Nr. 5036 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PARTIDULUI POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ

  • 18.06.2021
  • 259
  • 0

H O T Ă R Â R E

privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea PARTIDULUI POLITIC

NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ

 

La 11 iunie 2021, doamna Chesari Svetlana a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PARTIDULUI POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

1. Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Consiliului Politic Național al PARTIDULUI POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ din 11 iunie 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 58 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, precum și împuternicită doamna Chesari Svetlana de a depune în numele partidului lista de candidați la Comisia Electorală Centrală.

2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;

3. Datele biografice ale candidaților;

4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;

7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

8. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

9. Statutul și decizia de înregistrare de la Agenția Servicii Publice.

La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, art. 7 din Legea nr.294/2007 privind partidele politice, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 58 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista PARTIDULUI POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei.

2. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                Dorin CIMIL

 

       Secretarul ședinței

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 18 iunie 2021

Nr. 5036