Nr. 4828 - pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale  nr. 1730/2018

  • 07.05.2021
  • 302
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale

 nr. 1730/2018

 

În temeiul art.18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 56 alin. (3), art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 1302), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1)  La punctul 2, după sintagma „la funcția de” se introduce textul „deputat în Parlament,”, iar   textul „deputat în Parlamentul Republicii Moldova din circumscripția uninominală” se exclude;

2) Punctul 7 va avea următorul cuprins:

„7. Semnăturile se colectează doar în scopul susținerii candidatului la una dintre funcțiile elective enumerate în cuprinsul pct. 2 al prezentului regulament sau al inițierii referendumului. În cazul alegerilor locale, semnăturile se colectează numai în circumscripția în care candidează candidatul.”;

3) Punctul 13:

-  la litera a), după sintagma „îi susțin” se introduce textul „în cazul alegerilor parlamentare și”;

- la litera b), textul „funcția de deputat în circumscripția uninominală sau la” se exclude;

4) La punctul 15 litera a), după sintagma „înainte de ziua alegerilor” se introduce sintagma „parlamentare și”,  iar textul „parlamentare și celor” se exclude;

5) Punctul 16:

- la litera a), după sintagma ”la funcția de” se introduce textul „deputat în Parlament,”;

- la litera d), textul „alegerilor parlamentare în circumscripțiile uninominale și” se exclude;

6) La punctul 18 litera e), textul „ , iar în cazul alegerilor parlamentare denumirea și numărul circumscripției uninominale” se exclude;

7)  La punctul 20, propoziția „Pentru candidatul care are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, se înscrie adresa conform înregistrării la reședință.” se exclude;

8) La punctul 31, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) a cel puțin 2000 și cel mult 2500 de susținători cu drept de vot, iar în cazul unui candidat femeie - semnăturile a cel puțin 1000 și cel mult 2500 de susținători cu drept de vot – la alegerea deputatului în Parlament; ”;

  9) Punctul 33:

-  la litera a), după sintagma  „funcția de” se introduce textul  „deputat în Parlament,”;

-  la litera b), textul „candidatului pentru circumscripția uninominală la alegerea Parlamentului și” se exclude;

10) La punctul 41, textul „precum și ale persoanelor care au domiciliul într-o altă localitate decât cea din componența circumscripției uninominale în care candidează candidatul,” se exclude;

11) Punctul 43:

- la subpunctul 1) litera c), textul „uninominale, și respectiv,” se exclude;

- la subpunctul 2) litera f), textul „sau localitatea face parte din componența altei circumscripții uninominale decât cea în care candidează candidatul” se exclude;

12) Anexele nr. 2 și 3 la regulament se dau într-o nouă redacție conform modelelor din anexele nr. 1 și 2 ale prezentei hotărâri;

13) În anexa nr. 5 la regulament, textul  „/localitatea nu face  parte din circumscripția uninominală respectivă ___________” se exclude.

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI

  

Chișinău, 7 mai 2021

Nr. 4828