Nr. 2089 - cu privire la particularitățile votării unor categorii de alegători la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019

  • 15.01.2019
  • 8630
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la particularitățile votării unor categorii de alegători

la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019

 

În scopul bunei desfășurări a procesului de votare la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 și aplicării uniforme a prevederilor legale aferente procesului de votare a unor categorii de alegători, în temeiul art. 9, art. 11, art. 18, art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 58, art. 93 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 2 și pct. 3 din Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 3391 din 30 iulie 2010, pct. 14 din Instrucțiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 2625 din 12 august 2014, pct. 20 din Instrucțiunea privind modul de utilizare a ștampilelor electorale la alegeri și referendumuri, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 335 din 4 octombrie 2016, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu și/sau reședința este expirată pot vota, în cadrul alegerilor parlamentare pentru candidații din circumscripția națională și la referendumul republican consultativ, la orice secție de votare, unde vor fi înscriși în liste electorale suplimentare. Această categorie de alegători are obligația de a completa și de a semna o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor Codului penal în caz de încălcare a acestei obligații.

2. Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în localitatea în care își are reședința.

3. Se exceptează de la norma generală următoarele categorii de alegători care votează cu respectarea unor condiții speciale:   

1) studenții și elevii cu drept de vot înmatriculați la instituții de învățămînt într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință pot vota, în cadrul alegerilor parlamentare pentru candidații din circumscripția națională și la referendumul republican consultativ, la orice secție de votare deschisă în această localitate, fiind obligați:

a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;

b) să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţămînt din localitatea respectivă;

c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă, sub sancțiunea  aplicării dispozițiilor Codului penal în caz de încălcare a acestei obligații.

Acești alegători vor fi înscriși în lista suplimentară, iar la rubrica ,,Notă” din listă se va indica instituția de învățămînt la care aceștia sînt înmatriculați.

Dacă au domiciliul/reședința în aceeași circumscripție uninominală cu instituția de învățămînt la care sînt înmatriculați, acești alegători pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală;

2) alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se află în spitale, stațiuni balneare, case de odihnă, amplasate în altă localitate decît locul permanent de trai, pot vota la alegerile parlamentare pentru candidații din circumscripția națională și la referendumul republican consultativ, iar dacă au domiciliul/reședința în aceeași circumscripție uninominală pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală, fiind incluși în listele electorale suplimentare sau în listele pentru votarea la locul aflării, după caz;

 3) persoanele deținute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunțarea sentinței judecătorești, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu este definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărîre judecătorească definitivă, aflate în instituțiile penitenciare, într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reședință, pot vota la alegerile parlamentare pentru candidații din circumscripția națională și la referendumul republican consultativ, iar dacă au domiciliul/reședința în aceeași circumscripție uninominală pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală, fiind incluși în listele electorale suplimentare sau în listele pentru votarea la locul aflării, după caz;

4) persoanele în privința cărora este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu pot vota la locul aflării, prin intermediul urnei mobile cu informarea biroului electoral al secției de votare din perimetrul respectiv și organelor care exercită controlul respectării măsurii preventive;

5) persoanele care își satisfac serviciul militar pot vota la alegerile parlamentare pentru candidații din circumscripția națională și la referendumul republican consultativ la secția de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară, iar dacă au domiciliul/reședința în aceeași circumscripție uninominală pot vota și pentru candidatul din circumscripția uninominală, fiind incluși în listele electorale suplimentare; 

6) înscrierea în lista suplimentară a categoriilor de alegători menționați la subpunctele    2), 3), 5), 6) se efectuează cu 2 săptămîni înainte de ziua votării și pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. Datele personale se introduc în formularul listei electorale suplimentare de către conducătorul instituției corespunzătoare, se semnează și se autentifică cu ștampila instituției și se transmit, în ziua precedentă votării, biroului electoral al secției de votare din perimetrul respectiv.

4. La intrarea în secția de votare, operatorii verifică datele de identitate ale alegătorilor și înregistrează participarea acestora la votare în modulul ,,Prezența la vot” al SIAS ,,Alegeri”. Membrul biroului electoral va aplica în fișa de însoțire a buletinului de identitate al alegătorului o singură dată ștampila specială. La primirea buletinelor de vot, alegătorul va semna în lista electorală în dreptul numelui său. În procesul de exercitare a dreptului de vot, alegătorii la alegerile parlamentare și la referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 vor parcurge o singură dată procedura de verificare și înregistrare a datelor de identitate de către operatorii biroului electoral, vor semna în lista electorală și li se va aplica o singură dată ștampila specială în fișa de însoțire a buletinului de identitate, indiferent de tipurile buletinelor de vot solicitate (pentru alegerile parlamentare pe circumscripția națională și/sau uninominală sau pentru referendumul republican). Alegătorul nu poate să se prezinte repetat la secția de votare, invocînd faptul că a votat numai pentru alegerile parlamentare pe circumscripția națională/uninominală sau numai pentru referendumul republican.

5. Prezenta hotărîre se transmite consiliilor electorale de circumscripție și birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru implementare și aducere la cunoștința alegătorilor.

6. Prezenta hotărîre se transmite Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale care, la rîndul lor, vor informa instituțiile specializate din subordine.

7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Alina RUSSU

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                             Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 15 ianuarie 2019

Nr. 2089