Nr. 876 - cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate privind actul de constatare nr. 46/20 din 15 februarie 2022

  • 20.01.2023
  • 1185
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la notificarea Autorității Naționale de Integritate
privind actul de constatare nr. 46/20 din 15 februarie 2022
 
Prin adresele înregistrate la Comisie sub nr. CEC-7/3804 din 13 decembrie 2022 și nr. CEC-7/3846 din 22 decembrie 2022, domnul Victor Rența, inspector de integritate principal la Inspectoratul de Integritate, a notificat Comisia Electorală Centrală în vederea ridicării mandatului de consilier deținut de domnul Malîi Oleg în cadrul Consiliului comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni, pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese.
În procedura administrativă aferentă cazului, Comisia reține următoarele:
1. Conform actului de constatare al Autorității Naționale de Integritate nr. 46/20 din 15 februarie 2022, exercitând mandatul de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni, domnul Malîi Oleg a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese prin faptul că nu a soluționat și nu a informat în scris, în termen de 3 zile de la data constatării, Autoritatea Națională de Integritate despre situațiile de conflict de interese real în care s-a aflat și, respectiv, a încheiat direct acte juridice în care avea interese personale.
2. În conformitate cu pct. 3 al actului de constatare, Autoritatea Națională de Integritate a decis decăderea domnului Malîi Oleg din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese.
3. Ulterior, prin hotărârea Completului specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău din 30 mai 2022, acțiunea înaintată de Malîi Oleg împotriva Autorității Naționale de Integritate, cu privire la contestarea actului administrativ individual defavorabil, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată. Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, prin încheierea irevocabilă din 23 noiembrie 2022, a declarat inadmisibil recursul depus de Oleg Malîi.
4. În contextul speței, se atestă faptul că domnul Malîi Oleg deține inclusiv mandatul de consilier în Consiliul raional Căușeni.
5. În conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. c) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, mandatul consilierului încetează înainte de termen în caz de stabilire, prin act de constatare rămas definitiv al Autorității Naționale de Integritate, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, a luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese.
Potrivit art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică şi/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său. Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului.
6. Deci, în vederea atingerii scopului legal urmărit de a asigura imparțialitatea consilierului local în exercițiul mandatului, legiuitorul a considerat proporțională măsura de a-l lipsi pe consilier de mandat dacă acesta admite abaterile mai sus menționate, inclusiv de a-i stabili interdicții pe viitor de ocupare a acelorași funcții, iar instituțiilor de resort le-a stabilit obligația de a executa și implementa eficient reglementările în cauză. 
7. Prin urmare, acțiunea normelor citate supra se răsfrânge asupra tuturor consilierilor locali, indiferent de nivelul autorității locale din care aceștia fac parte (sătească/comunală, orășenească/municipală sau raională). Deci, acțiunile/inacțiunile calificate de către Autoritatea Națională de Integritate, prin act de constatare definitiv, ca încălcare a  regimului juridic al conflictelor de interese duc necondiționat și imperativ la încetarea mandatului de consilier, indiferent de nivelul autorității locale, ceea ce, în speță, înseamnă atât încetarea mandatului de consilier sătesc, cât și a mandatului de consilier raional.
În susținerea celor relevate, potrivit pct.23 din Decizia sa nr.109/2022, Curtea Constituțională a statuat următoarele: „…legislatorul a definit clar tipurile de conflicte de interese și limitele întinderii acestora, fiind previzibile consecințele lor în funcție de acțiunea/inacțiunea subiectului. Consecințele încălcării prevederilor conținute în Legea privind declararea averii și a intereselor personale sunt previzibile pentru destinatarii normelor. Astfel, subiectul declarării este obligat să declare și să soluționeze un conflict de interese real pentru a evita survenirea conflictului de interese consumat”.
8. Comisia mai reține, luând în considerare caracterul previzibil pentru destinatarii normelor, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile cu caracter de aplicabilitate pe viitor, că actul de constatare nr. 46/20 din 15 februarie 2022, în partea de dispoziție, conține următoarele fapte juridice:
1) La pct. 3:  „Se decade dl Oleg Malîi, din dreptul de a exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese”.
2) La pct. 4 : „Se înscrie dl Oleg Malîi în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau demnitate publică, de la data eliberării sau destituirii din funcție sau din data rămânerii definitive a actului de constatare ori din data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se confirmă existența conflictului de interese”.
9. Conform dispozitivului actului de constatare, în privința domnului Oleg Malîi s-a aplicat interdicția de a ocupa orice funcție publică sau de demnitate publică.
În acest sens, Comisia reține că legiuitorul, la art. 23 alin. (6) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, a stabilit clar că subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin.(3)–(5) este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică şi/sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau de la data încetării de drept a mandatului său.
Făcând excepție pentru funcții elective, legiuitorul dezvoltă norma și stabilește: „Dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului”, ceea ce este o consecință previzibilă pentru subiectul în cauză.
10. Astfel, inspectorul de integritate a stabilit interdicția de a exercita funcțiile publice și cele de demnitate publică, pe când fapta imputată a fost comisă în exercitarea funcției de consilier, ceea ce impune stabilirea interdicției anume pentru funcția de consilier în cadrul consiliului local și nicidecum toate funcțiile publice și cele de demnitate publică.
11. În mod subsidiar, Comisia menționează că la pct. 2 din actul de constatare s-a dispus sesizarea instanței de judecată competente în vederea inițierii procedurii de revocare a mandatului de consilier.
Potrivit art. 5 alin. (4) din Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local, în cazul emiterii actului de constatare al Autorității Naționale de Integritate privind nesoluționarea conflictului de interese, Comisia Electorală Centrală este organul competent de a iniția procedura de ridicare a mandatului de consilier.
Prin urmare, Comisia constată că inspectorul de integritate i-a atribuit în mod eronat instanței de judecată competența de a ridica mandatul consilierului local.
12. În conformitate cu art. 18 din Codul electoral, misiunea Comisiei Electorale Centrale este crearea condițiilor optime pentru exercitarea nestingherită de către cetățenii Republicii Moldova a dreptului constituțional de a alege și de a fi aleși în cadrul unor alegeri libere și corecte.
Având în vedere propria misiune, precum și obligația pozitivă de a asigura condiții pentru exercitarea eficientă de către cetățeni a dreptului de a fi aleși, Comisia consideră judicios de a recomanda inspectorului de integritate să ajusteze dispozițiile de interdicție la prevederile legale, fără a prejudicia drepturile complementare ale persoanei vizate, adică de a introduce în dispozitiv interdicția expresă de exercitare a funcției de consilier în consiliul local.
13. De asemenea, Comisia reține că cele constatate în prezenta hotărâre nu influențează legalitatea soluției în fond, de constatare a faptului nesoluționării conflictului de interese, având în vedere că a trecut controlul legalității de către instanța de judecată.
În temeiul art. 25 lit. q), art. 32, art. 172 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. c), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. c), și pct. 17 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza actului de constatare al Autorității Naționale de Integritate nr. 46/20 din 15 februarie 2022 privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, mandatele consilierului Malîi Oleg, ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni, și în Consiliul raional Căușeni.
2. Se declară vacante mandatele de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni, și în Consiliul raional Căușeni.
3. Secretarul Consiliului comunal Fîrlădeni, raionul Căușeni, și secretarul Consiliului raional Căușeni, în termen de 10 zile de la notificare, vor transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatelor următorilor candidați supleanți.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 20 ianuarie 2023
Nr. 876