Nr. 4305 - cu privire la cererea de înregistrare a doamnei Violeta Ivanov în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnată de Partidul Politic „Șor”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

  • 29.09.2020
  • 3768
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a doamnei Violeta Ivanov în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnată de Partidul Politic „Șor”,

a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ

în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 22 septembrie 2020, doamna Violeta Ivanov, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnată de Partidul Politic „Șor”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, cu următoarele documente anexate:

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) datele biografice ale candidatului;

c) declarația candidatului privind consimțământul său de a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

e) declarația de avere și interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, eliberat de instituția medicală la care aceasta se află în evidență;

g) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire (ambele părți – recto şi verso);

h) simbolul electoral în variantă electronică și pe hârtie

i)  demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul).

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Violeta Ivanov în vederea imprimării în buletinul de vot – o combinație de elemente și ornamente tradiționale compuse din pătrate, romburi și dreptunghiuri specifice portului popular moldovenesc alăturate cu cuvintele în limba română Partidul ȘOR.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat domnul Dumitru Cazac, pentru care s-a anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanțele candidatului (trezorierul) a fost desemnată doamna Nelli Parutenco.

Materialele depuse au fost verificate și s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de doamna Violeta Ivanov, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 995 de liste de subscripție cu 25000 de semnături ale susținătorilor doamnei Violeta Ivanov în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, numeric declarate de candidat, colectate din 25 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Totodată, Comisia reține că au fost restituite 54 liste necompletate și 150 de liste completate, care însă nu vor fi supuse verificării.

În urma verificării autenticității datelor din cele 797 liste de subscripție, conținând 23247 semnături, 3431 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 19628 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrându-se în limita cerințelor stabilite la art. 113 alin. (1) și (2) din Codul electoral. În aceste condiții, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripție, întrucât cerințele minime stabilite de lege au fost întrunite.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 12, 15, 18 alin. (2), 41 alin. (2) lit. a), 46 alin. (2) lit. a), 47-49, 113 alin.(1) și (2) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu pct. 52 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, pct. 33 lit. a), 40 lit. a) și 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1730/2018, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează doamna Violeta Ivanov în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Șor” pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 care reprezintă o combinație de elemente și ornamente tradiționale compuse din pătrate, romburi și dreptunghiuri specifice portului popular moldovenesc alăturate cu cuvintele în limba română Partidul ȘOR.  

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale domnul Dumitru Cazac.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Nelli Parutenco.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                          Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 29 septembrie 2020

Nr. 4305