Nr. 5018 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”PARTIDUL SCHIMBĂRII”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 17.06.2021
  • 418
  • 0
H O T Ă R Â R E
privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”PARTIDUL SCHIMBĂRII”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 11 iunie 2021, domnul Ștefan Gligor a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal nr. 1 al ședinței Consiliului Politic Național al Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” din 5 iunie 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 53 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
3. Datele biografice ale candidaților;
4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;
7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;
10. Statutul și decizia de înregistrare de la Agenția Servicii Publice;
11. Demersul privind confirmarea domnului Nicolae Raileanu în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Nicolae Raileanu a studiilor de licențiat în domeniul juridic;
12. Demersul privind confirmarea doamnei Violeta Tetelea în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).
Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă denumirea prescurtată a partidului scrisă cu litere majuscule – PARTIDUL SCHIMBĂRII. Inscripția este aliniată pe stânga și este reprezentată în culori alb – negru, fiind aplicată parțial peste simbolul grafic care reprezintă un dreptunghi. Dreptunghiul conține două linii unite sub unghi drept, care împreună simbolizează o carte deschisă.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Se înregistrează 53 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII”  pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr.1.
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Nicolae Raileanu.
 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamnei Violeta Tetelea.
5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 17 iunie 2021
Nr. 5018