Nr. 4300 - cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

  • 26.09.2020
  • 9200
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la constituirea secțiilor de votare în străinătate pentru

alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

 

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova „Cu privire la  stabilirea datei alegerilor Președintelui Republicii Moldova” nr. 65 din 21 mai 2020, în vigoare din 15 august  (Monitorul Oficial, 2020, nr. 124-125, art. 225), alegerile Președintelui Republicii Moldova au fost stabilite pentru data de 1 noiembrie 2020.

În scopul punerii în aplicare a hotărârii menționate, Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin hotărârea sa nr. 4103 din 15 august 2020, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru funcția de Preşedinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (Monitorul Oficial,  2020, nr. 221-225, art. 757).

Conform art. 30 din Codul electoral, secțiile de votare se constituie cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor, acest termen fiind reflectat în punctul 10 al Programului calendaristic, care stabilește că termenul limită pentru constituirea şi organizarea secțiilor de votare în străinătate este data de 26 septembrie inclusiv.

Particularitățile constituirii şi funcționării secțiilor de votare din străinătate sunt stipulate în art. 31 din Codul electoral, care prevede următoarele:

„(1) Toate secţiile de votare constituite în străinătate vor activa în conformitate cu particularităţile prevăzute de prezentul cod.

(2) În cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi al referendumului republican, pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.

(3) În afară de secţiile de votare prevăzute la alin.(2), cu acordul autorităţilor competente ale ţărilor respective, vor fi organizate secţii de votare şi în alte localităţi. Constituirea acestor secţii de votare se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pe baza numărului de alegători care au participat la scrutinul precedent, organizat în circumscripţia naţională, pe baza înregistrării prealabile a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate, dar şi pe baza informaţiilor obţinute de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la autorităţile competente ale ţărilor de reşedinţă a cetăţenilor Republicii Moldova privind numărul acestora şi locul aflării acestora. Avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se va referi la îndeplinirea condiţiei vizând obţinerea acordului autorităţilor competente ale ţării respective, precum şi la posibilitatea asigurării din punct de vedere logistic a procesului de votare. Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de către Comisia Electorală Centrală.”

Având în vedere că în toamna anului 2020 urmează să se desfășoare alegerile Președintelui Republicii Moldova și în scopul realizării dispozițiilor art. 31 al Codului electoral, Comisia Electorală Centrală a întreprins din timp acțiuni de pregătire, după cum urmează:

I. La 31 ianuarie 2020, a fost constituit grupul de lucru interinstituțional format din reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, ai Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și ai Biroului relații cu diaspora, precum și aprobat un plan de acțiune în vederea realizării activităților de organizare și desfășurare a alegerilor prezidențiale pentru cetățenii cu drept de vot ai Republicii Moldova aflați în străinătate în ziua alegerilor.

Ulterior, în contextul situației epidemiologice generate de răspândirea bolii cauzate de noul coronavirus COVID-19 la nivel mondial, pe 29 mai în componența grupului de lucru a fost inclus reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

II. La 26 mai, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, a fost trimisă o adresă autorităților statelor unde urmează a fi deschise secții de votare cu solicitarea prezentării informațiilor cu privire la:

a) condițiile pe care le impun statele de reședință și dacă se va permite desfășurarea alegerilor în cazul instituirii măsurilor restrictive în legătură cu pandemia COVID-19;

 b) acțiunile ce vor fi obligate să le realizeze organele electorale în cazul în care se va permite organizarea alegerilor în condițiile stării de urgență;

 c) posibilitatea autorităților din statele de reședință de a acorda suport logistic la organizarea acestor secții de votare (de ex., de a pune la dispoziție urne, cabine de vot etc.), de a oferi sprijin în identificarea spațiilor pentru acestea, precum și de a asigura securitatea alegătorilor și funcționarilor electorali în ziua votării.

III. La 4 iulie, Comisia Electorală Centrală a lansat un apel către asociațiile diasporale moldovenești să înainteze propuneri privind necesitatea deschiderii secțiilor de votare în țara lor de reședință. Acestea au răspuns apelului, expediind Comisiei 34 de propuneri în formă de demersuri și 15 propuneri în formă de mesaje prin poșta electronică. Informațiile recepționate de Comisie au fost transmise Biroului relații cu diaspora în scopul verificării statutului juridic al asociațiilor diasporale care au înaintat propuneri, precum și dacă datele prezentate de acestea pot fi luate în calcul la analiza numărului de cetățeni cu drept de vot în străinătate.

IV. Tot la 4 iulie, Comisia Electorală Centrală a solicitat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene prezentarea informațiilor ce vizează numărul cetățenilor cu drept de vot ai Republicii Moldova aflați peste hotare și locul aflării acestora la nivel de localitate. Informația prezentată de minister a fost utilizată la estimarea numărului de cetățeni pentru fiecare localitate în care să fie organizate secții de votare.

V. La 14 și 18 august, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a prezentat Comisiei Electorale Centrale următoarele informații privind:

a) poziția prealabilă a autorităților statelor de reședință cu referire la deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie și, în cazul unui răspuns afirmativ, condițiile de deschidere a acestora;

 b) condițiile de deschiere a secțiilor de votare la sediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare și a celor din afara acestora;

c) corespunderea sediilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, în sensul organizării  în ele a secțiilor de votare, cerințelor stabilite în Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică;

d) evaluarea riscurilor asociate cu înființarea secțiilor de votare în străinătate pe fundalul situației epidemiologice create; și

e) propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare referitoare la numărul și locațiile eventualelor secții de votare extrateritoriale.

VI. La 25 august, Comisia Electorală Centrală a recepționat demersul Asociației pentru Democrație Participativă cu Nota analitică privind modul de constituire și probabilitatea numărului secțiilor de votare din străinătate ce urmează a fi deschise la alegerile prezidențiale din anul 2020 și metodologia de aplicare a criteriilor stabilite în art. 31 alin. (3) din Codul electoral. Ulterior, la data de 17 septembrie, Asociația a prezentat încă o Notă analitică privind locațiile și numărul estimativ al secțiilor de votare din străinătate ce urmează a fi deschise la alegerile prezidențiale din anul 2020.

VII. În vederea inițierii procedurii de întocmire și transmitere a notelor verbale motivante către autoritățile responsabile din țările unde se preconizează a fi deschise secții de votare, Comisia Electorală Centrală la data de 11 septembrie a remis Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene lista prealabilă a eventualelor locații unde ar fi posibilă deschiderea secțiilor de votare, întocmită în conformitate cu propunerile înaintate de asociațiile diasporale, de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și de Asociația pentru Democrație Participativă.

VIII. La data de 16 septembrie, în corespundere cu pct. 20 din Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea Comisie Electorale Centrale nr. 1568/2018 (în continuare - regulament), procedura înregistrării prealabile pentru scrutinul prezidențial s-a încheiat.

Potrivit pct. 2 din regulament,  înregistrarea prealabilă reprezintă o procedură prin care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, care în ziua alegerilor se vor afla în străinătate, precum și cei ce au domiciliul în localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), se înregistrează în prealabil și în mod benevol, prin intermediul paginii web oficiale www.alegator.md sau prin cerere scrisă, individuală sau în grup, depusă la Comisia Electorală Centrală și/sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Alegătorii se pot înregistra prealabil pe tot parcursul anului, cu excepția ultimelor 45 de zile înainte de data scrutinului. În cazul desfășurării turului doi de scrutin al alegerilor prezidențiale, rămâne valabilă înregistrarea efectuată pentru turul întâi (a se vedea pct. 9 și 20 din regulament).

La situația din 16 septembrie, conform datelor de care dispune Comisia, exista un număr de 60 030 declarații pentru înregistrarea prealabilă, depuse fie electronic, fie pe suport de hârtie.

Adițional, menționăm că, în legătură cu declarațiile apărute în spațiul public referitoare la înregistrarea prealabilă masivă, Comisia a sesizat Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informații și Securitate în scopul verificării veridicității înregistrărilor făcute electronic și cererilor depuse pe suport de hârtie cu ridicarea acestora de la Comisie. La rândul său, Ministerul Afacerilor Interne la 25 septembrie 2020 a informat că verificarea veridicității datelor din cereri durează în timp și necesită acțiuni ample în scopul examinării complete și obiective. Serviciul de Informații și Securitate pentru moment nu a comunicat Comisiei rezultatul examinării datelor din aplicația „Înregistrarea Prealabilă”.

IX. Având în vedere cele trei criterii pentru deschiderea secțiilor de votare în străinătate și natura juridică a acestora, Comisia a solicitat Comisiei juridice, numiri și imunități opinia consultativă pentru a califica ponderea fiecăruia în vederea determinării dacă un anumit criteriu poate fi aplicat prioritar față de altul.

Comisia juridică, numiri și imunități a formulat următorul răspuns: „Conform  art. 60 alin. (3) din Legea 100/2017 cu privire la actele normative, Codul trebuie să întrunească următoarele trăsături calitative: a) precizia; b) claritatea; c) logica; d) integralitatea; e) caracterul practic. Sub aspectul respectiv, normele menționate în cerere nu urmează a fi explicate, deoarece întrunesc trăsăturile calitative menționate mai sus.”.

X. În urma analizei tuturor propunerilor, a datelor despre înregistrările prealabile de care dispune Comisia, a numărului de alegători care au participat la scrutinul precedent, organizat în circumscripţia naţională, dar şi pe baza informaţiilor obţinute de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la autorităţile competente ale ţărilor de reşedinţă a cetăţenilor Republicii Moldova privind numărul şi locul aflării acestora,  la data de 21 septembrie, în conformitate cu art. 31 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală a transmis Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, spre avizare, lista secțiilor de votare care urmează a fi constituite în străinătate în contextul organizării alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020.

Numărul secțiilor de votare a fost identificat în baza celor trei criterii stabilite în art. 31 alin. (3) din Codul electoral, fiecare criteriu având o valoare/pondere egală, iar ca formulă de calcul s-a luat cea propusă de Asociația Promo-LEX și preluată de Asociația pentru Democrație Participativă, conform tabelului[1] de mai jos.

[1] Notă Analitică privind locațiile și numărul estimativ al secțiilor de votare din străinătate, ce urmează a fi deschise la alegerile prezidențiale 2020. Prezentată conform Adresei din 17.09.2020, Asociația „ADEPT”.

Țară

Alegători la ultimul scrutin

Valoarea/pondere alegători (%)

Înregistrare prealabilă

Valoarea/pondere înregistrare prealabilă (%)

Informații MAEIE

Valoarea/pondere informații MAEIE (%)

Valoarea/pondere total (%)

Formula Nr. SV

Stat 1

A1

A1V= A1*

100% / T1

A2

A2V= A2*

100% / T2

A3

A3V= A3*

100% / T3

W=(A1V+A2V

+A3V) / 3

N*W / 100%

Stat 2

B1

B1V= B1*

100% / T1

B2

B2V= B2*

100% / T2

B3

B3V= B3*

100% / T3

X=(B1V+B2V

+B3V) / 3

N*X / 100%

Stat 3

C1

C1V= C1*

100% / T1

C2

C2V= C2*

100% / T2

C3

C3V= C3*

100% / T3

Y=(C1V+C2V +C3V) / 3

N*Y / 100%

Stat n

D1

D1V= D1*

100% / T1

D2

D2V= D2*

100% / T2

D3

D3V= D3*

100% / T3

Z=(D1V+D2V +D3V) / 3

N*Z / 100%

Total

T1 = A1+ B1+ C1+D1

100%

T2 = A2+ B2+ C2+D2

100%

T3 = A3+ B3+ C3+D3

100%

100%

N

 

unde,

A1, B1, C1, D1 reprezintă numărul de alegători aflați peste hotare care au participat la ultimul scrutin în statul de referință.

T1 reprezintă numărul total de alegători aflați peste hotare care au participat la ultimul scrutin.

A1V, B1V, C1V, D1V reprezintă valoarea/ponderea numărului de alegători aflați peste hotare din statul de referință raportat la numărul total de alegători aflați peste hotare care au participat la ultimul scrutin.

            A2, B2, C2, D2 reprezintă numărul de înregistrări prealabile efectuate de alegători aflați peste hotare în statul de referință.

            T2 reprezintă numărul total de înregistrări prealabile efectuate de alegători aflați peste hotare, în țările de reședință.

            A2V, B2V, C2V, D2V reprezintă valoarea/ponderea înregistrărilor prealabile efectuate de alegători aflați peste hotare din statul de referință raportat la numărul total de înregistrări prealabile.

            A3, B3, C3, D3 reprezintă numărul de alegători aflați peste hotare potrivit informației prezentate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în statul de referință.

            T3 reprezintă numărul total de alegători aflați peste hotare potrivit informației prezentate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

            A3V, B3V, C3V, D3V reprezintă valoarea/ponderea numărului de alegători aflați peste hotare din statul de referință raportat la numărul total de alegători aflați peste hotare potrivit informației prezentate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.

            W,X,Y,Z reprezintă valoarea/ponderea totală a fiecărui stat în parte calculat în baza celor 3 (trei) criterii.

            Valoarea/ponderea totală a fiecărui stat în parte se calculează în funcție de media valorii celor 3 criterii de calcul. Valoarea/ponderea totală va sta la baza calculării numărului total al secțiilor de votare ce urmează a fi constituite în statul respectiv.

            Valoarea N reprezintă numărul total (150) al secțiilor de votare peste hotare, ce urmează a fi constituite de Comisia Electorală Centrală.

            Nr. SV (numărul secțiilor de votare) reprezintă numărul total preconizat de către Comisie al secțiilor de votare peste hotare raportat la valoarea/ponderea totală a fiecărui stat.

* În cazul în care într-un anumit stat nu sunt date în baza unuia dintre cele trei criterii, valoarea inițială utilizată pentru criteriul respectiv va fi 0. Astfel, spre exemplu, în Statul 1, la scrutinul precedent nu a fost constituită nici o secție de votare, din care cauză nu a fost înregistrat nici un alegător. Prin urmare, valoarea atribuită Statului 1 în baza primului criteriu – numărul de alegători care au participat la scrutinul precedent, organizat în circumscripția națională - va fi 0.”

Calculele s-au făcut în baza numărului de alegători care au participat la  turul doi de scrutin din cadrul alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova organizate în anul 2016. 

XI. În baza calculelor efectuate, la 21 septembrie Comisia Electorală Centrală a prezentat spre avizare Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene lista cu 145 de secții de votare în străinătate.

De remarcat și faptul că la punctele 4 și 7 din Anexa nr. 3 a hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 3146/2019 „Cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020” se reflectă cheltuieli pentru cel mult 150 de secții de votare.

XII. La 23 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a prezentat Comisiei Avizul cu privire la posibilitatea deschiderii unui număr de 145 de secții de votare peste hotare, după cum s-a propus.

În Aviz Ministerul subliniază că,  spre deosebire de scrutinele anterioare, alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 vor fi desfășurate în context nou, dictat de pandemia COVID-19, care impune un șir de restricții esențiale și prezintă o serie de riscuri, printre care:

 a) există o posibilitate ca acordul autorităților de a deschide secțiile de votare să fie restricționat în funcție de situația epidemiologică, ceea ce poate afecta negativ procesul de organizare a scrutinului;

b) la data de 19 septembrie, or. Dublin, Irlanda, a fost plasat sub măsuri restrictive suplimentare pentru o perioadă de 3 săptămâni cu restricționarea deplasării în și din oraș, cu riscul real de a fi prelungită, ceea ce ar face imposibilă organizarea scrutinului;

c) în perioada 18 septembrie – 11 octombrie 2020, Israelul este în carantină totală, cu riscul real de a fi prelungită, ceea ce ar face imposibilă organizarea scrutinului în Israel;

d) în Republica Franceză, având în vedere situația epidemiologică gravă, este complicat de a estima probabilitatea desfășurării procesului electoral;

e) în Republica Italiană, având în vedere situația complicată în legătură cu pandemia de COVID-19, pot avea loc schimbări în funcție de situația epidemiologică, ceea ce poate periclita întreg procesul de organizare a scrutinului;

f) nu pot fi deschise secții de votare la sediul Ambasadei de la Londra, Ambasadei de la Madrid și Ambasadei de la Ankara, deoarece acestea nu întrunesc condițiile epidemiologice stabilite de Republica Moldova și autoritățile statelor acreditare.

Avizul este însoțit de o sinteză cu lista secțiilor de votare și mențiunile despre obținerea sau nu a acordului autorităților competente ale țării respective, precum și despre posibilitatea sau nu de a asigura din punct de vedere logistic procesul de votare. Potrivit documentului, se propune un număr de 136 de secții de votare care să fie deschise în străinătate, având în vedere: criteriile stabilite la art. 31 alin. (3) din Codul electoral, majorarea numărului de buletine de la 3 mii la 5 mii, riscurile sus-menționate și estimările financiare conexe procesului de pregătire și desfășurare a alegerilor peste hotare în condițiile actuale de pandemie care se ridică la circa 2,5 mln lei cheltuieli ale Ministerului și 6 mln lei  cheltuieli pentru misiunile diplomatice și oficiile consulare.

 

În concluzia celor sus-arătate,

Ținând cont de Avizul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene prezentat în temeiul art. 31 alin. (3) din Codul electoral,

Conducându-se și de prevederile pct. 43 al Avizului comun din 18 august 2020 al Comisiei Europene pentru Democrație prin Lege  (Comisia de la Veneția), Consiliului Europei și Biroului pentru instituțiile democratice și drepturile omului al OSCE (BIIDO/OSCE) pe marginea proiectului de Lege nr. 263 „Pentru modificarea unor acte normative”, din care rezultă că statele membre ai Consiliului Europei nu ar trebui să pună obstacole inutile în calea exercitării eficiente a drepturilor electorale ale cetățenilor care locuiesc în străinătate. Totodată, deși statul este liber să decidă dacă să permită votul peste hotare sau nu, dacă votul din afara țării este permis, restricțiile trebuie justificate. Permisiunea acordată cetățenilor care locuiesc peste hotare să voteze presupune provocări organizaționale, ceea ce poate justifica anumite restricții asupra exercitării dreptului de vot. Limitarea numărului secțiilor de votare sau a votării în incinta ambasadelor și a consulatelor poate fi necesară din cauza costurilor și resurselor suplimentare pentru organizarea alegerilor peste hotare, și

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. h), art. 31, art. 108 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se constituie secțiile de votare în străinătate pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 (conform anexei).

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 1, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, va constitui birourile electorale ale secțiilor de votare.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                     Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 26 septembrie 2020

Nr. 4300