Nr. 5039 - pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4921 din 26 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

  • 18.06.2021
  • 1264
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4921 din 26 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”
 
La 17 iunie 2021, prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/13386, Partidul Democrat din Moldova solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu următoarele documente anexate:
  1. Hotărârea Consiliului Național Politic al Partidului Democrat din Moldova „Cu privire la delegarea Biroului Executiv al Partidului Democrat din Moldova cu competența de modificare a listei candidaților din partea Partidului Democrat din Moldova la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile anticipate din 11 iulie 2021” indicată ca anexa nr. 6 la Procesul-verbal nr. IX/6 al Ședinței Consiliului Național al Partidului Democrat din Moldova din 15 mai 2021;
  2. Extrasul din procesul-verbal al ședinței Biroului executiv al Partidului Democrat din Moldova nr. 01 din 14 iunie 2021, la care s-a decis operarea unor modificări în lista de candidați, după cum urmează:
- excluderea din listă a candidatului Berlinski Andrei de la poziția 44 și includerea sub același număr de ordine a candidatului Gordilă Vasile;
2. Datele biografice ale candidatului;
3. Declarația candidatului privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
4. Declarația privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
5. Declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarației care nu conține datele personale cu acces limitat;
6. Declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
7. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 87 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. În anexa nr. 1 la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4921 din 26 mai 2021 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”, candidatul Berlinski Andrei de la poziția 44 se exclude și se include sub același număr de ordine candidatul Gordilă Vasile.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                               Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                               Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 18 iunie 2021
Nr. 5039