Nr. 3779 - cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele politice, blocul electoral și candidatul independent pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripția uninominală la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020

 • 04.03.2020
 • 996
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite

de partidele politice, blocul electoral și candidatul independent pentru

colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat

pe circumscripția uninominală la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Codul electoral (în redacția aplicabilă pentru alegerile parlamentare noi în circumscripțiile uninominale, conform art. VI din Legea nr.113/2019), pct. 16 lit. a), pct. 161 - 171 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016 (în continuare – regulament), precum și potrivit acțiunilor stabilite în Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare noi din data de 15 martie 2020, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3493 din 27 decembrie 2019, partidele politice, blocul electoral și candidații independenți care au constituit grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, au obligația să prezinte Comisiei Electorale Centrale, săptămânal, rapoartele privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă și, ulterior, cele finale pentru întreaga perioadă de activitate a grupurilor de inițiativă, conducându-se de modelele date în Anexele nr. 3 și nr. 31 la regulament.

La alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020, partidele politice, Blocul electoral UNIREA și candidatul independent au constituit, în conformitate cu art. 87 din Codul electoral, grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripția uninominală, fiind înregistrate de către consiliul electoral de circumscripție uninominală, conform datelor reflectate în anexa la prezenta hotărâre.

Partidul Politic „Șor” a prezentat Comisiei Electorale Centrale rapoartele săptămânale, inclusiv cel final pentru întreaga perioadă de activitate a grupului de inițiativă constituit pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de deputat pe circumscripția uninominală, după cum urmează:

 • în termen de trei zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” - la data de 20 ianuarie 2020;
 • pentru prima săptămână - la data de 24 ianuarie 2020;
 • pentru a doua săptămână - la data de 31 ianuarie 2020;
 • raportul final - la data de 7 februarie 2020.

Totodată, în baza prevederilor art. 41 alin. (2) lit. c) din Codul electoral și ale pct. 5 lit. a) din regulament, partidele politice, Blocul electoral UNIREA și candidatul independent care au constituit grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripția uninominală, însă nu au deschis la bancă un cont cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă”, urmau să informeze despre acest fapt Comisia, asigurând desfășurarea activităților ce nu implică cheltuieli financiare.

Au prezentat această informație următorii subiecți:

 1. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, conform notificării înregistrate la data de 20 ianuarie 2020.
 2. Partidul Democrat din Moldova, conform notificărilor înregistrate la 20 ianuarie 2020 și 24 ianuarie 2020.
 3. La 24 ianuarie 2020, grupul de inițiativă constituit de către candidatul independent Cobzac Grigore a înștiințat despre faptul că nu va folosi mijloace financiare pentru colectarea semnăturilor.
 4. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” a prezentat la 29 ianuarie 2020 notificarea prin care a informat că nu a deschis la bancă un cont cu mențiunea „Destinat grupurilor de inițiativă” și nu va suporta cheltuieli, precum și Anexa 31  -  Registrul donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii pentru perioada de 23.01.2020-26.01.2020, ce conține informații despre donațiile și valoarea acestora pentru susținerea candidatului înaintat la scrutin.
 5. Blocul electoral UNIREA a informat Comisia Electorală Centrală la 28 februarie 2020 că nu a avut cheltuieli financiare în perioada de colectare a semnăturilor în susținerea candidatului său la funcția de deputat pe circumscripția uninominală. 
 6. La 3 martie 2020, Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale Hâncești a înștiințat Comisia că a primit o notificare din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova despre nedeschiderea contului bancar pentru finanțarea grupului de inițiativă constituit în susținerea candidatului său la funcția de deputat pe circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

       Nu a prezentat rapoarte privind finanțarea activității grupului de inițiativă constituit pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului său la funcția de deputat pe circumscripția uninominală, precum și nici o notă informativă privind neîncasarea veniturilor și neefectuarea cheltuielilor pentru perioada supusă raportării sau despre faptul că nu va deschide un cont la bancă cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”. Grupul de inițiativă constituit de acest partid a returnat listele de subscripție și nu a solicitat înregistrarea

        În temeiul pct. 22 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, soldul neutilizat din contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” poate fi transferat în contul bancar al partidului politic care a constituit grupul de inițiativă, în baza unei cereri scrise depuse în termen de 3 zile bancare la instituția bancară unde a fost deschis acest cont.

       Astfel, Partidul Politic „Șor” a prezentat raportul privind finanțarea activității grupului de inițiativă cu venituri în sumă de 75.000,00 lei și cheltuieli în sumă de 72.164,71 lei, iar suma de    2.835,00 lei rămasă a fost transferată în contul curent al partidului.

La 3 februarie 2020, Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare (demers) cu privire la presupuse încălcări ale prevederilor legale comise de Partidul Politic „Șor” în cadrul desfășurării campaniei electorale pentru alegerile parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, stabilite pentru data de 15 martie 2020. În cadrul examinării sesizării și a materialelor cauzei, inclusiv după audierea părților la ședința Comisiei din 25 februarie 2020, s-au constatat următoarele.

Prin hotărârea nr. 5 din 19 ianuarie 2020 a Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale municipale Hâncești nr. 38, a fost înregistrat grupul de inițiativă pentru susținerea domnului Balinschi Vitalie, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

Prin hotărârea nr. 17 din 7 februarie, consiliul electoral l-a înregistrat pe  domnul Balinschi Vitalie în calitate de candidat la alegeri.

Prin pct. 1 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3556 din 13 ianuarie 2020  „Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”, s-a stabilit plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul bancar „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”, acest plafon fiind în mărime de 79.530,00 lei pentru fiecare grup de inițiativă constituit de către partidele politice, alte organizații social-politice, blocurile electorale și candidați independenți pentru susținerea candidaților în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești, la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020.

Potrivit raportului final corectat privind veniturile și cheltuielile grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului Balinschi Vitalie, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-04/8 din 10 februarie 2020, cheltuielile totale au constituit suma de 72.164,71 lei.

Conform contractului nr. 24/O din 28 ianuarie 2020, prezentat de Partidul Politic „Șor” pe parcursul examinării sesizării Partidului Liberal, încheiat între Partidul Politic „Șor” și Î.S. Editura „Universul”, s-a comandat pentru tipar publicația „Pentru popor” în limbile română și rusă cu un tiraj de 57.400/33.600 ex., în sumă de 111.930,00/65.520,00 lei, total 177.450,00 lei, comandă livrată pe data de 31 ianuarie 2020 potrivit facturii seria nr. EAA001742675, adică până la înregistrarea candidatului în calitate de concurent electoral, această sumă nefiind reflectată în raportul grupului de inițiativă.

Astfel, publicația „Pentru popor” conține pe prima pagină textul declarației președintelui Partidului Politic „Șor”, Ilan Șor, cu referire la circumscripția Hâncești și despre faptul că pentru locuitorii acesteia a apărut o posibilitate reală de a-și schimba viața spre bine, pe pagina 7 - un material despre alegerile din 15 martie, pe pagina 8 sunt publicate două materiale, unul cu discursul electoral al lui Ilan Șor, iar al doilea face o prezentare a candidatului Vitalie Balinschi, pe pagina 9 este dat discursul acestuia din urmă și un material cu conținut electoral.

În cadrul examinării sesizării la ședința Comisiei din 25 februarie 2020, reprezentantul Partidului Politic „Șor”, domnul Vadim Banaru, a explicat că materialul „Pentru popor” este o revistă, un ziar, o ediție periodică, adică o sursă de informare, care îi aparține Partidului Politic ”Șor” și se editează atât în varianta română, cât și în rusă.

 

 Analizând explicațiile domnului Vadim Banaru, dar și conținutul ziarului, Comisia menționează că argumentele precum că ziarul prezentat cu denumirea „Pentru popor” este o publicație periodică sunt contrare prevederilor Legii presei, neîntrunind condițiile obligatorii stipulate la art. 3 alin. (1) din Legea numită. În acest sens Comisia observă că, în cadrul ședinței din 25 februarie 2020, reprezentantul Partidului Politic „Șor” nu a putut răspunde la întrebările: Cine este fondatorul publicației? Care este numele redactorului (redactorului-şef) sau al persoanei care îl suplineşte? Care este numărul de ordine şi data ieşirii de sub tipar ale publicației? Care este preţul unui exemplar? Care este sediul redacţiei şi cel al tipografiei? Care este numărul şi data înregistrării?

La acest capitol, Comisia reține prevederile alin. (2) al art. 13 din Legea presei, conform căruia „Se interzice editarea publicaţiilor periodice neînregistrate şi fără indicarea tuturor datelor de referinţă specificate la alin.(1)”, astfel Comisia conchide că Partidul Politic „Șor” nu avea dreptul să editeze o publicație care nu este înregistrată și nu conține elemente legale obligatorii care să o identifice. Prin urmare, se atestă caracterul electoral al publicației „Pentru popor” distribuite în circumscripția electorală uninominală nr. 38, municipiul Hâncești.

De remarcat faptul că, la solicitarea Comisiei adresată partidului de a prezenta în original publicația „Pentru popor” formulată în demersul nr. CEC-8/1958 din 24 februarie 2020, acesta în răspunsul înregistrat sub nr. CEC-7/7230 din 24 februarie 2020 a declarat că nu o deține, însă ulterior participării la ședința Comisiei din 25 februarie 2020, la care s-a anunțat că tipografia i-a transmis Comisiei publicația respectivă, tipărită conform comenzilor nr. 85 și 86 (română/rusă) cu un tiraj de 57.400 ex. și, respectiv, 33.600 ex., prin referința suplimentară, reprezentantul Partidului Politic „Șor” a prezentat Comisei publicația în cauză (complet identică) având tirajul de 10.000 ex. în limba română editat de Î.S. Editura ”Universul” conform comenzii nr. 91. La fel, a fost prezentat și contractul „Pentru publicația periodică” nr. 23/O din 28 ianuarie încheiat cu Î.S. Editura „Universul” în baza căruia au fost tipărire cele 10.000 ex. în limba română, precum și 2.000.00 ex. în limba rusă, a căror valoare totală a constituit 23.400,00 lei – sumă reflectată în raportul grupului de inițiativă din 31 ianuarie 2020.

Prin urmare, Comisia apreciază critic refuzul inițial de a prezenta originalul publicației ”Pentru popor”, considerându-l drept o metodă de a îngrădi accesul la elementul probatoriu pentru justa examinare a cauzei.

Comisia reține că în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hâncești sunt înregistrați peste 60.000 de alegători (61.571 de alegători incluși în liste electorale la data de 24 februarie 2020) și deoarece publicația ”Pentru popor”, ce conține materiale cu un caracter evident electoral în susținerea candidaturii domnului Balinschi Vitalie, a fost tipărită într-un tiraj aproximativ egal cu cel al numărului de alegători din circumscripție, aceasta urma să fie declarată conform tirajului complet comandat, dar nu cu un tiraj de numai 10.000 ex. în limba română și 2.000 ex. în limba rusă, aceste acțiuni fiind contrare prevederilor art. 41 alin. (4) din Codul electoral, potrivit cărora ”Toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul cu mențiunea „Fond electoral”. Mai mult, alineatul (10) al aceluiași articol stabilește că prevederile referitoare la condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării campaniilor electorale ale candidaților în alegeri, a concurenților electorali și a referendumurilor se vor aplica corespunzător și grupurilor de inițiativă. Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului se aprobă de Comisia Electorală Centrală.

În acest sens, Comisia apreciază critic divergențele dintre afirmațiile susținute de reprezentantul Partidului Politic „Șor”, Vadim Banaru, în cadrul ședinței Comisiei din data de 25 februarie 2020, potrivit cărora publicația ”Pentru popor” nu conține elemente de agitație electorală, iar ulterior prin referința suplimentară deja a recunoscut caracterul electoral al acesteia, dar numai în privința a 12.000 de ex. (română și rusă) fiind ediții identice, de asemenea apreciază critic încercările inițiale de a nu pune la dispoziția Comisiei originalele ediției, acestea fiind metode de eschivare de a fi aflată situația reală.

Având în vedere că Partidul Politic „Șor” a declarat pentru grupul de inițiativă în susținerea  domnului Balinschi Vitalie total cheltuieli în sumă de 72.164,71 lei, nedeclararea sumei de 177.450,00 lei aferentă tipăririi publicației ”Pentru popor”, conform contractului nr. 24/O din 28 ianuarie 2020, reprezintă o încălcare a art. 41 alin. (4) din Codul electoral, care statuează că toate cheltuielile pentru campania electorală se efectuează din mijloacele de pe contul cu menţiunea „Fond electoral”, în cazul de față din contul bancar deschis de Partidul Politic „Șor” „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”, fapt pentru care partidul urmează a fi avertizat și obligat de a reflecta suma de 177.450,00 lei în raportul final privind finanțarea activității grupului de inițiativă constituit pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de deputat pentru circumscripția uninominală la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 depus de Partidul Politic „Șor” .

Subsecvent, în legătură cu faptul că plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” este stabilit în mărime de 79.530,00 lei, Comisia constată o depășire considerabilă a plafonului, aceasta fiind o abatere de la prevederile art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral și pct. 1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3556 din 13 ianuarie 2020 „Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă”, din această cauză Partidul Politic „Șor” urmează a fi avertizat.

În consecință și conform prevederilor art. 75 alin. (2) și (4) din Codul electoral, Partidul Politic „Șor” urmează a fi lipsit de alocațiile de la bugetul de stat până la finele anului 2020.

 

         În temeiul art. 18 alin.(2) și (5), art. 22 alin. (2), art. 41, art. 43 și art. 75 alin. (2) - (4) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 1. Se ia act de informațiile conținute în Registrul donațiilor în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii al Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” cu donații în valoare de 838,00 lei.
 2. Se avertizează Partidul Politic „Șor” pentru încălcarea art. 41 alin. (4) din Codul electoral, și anume: pentru nereflectarea tuturor cheltuielilor pentru activitatea grupului de inițiativă din contul bancar „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” deschis de Partidul Politic „Sor” și, respectiv, pentru nedeclararea acestora.
 3. Se obligă Partidul Politic „Sor” să prezinte, până la 6 martie 2020 inclusiv, raportul final corectat conform constatărilor Comisiei arătate în prezenta hotărâre.
 4. Se avertizează Partidul Politic „Șor” pentru depășirea  plafonului stabilit la pct. 1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3556 din 13 ianuarie 2020 „Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” și nerespectarea art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral.
 5. Se lipsește Partidul Politic „Șor” de alocațiile de la bugetul de stat până la finele anului 2020.
 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a  Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 4 martie 2020

Nr. 3779