logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2022


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-exercitarea-atributiei-de-supraveghere-a-rapoartelor-privind-2751_106537.html

                                      

                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind

gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2022

 

În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, în calitate de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală colectează și sistematizează rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice, rapoartele privind auditul partidelor politice, rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale prezentate de concurenții electorali sau participanții la referendum și rapoartele privind finanțarea grupurilor de inițiativă.

În acest sens, partidele politice au obligația să prezinte Comisiei semestrial, până la data de 15 iulie a anului de gestiune, și, anual, până la data de 31 martie, rapoartele privind gestiunea lor financiară, atât în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie în două exemplare, în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (1) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, aplicabile procesului de raportare pentru anul 2022, și ale pct. 65, pct. 67 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401/2015, cu modificările ulterioare (în continuare – regulament), în vigoare la data raportării adică la 31.03.2023.

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 821 din 15 decembrie 2022 „Cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2022” în rezultatul examinării rapoartelor privind gestiunea financiară pentru primul semestru a anului 2022 s-a luat act și au fost adoptate decizii.

            Potrivit datelor comunicate Comisiei Electorale Centrale de către I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin scrisoarea nr. 01/665 din 25 ianuarie 2023, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/4074 din 25 ianuarie 2023, în Republica Moldova la situația din 31.12.2022 în Registrul de stat al persoanelor juridice sunt consemnate 57 partide politice (a se vedea anexa nr. 1 la prezenta hotărâre).

Pe parcursul anului 2022 au fost atestate următoarele schimbări comparativ cu anul 2021, în ceea ce privește numărul și denumirea partidelor politice.

Astfel, ca urmare a reorganizării prin fuziune (absorbție) din data de 4 aprilie 2022 a Partidului Politic „ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR” cu Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, conform art. 27 alin. (8) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” și-a încetat atât activitatea sa ca persoană juridică, cât și dreptul de a fi finanțat de la bugetul de stat.

Pe de altă parte, pe parcursul anului 2022 s-au înregistrat următoarele trei partide politice:

1) Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, înregistrat la data de 22 martie 2022;

2) Partidul Politic „Bugeacul Nostru”, înregistrat la data de 25 noiembrie 2022;

3) Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, înregistrat la data de 5 decembrie 2022.

            Prin scrisoarea înregistrată sub nr. CEC-7/3845 din 21 decembrie 2022, Partidul Politic Partidul Social Democrat European a comunicat Comisiei despre decizia I.P. „Agenția Servicii Publice” din 20 decembrie 2022 cu privire la modificarea denumirii Partidului Politic Partidul Democrat din Moldova în Partidul Politic Partidul Social Democrat European.  

            Respectiv, la 31 martie 2023 obligația de prezentare a rapoartelor anuale privind gestiunea financiară era aplicabilă pentru 57 partide politice consemnate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

La 16 ianuarie 2023 Comisia Electorală Centrală, prin scrisoarea nr. CEC-8/1563 a comunicat partidelor politice despre modalitatea de raportare precum și termenul limită de prezentare a rapoartelor anuale privind gestiunea financiară pentru anul 2022 și anume 31 martie 2023. Comunicarea a intervenit în contextul intrării în vigoare la 1 ianuarie 2023 a noului Cod electoral dar și a modificărilor la legislația conexă, cu impact asupra raportării financiare a partidelor politice. 

Astfel, Comisia Electorală Centrală, în urma examinării informațiilor din rapoartele financiare pentru anul 2022 prezentate de partidele politice, relevă următoarele.

 

 1. Termenul și modalitatea de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară pentru anul 2022 (în continuare – rapoartele financiare)

1.  În rezultatul examinării informațiilor din registrul de evidență a „Rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice” dar și a sistemului SSI „Control Financiar” până la data de 31 martie 2023 au fost recepționate prin una sau ambele modalități de raportare,  rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2022 a 50 de partide politice.

  2. S-au conformat prevederilor legale și au prezentat până la data de 31 martie 2023 rapoartele anuale privind gestiunea financiară pentru anul 2022 prin ambele modalități de raportare atât pe suport de hârtie cât și prin intermediul sistemului SSI „Control Financiar” 35 partide politice (a se vedea anexa nr. 2 la prezenta hotărâre).

            3. Doar în formă electronică, prin intermediul SSI „Control Financiar” până la data de 31 martie 2023  au prezentat raportul privind gestiunea financiară pentru anul 2022 următoarele 5 partide politice:

 

Nr. d/o

Nr ASP

Denumirea partidului politic

Data prezentării raportului prin SSI „Control Financiar”  

1

2

3

4

1.

12.

Mișcarea Profesioniștilor „Speranța - Надежда”

30.03.2023

2.

47.

Partidul Politic „Democrația Acasă”

31.03.2023

3.

50.

Partidul Acțiunea Democratică

29.03.2023

4.

61.

Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

31.03.2023

5.

63.

Partidul Politic „PRO MOLDOVA”

23.01.2023

 

            4.  Doar pe suport de hârtie, până la data de 31 martie 2023, au prezentat raportul privind gestiunea financiară pentru anul 2022 următoarele 10 partide politice:

 

Nr. d/o

Nr ASP

Denumirea partidului politic

Data prezentării raportului pe suport de hârtie

1

2

3

4

1.

7.

Partidul Socialist din Moldova

30.03.2023

2.

23.

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ

14.03.2023

3.

30.

Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova

30.03.2023

4.

37.

Partidul Conservator

29.03.2023

5.

48.

Partidul Regiunilor din Moldova

20.01.2023

6.

66.

Partidul Politic „Puterea Oamenilor”

31.03.2023

7.

69.

Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”

30.03.2023

8.

70.

Partidul Politic „Partidul Progresului Național”

30.03.2023

9.

60

Partidul Politic ”Partidul Acțiune și Solidaritate”

31.03.2023

10.

71.

Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei

31.03.2023

           

            Cu referire la Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Comisia a fost notificată verbal la 31.03.2023 de către trezorierul partidului despre deficiențe tehnice la depunerea raportului privind gestiunea financiară prin intermediul SSI „Control Financiar”. Verificând notificarea Comisia a identificat deficiența tehnică, a soluționat-o și în consecință la data de 06.04.2023, partidul nominalizat a depus raportul privind gestiunea financiară și în format electronic prin intermediul SSI „Control Financiar”.

Comisia atenționează partidele politice asupra importanței de a prezenta rapoartele financiare prin ambele modalități reglementate de pct. 67 din regulament (atât în formă electronică prin intermediul SSI „Control Financiar”, cât și pe suport de hârtie).

          

            5. Cu referire la depășirea termenului limită 31 martie 2023 sau neprezentarea raportului privind gestiunea financiară pentru perioada anului 2022, Comisia atestă că nu s-au conformat cerințelor legale următoarele 7 partide politice, și anume:

1) Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii;

2) Partidul Social Democrat;

3) Partidul Politic „Șor”;

4) Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”;

5) Partid Politic Partidul „RENAŞTERE”;

            6) Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”;

7) Partidul Politic „Bugeacul Nostru”.

 

  6. Cu depășirea termenului reglementat, adică după data de 31.03.2023, dar până la adoptarea prezentei hotărâri, rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2022 au fost depuse de 2 partide politice. Partidul Social Democrat a prezentat la data de 03.04.2023 raportul privind gestiunea financiară prin intermediul SSI „Control Financiar”, iar la 04.04.2023 și pe suport de hârtie. La fel, cu încălcarea termenului limită, la 03.04.2023, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” a prezentat raportul privind gestiunea financiară doar pe suport de hârtie, dar aparent semnat electronic la 31 martie 2023.

7. Potrivit art. 481 alin. (1) din Codul contravențional, art. 312 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, precum și pct. 93 lit. b) din regulament, prezentarea tardivă sau neprezentarea de către partidele politice, la Comisia Electorală Centrală, a raportului privind gestiunea financiară în termenul și formatul stabilite conform normelor, constituie încălcare a prevederilor legale privind gestiunea financiară a partidelor politice, faptă ce se consideră contravenție și este pasibilă de răspundere contravențională și în privința persoanelor cu funcție de răspundere.

  Prin urmare, fiind constatată neprezentarea sau prezentarea tardivă a rapoartelor financiare de către partidele numite mai sus, în temeiul prevederilor art. 4237 din Codul contravențional, Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale la data de 12 mai 2023 a întocmit 7 procese-verbale de autosesizare și de începere a proceselor contravenționale conform prevederilor art. 481 alin. (1) din Codul contravențional în privința partidelor politice menționate la pct. 5 a prezentei hotărâri.

  8. Prin scrisoarea nr. CEC-7/4666 din 31 martie 2023, Partidul Politic „Șor” a notificat Comisia despre imposibilitatea prezentării raportului privind gestiunea financiară, motivând că la sediul partidului s-au efectuat percheziții în cadrul urmăririi penale și toate dosarele (mapele) cu documentele contabile și fiscale, toate documentele financiare și alte documente primare pentru anul 2022 au fost supuse ridicării. De asemenea, a menționat că pentru a nu admite raportarea eronată și incompletă, pentru a evita interpretările și speculațiile din partea altor organe de stat, raportul privind gestiunea financiară pentru anul 2022 va fi prezentat imediat după returnarea și prelucrarea documentelor financiare ridicate, cu informarea Comisiei în modul stabilit.

          Prin adresarea nr. CEC-8/1938 din 14 aprilie 2023 înaintată de către Comisia Electorală Centrală Procuraturii Anticorupție și Centrului Național Anticorupție s-a solicitat de a fi confirmată veridicitatea notificării Partidul Politic „Șor”. În cazul în care actele contabile au fost ridicate, să informeze dacă în intervalul 01.01.2023-31.03.2023 a fost înaintat vreun demers din partea persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul partidului, prin care să fie solicitată returnarea sau eliberarea copiilor de pe documentele contabile sau fiscale ridicate pentru anul 2022, în vederea realizării obligației legale de întocmire și depunere la Comisia Electorală Centrală a raportului privind gestiunea financiară al partidului pentru anul 2022.

Respectiv, Centrul Național Anticorupție, prin scrisoarea nr. 03/37- 661 din 22.04.2023, a menționat că, documentele ridicate în cadrul cauzei penale, reflectă perioada de activitate a Partidul Politic „Șor” doar pentru primul semestru al anului 2022, cu excepția a 17 facturi, emise în al doilea semestru a anului 2022, a căror valoare totală constituie 116 505,04 lei. Ultima înregistrare a veniturilor în casieria partidului dat a fost efectuată la 29 iunie 2022 în sumă de 28 000 lei, sumă, care au fost valorificată în aceiași zi, iar soldul în numerar din caseta mașinii de casă și control la sfârșitul perioadei constituind valoarea „0”. La fel, potrivit informației prezentate de către Centrul Național Anticorupție, în perioada 02.11.2022, data în care a fost efectuată ridicarea actelor, reprezentanții Partidului Politic „Șor” până la data de 21.04.2023, nu s-au adresat cu careva demersuri pentru a-i fi restituite actele ridicate sau pentru a-i fi permisă copierea acestora.

Potrivit copiei procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023, întocmit pe cauza penală nr. 202279001 de Centrul Național Anticorupție, cu participarea juristului Partidului Politic „Șor” Banaru Vadim, împuternicit prin mandatul MA 1865421 din 5 august 2002 au fost examinate documentele ridicate. Conform procesului-verbal indicat se precizează că anumite documente au importanță pentru cauza penală și se vor păstra la dosarul gestionat, iar „În rest, toate documentele contabile ridicate în cadrul percheziției din 02.11.2022 se restituie dl. Banaru Vadim, cu explicarea concomitentă a faptului că în caz de necesitate, în legătură cu exercitarea de către persoana juridică ”Partidul politic ”Șor”” a drepturilor și obligațiilor sale legale, întocmirii și prezentării rapoartelor financiare, a dărilor de seamă statistice sau altor necesități curente legate de activitatea partidului, organul de urmărire penală poate să ofere accesul și poate să-i pună la dispoziție orice copie de pe documentele contabile ridicate și anexate la prezentul proces-verbal.” Astfel, chiar dacă au avut acces la documentele contabile la 21 aprilie 2023, până la 31 mai 2023 reprezentanții partidului nu și-au onorat obligația legală.”

Având în vedere situația descrisă, Comisia constată că ridicarea documentelor de la sediul Partidului Politic „Șor” nu a fost un impediment în desfășurarea activității ulterioare a acestuia. Persoana responsabilă din cadrul partidului avea dreptul dar obligația de a solicita copiile documentelor contabile, fiscale și ale altor documente primare pentru anul 2022, ridicate de organele de control. Dar din anumite considerente, care nu au fost aduse la cunoștința Comisiei, partidul nu a asigurat realizarea acestei obligații.

Din contra, se pare că a utilizat această situație cu rea credință pentru a încerca să argumenteze neexecutarea obligației de depunere a raportului privind gestiunea financiară a partidului. Ipoteza formulată este confirmată și de faptul că chiar dacă la 31 martie 2023, în notificare, reprezentanții partidului și-au asumat angajamentul de prezentare a raportului privind gestiunea financiară imediat ce vor avea acces la documentele ridicate de organele de drept, până la momentul adoptării prezentei hotărâri, nu au realizat obligațiunea și nu au depus raportul privind gestiunea financiară.

            Suplimentar celor relevate, Comisia reține și constată repetat prevederile art. 312 alin. (1) lit. b) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007 și pct. 93 lit. b) din regulament, conform cărora neprezentarea de către partidele politice la Comisia Electorală Centrală a raportului privind gestiunea financiară în termenul sau în formatul stabilit de către Comisie constituie încălcare a prevederilor legale privind gestiunea financiară a partidelor politice.

   9. În concluzie, Comisiei i-au fost prezentate în termenul stabilit de lege 50 de rapoarte privind gestiunea financiară, alte 2 rapoarte cu depășirea termenului. În total, în prezenta hotărâre au fost supuse verificării rapoartele prezentate de 52 de partide politice.

 

II. Alocații de la bugetul de stat

10. În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007 și pct. 38 din regulament, partidele politice au dreptul să primească anual finanțare de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit art. 2 lit. o) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022, nr. 205/2021, cu modificările ulterioare, Comisiei Electorale Centrale i-a fost alocată, pentru finanțarea partidelor politice, suma de 42 031 000,00 lei.

Respectiv, în vederea executării prevederilor art. 27. (1) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, prin hotărârea nr. 264/2022 Comisia Electorală Centrală a dispus distribuirea alocațiilor unui număr de 36 de partide politice conform performanțelor obținute de acestea în alegerile locale generale din 2019, alegerile prezidențiale din 2020 și în alegerile parlamentare anticipate din 2021. 

Potrivit pct. 48 din regulament, alocațiile de la bugetul de stat se transferă lunar de către Comisia Electorală Centrală pe un cont bancar deschis de către partidul politic, destinat exclusiv alocațiilor de stat. În acest sens, în anul 2022, au beneficiat de finanțarea de la bugetul de stat 26 de partide politice, respectiv având deschis și contul destinat exclusiv alocațiilor de la bugetul de stat (a se vedea anexa nr. 3 la prezenta hotărâre).

 Nu au beneficiat de alocații de la bugetul de stat în anul 2022 sau anumite intervale din acest an, pentru performanțele obținute la alegerile locale generale din 2019, alegerile prezidențiale din 2020 și alegerile parlamentare anticipate din 2021, din motivul lipsei informației despre deschiderea contului bancar cu destinație specială sau alte motive care sunt imputabile celor 10 partide politice (a se vedea anexa nr. 4 la prezenta hotărâre).

Partidele politice care nu au beneficiat de alocații de la bugetul de stat deoarece nu au prezentat Comisiei date privind deschiderea contului bancar cu destinație specială sunt următoarele:

1) Partidul Socialist din Moldova;

2) Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”;

3) Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii;

4) Partidul Politic NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ;

5) Partidul Politic „Noi”;

6) Partidul Regiunilor din Moldova;

7) Partidul Politic PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”;

8) Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”.

Cât privește partidele politice:

1) Mișcarea profesioniștilor „Speranța-Надежда” – acesta nu a beneficiat de alocații de la bugetul de stat pentru luna decembrie deoarece Trezoreria de stat a respins ordinele de plată înaintate, aplicând mențiunea „Nu a fost identificat în registru codul fiscal al beneficiarului și codul IBAN”.

2) Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” nu a beneficiat de alocații de la bugetul de stat pe parcursul primelor două luni a anului 2022, până la atingerea sumei de 19 052,71 lei, stabilite prin sancțiunile aplicate de Comisie prin hotărârile nr.140/2021 și nr. 254/2021. Ulterior, nu a beneficiat de alocații pe motiv că Trezoreria de stat a respins ordinele de plată înaintate, cu  mențiunea „Nu a fost identificat în registru codul fiscal al beneficiarului și codul  IBAN”;

În contextul partidelor politice care nu au beneficiat de alocații de la bugetul de stat în anul 2022 urmare a sancțiunilor aplicate de organul electoral au fost identificate 6 partide politice (a se vedea anexa nr. 5 la prezenta hotărâre).

 Astfel:

 1. Partidul Liberal – prin hotărârea nr. 168/2021, a fost lipsit de alocații în sumă totală

de 164.818,86 lei, pentru o perioadă de 6 luni (ianuarie – iunie 2022);

 1. Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii – prin hotărârea nr. 141/2021, a fost lipsit

de alocații în sumă totală de 7.694,62 lei, pentru perioada ianuarie - iunie 2022;

 1. Partidul Politic „Noi” – prin hotărârea nr. 141/2021, a fost lipsit de alocații în sumă totală de 6159,58 lei, pentru perioada ianuarie-iunie 2022.
 2. Partidul Politic „Șor” – prin hotărârea nr. 205/2021, a fost lipsit de alocații în sumă totală de 2942065,20 lei, pentru o perioadă de 12 luni (ianuarie 2022 – decembrie 2022).
 3. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova – prin hotărârea nr. 140/2021, a fost lipsit de alocații doar până la atingerea sumei de 4751,25 lei în anul 2022.
 4. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” – prin hotărârile nr. 140/2021 și nr. 254/2021, până la atingerea sumei de 19 052,71 lei în anul 2022.

 

11. Conform art. 27 alin. (8) din Legea nr. 294/2007, în cazul reorganizării unui partid politic cu drept de finanțare de la bugetul de stat, dreptul menționat se transmite succesorului său de drept. În cazul încetării activității partidului politic care beneficiază de alocații de la bugetul de stat, sumele cuvenite acestuia se redistribuie celorlalte partide politice beneficiare în condițiile prezentului articol.

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 505 din 13.05.2022 pentru modificarea unor anexe la hotărârea CEC nr. 264 din 18 ianuarie 2022 „Cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru anul 2022”, suma alocațiilor restante pentru luna aprilie 2022, în mărime de 13481,24 lei, destinate  Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” a fost realocată către „Partidul Politic „ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR”.

12. Conform pct. 66 din regulament, partidele politice sunt obligate să prezinte Comisiei în formă electronică, informația lunară privind cheltuielile din alocații de la bugetul de stat conform anexei nr. 7, și, conform anexei nr. 7.1 din regulament, raportul operativ lunar privind efectivul de personal din staff-ul partidului. Fiind supuse verificării informațiile prezentate Comisiei a fost stabilit că Partidul Politic „Democrația Acasă” a prezentat anexa 7.1 din regulament cu erori nesemnificative pentru lunile septembrie – decembrie 2022.

Cu referire la alocațiile de la bugetul de stat pentru 2022 acestea urmau a fi distribuite la 36 partide politice, din care 26 partide care au recepționat efectiv alocațiile, aveau obligația de a raporta cheltuielile lunare. Celelalte 10 partide politice nu au prezentat rapoartele lunare deoarece nu au recepționat alocații fiindcă nu dețineau conturi bancare speciale pentru încasarea acestora sau nu au înregistrat la autoritățile competente codurile IBAN.

Cât privește partidele politice:

 1. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova;
 2. Partidul Popular Creștin Democrat;
 3. Partidul Politic „PATRIA”;
 4. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”,

acestea aveau obligația de a raporta sumele restante în soldul partidului politic la finele anului 2021.

Datele sistematizate a 30 de partide politice, cu privire la cheltuielile lunare din alocațiile de la bugetul de stat în perioada anului 2022 (mijloace financiare recepționate atât în anul 2022 cât și restanțe din anii precedenți neutilizate anterior) sunt reflectate în anexele nr. 6; 6.1; 6.2; 6.3, la prezenta hotărâre, iar datele cu privire la efectivul de personal din staff-ul partidului sunt redate în anexa nr.7 la prezenta hotărâre.

13. Verificând rapoartele financiare prezentate de către partidele politice și informațiile lunare privind cheltuielile acestora din alocațiile primite de la bugetul de stat, Comisia constată că, din 26 de partide care au recepționat alocații de la bugetul de stat, 23 de partide au raportat cheltuieli în scopul promovării și încurajării participării femeilor și a tinerilor în procesele politic și electoral, 11 partide au declarat depășirea cotei procentuale stabilite de lege (a se vedea anexa nr. 8), 12 partide au declarat cheltuieli mai puține decât limită stabilită (a se vedea anexa nr. 9), iar 3 partide politice nu au declarat cheltuieli în acest sens (a se vedea anexa nr. 10).

Partidul Politic „PATRIA”-  nu a beneficiat de alocații de la bugetul de stat în anul 2022, însă având sold disponibil la începutul perioadei de gestiune a efectuat și a raportat plăți cu destinație specială pentru implicarea femeilor și tinerilor.  

Conform deciziilor primite de către agenții constatatori ai Comisiei Electorale Centrale, în rezultatul examinării cauzelor contravenționale inițiate în perioada anului 2022 în privința a 10 partide politice, care au utilizat contrar destinației alocațiile din bugetul de stat destinate pentru promovarea și încurajarea participării femeilor și a tinerilor în procesele politic și electoral în anul 2021, acestea urmau să utilizeze mijloacele financiare utilizate contrar destinației în următoarea perioadă de gestiune financiară a anilor 2023-2024.

 

 Datele generalizatoare privind utilizarea de către partidele politice în perioada anului 2022 a alocațiilor de la bugetul de stat în scopul promovării și încurajării participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral alocate acestora în anul 2022, cât și utilizarea de către partidele politice în scopul menționat a soldului restant neutilizat pentru destinația dată în perioada anului 2021, se regăsesc în anexa nr. 11.

În context, Comisia Electorală Centrală atrage atenția partidelor politice și Curții de Conturi că, potrivit art. 28 alin. (1) lit. l) și alin. (21) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, 20% din valoarea alocațiilor anuale de la bugetul de stat se utilizează în scopul promovării și încurajării participării femeilor în procesele politic și electoral, iar 10% din valoarea alocațiilor primite utilizează pentru promovarea și încurajarea tinerilor în procesele politic și electoral. În cazul partidelor politice în care există organizații ale femeilor și ale tinerilor, aceste fonduri se gestionează de organizațiile în cauză. Mai mult, potrivit art. 28 alin. (3) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, alocațiile de la bugetul de stat utilizate pentru alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1) și (21) se restituie bugetului de stat în baza unei hotărâri a Curții de Conturi, în mărimea utilizată contrar destinației, fapt pentru care instituția vizată urmează a fi sesizată de către Comisie.

Având în vedere dispozițiile legale și constatările cu privire la respectarea cotelor impuse de lege, Comisia atrage atenția partidelor politice beneficiare de alocații de la bugetul de stat în vederea utilizării conform destinației a alocațiilor în scopul promovării și încurajării participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral.

 

III. Cotizații

14. Conform art. 25, alin. (3) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, mărimea și modul de achitare a cotizațiilor de membru se stabilesc prin statutul partidului politic și, împreună cu suma totală a cotizațiilor acumulate anual de partid, se publică pe pagina web a acestuia și a Comisiei Electorale Centrale.

Datele generalizatoare privind numărul membrilor de partid ale partidelor politice,  despre cotizațiile de membru de partid, prezentate de partidele politice, cât și suma cotizațiilor pentru anul 2022 se regăsește în (anexa nr. 12) a prezentei hotărâri.

Ca urmare a examinării informațiilor despre cotizațiile de membru de partid, prezentate de partidele politice, Comisia reține că pentru anul 2022 sursa de finanțare sub formă de cotizații de membru de partid a fost obținută de către 15 partide politice (a se vedea anexa nr. 12.1).  Informația cu indicarea cifrei „0” (zero), privind cotizațiile membrilor de partid, a fost prezentată de către 37 partide de politice (a se vedea anexa nr. 12.2).

Cu referire la corectitudinea și plenitudinea informațiilor despre cotizațiile de membru de partid pentru anul 2022, se constată că nu toate persoanele responsabile de finanțarea partidelor politice completează corespunzător rubricile cuprinse în capitolul ,,Cotizații de membru de partid” din compartimentul surse de finanțare al anexei nr. 8 la regulament, care prevăd completarea informațiilor despre „numele, prenumele membrului de partid, cod personal, anul nașterii, domiciliul, ocupația, sursa de venit, data încasării și suma cotizației”.

Întrucât anumite informații sunt greșite, incomplete ori lipsesc, pot apărea dificultăți la identificarea persoanei, fapt pentru care Comisia reține dispozițiile pct. 25 din regulament, potrivit cărora cotizațiile anonime sunt interzise. Totodată, neindicarea datelor despre fiecare cotizant complică verificarea respectării plafonului donațiilor de către membrii de partid.

Așadar, Comisia a identificat unele carențe nesemnificative și erori tehnice în ceia ce privește completarea rubricilor domiciliu, sursa de venit, ocupația,  înregistrare dublă a unei persoane, persoane diferite cu IDNP – identic, la următoarele 7 partide politice:

 1. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova;
 2. Partidul Liberal;
 3. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist;
 4. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;
 5. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”;
 6. Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”;
 7. Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie.

 

 1. Donații

15. Potrivit art. 26 alin. (4) – (5) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, prevederi aplicabile perioadei de raportare pentru anul 2022 ,,o persoană fizică poate face donații unui sau mai multor partide politice. Donațiile făcute de o persoană fizică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăși suma a 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. În cazul cetățenilor Republicii Moldova cu venituri obținute în afara țării, suma donațiilor nu poate depăși 3 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. În cazul cetățenilor Republicii Moldova cu statut de persoane cu funcție de demnitate publică, de funcționari publici, inclusiv cu statut special sau de angajați în organizații publice în sensul Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, suma donațiilor nu poate depăși 10% din venitul anual al acestora, totodată, nu poate depăși 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. Dacă persoana fizică este membru de partid, în suma-limită menționată se include și suma cotizațiilor de membru de partid plătite de aceasta într-un an, cotizația și donația fiind reflectate separat în contabilitatea partidului politic și în rapoartele privind gestiunea financiară a acestuia”.

Conform art. 26 alin. (4) din Legea nr. 294/2007, aplicabil până la 01.01.2023, o persoană fizică în decursul unui an bugetar, poate face donații în numerar unui sau mai multor partide politice în sumă de până la 3 salarii medii pe economie stabilite pe anul 2022. Donațiile care depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.

Donațiile făcute de o persoană juridică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăși suma a 12 salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv. Persoana juridică care face o donație în bani unui partid politic trebuie să prezinte decizia organelor sale abilitate privind efectuarea donației, să înregistreze donația și să o reflecte în rapoartele sale contabile, de asemenea să informeze pe acționarii sau membrii săi despre operațiunile efectuate.

            16. Informațiile sistematizate despre sursele de finanțare prezentate în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2022 se regăsesc (în anexa nr. 13)

Din informațiile privind donațiile primite de la persoane fizice din țară inclusiv membri de partid), prezentate de partidele politice pentru anul 2022, s-a constatat că, 14 partide politice au beneficiat de astfel de donații a (se vedea anexa nr.13.1), iar 38 partide au prezentat informația cu indicarea cifrei ”0” (zero), la acest sub compartiment a (se vedea anexa nr.13.2) 

Verificând corectitudinea și plenitudinea informațiilor reflectate la sub compartimentul „Donații de la persoanele fizice din țară”, Comisia a constatat informații incomplete și erori tehnice nesemnificative la rubrica domiciliul la unii donatori în cazul Partidului Liberal și Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”.

În rezultatul celor sus-menționate, Comisia atenționează partidele politice că prezentarea, întocmirea corespunzătoare și deplină a datelor despre donatori este obligatorie, întrucât prezentarea incompletă a datelor reprezintă o încălcare a legislației privind gestionarea mijloacelor financiare ale partidelor politice și este pasibilă de răspunderea contravențională potrivit art. 481 alin. (2) din Codul contravențional. Informația exhaustivă cu privire la donațiile de la persoanele fizice din țară ce reflectă atât donațiile făcute de către persoanele fizice - membri de partid, cât și din partea persoanelor fizice ce nu sunt membri de partid, făcute partidelor politice în anul 2022, poate fi consultată în anexa nr.13  la prezenta hotărâre.

17. Adițional, urmare a verificărilor rapoartelor financiare depuse de către partidele politice, Comisia constată depășirea plafonului donației, în cazul a 2 partide politice:

1) Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” pe parcursul anului 2022 a primit de la un donator, donații sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid în suma total evaluată de 60.012,00 lei, deci fiind stabilită depășirea plafonului donației cu 612,00 lei.

2) Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” în perioada anului 2022 a primit de la un donator, donații sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială, câț și achitate bunuri sau servicii utilizate de partid în suma total evaluată de 69.436,26 lei, depășind plafonul donației cu 10 036,26 lei.

Comisia reține prevederile alin. (4) al art. 26 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, aplicabile până la 01.01.2023, potrivit cărora donațiile făcute de o persoană fizică unui sau mai multor partide politice într-un an bugetar nu pot depăși suma a 6 salarii medii lunare pe economie pe anul respectiv. Dacă persoana fizică este membru de partid, în suma-limită menționată se include și suma cotizațiilor de membru de partid plătite de aceasta într-un an. În acest context, ținând cont că salariul mediu pe economie pentru anul 2022 constituie 9 900,00 lei, o persoană fizică în decursul unui an bugetar poate face donații în mărime maximă de 59 400,00 lei.

                Prin urmare, în temeiul art. 311 alin. (2) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, Comisia va soma partidele politice menționate să verse în bugetul de stat suma primită peste plafonul prevăzut de lege și să prezinte, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării, informația care dovedește virarea în bugetul de stat a sumei încasate cu încălcarea legii. În caz contrar, sumele datorate se vor reține la bugetul de stat din contul alocațiilor până la atingerea sumei încasate contrar legii sau după ce partidul politic va vira benevol la bugetul de stat suma primită contrar prevederilor legale. Totodată, atragem atenția partidelor politice vizate că neexecutarea somației Comisiei Electorale Centrele constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Codului contravențional.

18. Sub aspectul donațiilor de la persoane fizice din afara țării, s-a constatat că de acestea a beneficiat doar partidul politic Partidul Politic "Partidul Acțiune și Solidaritate" în suma totală 15.025,00 lei. Este de menționat că în informația privind donații de la persoane fizice din afara țării prezentată de partid, informația din rubrica domiciliul este incompletă la unii donatori.

Informația privind donațiile de la persoane fizice din afara țarii cu indicarea cifrei 0 (zero), a fost consemnată la 49 partide politice.

În cazul Partidului Socialist din Moldova și Partidului Politic Moldovenesc „Ai Noștri”, aceștia nu au prezentat informația respectivă.

19. Cu referire la donațiile de la persoane juridice, în perioada raportată, au fost identificate 3 partide politice care au beneficiat de asemenea donații, și anume :

 1. Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE”- 4 000,00 lei;
 2. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”- 20 000,00 lei;
 3. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”- 40 296,00 lei.

În calitate de donatori  - persoane juridice pentru partidele menționate figurează agenții economici PFBC-EXPERT S.R.L. (IDNO 1012600032100), care a efectuat o donație la data de 31 octombrie 2022, MIDLTON S.R.L. (IDNO 1013600034352), care a efectuat o donație la data de 12 septembrie 2022 și PFBC-STABIL S.R.L. (IDNO 1021600048897), care a efectuat o donație la 29 decembrie 2022.

Nu a prezentat informația cu privire la donațiile de la persoane juridice Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”, celelalte 48 partide politice au indicat cifrei „0” (zero).

20. Sub aspectul sursei de finanțare sub formă de donații de la persoane juridice, conform prevederilor art. 26 alin. (6) lit. e), e1) și f) din Legea nr. 294/2007, partidelor politice li se interzice finanțarea, prestarea unor servicii cu titlu gratuit ori susținerea materială sub orice formă, directă și/sau indirectă, de către:

e) persoanele juridice care, la data efectuării donației, au datorii restante mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat sau la fondul asigurărilor medicale obligatorii ;

e1) persoanele juridice care, în ultimii 3 ani, au încheiat contracte de achiziții publice de lucrări, bunuri sau servicii în sensul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

g) alte state și organizații internaționale, inclusiv organizațiile politice internaționale”.

21. Astfel, în vederea respectării de către partidele politice a restricțiilor prenotate,  Comisia a solicitat Agenției Achiziții Publice, Agenției Servicii Publice, Serviciului Fiscal de Stat, Casei Naționale de Asigurări Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină verificarea persoanelor juridice PFBC-EXPERT S.R.L. (IDNO 1012600032100), MIDLTON S.R.L. (IDNO 1013600034352), PFBC-STABIL S.R.L. (IDNO 1021600048897), care au făcut donații subiecților politici în perioada anului 2022.

Cu referire la datele prezentate de Agenția Achiziții Publice prezentate Comisiei Electorale Centrale prin scrisoarea nr. CEC-7/5028 din 03 mai 2023, în cazul persoanelor juridice vizate, care au efectuat donații partidelor politice în al doilea semestru a anului 2022, contracte de achiziții publice încheiate cu operatorii economici indicați nu au fost identificate.

Potrivit informațiilor prezentate Comisiei Electorale Centrale de către Casa Națională de Asigurări Sociale, prin scrisoarea nr. CEC-7/5053 din 05 mai 2023, MIDLTON S.R.L. a achitat la bugetul asigurărilor sociale prime de asigurare, nefiind înregistrate pe numele acestuia restante mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat. Cât privește  agenții economici PFBC-EXPERT S.R.L. (donație în sumă totală de 11 000 lei) și PFBC-STABIL S.R.L. (donație în sumă totală de 7000 lei), acestea, în perioada 17.10.2012 - până în prezent nu au declarat contribuții de asigurări sociale de stat, fapt care poate prezuma lipsa de persoane angajate și activitate în general. 

Prin scrisoarea nr. CEC - 7/5113 din 15 mai 2023, Compania Națională de Asigurări în Medicină a informat Comisia că  mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, evidență și controlul corectitudinii calculării și a virării în termen în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în cota procentuală la salariu și la alte recompense [...], precum și încasarea penalităților și aplicarea sancțiunilor financiare se efectuează de către Serviciul Fiscal de stat.

Conform datelor din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat prezentate Comisiei Electorale Centrale prin scrisoarea nr. CEC-7/5177 din 19 mai 2023 respectiv scrisoarea nr. CEC-7/5218 din 25 mai 2023, agenții economici PFBC-EXPERT S.R.L., și PFBC-STABIL S.R.L., la situația din 02.09.2022 și respectiv 31.10.2022, nu înregistrează restanțe față de bugetul public național. Cât privește agentul economic MIDLTON S.R.L, la situația din 12.09.2022, la fel nu înregistra restanțe față de bugetul public național.

 

 

V. Venituri obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate

În conformitate cu art. 24 alin. (3) și art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, partidele au dreptul să desfășoare activitate editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea proprietății sale, precum și alte activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste activități nu sunt interzise prin lege și sunt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic.

22. Din informațiile prezentate despre veniturile obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate pe parcursul anului 2022, se constată că 5 partide politice au obținut finanțare din diferite tipuri de activitate:

1) Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – venituri obținute din activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietății sale (vânzarea proprietății partidului) și  alte venituri în suma totală  de 3 706 607,60 lei;

2) Partidul politic Partidul Nostru – venituri (vânzarea bunurilor-mijloace fixe), suma totală ce constituie 42 000,00 lei;

3) Partidul Liberal Democrat din Moldova – venituri (vânzarea autoturism), suma totală fiind de  41 010,00 lei;

           4) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”- venituri  din comercializarea produselor cu simbolica PAS și organizarea evenimentelor cu taxă de intrare pentru membrii PAS, cu suma totală de 32.170,00 lei;

5) Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” - venituri  din cotizații de membru, în suma de 543,00 lei.

      Cu referire la informația prezentată de Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” – se consideră că acesta reflectă date eronate, deoarece mijloacele bănești în mărime de 543,00 lei care se prezintă în formular sunt însoțite de mențiunea „Cotizații de membru PVP”, respectiv fiind provenite din cotizații ale membrilor de partid și nu pot fi reflectate la venituri obținute în urma activităților economice desfășurate.

Informații despre veniturile obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate cu indicarea cifrei „0” au prezentat 45 de partide politice.

23. Partidul Socialist din Moldova și Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri” nu a prezentat această informație la raportul privind gestiunea financiară.

 

VI. Donațiile sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercialăachitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid

24. Conform informației prezentate, au reflectat donații la acest capitol 10 partide politice:

1. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, în mărime de 702.488,60 lei;

2. Partidul Liberal Democrat din Moldova - în mărime de 12.227,52 lei;

3. Partidul Politic „PATRIA” - în mărime de 1.200.00 lei;

4. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”în mărime de 218.400,00 lei;

5. Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”, în mărime de 143.509,00 lei;

6. Partidul Politic ,,Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic”, în mărime de 8.523,00 lei;

7. Partidul Politic „Puterea Oamenilor”, în mărime de 54.750,00 lei;

8. Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”în mărime de 32.000,00 lei;

9. Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei”, în mărime de 102.761,92 lei.

10. Partidul Politic Coaliția pentru Unitate și Bunăstare - în mărime de 5.002,00 lei.

 Cu referire la  corectitudinea și plenitudinea informațiilor, la Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” și Partidul Politic ”Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic” s-a constatat că sumele reflectate în raport diferă de sumele din informația privind donațiile sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid și evaluate la prețul de piață.

Informațiile cu privire la donațiile sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid cu indicarea cifrei „0” s-a prezentat de 41 partide politice.

25. Nu a prezentat informația sub nicio formă despre astfel donații, Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”.

 

VII. Informația despre patrimoniu, alte bunuri și conturile bancare deținute de partidele politice.

26.  Conform pct. 67 din regulament, împreună cu prezentarea raportului privind gestiunea financiară, partidele politice au obligația de a prezenta și informația despre bunurile imobile pe care partidele politice le dețin în gestiune, conform modelului din anexa nr. 9 la regulament.

Din informațiile cu privire la patrimoniul partidului politic s-au consemnat sedii proprii cu valoare de bilanț, în sumă de 1.624.200,27 lei doar de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Celelalte 48 de partide politice au indicat cifra 0 (zero). 

Lipsește informația privind patrimoniul partidului politic în cazul următoarelor 3 partide politice:

 1. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”;
 2. Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”;
 3. Partidul Politic „Partidul Progresului Național”.

Informația cu privire la patrimoniul partidelor politice este redată în anexa nr. 14 la prezenta hotărâre.

   27. Este de menționat că partidele politice se conduc și de prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2019. Legea respectivă stabilește cadrul normativ de bază, principiile, cerințele generale și mecanismul de reglementare în domeniul contabilității și raportării financiare în Republica Moldova, care se aplică și organizațiilor necomerciale. Conform art. 16 alin. (1) al Legii nr.287/2017, entitatea este obligată să efectueze inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor în modul stabilit de Regulamentul privind inventarierea, elaborat și aprobat de către Ministerul Finanțelor. Totodată, potrivit pct. 13 din Ordinul ministrului finanțelor nr.188/2014  cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale /reprezentanțele entității nerezidente și completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.119 din 06.08.2013, cu modificările ulterioare, organizația necomercială are obligația să efectueze inventarierea generală a activelor și datoriilor, cel puțin o dată pe an pe parcursul desfășurării activității sale sau în alte cazuri prevăzute în Regulamentul privind inventarierea, aprobat de Ministerul Finanțelor.  Prin scrisoarea nr. CEC- 8/1624 din 02 februarie 2023 partidelor politice li s-a solicitat să prezinte, până la data de 31 martie 2023, pe suport de hârtie, procesul-verbal de inventariere a bunurilor partidului politic la situația din 31 decembrie 2022. S-au conformat și au prezentat procesul-verbal de inventariere a bunurilor 21 partide politice (a se vedea anexa nr.14.1) altele 36 partide nu au prezentat informația dată (a se vedea anexa 14.2).

   28. În contextul adoptării noului Cod Electoral, nr. 325 din 8 decembrie 2022 cât și a modificărilor operate prin Legea nr. 336 din 8 decembrie 2022, cu privire la modificarea Legii nr. 294/2007, privind partidele politice Comisia, prin scrisoarea nr. CEC-8/1563 a informat partidele politice despre modificările operate, solicitând partidelor conform noilor prevederi date despre conturile partidului, iar partidelor beneficiare de alocații de la bugetul de stat și contul alocațiilor. Au dat curs solicitării și au prezentat informația despre conturile partidului 34 partide politice, ( a se vedea anexa nr. 14.3), altele 23 partide nu au prezentat informația solicitată. (a se vedea anexa 14.4).

În context, Comisia atrage atenția partidelor politice că potrivit art. 49 din Cod contravențional, este stabilită răspunderea pentru refuzul sau nefurnizarea datelor și a materialelor solicitate de organul electoral, precum și neexecutarea hotărârii acestuia. 

Urmare a adresărilor Comisiei Electorale Centrale, 35 de sucursale ale băncilor comerciale au prezentat informații cu privire la partidele politice deservite de acestea,  conturile gestionate și extrasele din aceste conturi pentru semestrul II a anului 2022 (a se vedea anexa nr. 14.5 ).  

 

     VIII. Cheltuieli

   Prin decizia organelor de conducere ale partidelor politice, sursele de finanțare atât din contul curent, cât și cele din alocațiile de la bugetul de stat se puteau utiliza pe parcursul anului 2022 pentru următoarele destinații:

- Cheltuieli pentru întreținerea sediilor

- Cheltuieli de personal

- Cheltuieli pentru presă și materiale promoționale

- Cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate

- Cheltuieli pentru telecomunicații

- Cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate

- Plata cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte

- Investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului

- Cheltuieli de birotică, comision bancar

- Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu)

- Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare şi alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfășurate pe teritoriul țării

- Cheltuieli pentru programe pentru tineret și femei

- Alte cheltuieli

- Cheltuieli în campania electorală.

            29. Cu referire la corectitudinea și plenitudinea informațiilor, la Partidul politic „Partidul Nostru”, Partidul Republican din Moldova, Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” s-a constatat divergențe de datele indicate în raportul prezentat pe suport de hârtie și cu cel prezentat prin intermediul SSI „Control Financiar”. Partidul politic „Partidul Stînga Europeană" a prezentat raportul privind gestiunea financiară anual cu divergențe la compartimentul cheltuieli de la bugetul de stat și cheltuielile reflectate din informațiile lunare.

În acest context, toate datele sistematizate cu privire la cheltuielile efectuate de către partidele politice raportoare sunt reflectate în anexele nr. 15, nr. 15.1, nr. 15.2 și nr. 15.3, nr. 15.4, nr. 15.5 la prezenta hotărâre.

30. În conformitate cu art. 29 alin. (3) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007 și pct. 69 din regulament, informația conținută în rapoartele financiare anuale ale partidelor politice privind alocațiile de la bugetul de stat primite și cheltuielile efectuate pe fiecare destinație prevăzută de lege, veniturile acumulate din sursele proprii și cheltuielile operate din aceste surse, inclusiv cele cu privire la identitatea donatorilor și sumele donate, sunt publicate pe pagina web oficială a Comisiei în termen de 48 de ore de la recepționare și pot fi accesate la compartimentul „Finanțarea Partidelor prin „Control Financiar”” (https://a.cec.md/ro/finantarea-partidelor-6519_96312.html).

 

IX. Răspunderea pentru încălcarea dispozițiilor în domeniul finanțării partidelor politice.

31. În temeiul prevederilor art. 311 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, cu privire la încălcarea prevederilor privind donațiile și cotizațiile de membru sunt stabilite următoarele:

(1) În cazul în care un partid politic primește cotizații sau donații cu încălcarea prevederilor art. 251 și 26, inclusiv în cazul primirii cotizațiilor sau donațiilor care depășesc plafoanele stabilite, acesta este obligat, în termen de 3 zile, să verse la bugetul de stat sumele primite cu încălcarea legii.

(2) În cazul nerespectării cerinței prevăzute la alin.(1), Comisia Electorală Centrală emite o somație scrisă adresată partidului politic, prin care îi solicită să verse la bugetul de stat sumele primite cu încălcarea legii, să înlăture încălcarea și să informeze comisia despre măsurile întreprinse, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea somației.

(3) Neexecutarea somației Comisiei Electorale Centrale constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Codului contravențional.

(4) În cazul repetării, pe parcursul unui an calendaristic, a încălcării prevăzute la alin. (3), Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărâre privind lipsirea partidului politic respectiv de dreptul la alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 2 luni la un an.

Cu referire la prevederile alin. (1) art. 311 din legea citată Comisia a stabilit depășirea plafonului prevăzut de lege ce ține de donațiile efectuate în adresa partidelor Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” în mărime de 612,00 lei, cît și a Partidului Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” cu 10 036,26 lei. Abaterile menționate au avut loc doar o singură dată pe parcursul unui an calendaristic, astfel Comisia va soma partidele menționate să verse în bugetul de stat sumele primite peste plafonul prevăzut de lege. În caz contrar se va adoptă o hotărâre privind lipsirea partidului politic de dreptul la alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 2 luni la un an.

32. În temeiul prevederilor art. 312 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, cu privire la încălcarea prevederilor privind gestiunea  financiară a partidelor politice sunt stabilite următoarele:

 (1) Constituie încălcări ale prevederilor privind gestiunea financiară a partidelor politice:

a) încălcarea modului de evidență și utilizare a patrimoniului partidului politic;

b) neprezentarea sau prezentarea tardivă de către partidul politic la Comisia Electorală Centrală a rapoartelor privind gestiunea financiară;

c) denaturarea și/sau ascunderea premeditată, prezentarea în volum incomplet sau prezentarea neveridică a informației, neprezentarea sau prezentarea incompletă a datelor de identificare ale donatorilor sau ale cotizanților;

d) utilizarea contrar destinației a alocațiilor de la bugetul de stat pentru partidul politic.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) sunt pasibile de răspundere conform legislației.

(3) În cazul repetării, pe parcursul unui an calendaristic, a încălcării prevăzute la alin. (1), Comisia Electorală Centrală adoptă o hotărâre privind lipsirea partidului politic de dreptul la alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 2 luni la un an.

Cu referire la prevederile alin. (1), lit. b), pentru perioada anului 2022, Comisia a stabilit neprezentarea în termen, sau prezentarea tardivă a rapoartelor financiare a următoarelor partide politice:

1) Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii;

2) Partidul Social Democrat;

3) Partidul Politic „Șor”;

4) Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”;

5) Partid Politic Partidul „RENAŞTERE”;

            6) Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”;

7) Partidul Politic „Bugeacul Nostru”.

Prin urmare, fiind constatată neprezentarea sau prezentarea tardivă a rapoartelor financiare de către partidele numite mai sus, în temeiul prevederilor art. 4237 din Codul contravențional, Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale la 12 mai 2023 a întocmit procese verbale de autosesizare și de începerea proceselor contravenționale conform prevederilor art. 481 alin. (1) din Codul contravențional.

33. Conform hotărârii nr. 821 din 15.12.2022 a Comisiei Electorale Centrale „cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2022” a fost constatată neprezentarea raportului cu privire la gestiunea financiară pentru semestrul I al anului 2022 de către Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” și de către Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE”.

Chiar dacă acțiunile partidelor indicate cad sub incidența alin. (3). art. 312 din Legea nr. 294/2007, privind partidele politice, totodată acesta nu sunt beneficiare de alocații de la bugetul de stat. În consecință, Comisia Electorală Centrală nu poate aplica sancțiunea respectivă partidelor politice indicate, dar atrage atenția membrilor acestora despre incidența normelor prevăzute de art.21 și art.221 din Legea nr. 294/2007, privind partidele politice.

34. Prin hotărârea CEC nr. 821 cu privire la exercitarea atribuției de supraveghere a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2022 Comisia a constatat refuzul deliberat al Partidului Politic „Șor” de a prezenta benevol Comisiei Electorale Centrale documentele primare care justifică veniturile și cheltuielile suportate pe parcursul primului semestru al anului 2022, iar, în consecință, fiind constatate abateri de la legislația privind finanțarea partidelor politice în cazul Partidului Politic „Șor” pentru perioada ianuarie - septembrie 2022 și imposibilitatea verificării corectitudinii informațiilor indicate în raportul privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022. Mai mult, informațiile cu privire la partidul menționat a fost expediate  Procuraturii Anticorupție pentru examinarea modalității de finanțare a Partidului Politic „Șor” în perioada de gestiune 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022.

Având în vedere faptul, că Partidul Politic „Șor” prin acțiunile și inacțiunile sale, manifestate prin neprezentarea la Comisia Electorală Centrală a raportului privind gestiunea financiară pentru perioada anului 2022, cât și denaturarea și/sau ascunderea premeditată, prezentarea în volum incomplet sau prezentarea neveridică a informației, pentru I semestru 2022, pe parcursul unui an calendaristic, repetat, a comis încălcări ale prevederilor alin. (1), litera b) și c) art. 312 din Legea nr. 294/2007, privind partidele politice, fapt pentru care Comisia urmează să adopte hotărârea privind lipsirea partidului politic de dreptul la alocațiile de la bugetul de stat pentru o perioadă de la 2 luni la un an.

Conducându-se de principiul proporționalității și urmare a scopului legal în neadmiterea abaterilor constatate de la prevederile aferente finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, Comisia reține că Partidul Politic „Șor”, pe lângă cele indicate în prezenta hotărâre, pe parcursul timpului a încălcat continuu disciplina financiară și a admis încălcări ale prevederilor aferente finanțării în mai multe campaniei electorale, fapte constatate prin următoarele hotărâri:

 1. alegerile locale noi din 29 mai 2022:

a) prin pct. 3 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 549 din 7 iunie 2022 ,,Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 29 mai 2022” fiind aplicată atenționarea;

b) prin pct.3 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 678 din 9 septembrie 2022 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală din cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022” fiindu-i aplicată Partidului Politic ,,Șor” sancțiunea sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2023 și până la 30 iunie 2023 inclusiv.

2) alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021:

a) prin hotărârea CEC nr.157/2021 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada 13-19 noiembrie 2021”;

b) prin hotărârea CEC nr. 169/2021 „Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală pentru alegerile locale noi din 21 noiembrie 2021, pentru perioada de până la 19 noiembrie 2021”;

c) prin hotărârea CEC nr. 188/2021 ,,Cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor”;

d) prin hotărârea CEC nr. 205/2021 „Privind executarea punctului 2 din hotărârea nr. 190/2021 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală aferentă turului doi al alegerilor locale noi pentru funcția de primar din 5 decembrie 2021, pentru perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2021”;

3) alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020:

a) prin hotărârea nr. 3779/2020 „Cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele politice, blocul electoral și candidatul independent pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripția uninominală la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020”;

b) prin hotărârea CEC nr. 3791/2020 „Cu privire la sesizarea nr. CEC-7/6985 din 3 februarie 2020 a Partidului Liberal.

4) alegerile locale noi din 20 mai 2018, prin Încheierea Curții Supreme de Justiție din 16 mai 2018, dosarul nr. 3ra-746/18;

5) alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, prin hotărârea CEC nr. 435/2016 „Cu privire la contestația nr. CEC-10/27 din 19 octombrie 2016 depusă de candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu”.

În concluzie, partidul politic vizat, practic în fiecare campanie electorală, i-au fost aplicate aproape toate sancțiunile prevăzute de art. 75 Cod Electoral (aplicabil până la 01.01.2023), pentru abaterile admise în respectarea disciplinei financiare. Situația similară se atestă și în perioada între alegeri cu raportarea gestiunii financiare de către partid.

Astfel, în vederea obținerii unui scop legitim de respectare a prevederilor legale, ținând cont de abaterile financiare sub aspectul volumului, pe de o parte, și al caracterului acestora, pe de altă parte, luând în considerare și comportamentul continuu vicios de respectare a disciplinei financiare, Comisia atestă rezonabilitatea și proporționalitatea aplicării Partidului Politic ,,Șor” a sancțiunii sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni.  

Totodată, referitor la executarea sancțiunii, reținem că, prin hotărârea nr. 678/2022 din 9 septembrie 2022,  Partidul Politic „Șor” a fost lipsit de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 1 ianuarie 2023 și până la 30 iunie 2023 inclusiv. Respectiv, sancțiunea aplicată prin prezenta hotărâre urmează a fi pusă în aplicare din 1 iulie 2023 și se va considera executată la data de 30 iunie 2024.

 

35. Urmare a analizei informațiilor prezentate de partidele politice privind utilizarea alocațiilor primite de la bugetul de stat conform prevederilor art. 28 alin. 21 al Legii nr. 294/2007 cu privire la cota procentuală stabilită de 20% și respectiv 10% prevăzută pentru promovarea și încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral, a fost stabilită o diferență negativă între suma ce urma a fi utilizată cu destinație specială și soldul mijloacelor financiare din alocațiile cu destinație specială la sfârșitul anului în cazul următoarelor 2 partide politice: Partidul Liberal Democrat din Moldova – 6161,71 lei, Partidul Politic Mișcarea Antimafie – 182,41 lei.

Prin urmare, fiind constatată utilizarea aparent nejustificată și contrar destinației speciale prevăzute de lege a mijloacelor financiare alocate partidelor politice cu destinație specială, în temeiul prevederilor art. 4237 din Codul contravențional, Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale la 26 mai 2023 a întocmit procese verbale de autosesizare și de începerea  proceselor contravenționale conform prevederilor art. 481 alin. (4) din Codul contravențional în privința partidelor politice și persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul partidelor indicate.

 

X. Generalizări

33. Sub aspectul plenitudinii informației prezentate, în urma verificării rapoartelor și a informației conținute în acestea, Comisia reține următoarele constatări:

 1.  Rapoartele privind gestiunea financiară prezentate de 15 partide politice conțin informații depline și în conformitate cu prevederile legale (a se vedea anexa nr. 16 la prezenta hotărâre).
 2.  Rapoartele privind gestiunea financiară prezentate de 15 partide politice, conțin cifra „0” la toate rubricile dar sunt în conformitate cu prevederile legale (a se vedea anexa nr. 17 la prezenta hotărâre).
 3.  În cazul a 22 partide politice au fost identificate cazuri izolate de erori nesemnificative de calcul, reflectarea greșită a sumelor din donații și alocații, a cheltuielilor, precum și prezentarea informației incomplete, sau divergențelor între datele din raportul pe suport de hârtie și cel din SSI Control Financiar  (a se vedea anexa nr. 18 la prezenta hotărâre).

Informația exhaustivă cu privire la veniturile acumulate din sursele financiare și  cheltuielile efectuate din aceste surse sunt redate în anexa nr. 19 la prezenta hotărâre. 

 

În temeiul art. 26 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 26 alin. (4), art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 311 și 312 din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, art. 10, art. 164 și art. 165 din Codul administrativ nr.116/2018,  art. 481 alin. (1-4),  art. 4237 din Codul contravențional nr. 218/2008 și conform prevederilor Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401/2015, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de informațiile prezentate în rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2022, conform tabelelor generalizate în anexele nr. 1 - 19  la prezenta hotărâre.

 

2. Se atenționează partidele politice asupra obligației de a completa/corecta și prezenta până la data de 21 iunie 2023, ora 17:00 raportul privind gestiunea financiară, cu informațiile lipsă și/sau raportul corectat, conform constatărilor din prezenta hotărâre:

1) Partidul Comuniștilor din Republica Moldova;

2) Partidul Socialist din Moldova;

3) Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa – Надежда”;

4) Partidul Liberal;

5) Partidul Politic Partidul Verde Ecologist;

6) Partidul politic „Partidul Nostru”;

7) Partidul Republican din Moldova;

8) Partidul Politic „Partidul Stînga Europeană";

9) Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie;

10) Partidul Politic „Democrația Acasă”;

11) Partidul Regiunilor din Moldova;

12) Partidul Acțiunea Democratică;

13) Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”;

14) Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

15) Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”;

16) Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic”;

17) Partidului Politic „PRO MOLDOVA”;

18) Partidul Politic „Puterea Oamenilor”;

19) Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”;

20) Partidul Politic Moldovenesc „Ai Noștri”;

21) Partidul Politic Partidul Progresului Național ”.

 

3. Se ia act de prezentarea tardivă a rapoartelor privind gestiunea financiară și pornirea în temeiul prevederilor art. 4237 din Codul contravențional, de către Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale la 12 mai 2023 a proceselor verbale de autosesizare și de începere a proceselor contravenționale conform prevederilor art. 481 alin. (1) din Codul contravențional în privința partidelor politice:

1) Partidul Social Democrat;

            2) Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”.

 

4. Se ia act de neprezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară și pornirea în temeiul prevederilor art. 4237 din Codul contravențional, de către Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale la 12 mai 2023 a proceselor verbale de autosesizare și de începere a proceselor contravenționale conform prevederilor art. 481 alin. (1) din Codul contravențional în privința persoanelor cu funcție de răspundere și a partidelor politice:

1) Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii;

2) Partidul Politic „Șor”;

3) Partidul ”Moldova Unită – Eдиная Молдова”;

4) Partid Politic Partidul „RENAŞTERE”;

5) Partidul Politic „Bugeacul Nostru”.

 

5. Se ia act de utilizarea aparent nejustificată și contrar destinației speciale prevăzute de lege a mijloacelor financiare alocate partidelor politice conform prevederilor art. 28 alin. 21 al Legii nr. 294/2007 cu privire la cota procentuală stabilită de 20% și respectiv 10% prevăzută pentru promovarea și încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral și pornirea la 26 mai 2023 în temeiul prevederilor art. 4237 din Codul contravențional, de către Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale a proceselor verbale de autosesizare și de începere a proceselor contravenționale conform prevederilor art. 481 alin. (4) din Codul contravențional în privința persoanelor cu funcție de răspundere și a partidelor politice:

1. Partidul Liberal Democrat din Moldova;

2. Partidul Politic Mișcarea Antimafie.

 

               6. Se obligă partidele politice menționate în anexele nr. 14.2 și nr. 14.4 să prezinte Comisiei Electorale Centrale informația cu privire la inventarierea bunurilor deținute și datele despre conturile bancare până la data de 21 iunie 2023, ora 17:00.

 

7. Se atenționează Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” și Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” asupra obligației de a respecta prevederile  art. 311 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 de a nu admite depășirea plafonului donațiilor.

 

8. Se somează Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” să verse în bugetul de stat sumele primite peste plafonul prevăzut de lege în mărime de 612, 00 lei (constatate în pct. 19) din partea descriptivă a prezentei hotărâri), cu informarea până la 7 iunie 2023, ora 17:00, despre măsurile întreprinse și prezentarea documentelor care confirmă virarea în bugetul de stat a sumelor menționate. Neexecutarea obligației menționate mai sus în termenul indicat va duce la suspendarea virării alocațiilor de la bugetul de stat în mărimea sumei încasate cu încălcarea legii începând din luna imediat următoare lunii în care a fost suspendat acest drept.

 

9. Se somează Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” să verse în bugetul de stat sumele primite peste plafonul prevăzut de lege în mărime de 10 036,26 lei (constatate în pct. 19 din partea descriptivă a prezentei hotărâri), cu informarea până la 7 iunie 2023, ora 17:00, despre măsurile întreprinse și prezentarea documentelor care confirmă virarea în bugetul de stat a sumelor menționate. Neexecutarea obligației menționate mai sus în termenul indicat va duce la suspendarea virării alocațiilor de la bugetul de stat în mărimea sumei încasate cu încălcarea legii începând din luna imediat următoare lunii în care a fost suspendat acest drept.

 

10. Se atenționează partidele politice, beneficiare de alocații de la bugetul de stat, despre necesitatea respectării prevederilor privind utilizarea a 20% și 10% din suma alocațiilor anuale de la bugetul de stat în scopul promovării și încurajării participării femeilor și tinerilor în procesele politic și electoral.

11. Se aplică Partidului Politic ,,Șor” sancțiunea sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni, începând cu 1 iulie 2023 și până la 30 iunie 2024 inclusiv.

12. Prezenta hotărâre se remite, spre informare și executare, partidelor politice.

13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile calendaristice de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).  

 

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 31  mai  2023

Nr. 1092