Nr. 4957 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 04.06.2021
  • 945
  • 0

H O T Ă R Â R E

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept

de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 28 mai 2021, domnul Vlad Bilețchi a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Extrasul din Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR din 15 mai 2021, conform căruia Biroul Politic Național a fost mandatat cu dreptul de a decide asupra listei de candidați.

2. Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Biroului Politic Național al Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR din 27 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 103 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;

3. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

4. Datele biografice ale candidaților;

5. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

6. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

7. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;

8. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

10. Statutul și decizia de înregistrare de la Agenția Servicii Publice;

11. Demersul privind confirmarea domnului Cernolev Alexandru în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Cernolev Alexandru a studiilor de licențiat în domeniul juridic;

12. Demersul privind confirmarea doamnei Plămădeală Maria în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă conturul grafic al României, partea de Est fiind formată dintr-un arc de cerc constituit din 8 stele, iar în mijloc, cu litere majuscule AUR. Liniile grafice ale acestui simbol sunt arcuite și semnifică afecțiunea, căldura, devotament pentru cauza supremă, realizarea dezideratului de reîntregire a poporului român.

La data de 24 mai 2021, domnul Valeriu Munteanu a depus o cerere prin care solicită Comisiei de a lua act de demisia sa din funcția de președinte al Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”. Totodată, a fost informată în acest sens și Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.

Pe 29 mai 2021, domnul Vlad Bilețchi, a confirmat faptul că din data de 22 mai 2021 domnul Valeriu Munteanu este membru al Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR.

La data de 28 mai 2021, domnul Dorin Chirtoacă a depus la Comisie o declarație prin care declară pe propria răspundere că și-a suspendat calitatea de membru al Partidului Liberal și cea de președinte al acestuia.

Pe 31 mai 2021, a fost depus și Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Biroului Politic Național al Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR din 30 mai 2021, privind modificarea listei de candidați.

La data de 1 iunie 2021, domnul Vlad Bilețchi a depus și Procesul-verbal nr. 4 al ședinței Biroului Politic Național al Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR din 31 mai 2021, prin care au fost acceptate cererile de aderare la Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR a domnului Chirtoacă Dorin și a altor 25 de persoane, precum și modificarea listei de candidați.

În context, Comisia reține că potrivit prevederilor articolului 7 alin.(2) și alin.(5) din Legea nr.294/2007 privind partidele politice, un cetățean al Republicii Moldova nu poate fi simultan membru a două sau mai multe partide politice și prin aderarea la un alt partid politic, persoana pierde de drept calitatea de membru al partidului al cărui membru a fost anterior, iar dobândirea şi pierderea calităţii de membru al partidului politic se reglementează prin normele interne de partid, prevăzute de statutul partidului.

Prin urmare, la examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, art. 7 din Legea nr.294/2007 privind partidele politice, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr.1.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Cernolev Alexandru.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Plămădeală Maria.

5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 4 iunie 2021

Nr. 4957