Nr. 2247 - cu privire la contestația nr. CEC-10AP/30 din 30 ianuarie 2019 a domnului Petru Bărbieru, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani

  • 05.02.2019
  • 1057
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestația nr. CEC-10AP/30 din 30 ianuarie 2019 a domnului Petru Bărbieru, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul

Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova

în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani

 

         La data de 30 ianuarie 2019, domnul Petru Bărbieru, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (în continuare – PCRM) în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10AP/30, prin care solicită:

      1) admiterea integrală a contestației;

      2) abrogarea integrală a hotărîrii nr. 69 din 28 ianuarie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției uninominale nr. 4, or. Rîșcani (în continuare – CECEU nr. 4), prin care domnului Petru Bărbieru i-a fost refuzată înregistrarea în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani din partea PCRM.

      3) reexaminarea demersului privind înregistrarea domnului Petru Bărbieru în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani din partea PCRM pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 cu supunerea repetată verificării corectitudinii datelor declarate eronate, precum și emiterea unei noi hotărîri de înregistrare a domnului Petru Bărbieru în calitate de candidat la funcția de deputat.

 

         Contestatarul, în motivarea contestației, arată că la data de 21 ianuarie 2019 a depus la CECEU nr. 4, or. Rîșcani demersul privind înregistrarea în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală nr. 4, or. Rîșcani împreună cu setul de acte, prevăzute de legislația electorală, inclusiv listele de subscripție în număr de 28 file, care conțin 604 de semnături.

         La data de 28 ianuarie 2019, CECEU nr. 4 a adoptat hotărîrea nr. 69, prin care i-a refuzat domnului  Petru Bărbieru înregistrarea în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 4, or. Rîșcani din partea PCRM.

         Contestatarul își exprimă dezacordul cu hotărîrea menționată și Nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție, întocmită de CECEU nr. 4. În opinia sa, acestea au fost emise contrar prevederilor legale. Mai mult, în motivarea soluției adoptate CECEU nr. 4 a invocat drept temei de nulitate a semnăturilor încălcarea prevederilor art. 47 alin. (4) și (6) din Codul electoral: „listele de subscripție nu au fost completate personal de potențiali susținători, fiind evidentă completarea de aceeași persoană (scris de aceeași mînă) informația privind numărul curent, datele personale și data la care susținătorul semnează în listă”.

         Astfel, norma respectivă acordă dreptul ca și rubricile la care se face referire în contestație, să poată fi completate și de membrul grupului de inițiativă, semnătura fiind obligatoriu aplicată de către susținător.

         Contestatarul menționează că în Codul electoral nu este definită expres noțiunea de „motive obiective”, altfel spus nu este reglementată situația, cînd urmează a fi constatat că ea este de ordin obiectiv sau nu. Pe lîngă acest fapt, norma respectivă nu indică expres că membrul grupului de inițiativă sau o altă persoană împuternicită de a colecta semnăturile nu are dreptul să înscrie el datele susținătorului, dimpotrivă, legiuitorul a dat posibilitatea și dreptul ca aceste rubrici să fie completate și de către membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită de a colecta semnături, dar cu condiția ca semnătura să fie aplicată personal de susținător, iar ceea ce constituie motiv obiectiv nu este reglementat de legislație.

 

          CECEU nr. 4, în referința depusă la Comisie pe data de 31 ianuarie 2019 și înregistrată sub nr. CEC-10AP/30/R, relevă următoarele.

 

          La data de 21 ianuarie 2019, domnul Petru Bărbieru a depus la CECEU nr. 4 un demers, prin care a solicitat înregistrarea sa în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din  24 februarie 2019, anexînd documentele necesare pentru înregistrare și listele de subscripție în număr de 28, care conțin 604 semnături ale susținătorilor.

 

          Ulterior, grupul de lucru creat prin dispoziția președintelui CECEU nr. 4, în strictă conformitate cu prevederile art. 48 din Codul electoral, ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1731 din 3 iulie 2018, ale Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018 (în continuare – regulament), a examinat minuțios listele prezentate.

 

          În urma verificării listelor de subscripție, atît sub aspect cantitativ cît și calitativ, a fost întocmită o notă informativă, conform pct. 44 din regulament, cu următoarele rezultate:

     1) în listele de subscripție cu nr. 001974, nr. 001975, nr. 001981, nr. 001982, nr. 001988 - 001990, nr. 001993 - 001995, nr. 001997, nr. 001999 - 002002 se regăsesc date scrise de aceeași persoană per pagină, contrar prevederilor art. 47 alin. (4) din Codul electoral;

     2) în celelalte 13 liste de subscripție au fost depistate 21 de persoane cu înscrierea incorectă a actului de identitate, precum și 9 persoane care nu locuiesc în localitatea respectivă.

          Astfel, din 604 semnături ale susținătorilor sînt considerate valabile 277 de semnături, iar nule și neavenite – 327.

          Pe cale de consecință, conform prevederilor art. 86 din Codul electoral, CECEU nr. 4 a constatat că numărul semnăturilor valabile nu permit înregistrarea domnului Petru Bărbieru în calitate de candidat pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

          CECEU nr. 4 notează că temeiurile de declarare a nulității listelor de subscripție și a semnăturilor susținătorilor sînt reflectate în nota informativă.

 

          Astfel, CECEU nr. 4 susține că a declarat nule și neavenite listele și semnăturile pe alte motive, decît cele invocate de contestatar.

 

           În astfel de circumstanțe, CECEU nr. 4 solicită respingerea contestației nr. CEC-10AP/30 din 30 ianuarie 2019, ca fiind una neîntemeiată și nefondată, cu menținerea în vigoare a hotărîrii contestate.

 

          Examinînd materialele prezentate, Comisia constată următoarele.

          Conform art. 72 alin. (1) din Codul electoral, hotărîrile consiliului electoral de circumscripție pot fi atacate la organul electoral ierarhic superior în termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii.

          Astfel, Comisia atestă că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat de contestatar, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond.

          Potrivit art. 71 alin. (5) din Codul electoral, în cazul contestării hotărîrii organului electoral, sarcina probării legalității revine acestui organ.

 

Din materialele prezentate de către CECEU nr. 4, rezultă că la 21 ianuarie 2019 la organul electoral au fost depuse 28 de liste de subscripție pentru susținerea domnului Petru Bărbieru în calitate de candidat pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, ce conțineau un număr de 604 de semnături.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din Codul electoral, după primirea listelor de subscripție, organul electoral respectiv începe verificarea: dacă semnăturile de pe liste sînt autentice, dacă persoanele semnatare au drept de vot, precum și adresa de domiciliu a acestora. Verificarea se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor.

Conform art. 86 alin. (1) din Codul electoral, pentru a fi înregistrat de consiliul electoral de circumscripție, candidatul pentru circumscripția uninominală prezintă, în condițiile art. 47 și art. 48, liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 500 și cel mult 1000 de susținători cu drept de vot din circumscripția uninominală unde intenționează să candideze.

 

În urma verificării listelor de subscripție prezentate de domnul Petru Bărbieru, CECEU a constatat că în listele de subscripție cu nr. 001974, nr. 001975, nr. 001981, nr. 001982, nr. 001988 - 001990, nr. 001993 - 001995, nr. 001997, nr. 001999 - 002002 se regăsesc date scrise de aceeași persoană per pagină.

Potrivit art. 47 alin. (4) din Codul electoral, în lista de subscripție, susținătorul candidatului completează personal numărul curent, numele și prenumele, anul nașterii, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, data la care semnează în listă și își aplică semnătura. Totodată, norma respectivă stabilește, cu titlu de excepție că, în cazul în care susținătorul candidatului nu poate, din motive obiective, să completeze personal datele solicitate, acestea sînt completate de membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, semnătura în lista de subscripție fiind aplicată nemijlocit de susținător, iar în caz de imposibilitate, de un reprezentant legal al acestuia.

 În aceeași ordine de idei, pct. 18 lit. j) din regulament prevede că lista de subscripție va conține în mod obligatoriu rubrica „Notă” în care se înscriu mențiunile privind completarea datelor solicitate de către membrul grupului de inițiativă sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, precum și în cazul aplicării semnăturii de un reprezentant al susținătorului.

        

 Prin urmare, examinînd modul de întocmire a listelor de subscripție care conțin date scrise de aceeași persoană, Comisia constată că în listele cu nr. 001974, nr. 001975, nr. 001981, nr. 001982, nr. 001988 – nr. 001990, nr. 001993, nr. 00195, nr. 00197, nr. 001999, nr. 002000, nr. 002002, la rubrica „Notă”, există mențiuni care atestă completarea, din motive obiective, a listei de subscripție de către membrul grupului de inițiativă. Totodată, sînt mențiuni care confirmă aplicarea semnăturii la rubrica corespunzătoare, personal de către susținător, faptul respectiv fiind confirmat, pe propria răspundere, prin semnătura olografă a colectorului. 

Astfel, se constată că membrii grupului de inițiativă, la completarea listelor de subscripție, au ținut cont de cerințele prevăzute de art. 47 alin. (4) din Codul electoral.

 

Comisia conchide că CECEU nr. 4 neîntemeiat nu a supus verificării prin intermediul aplicației SIASA – Verificare Liste de Subscripție aceste 13 liste de subscripție și a declarat nule și neavenite toate listele completate cu același scris, fapt pentru care acestea urmează a fi supuse reverificării.

  În acest sens, Comisia relevă că, potrivit dispozițiilor art. 86 alin. (1) – (3) din Codul electoral, competența materială de verificare a listelor de subscripție și adoptarea unei hotărîri, fie de înregistrare, fie de respingere a înregistrării candidatului, îi revine CECEU nr. 4.

    

  Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 47-48, art. 71 alin. (1), art. 72 alin. (1), art. 86 alin. (1) din Codul electoral, al Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat  prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018 și pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se admite parțial contestația nr. CEC-10AP/30 din 30 ianuarie 2019 a domnului Petru Bărbieru, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani din partea PCRM la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

2. Se anulează integral hotărîrea nr. 69 din 28 ianuarie 2019 adoptată de Consiliul electoral al circumscripției uninominale nr. 4, or. Rîșcani, prin care s-a respins înregistrarea domnului Petru Bărbieru în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani din partea PCRM pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

3. CECEU nr. 4, or. Rîșcani va reexamina, în termen de 3 zile, demersul privind înregistrarea domnului Petru Bărbieru în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani din partea PCRM pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, luînd în considerare obiecțiile expuse în motivarea prezentei hotărîri.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2247