Nr. 2248 - cu privire la contestația nr. CEC-10AP/44 din 2 februarie 2019 a doamnei Tatiana Gamețchi, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani

  • 05.02.2019
  • 831
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestația nr. CEC-10AP/44 din 2 februarie 2019 a doamnei Tatiana Gamețchi, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani

 

La data de 2 februarie 2019, doamna Tatiana Gamețchi, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10AP/44, prin care solicită:

  1) anularea hotărîrii Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 4, or Rîșcani (în continuare – CECEU nr. 4) nr. 70 din 30 ianuarie 2019 cu privire la cererea de înregistrare a doamnei Tatiana Gamețchi din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru circumscripția electorală uninominală nr. 4, or. Rîșcani și a simbolului electoral;

  2) dispunerea înregistrării doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani și a simbolului electoral.

 

Contestatarul, în motivarea contestației, arată că la data de 23 ianuarie 2019 a depus la CECEU nr. 4, or. Rîșcani demersul privind înregistrarea în calitate de candidat la funcția de deputat pentru circumscripția electorală uninominală nr. 4, or. Rîșcani, anexînd și 13 listele de subscripție, care conțin 306 de semnături ale susținătorilor.

În urma verificării listelor de subscripție, CECEU nr. 4 a indicat că din 306 de semnături ale susținătorilor, 105 sînt eronate, iar 201 valide.

Drept consecință, prin hotărîrea nr. 70 din 30 ianuarie 2019, CECEU nr. 4 a refuzat înregistrarea doamnei Tatiana Gamețchi în calitatea candidat la funcția de deputat.

În aceste condiții, contestatarul își exprimă dezacordul cu această hotărîre, considerînd-o ilegală și neîntemeiată, bazată pe o examinare superficială și tendențioasă a semnăturilor acumulate de grupul de inițiativă.

Totodată, contestatarul menționează că pînă la moment nu i-a fost prezentată nota informativă privind rezultatele verificărilor și nici explicațiile de rigoare, pe motivul absenței din sediu a membrilor CECEU nr. 4

 

CECEU nr. 4, în referința depusă la Comisie pe data de 3 februarie 2019 și înregistrată sub nr. CEC-10AP/44/R, relevă următoarele.

 

La data de 23 ianuarie 2019, doamna Tatiana Gamețchi a depus la CECEU nr. 4 un demers prin care a solicitat înregistrarea sa în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, anexînd documentele necesare pentru înregistrare și 13 liste de subscripție care conțin un număr de 306 de semnături.

Ulterior, dosarul cu listele de subscripție au fost transmise responsabilului de introducerea datelor susținătorilor în aplicația SIASA – Verificare Liste de Subscripție. În urma verificării listelor de subscripție atît sub aspect calitativ, cît și cantitativ, au fost stabilite următoarele rezultate:

       1) în unele liste de subscripție au fost depistate înscrieri efectuate de aceeași mînă pentru 27 de susținători;

       2) în unele liste de subscripție au fost depistate 8 persoane, susținători de pe listă cu acte de identitate incorecte;

       3) în listele de subscripție examinate au fost stabiliți 18 susținători cu circumscripția de domiciliu incorectă, iar 8 susținători se repetă și în alte liste;

       4) din listele de subscripție examinate au fost excluși 44 de susținători, deoarece datele au fost înscrise cu greșeli (date eronate, multiple corectări).

      

Cu referire la argumentul contestatarului potrivit căruia nu i-a fost prezentată nota informativă și alte explicații pe motivul absenței din sediu a membrilor organului electoral, CECEU nr. 4 menționează că după adoptarea hotărîrii nr. 70 din 30 ianuarie 2019, doamna Tatiana Gamețchi a fost invitată pentru a primi actele privind neînregistrarea dumneaei în calitate de candidat la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Doamna Tatiana Gamețchi s-a prezentat în timpul pauzei de masă, cînd la sediul CECEU nr. 4 se afla domnul Aureliu Busuioc (vicepreședintele), iar președintele și secretarul CECEU nr. 4 erau plecați în teritoriu. Prin urmare, domnul Aureliu Busuioc i-a explicat doamnei Tatiana Gamețchi motivele neînregistrării și i-a remis copia hotărîrii. La acel moment, nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție se afla la secretar, care urma să se prezinte la sediu la ora 13:00, însă doamna Tatiana Gamețchi nu a așteptat.

 

Examinînd materialele prezentate, Comisia constată următoarele.

Conform art. 72 alin. (1) din Codul electoral, hotărîrile consiliului electoral de circumscripție pot fi atacate la organul electoral ierarhic superior în termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii.

 Astfel, Comisia atestă că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat de contestatar, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond.

 

Din materialele prezentate de către CECEU nr. 4, rezultă că la 23 ianuarie 2019 la organul electoral au fost depuse 13 liste de subscripție pentru susținerea doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, ce conțineau un număr de 306 de semnături.          

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din Codul electoral, după primirea listelor de subscripție, organul electoral respectiv începe verificarea: dacă semnăturile de pe liste sunt autentice, dacă persoanele semnatare au drept de vot, precum și adresa de domiciliu a acestora. Verificarea se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor.

 

          Conform art. 86 alin. (1) din Codul electoral, pentru a fi înregistrat de consiliul electoral de circumscripție, candidatul pentru circumscripția uninominală prezintă, în condițiile art. 47 și art. 48, liste de subscripție care conțin semnăturile a cel puțin 500 și cel mult 1000 de susținători cu drept de vot din circumscripția uninominală unde intenționează să candideze. Prin derogare de la prezentul alineat, un candidat femeie poate fi înregistrat dacă prezintă semnăturile a cel puțin 250 și cel mult 500 de susținători cu drept de vot din circumscripția unde candidează.

 

          Potrivit art. 71 alin. (5) din Codul electoral, în cazul contestării hotărîrii organului electoral, sarcina probării legalității revine acestui organ.

 

          Astfel, la 3 februarie 2019, CECEU nr. 4 a prezentat Comisiei referința asupra contestației depuse, în care sînt enumerate încălcările depistate în urma verificării listelor de subscripție și care au stat la baza respingerii cererii de înregistrare a doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

 

  Examinînd conținutul referinței, Comisia reține că în referință CECEU nr. 4  face mențiunea despre înscrisurile executate de aceeași persoană în cazul a 27 de susținători, fără a indica expres numărul listei de subscripție și numerele sub care se află acești susținători, deci constatarea organului electoral este nemotivată, lipsită de probe.

Comisia mai observă că în documentul prezentat de CECEU nr. 4 intitulat „Statistica erorilor depistate în procesul de verificare a listelor de subscripție pentru fiecare etapă de lucru” la criteriul de invalidare „Susținător scris de aceeași mînă” este indicat – 31 de susținători. Prin urmare, se atestă o neconcordanță între datele prezentate de CECEU nr. 4 în referință și datele prezentate în documentul „Statistica erorilor depistate în procesul de verificare a listelor de subscripție pentru fiecare etapă de lucru”.

 În aceeași ordine de idei, Comisia nu poate reține nici constatarea din referință despre aceea că 44 de semnături au fost excluse pe motiv că datele susținătorilor cărora le aparțin aceste semnături au fost înscrise cu greșeli, în condițiile în care nici în referință, nici în Nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție nu se face trimitere la numărul listei de subscripție/numărul sub care s-au înscris respectivii susținători și ce greșeli anume au fost comise. 

          Totodată, Comisia constată că nici în documentul „Statistica erorilor depistate în procesul de verificare a listelor de subscripție pentru fiecare etapă de lucru”, nici în înscrisul „Detalierea tipurilor erorilor depistate” nu se regăsește o asemenea regulă de verificare.

          De semenea, CECEU nr. 4 a prezentat copiile de pe listele de subscripție, din conținutul cărora nu pot fi constatate numărul listei de subscripție, numele/prenumele membrului grupului de inițiativă și nici numele/prenumele pretendentului pentru care sînt colectate semnăturile, respectiv nu poate fi stabilit cu certitudine dacă copiile de pe listele de subscripție, prezentate de CECEU nr. 4, sînt din setul de documente prezentate în vederea înregistrării doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

         Din materialele prezentate de CECEU nr. 4, Comisia mai constată și încălcarea procedurii de examinare a cererii privind înregistrarea doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

         Potrivit art. 48 alin. (1) din Codul electoral și pct. 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, verificarea listelor de subscripție se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor. După verificarea listelor de subscripție, organul respectiv întocmește o notă informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție prezentate pentru susținerea candidatului la alegeri și o aduce la cunoștința persoanelor interesate.

         În acest sens, Comisia constată că hotărîrea nr. 70 din 30 ianuarie 2019 a fost adoptată, fără a fi adusă din timp la cunoștința părților interesate nota informativă privind verificarea listelor de subscripție. Acest fapt este recunoscut și de CECEU nr. 4 care, în referința depusă, relatează că organul electoral a invitat-o pe doamna Tatiana Gamețchi să se prezinte la sediul CECEU nr. 4 pentru a primi actele privind neînregistrarea acesteia la funcția de deputat, după ce a fost emisă hotărîrea nr. 70 din 30 ianuarie 2019.

          Potrivit prevederilor art.71 alin.(5) Cod electoral, în cazul contestaţiilor privind hotărîrile organelor electorale, sarcina probării legalităţii revine acestor organe. 

          Prin urmare, avînd în vedere că CECEU nr.4 nu a prezentat  probe pertinente, care ar demonstra obiectiv legalitatea hotărîrii nr. 70 din 30 ianuarie 2019 cu privire la cererea de înregistrare a doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru circumscripția electorală uninominală nr. 4, or. Rîșcani, precum și lacunele la adoptarea acestei hotărîri, Comisia concluzionează că demersul de înregistrare a doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 urmează a fi reexaminat.

          În acest sens, Comisia relevă că, potrivit dispozițiilor art. 86 alin. (1) – (3), competența materială de verificare a listelor de subscripție și adoptarea unei hotărîri, fie de înregistrare, fie de respingere a înregistrării candidatului, îi revine CECEU nr. 4.

          Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 47-48, art. 71 alin. (1) și (5), art. 72 alin. (1), art. 86 alin. (1) din Codul electoral, al Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1730 din 3 iulie 2018 și pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se admite parțial contestația nr. CEC-10AP/44 din 2 februarie 2019 a doamnei Tatiana Gamețchi, pretendentă la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani.

2. Se anulează integral hotărîrea nr. 70 din 23 ianuarie 2019 adoptată de CECEU nr. 4, or. Rîșcani, prin care s-a respins înregistrarea doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

3. CECEU nr. 4, or. Rîșcani va reexamina, în termen de 3 zile, demersul privind înregistrarea doamnei Tatiana Gamețchi în calitate de candidat la funcția de deputat în circumscripția uninominală nr. 4, or. Rîșcani din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, luînd în considerare obiecțiile descrise în partea motivantă a prezentei hotărîri.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2248