

Tatiana

F

1965

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

operator pregătirea datelor

-

neangajată în câmpul muncii

 1.  

Paunescu

Ana-Maria

F

1997

Soroca

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

student UTM

-

-

 1.  

Lesnic

Erix

M

1988

Briceni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

pedagog

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Cebotari

Galina

F

1989

Ocnița

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

culturologie

cadru didactic de sprijin

Gimnaziul Gârbova

 1.  

Uvarov

Vladimir

M

1990

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

tehnician comunicații radio electronice

cameraman, video editor

SRL Simpals

 1.  

Cononov

Serghei

M

1974

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurist

jurist

SRL "Kubera" Chișinău

 1.  

Josan

Ivan

M

1992

Criuleni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

-

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Caireac

Serghei

M

1983

Taraclia

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

filologia română, bulgară

șef stație, Taraclia

SRL "NOWOIL RETAIL", Taraclia

 1.  

Pestușco

Vladimir

M

1975

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer electrician

administrator

SRL "Socpes Exin" Chișinău

 1.  

Rusu

Natalia

F

1983

Florești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

expert în creditare

expert superior în credite

Microinvest SRL Florești

 1.  

Mișcișin

Valeri

M

1955

Dondușeni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

agronomie

pensionar

-

 1.  

Stîngaci

Anatolie

M

1953

Edineț

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

zootehnie

pensionar

-

 1.  

Stasiev

Anna

F

1989

Dubăsari

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

pedagog social

asistent social

DASPF Dubăsari

 1.  

Iuncu

Liudmila

F

1993

Cahul

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

finanțe și bănci

Ofițer Bancar principal

BC Moldincombank SA, Cahul

 1.  

Țînțaroi

Liubovi

F

1991

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

business și administrare

director

SRL "Syoma Eco" Chișinău

 1.  

Sprincean

Roman

M

1991

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

inginer sisteme de ventilare, gaz și căldură

director tehnic

SRL" MTS Acua Solar" Chișinău

 1.  

Iarovoi

Vasili

M

1977

Bălți

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

manager

șeful departamentului transport

"Net Sistem" Bălți

 1.  

Ursul

Vladislav

M

1983

Drochia

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

jurist

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Muftieva

Natalia

F

1987

Bălți

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

tehnolog produse alimentare

manager

SRL Tetis International Co Chișinău

 1.  

Curalov

Andrei

M

1962

Cahul

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

tehnic mecanic

secretar organizație politică

Partidul Politic "Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic" Chișinău

 1.  

Beșleaga

Svetlana

F

1992

Dubăsari

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

profesor coreograf

coreograf

Școala de arte Cocieri

 1.  

Hinculov

Sergiu

M

1974

Criuleni

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

economie și management

inspector superior de securitate

SRL "Avia Invest" Criuleni

 1.  

Mitriuc

Laurențiu

M

1997

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

istorie și filologie

neangajat

-

 1.  

Croitor

Jana

F

1969

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

antropolog

director executiv

PP "Stratum plus" Chișinău

 1.  

Buhnă

Irina

F

1993

Hâncești

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

bucătar cofetar

neangajată

-

 1.  

Colesnic

Ilie

M

1998

Chișinău

Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic

student  RUDN University

-

-

 

  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 40,6% sau 41 femei și 59,4% sau 60 bărbați.

 *Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii

****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4856 din 21 mai 2021

 

 

 

Simbolul electoral al

Partidului Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”

 

Descrierea: Imaginea unei făclii, care este formată dintr-un ciocan și două litere „CC”, cele din urmă fiind o abreviere a denumirii „Congresul Civic”, prezentate ca două flăcări stilizate.