Nr. 5045 - cu privire la particularitățile votării unor categorii de alegători la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

  • 22.06.2021
  • 3724
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la particularitățile votării unor categorii de alegători

la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

 

În scopul bunei desfășurări a procesului de votare la alegerile parlamentare anticipate și aplicării uniforme a prevederilor legale aferente procesului de votare a unor categorii de alegători, în temeiul art. 9, art. 11, art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 58, art. 92 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 2 și pct. 3 din Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărârea CEC nr. 3391/2010, cu modificările ulterioare, pct. 14 din Instrucțiunea cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobată prin hotărârea CEC nr. 2625/2014, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu și/sau care au reședința expirată pot vota, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate, la orice secție de votare, unde vor fi înscriși în liste electorale suplimentare. Această categorie de alegători are obligația de a completa și de a semna o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor Codului penal, conform modelului dat în anexa nr. 1. În cazul constatării faptei de votare multiplă, membrii biroului electoral al secției de votare vor completa un proces-verbal conform modelului din anexa nr. 2.

2. Dreptul de vot se exercită în localitatea în care alegătorul își are domiciliul. În cazul în care alegătorul are și domiciliu, și reședință, în perioada valabilității reședinței, el votează în secția de votare în care își are reședința.

3. Se exceptează de la norma generală următoarele categorii de alegători care la alegerile parlamentare anticipate își vor exercita dreptul de vot cu respectarea unor condiții speciale:

1) studenții și elevii cu drept de vot înmatriculați în instituții de învățământ într-o localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau reședință pot vota la orice secție de votare deschisă în această localitate, fiind obligați:

a) să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire;

b) să prezinte carnetul de student/elev al instituției de învățământ din localitatea respectivă;

c) să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă conform modelului dat în anexa nr. 1, sub sancțiunea  aplicării dispozițiilor Codului penal în caz de încălcare a acestei obligații.

Acești alegători vor fi înscriși în lista suplimentară, iar la rubrica ,,Notă” din listă se va indica instituția de învățământ la care aceștia sunt înmatriculați.

2) cetățenii cu drept de vot care în ziua votării se află în spitale, stațiuni balneare, case de odihnă pot vota fiind incluși în:

a) listele electorale suplimentare, în cazul amplasării instituțiilor menționate în raza unei alte secții de votare decât la care alegătorul este arondat conform domiciliului sau reședinței valabile;

b) listele pentru votarea la locul aflării, în cazul amplasării instituțiilor menționate în hotarele secției de votare la care alegătorul este arondat;

3) persoanele deținute pe baza unui mandat de arest până la pronunțarea sentinței judecătorești, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) a căror sentință nu este definitivă, cele care execută o sancțiune contravențională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă, aflate în instituțiile penitenciare, pot vota fiind incluse în listele electorale suplimentare, dacă întrunesc condiția pct. 3 subpct. 2) lit. a) sau, după caz, în listele pentru votarea la locul aflării, dacă întrunesc condiția pct. 3 subpct. 2) lit. b);

4) persoanele în privința cărora este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu pot vota la locul aflării prin intermediul urnei mobile, cu informarea biroului electoral al secției de votare din perimetrul respectiv și organelor care exercită controlul respectării măsurii preventive;

5) persoanele care își satisfac serviciul militar pot vota la secția de votare din localitatea în care este dislocată unitatea militară, fiind incluși în listele electorale suplimentare; 

6) înscrierea în lista suplimentară a categoriilor de alegători menționați la subpunctele 2) și 4) se efectuează cu 2 săptămâni înainte de ziua votării și până la ora 18.00 a zilei precedente votării. Datele personale se introduc în formularul listei electorale suplimentare de către conducătorul instituției corespunzătoare, se semnează și se autentifică cu ștampila instituției și se transmit, în ziua precedentă votării, biroului electoral al secției de votare din perimetrul respectiv.

7) în ziua alegerilor, până la ora 15.00, pot vota la locul aflării fără obligația de a prezenta certificatul medical doar alegătorii care manifestă simptome ale infecției COVID-19, aceștia fiind înscriși în listele pentru votarea la locul aflării. Acest fapt va fi consemnat de către membrul biroului electoral la rubrica „Notă” din lista electorală.

4. Prezenta hotărâre se transmite consiliilor electorale de circumscripție și birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru executare și aducere la cunoștința alegătorilor.

5. Prezenta hotărâre se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, Procuraturii Generale și Administrației Naționale a Penitenciarelor care, la rândul lor, vor informa instituțiile specializate din subordine.

6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 22 iunie 2021

Nr. 5045

 

 

Anexa nr. 1

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 5045 din 22 iunie 2021

 

 

 

 

Biroul electoral al secției de votare

______________________________ nr.____

                                                                                           

 

 

DECLARAŢIE

privind abținerea de la votarea multiplă

 

Subsemnatul(a) ,_______________________________________________________________,

ziua, luna, anul nașterii ________________, actul de identitate: seria ____nr._______________,

numărul de identificare de stat (IDNP) ____________________, eliberat la ________________,

de către Oficiul ______________, valabil până la _______________, declar pe propria răspundere că mă voi abține de la votarea multiplă şi sunt informat despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligații.

 

                       _________________                                                                   _________________

                              (data)                                                                                                           (semnătura)

 

 

 

 

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 5045 din 22 iunie 2021

 

PROCES-VERBAL

cu privire la constatarea votării multiple

 

Biroul electoral al secției de votare

_________________________ nr. ______

 

 

din „____” _____________ 2021                                                                   ora ____  min. ___

                          (luna)

 

S-a constatat:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

S-a decis:___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Membrii biroului electoral

al secției de votare ___________________________ nr. _______

 

          L.Ș.                                             

                                

_________________             ___________________________

(semnătura)                                                (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                                (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                                 (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                                 (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                                 (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                                 (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                                 (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                                 (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                              (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                             (numele, prenumele)

 

_________________             ___________________________

(semnătura)                                             (numele, prenumele)

 

 

Am luat cunoștință

 

____________________    _______________      ____ _______________2021

 numele, prenumele alegătorului                semnătura                                       data/luna/anul