Nr. 5038 - privind demersul de înregistrare a domnului Veaceslav Valico în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a simbolului electoral

  • 18.06.2021
  • 257
  • 0

H O T Ă R Â R E

privind demersul de înregistrare a domnului Veaceslav Valico în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și a simbolului electoral

 

La data de 11 iunie 2021, domnul Veaceslav Valico, candidatul independent la funcția de deputat în Parlament, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la  alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, cu următoarele documente anexate:

a) Listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) Datele biografice ale candidatului;

c) Declarația candidatului privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) Declarația privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;

e) Declarația de avere și interese personale ale candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv versiunea electronică a declarației care nu conține datele personale cu acces limitat;

f) Declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

g) Copia de pe actul de identitate al candidatului;

   Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de domnul Veaceslav Valico, Comisia Electorală Centrală a recepționat 95 de liste de subscripție cu 2 174 de semnături ale susținătorilor.

Materialele electorale prezentate au fost verificate și s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral nr.1381/1997.

În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 85 și art. 86 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 48 și pct. 50 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827/2021, și prevederile Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

  1. Se înregistrează domnul Veaceslav Valico în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.
  2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                               Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 18 iunie 2021

Nr. 5038