Nr. 2770 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/14 din 28 septembrie 2019 a unui grup de membri ai Biroului permanent al Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

  • 01.10.2019
  • 3447
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/14 din 28 septembrie 2019

a unui grup de membri ai Biroului permanent al Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

 

La data de 28 septembrie 2019, un grup de membri ai Biroului permanent al Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” (în continuare – PPVP) au depus la Comisia Electorală Centrală (în continuare – CEC) o contestație, prin care solicită:

- anularea hotărîrilor nr. 41 din 13 septembrie 2019 și nr. 46 din  16 septembrie 2019 ale Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1 (în continuare – CECEM Chișinău nr.1), prin care a fost înregistrat candidatul PPVP la funcția de primar general al mun. Chișinău și, respectiv, a fost înregistrată lista de candidați pentru funcția de consilier în Consiliul mun. Chișinău;

- tragerea la răspundere a funcționarilor electorali care au admis neglijență la înregistrarea candidaților din partea PPVP.

În motivarea contestației autorii invocă faptul că PPVP nu și-a respectat procedurile statutare de înaintare a candidaților, acestea fiind neglijate.

Fără a examina fondul cauzei, Comisia relevă că procesele electorale în perioada electorală se derulează într-un cadru de timp limitat, de aceea, în vederea garantării stabilității raporturilor juridice și previzibilității acestora, se aplică termene restrînse, inclusiv cele de prescripție.

Astfel, în conformitate cu art.72 alin.(1) din Codul electoral, ”Acțiunile/inacțiunile și hotărîrile organelor electorale pot fi contestate la organul electoral ierarhic superior, iar acțiunile/inacțiunile concurenților electorali – direct în instanța de judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrșirii acțiunii/identificării inacțiunii sau adoptării hotărîrii”.

Avînd în vedere că actele contestate au fost adoptate la 13 și 16 septembrie 2019, iar contestația a fost depusă pe 28 septembrie 2019, adică peste termenul de prescripție de 3 zile stabilit de art.72 alin.(1) din Codul electoral, se constată tardivitatea acesteia, fapt pentru care urmează a fi respinsă fără examinarea fondului. 

Pentru motivele arătate şi în temeiul art. 18 alin. (2), art.26 alin. (1) lit. mart. 71 alin. (1), art.72 (1), art.72 alin.(1) din Codul electoral nr. 1381/1997 și pct.26 lit.b) din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se respinge ca tardivă contestația nr. CEC-10ALG/14 din 28 septembrie 2019 a unui grup de membri ai Biroului permanent al Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” cu menținerea hotărîrilor nr. 41 din 13 septembrie 2019 și nr. 46 din  16 septembrie 2019 ale Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. În cazul dezacordului cu soluția adoptată, hotărîrile nr. 41 din 13 septembrie 2019 și nr. 46 din 16 septembrie 2019 ale Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1 se contestă în Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani (mun. Chișinău, str. Kiev, nr. 3) în decurs de 3 zile din data adoptării prezentei hotărîri.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 1 octombrie 2019

Nr. 2770