logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești


https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-responsabilitatile-suplimentare-ale-unor-autoritati-ale-administra-2751_95815.html

HOTĂRÂRE cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești   În scopul asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești şi &

HOTĂRÂRE

cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei

publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești

 

În scopul asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. g) şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se stabilesc responsabilități suplimentare, conform domeniului de activitate, pentru unele autorități ale administrației publice centrale și pentru autoritățile administrației publice locale, precum și pentru unele instituții, în perioada electorală a alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești, după cum urmează:

Ministerul Economiei și Infrastructurii:

a) asigurarea monitorizării alimentării fără întrerupere cu energie electrică a tuturor sediilor organelor electorale;

b) asigurarea căilor de acces către secțiile de votare;

c) acordarea, în caz de necesitate, la solicitarea autorităților administrației publice locale și/sau organelor electorale, a asistenței informaționale privind antrenarea agenților transportatori din teritoriu la efectuarea transporturilor;

Ministerul Afacerilor Interne:

a) asigurarea securității tuturor persoanelor care participă la alegeri;

b) asigurarea securității și ordinii publice în locurile și localurile de desfășurare a întâlnirilor concurenților electorali cu alegătorii în teritoriu;

c) acordarea asistenței organelor electorale și autorităților administrației publice locale în vederea păstrării bunurilor materiale la consiliul și birourile electorale, escortării transportării buletinelor de vot și asigurării integrității acestora și a altei documentații electorale;

d) prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor și infracțiunilor în procesul electoral;

e) acordarea asistenței președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare la asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor, în localul de votare și pe o rază de 100 de metri de la localul votării;

f) desfășurarea instructajelor cu funcționarii electorali privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în caz de incendiu;

g) asigurarea capacității de intervenție a forțelor și mijloacelor din subordine pentru reacționare operativă în caz de incendiu și/sau în alte situații de urgență;

Banca Națională a Moldovei – supravegherea accesului liber și egal al concurenților electorali la serviciile bancare;

Serviciul de Informaţii şi Securitate:

a) asigurarea securității acțiunilor ce țin de confecționarea matriței buletinelor de vot, tipărirea și distribuirea buletinelor de vot, precum și lichidarea matriței;

b) neadmiterea accesului neautorizat la mijloacele tehnice, inclusiv la tipărirea buletinelor de vot și la alte documentații electorale;

c) în limita competenței și cadrului legal existent, asigurarea securității informaționale a conexiunilor în cadrul Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), inclusiv securitatea cibernetică a activității Comisiei Electorale Centrale de organizare și desfășurare a alegerilor;

Agenția Servicii Publice:

a) actualizarea datelor despre cetățeni din Registrul de Stat al Populației;

b) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova, eliberarea, în termen rezonabil, dar nu mai târziu de ziua alegerilor, a actelor de identitate necesare votării;

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei – supravegherea funcționării rețelelor de comunicații mobile și fixe în perimetrul sediului consiliului electoral și  birourilor electorale ale secțiilor de votare;

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică:

a) asigurarea conexiunii securizate în cadrul rețelei informaționale, parte componentă a SIAS „Alegeri”;

b) asigurarea securității cibernetice a sistemului informațional în sediul Comisiei Electorale Centrale în limitele sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice;

Î.S. „Radiocomunicații” – asigurarea difuzării neîntrerupte a programelor radio şi de televiziune naționale conform legislaţiei în vigoare;

            SA „Moldtelecom”:

a) la solicitarea autorităților administrației publice locale, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, funcționarilor electorali, asigurarea conectării (inclusiv mutarea rețelelor), conform posibilităților tehnice, a rețelelor de telefonie fixă și internet în sediul consiliului electoral și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, în bază de contract;

b) asigurarea funcționării fără întrerupere a rețelelor de telefonie fixă, în special în sediile consiliului electoral și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare;

Î.C.S. „PREMIER ENERGY DISTRIBUTION” S.A. – asigurarea fără întrerupere cu energie electrică a sediilor consiliului electoral și ale birourilor secțiilor de votare, potrivit zonelor teritoriale de activitate;

Autoritățile administrației publice locale:

a) asigurarea actualizării dispozițiilor privind desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale din cadrul autorităților administrației publice locale;

b) asigurarea actualizării listelor electorale de către persoanele desemnate în acest scop;

c) adoptarea deciziilor privind stabilirea și garantarea unui minim de locuri speciale de afișaj electoral și asigurarea unui minim de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii, cu punerea lor la dispoziție conform termenului stabilit în programul calendaristic aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3493 din 27 decembrie 2019;

d) asigurarea respectării principiului egalității între femei și bărbați în procesul de desemnare a persoanelor în componența organelor electorale;

e) în limita competenței, asigurarea accesului în localurile destinate secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități;

f) asigurarea, la nivel local, a căilor de acces către secțiile de votare;

g) examinarea, în comun cu reprezentanții Agenției pentru Supravegherea Tehnică, a stării de apărare împotriva incendiilor la obiectivele unde vor fi amplasate secțiile de votare și desfășurate întâlnirile cu alegătorii, cu asigurarea respectării cerințelor legale de securitate la incendiu și protecție civilă.

2. Se recomandă consiliului electoral de circumscripție, birourilor electorale ale secțiilor de votare și concurenţilor electorali, în scopul executării prevederilor sus-menţionate, să conlucreze cu persoanele responsabile din cadrul autorităţilor administrației publice centrale şi instituţiilor menționate la punctul 1.

3. Despre executarea prezentei hotărâri, organele menționate la punctul 1, cu excepția autorităților administrației publice locale, vor informa Comisia Electorală Centrală o dată la 10 zile, pe tot parcursul perioadei electorale.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 31 decembrie 2019

Nr. 3496