Nr. 4303 - cu privire la cererea de înregistrare a domnului Igor Dodon în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor,   a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

  • 28.09.2020
  • 1192
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a domnului Igor Dodon în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către adunarea cetățenilor,  

a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

 

La 21 septembrie 2020, domnul Igor Dodon, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetățenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, cu următoarele documente anexate:

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) datele biografice ale candidatului;

c) declarația candidatului privind consimțământul său de a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând şi declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

e) declarația de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, eliberat de instituția medicală la care acesta se află în evidență;

g) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire (ambele părți – recto şi verso);

h) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hârtie;

j) demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul).

Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcția de Președinte al Republicii Moldova, deținută la moment de domnul Igor Dodon, nu cade sub incidența acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Igor Dodon în vederea imprimării în buletinul de vot – un patrulater cu laturi egale de culoare neagră, care formează un cadru în mijlocul căruia cu litere majuscule este inserat prenumele și numele „Igor Dodon” amplasate orizontal paralel – prenumele, ulterior numele. Numele fiind în proporție 2:1 cu prenumele.

În calitate de persoană responsabilă de finanțele candidatului (trezorierul) a fost desemnată doamna Olga Rața.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de domnul Igor Dodon, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 889 de liste de subscripție cu 25000 de semnături ale susținătorilor domnului Igor Dodon în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, numeric declarate de candidat, colectate din 24 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Totodată, Comisia reține că au fost restituite 32 liste necompletate, iar 79 de liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticității datelor din 869 de liste de subscripție, conținând 22292 semnături, 2115 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 20177 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrându-se în limita cerințelor stabilite la art. 113 alin. (1) și (2) din Codul electoral. În aceste condiții, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripție, pe motiv că cerințele stabilite de lege au fost întrunite.

La 28 septembrie 2020, domnul Igor Dodon a depus la Comisia Electorală Centrală demersul privind desemnarea domnului Nicolae Fomov în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pentru care s-a anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice. 

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 12, 15, 18 alin. (2), 41 alin. (2) lit. a), 46 alin. (2) lit. c), 47-49, 113 alin.(1) și (2) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu pct. 52 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, pct. 33 lit. a), 40 lit. a) și 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1730/2018, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează domnul Igor Dodon în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea cetățenilor, pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 care reprezintă un patrulater cu laturi egale de culoare neagră, care formează un cadru în mijlocul căruia cu litere majuscule este inserat prenumele și numele „Igor Dodon” amplasate orizontal paralel – prenumele, ulterior numele. Numele fiind în proporție 2:1 cu prenumele.

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale domnul Nicolae Fomov.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) doamna Olga Rața.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                          Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 28 septembrie 2020

Nr. 4303