logo

Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova

pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015


https://a.cec.md/ro/pentru-modificarea-regulamentului-privind-finantarea-activitatii-partidelor-poli-2751_92892.html

HOTĂRÎRE pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015   În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:   1. Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

HOTĂRÎRE

pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității

partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4401 din 23 decembrie 2015

 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 32-37, art. 249), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 2, textul „nr. 294 din 21 decembrie 2007” se substituie prin textul „nr. 294/2007”;

2) la punctul 3:

textul „nr. 294 din 21 decembrie 2007” se substituie prin textul „nr. 294/2007”;

după noțiunea „raport privind gestiunea financiară” se introduce noțiunea „SSI „Control Financiar” cu următorul conținut:

SSI „Control Financiar” – Subsistemul informatic „Control Financiar”, parte componentă a Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri”, destinat automatizării proceselor de perfectare, expediere, verificare, aprobare și publicare a rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice și a rapoartelor privind veniturile și cheltuielile din campaniile electorale;”;

3) la punctul 4 litera a), după cuvîntul „cotizațiile” se introduc cuvintele „de membru de partid”;

4) la punctul 9, după cuvintele „instrucțiuni și” se introduc cuvintele „va elabora”;

5) punctul 10 va avea următorul cuprins:

„10. Partidul politic este obligat să înainteze Comisiei spre confirmare o persoană responsabilă de finanțele partidului (trezorier) cu indicarea numelui/prenumelui, datelor de contact, care va întocmi rapoartele financiare și va asigura prezentarea acestora în termen Comisiei Electorale Centrale.”;

6) la punctul 14, cuvîntul „mijloace” se substituie prin cuvintele „surse de finanțare”;

7) la punctul 16, după cuvintele „La stabilirea” se introduce cuvîntul „mărimii”;

8) punctul 23, după cuvîntul „semestrial”, se completează cu cuvintele „și anual”;

9) punctul 24 se abrogă;

10) la punctul 26, textul „ ,în condițiile art. 26 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice,” se exclude;

11) se completează cu punctul 261 cu următorul cuprins:

„261. În decursul unui an bugetar, o persoană fizică poate face donații în numerar, unui sau mai multor partide politice, în sumă de pînă la trei salarii medii pe economie stabilite pentru anul respectiv. Donațiile ce depășesc această limită se vor face exclusiv prin operațiuni bancare.”;

12) punctul 27 va avea următorul cuprins:

„27. Comisia Electorală Centrală va prezenta Serviciului Fiscal de Stat informația privind donațiile înregistrate de către partidele politice, ce depășesc 12 salarii medii pe economie stabilite pentru anul respectiv, în vederea examinării sub aspectul declarării surselor de venit sau obligațiilor fiscale ce decurg din acesta. În cazul existenței dubiilor privind respectarea legislației fiscale de către partidul politic, Comisia Electorală Centrală va înainta propuneri Serviciului Fiscal de Stat cu privire la efectuarea controlului fiscal.”;

13) la punctele 30 și 31, textul „(card bancar, transfer direct)” se exclude;

14) la punctul 36, după cuvîntul „Legea” se introduce textul „nr. 294/2007”;

15) punctul 40:

la literele a) și b), numărul „50” se substituie prin numărul „40”;

se completează cu literele c), d) și e), cu următorul cuprins:

„c) 10% - partidelor politice care respectă cota de cel puțin 40% de candidați femei din numărul total al candidaților înaintați în toate circumscripțiile uninominale la alegerile parlamentare. Această majorare se va stabili din suma alocată respectivului partid pentru anul bugetar.

d) 5% - partidelor politice proporțional cu numărul de femei alese efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripțiile uninominale;

e) 5% - partidelor politice proporțional cu numărul de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor parlamentare și alegerilor locale generale.”;

16) punctul 41, după textul „la pct. 40”, se completează cu textul „lit. a) și b)”;

17) la punctul 42, cuvintele „cîtul astfel obținut” se substituie prin cuvintele „suma astfel obținută”;

18) la punctul 43, după cuvîntul „parlamentare” se introduc cuvintele „pe circumscripția națională și pe circumscripțiile uninominale”, iar cuvîntul „valorii” se substituie prin cuvîntul „sumei”;

19) la punctul 44, cuvintele „cîtul astfel obținut” se substituie prin cuvintele „suma astfel obținută”;

20) se completează cu punctele 461 – 469, cu următorul cuprins:

„461. Suma subvenției lunare pentru partidele politice care respectă cota de cel puțin 40% de candidați femei din numărul total al candidaților înaintați în toate circumscripțiile uninominale în alegerile parlamentare se va stabili prin înmulțirea sumei subvențiilor alocate pentru anul bugetar respectivului partid cu 10%, iar suma obținută va fi împărțită la 12 luni.

462. Drept bază de calcul pentru stabilirea cuantumului subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. d) va servi suma subvențiilor pentru fiecare femeie aleasă efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripții uninominale.

463. Suma subvenției lunare pentru femei alese efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripții uninominale se va stabili prin împărțirea sumei subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. d) la numărul total de femei alese efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripții uninominale, iar suma astfel obținută va fi împărțită la 12 luni.

464. Cuantumul subvenției lunare pentru finanțarea unui partid politic, proporțional cu numărul de femei alese efectiv în funcția de deputat în Parlament pe circumscripțiile uninominale, se va stabili prin înmulțirea valorii stabilite la pct. 463 cu numărul de femei alese efectiv din partea partidului respectiv.

465. Drept bază de calcul pentru stabilirea cuantumului subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. e) va servi suma subvențiilor pentru fiecare tînăr ales efectiv pentru fiecare scrutin desfășurat.

466. Suma subvenției lunare pentru fiecare tînăr ales efectiv în cadrul alegerilor parlamentare se va stabili prin împărțirea a 1/2 din suma subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. e) la numărul total de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor parlamentare, iar suma astfel obținută va fi împărțită la 12 luni.

467. Cuantumul subvenției lunare pentru finanțarea unui partid politic proporțional cu numărul de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor parlamentare se va stabili prin înmulțirea valorii stabilite la pct. 466 cu numărul de tineri aleși efectiv din partea partidului politic respectiv.

468. Suma subvenției lunare pentru fiecare tînăr ales efectiv în cadrul alegerilor locale se va stabili prin împărțirea a 1/din suma subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. e) la numărul total de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor locale, iar suma astfel obținută va fi împărțită la 12 luni. 

469. Cuantumul subvenției lunare pentru finanțarea unui partid politic proporțional cu numărul de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor locale se va stabili prin înmulțirea valorii stabilite la pct. 466 cu numărul de tineri aleși efectiv din partea partidului politic respectiv.”;

21) punctul 61 se completează cu litera l) cu următorul cuprins:

„l) cheltuieli pentru programe destinate tinerilor și femeilor”;

22) la punctul 66, după textul „din Anexa nr. 7” se introduce textul „și Anexa nr. 7.1”;

23) punctul 67:

după cuvintele „formă electronică” se introduce textul „ , prin intermediul SSI „Control Financiar,”;

abrevierea „CEC” se substituie prin cuvintele „Comisia Electorală Centrală”;

se completează cu următoarea frază:

„Împreună cu raportul, partidul politic prezintă informații despre bunurile imobile pe care le deține în gestiune, conform modelului din Anexa nr. 9”;

24) punctul 69:

după cuvintele „este publică” se introduce textul „ , cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal”;

în propoziția a doua cuvîntul „financiar” se substituie prin cuvintele „privind gestiunea financiară”;

după cuvintele „pe pagina web” se introduce cuvîntul „oficială”;

25) la punctul 70, cuvîntul „financiar” se substituie prin cuvintele „privind gestiunea financiară”;

26) la punctul 73, abrevierea „CEC” se substituie prin cuvintele „Comisia Electorală Centrală”;

27) punctul 75 va avea următorul cuprins:

„75. Partidul politic va completa toate rubricile raportului privind gestiunea financiară prevăzute la pct. 67. Se interzice excluderea unei sau mai multor rubrici din modelul raportului.”;

28) la punctul 79, cuvîntul „site-ul” se substituie prin cuvintele „pagina web oficială a”;

29) punctul 83 se abrogă;

30) la punctul 89, după textul „la pct. 26” se introduce textul „și pct. 261”;

31) la punctul 91, ultima frază se exclude;

32) punctul 93 se completează la final cu următoarea frază:

„Faptele prevăzute la lit. a) – c) constituie contravenții și sunt pasibile de sancțiuni contravenționale potrivit art. 481 din Codul contravențional.”;

33) punctele 94 – 97 vor avea următorul cuprins:

„94. În cazul constatării contravențiilor prevăzute la pct. 91 și 93, agentul constatator va iniția procedura contravențională în privința persoanei cu funcție de răspundere din cadrul partidului politic.

95. După inițierea procedurii contravenționale, agentul constatator va cita, în condițiile art. 382 din Codul contravențional, persoana cu funcție de răspundere din cadrul partidului politic, indicînd data și ora la care va fi întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție.

96. Citarea se va face prin scrisoare recomandată în așa fel încît persoana chemată să primească citația cu cel puțin cinci zile înainte de data cînd va fi întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție. După caz, citația poate fi expediată prin e-mail sau prin fax. Citația se va publica pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.

97. Persoana este obligată să se prezinte la data, ora și locul indicate în citație. În cazul imposibilității de a se prezenta, persoana chemată este obligată să informeze despre aceasta agentul constatator, indicînd motivele.”;

33) la punctul 98, după cuvintele „proces-verbal” se introduc cuvintele „cu privire la contravenție”, iar textul „lipsa reprezentantului partidului respectiv” se substituie prin textul „absența persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional”;

34) la punctul 99, după textul „președintele Comisiei Electorale Centrale” se introduce textul „sau vicepreședintele, în cazul în care îl substituie pe președintele Comisiei”, iar textul „conform modelului de la Anexa nr. 10” se exclude;

35) punctul 100 va avea următorul cuprins:

„100. Procesul-verbal cu privire la contravenție în copie va fi înmînat persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional. În cazul procesului-verbal încheiat în absența contravenientului, copia de pe procesul-verbal va fi transmisă acestuia pentru informare în modul prevăzut de art. 382 alin. (6) din Codul contravențional.”;

36) se completează cu punctul 1001 cu următorul cuprins:

„1001. Procesul-verbal cu privire la contravenție și materialele aferente acestuia vor fi transmise instanței de judecată competente pentru examinarea cauzei contravenționale.”;

37) se completează cu Anexa nr. 7.1 cu următorul cuprins:

Anexa nr. 7.1

la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice

 

Raport operativ lunar privind efectivul de personal din staff-ul ____________________

în perioada___________

 

(salariați)

Denumirea indicatorului

Numărul de personal la începutul lunii

Angajați pe parcursul lunii de raportare

Încetarea raportului de serviciu pe parcursul lunii de raportare

Numărul de personal la sfîrșitul lunii

Efectivul salariaților, inclusiv salariați cu contract individual de muncă și contract civil, remunerați din subvențiile primite de la bugetul de stat

 

 

 

 

 

 

Conducătorul                                                   ____________________                         ______________

                                                                                        (nume, prenume)                                             (semnătura)

 

L.Ș

 

Trezorierul                                                 ___________________                       ______________

                                                                                        (nume, prenume)                                             (semnătura)

 

38) Anexa nr. 8 se expune într-o nouă redacție conform anexei nr. 1 la prezenta hotărîre;

39) Anexa nr. 9 va avea următorul cuprins:

 

Anexa nr. 9

la Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice

 

Patrimoniul partidului politic la situația din ___________________

 

  1. Bunuri imobile

Nr. d/o

Denumirea bunului imobil  proprietatea partidului politic

Adresa amplasării

Numărul şi data înregistrării bunului în Registrul bunurilor imobile

Valoarea de bilanț a  imobilului (lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

Conducătorul                                                                                      ________________________

                                                                                                                       (numele, prenumele)

 

L.Ș

 

Trezorierul                                                                                         ________________________

                                                                                                                       (numele, prenumele)

”.

 

40) Anexa nr. 10 se abrogă.

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția primului alineat din punctul 23) și a punctelor 37), 38) și 39) referitoare la anexele nr. 7.1, nr. 8 și nr. 9, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

3. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 18 iunie 2019

Nr. 2521