Nr. 4236 - cu privire la cererea de înregistrare a domnului Renato Usatîi în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

  • 13.09.2020
  • 3892
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a domnului Renato Usatîi în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul Politic

„Partidul Nostru”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)

 

La 7 septembrie 2020, domnul Renato Usatîi, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Partidul Nostru”, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, cu următoarele documente anexate:

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) datele biografice ale candidatului;

c) declarația candidatului privind consimțământul său de a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând şi declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

e) declarația de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, eliberat de instituția medicală la care acesta se află în evidență;

g) declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcțiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;

 h) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire (ambele părți – recto şi verso);

i) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hârtie

j) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul);

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Renato Usatîi în vederea imprimării în buletinul de vot – un pătrat de culoare albă în interiorul căruia este imprimată cifra 1 de culoare neagră, bold.

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală Centrală a fost desemnat domnul Mihail Bușuleac, pentru care s-a anexat actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanțele candidatului (trezorierul) a fost desemnată doamna Natalia Băleanu.

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de domnul Renato Usatîi, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 894 de liste de subscripție cu 24 105 de semnături ale susținătorilor domnului Renato Usatîi în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, numeric declarate de candidat, colectate din 24 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Totodată, Comisia reține că au fost restituite 106 liste necompletate.

În urma verificării autenticității datelor din cele 894 liste de subscripție, conținând 23 786 semnături, 2846 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din totalul de semnături procesate, 20 940 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrându-se în limita cerințelor stabilite la art. 113 alin. (1) și (2) din Codul electoral. În aceste condiții, grupul de lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripție, întrucât cerințele minime stabilite de lege au fost întrunite.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 12, 15, 18 alin. (2), 41 alin. (2) lit. a), 46 alin. (2) lit. a), 47-49, 113 alin.(1) și (2) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu pct. 52 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, pct. 33 lit. a), 40 lit. a) și 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1730/2018, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează domnul Renato Usatîi în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 care reprezintă un pătrat de culoare albă în interiorul căruia este imprimată cifra 1 de culoare neagră, bold. 

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale domnul Mihail Bușuleac.

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) doamna Natalia Băleanu.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 13 septembrie 2020

Nr. 4236