Nr. 4921 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 26.05.2021
  • 952
  • 0
H O T Ă R Â R E
privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova,
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 20 mai 2021, președintele Partidului Democrat din Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal nr. IX/06 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Democrat din Moldova din 15 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 103 de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
3. Datele biografice ale candidaților;
4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;
7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
8. Declarațiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;
9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;
10. Demersul privind confirmarea domnului Artiom Gușan în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Artiom Gușan a studiilor de licențiat în domeniul juridic;
11. Demersul privind confirmarea doamnei Nina Scutaru în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).
Totodată, împreună cu demersul a fost prezentat simbolul electoral al partidului pentru imprimare în buletinul de vot, ce reprezintă trei trandafiri, care cresc dintr-o tulpină, încununați de un semicerc la baza căruia este inclusă sigla PDM.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și celor ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu prevederile art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997 și pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Se înregistrează 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 1.
2. Se înregistrează simbolul electoral al partidului pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Artiom Gușan.
4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Nina Scutaru.
5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                         Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 26 mai 2021
Nr. 4921