Nr. 4187 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, doamna Violeta Ivanov

  • 09.09.2020
  • 3521
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, doamna Violeta Ivanov

 

La data de 7 septembrie 2020, doamna Violeta Ivanov, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Șor”, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

  1. procesul-verbal nr. 2P din 1 septembrie 2020 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Șor” privind desemnarea doamnei Violeta Ivanov în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
  2. lista în original și în copie a membrilor Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Șor” participanți la ședința Biroului din 1 septembrie 2020;
  3. lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv lista în format electronic;
  4. declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
  5. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
  6. demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul);
  7. copiile statutului și certificatului de înregistrare ale Partidului Politic „Șor”.

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Ședința Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Șor”” a avut loc la data de 1 septembrie 2020, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 9 din cei 11 membri ai Biroului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Potrivit art. 34 alin. (9) lit. p) al statutului Partidului Politic „Șor”, înregistrat prin decizia Ministrului Justiției nr. 278 din 7 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, competența de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova aparține Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Șor”. 

Potrivit procesului-verbal nr. 2P  din 1 septembrie 2020 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Politic „Șor”, grupul de inițiativă a fost constituit din 100 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost aleasă doamna Violeta Ivanov. 

De asemenea, în cadrul ședinței Biroului, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și completare a listei membrilor grupului de inițiativă, precum și de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul). Astfel, conducătorul grupului de inițiativă a desemnat-o pe doamna Nelli Parutenco în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).  

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea doamnei Violeta Ivanov în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 100 de persoane propuse ca  membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), 41 alin. (10), 46, 111 și 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/ 2016, cu modificările ulterioare,  Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 100 de persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în susținerea doamnei Violeta Ivanov, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Șor”.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă doamna Violeta Ivanov.

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier) doamna Nelli Parutenco.

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale

 

 

Dorin CIMIL

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale

 

Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 9 septembrie 2020

Nr. 4187