logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018


https://a.cec.md/ro/pentru-modificarea-regulamentului-cu-privire-la-procedurile-de-tragere-la-2751_94423.html

H O T Ă R Î R E pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018   În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,

H O T Ă R Î R E

pentru modificarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți,

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018

 

În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 iulie 2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 321-332, art. 1301), se modifică după cum urmează:

1) la punctul 15, prima propoziție va avea următorul cuprins:

„În cazul în care doi sau mai mulţi pretendenți au depus actele spre înregistrare în aceeași zi, organul electoral se convoacă la ora 17.00 a aceleiași zile pentru a organiza tragerea la sorţi.”;

2) la punctul 21, prima propoziție va avea următorul cuprins:

„Organul electoral va întocmi procesul-verbal cu privire la tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot, conform modelului din Anexa nr. 11 la prezentul regulament, care va fi semnat de toţi membrii organului electoral prezenți și la care se va anexa lista de prezență și biletele extrase cu numele pretendenților înscrise pe verso.”;

3) punctul 22 se completează la final cu textul „ , conform modelului din Anexa nr. 12 la prezentul regulament, care va fi semnat de toți membrii prezenți”;

4) regulamentul se completează cu două anexe, nr. 11 și nr. 12 , cu următorul cuprins:

 

 

„Anexa nr. 11

la Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți,

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1729 din 3 iulie 2018,

modificat prin hotărîrea CEC nr. __ din ___ __________ 2019

 

 

Modelul procesului-verbal cu privire la tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot,

 întocmit de organul electoral

_______________________________

(Tipul alegerilor)

__________________________________

(Data alegerilor)

 

 

Denumirea organului electoral

 

________________________________________________________

 

 

PROCES-VERBAL

cu privire la tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere

a concurenților electorali în buletinul de vot

                               nr.            din ___ _______________ 20___                              ora___

 

 

Membrii organului electoral prezenți la procedură:

_____________, președinte

_____________, vicepreședinte

_____________, secretar

_____________, membru

_____________, membru

_____________, membru

_____________, membru

_____________, membru

_____________, membru etc.

 

ORDINEA DE ZI

 

          Cu privire la efectuarea tragerii la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot a concurenților electorali ___________________________________________.

 

          Dl/dna _________________________________ a informat că astăzi, ___ ________ 20__,

                  (numele, prenumele membrului organului electoral)

la _________________________  au fost depuse documentele pentru înregistrarea candidaților la

                      (denumirea organului electoral)  

funcția de _____________________________________, după cum urmează:

 

la ora ___ ___  de către dl/dna  __________________ a fost depus setul de documente pentru înregistrarea candidaților la funcția de_____________________________________ din partea _____________________________________________________________________________ ;

 

la ora ___ ___  de către dl/dna  __________________ a fost depus setul de documente pentru înregistrarea candidaților la funcția de_____________________________________ din partea _____________________________________________________________________________ ;

 

 

         Dl/dna_________________________________ a informat că astăzi, ___ __________ 20__,

                                        (numele, prenumele membrului organului electoral)

la __________________________ au depus documentele ____ solicitanți și tragerea la sorți se va                                                          (denumirea organului electoral)                                                                 (numărul)

efectua în ordinea depunerii documentelor spre înregistrare. Numărul extras este numărul de rînd conform căruia pretendentul va fi înscris în buletinul de vot după înregistrarea acestuia în calitate de concurent electoral. 

Participanții la tragerea la sorți, în prezența membrilor _____________________________,

(denumirea organului electoral)

au extras pe rînd bilete din urnă și au înscris pe versoul biletului extras numele, prenumele pretendentului, data extragerii și au aplicat semnătura.

Astfel, în urma extragerii biletelor, pretendenților le-au revenit următoarele poziții în buletinul de vot pentru alegerea _________________________ din „____” ____________20___, după cum urmează:

 

Numele, prenumele /

denumirea pretendentului/ persoanei împuternicite

care a participat la tragerea la sorți

Numărul atribuit/extras în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           Dl/dna___________________________________ a anunțat că, potrivit art. 53 alin. (3) din

                                                                       (numele, prenumele membrului organului electoral)

Codul electoral și Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018, după înregistrarea tuturor candidaților în calitate de concurenți electorali, organul electoral, în baza proceselor-verbale cu privire la ordinea de înscriere în buletinul de vot, va adopta o hotărîre referitoare la ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot.

 

Membrii organului electoral:        

 

 

 

                                      ______________________              _____________________

                                                                        (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                         (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                        (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                         (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                        (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                         (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                        (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

 

Anexă la Procesul-verbal cu privire la tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot

nr. ____ din „_____” ______________ 20___            

 

Lista de prezență a candidaților/persoanelor împuternicite

care participă la tragerea la sorți

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele persoanei care participă la procedura tragerii la sorți

Numele, prenumele/

denumirea  candidatului pe care îl reprezintă la procedura tragerii la sorți

Data

completării

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 12

la Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți,

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1729 din 3 iulie 2018,

modificat prin hotărîrea CEC nr. __ din ___ __________ 2019

 

Modelul procesului-verbal cu privire la stabilirea ordinii de înscriere

a concurenților electorali în buletinul de vot,

 întocmit de organul electoral

_______________________________

(Tipul alegerilor)

__________________________________

(Data alegerilor)

 

Denumirea organului electoral

____________________________________________________

 

PROCES-VERBAL

cu privire la stabilirea ordinii de înscriere

a concurentului electoral în buletinul de vot

                               nr.            din ___ _______________ 20___                              ora___

 

 

Membrii organului electoral prezenți la procedură:

_____________, președinte

_____________, vicepreședinte

_____________, secretar

_____________, membru

_____________, membru

_____________, membru

_____________, membru

_____________, membru

_____________, membru etc.

 

ORDINEA DE ZI

 

          Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurentului electoral în buletinul de vot

 

          Dl/dna________________________________ a informat că astăzi, ___ __________ 20__,

                   (numele, prenumele membrului organului electoral)

pretendentul: __________________________________________________________________

                                                (numele, prenumele /denumirea pretendentului)

a depus documentele la ________________________________ pentru înregistrare în calitate de

                                                             (denumirea organului electoral)

concurent.

            Avînd în vedere că au fost depuse documentele pentru înregistrarea la funcția de __________________________________________ de către un singur solicitant, în conformitate cu prevederile pct. 22 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018, se constată că acestuia îi revine poziția nr._____ în buletinul de vot pentru alegerile _______________________ din „____” ____________20__.

                                                                    

Numele, prenumele /

denumirea pretendentului

Numărul atribuit în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot

 

 

 

              

Dl/dna ___________________________________________ a anunțat că, potrivit art. 53 alin.(3)

                    (numele, prenumele membrului organului electoral)

din Codul electoral și Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018, după înregistrarea tuturor candidaților în calitate de concurenți electorali, organul electoral, în baza proceselor-verbale cu privire la ordinea de înscriere în buletinul de vot, va adopta o hotărîre referitoare la ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot.

 

Membrii organului electoral:        

 

 

 

                                      ______________________              _____________________

                                                                        (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                         (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                        (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                         (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                        (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                         (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

                                          ______________________              _____________________

                                                                        (numele, prenumele)                                                       (semnătura)

”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                               

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 28 august 2019

Nr. 2593