Nr. 1216 - cu privire la sesizarea nr. CEC-7/6252 din 23 august 2023 a  Partidului Politic Mișcarea Alternativă Națională

  • 08.09.2023
  • 1442
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la sesizarea nr. CEC-7/6252 din 23 august 2023 a

 Partidului Politic Mișcarea Alternativă Națională

 

  Partidul Politic Mișcarea Alternativă Națională (în continuare – MAN) a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare, înregistrată sub nr. CEC- 7/6252 din 23 august, privind pretinse acțiuni ilegale ale Guvernului Republicii Moldova.

I. Argumentele  și cerințele autorului sesizării

1. În sesizarea sa, MAN arată că reprezentanții partidului au fost informați de către cetățeni despre faptul că pe pagina oficială de Facebook a Guvernului Republicii Moldova a fost plasată o publicitate politică cu încălcarea legislației electorale.

2. Astfel, la data de 20 august 2023, a fost plasată publicitatea politică cu mențiunea „Sponsorizat-Plătită de Cancelaria de Stat”, în care se menționează că: „Guvernul a investit 2,7 milioane de lei, prin intermediul programului „Satul European”, pentru a renova 17 km de rețea de iluminat stradal din satul Florițoaia-Veche, raionul Ungheni”.

3. MAN consideră că Guvernul Republicii Moldova a întreprins acțiuni de agitație electorală făcând uz de programul „Satul European”, promovat de exponenții Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, fiind astfel create condiții pentru asocierile ulterioare. La fel, MAN consideră că informația prezentată de către Guvernul Republicii Moldova pe pagina sa de facebook nu conține vreo informație care ar permite calificarea acesteia drept mesaj de interes public, după cum este prevăzut la art.12 din Legea nr. 62/2022.

4. Se solicită:

1) examinarea și admiterea contestației;

2) în cazul în care se constată cele menționate în sesizare, se solicită aplicarea sancțiunilor în corespundere cu prevederile art. 102 din Codul electoral nr. 325/2022;

3) sesizarea Cancelariei de Stat, Curții de Conturi, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne pentru informare și, după caz, pentru adoptarea măsurilor de rigoare.

 

II. Argumentele Guvernului Republicii Moldova

5. Prin scrisoarea nr. CEC-8/2746 din 24 august 2023, a fost solicitată opinia Guvernului asupra celor sesizate de MAN, în special asupra temeiului legal privind distribuirea și difuzarea publicității politice, care, în opinia petentului, are un conținut de favorizare a Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în contextul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023.

6. Prin răspunsul nr. 15-78-9176 din 28 august 2023, înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/6359 din aceeași dată, Cancelaria de Stat a relatat următoarele.

Cancelaria de Stat opinează că esența sesizării se rezumă la pretinsa încălcare a Legii nr.62/2022 cu privire la publicitate și a Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023, prin postarea Guvernului, publicată pe pagina sa de Facebook, de informare a publicului despre acțiunile realizate în cadrul Programului „Satul European”, și anume: costurile suportate pentru realizarea iluminatului stradal din satul Florițoaia-Veche, raionul Ungheni.

7. Cancelaria de Stat consideră sesizarea înaintată ca fiind neîntemeiată, fundamentată (argumentată) pe interpretarea tendențios eronată a dispozițiilor legale din actele normative citate supra.

8. Cancelaria de Stat notează că prin Hotărârea Parlamentului nr.28 din 16 februarie 2023 a fost aprobat Programul de activitate al Guvernului (Recean) și acordat vot de încredere, iar prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din aceeași dată Guvernul a fost învestit în funcție.

Mai arată Cancelaria de Stat că Programul de activitate al Guvernului include măsuri, implicit în domeniul infrastructurii. Prin Hotărârea Guvernului nr.23/2022, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.490/2023, a fost aprobat documentul unic de program pentru anii 2022-2024.

De asemenea, relatează că printre domeniile prioritare pentru care au fost selectate proiecte de dezvoltare locală se regăsește și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale.

Cancelaria de Stat adaugă că acțiunea realizată de Guvern și comunicată publicului prin intermediul paginii de Facebook se regăsește printre acțiunile planificate, cuprinsă în anexa nr.2 la Documentul unic de program pentru anii 2022-2024 (Hotărârea Guvernului nr.23/2022), la pozițiile 184 și 526.

9. Cancelaria de Stat face trimitere la art. 3 din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, conform căruia Guvernul își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor: j) transparenței și accesului la informație.  Conform art. 31 alin. (1) din aceeași lege, Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activității Guvernului, stabilește cadrul general pentru definirea priorităților Guvernului, asigură suport metodologic, organizatoric și de coordonare pentru sistemul de planificare, elaborare și implementare a politicilor publice la nivelul ministerelor și al altor autorități administrative centrale, monitorizează implementarea programului de activitate al Guvernului, prezintă materialele analitice și informaționale, pregătește proiectele de hotărâri, ordonanțe și dispoziții ale Guvernului.

 Cancelaria de Stat califică sesizarea petentului ca fiind o alegație privind pretinsa încălcare a dispozițiilor Legii nr. 62/2022 cu privire la publicitate și a Regulamentului privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023, care derivă din interpretarea eronată a actelor normative citate.

10. Cancelaria de Stat motivează că, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr.62/2022 cu privire la publicitate, prezenta lege nu se aplică: 1) informațiilor a căror difuzare este obligatorie în conformitate cu legislația, [...]. În vederea realizării principiului transparenței și accesului la informație, conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, autoritățile publice sunt obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetățenilor, a asociațiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părți interesate la procesul decizional, inclusiv prin: a) diseminarea informației referitoare la programele (planurile) anuale de activitate prin plasarea acestora pe pagina web oficială a autorității publice, prin afișarea lor la sediul acesteia, într-un spațiu accesibil publicului, şi/sau prin difuzarea lor în mass-media centrală sau locală, după caz.

11. Cancelaria de Stat argumentează că sunt relevante și prevederile art.2 alin. (2) din Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, care statuează principiile de bază ale susținerii dezvoltării regionale, inclusiv: transparența – claritatea în procesele alocării, distribuirii și utilizării mijloacelor pentru realizarea programelor operaționale regionale, a programelor și proiectelor de dezvoltare regională. Mai mult, în temeiul art. 34 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova, autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. În același context, pct. 323 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, prevede că Guvernul creează condițiile necesare pentru asigurarea controlului de către societate a activității autorităților publice, care îi sunt subordonate, prin publicarea rapoartelor sale de activitate, a rapoartelor de monitorizare a activității de implementare a Programului său de activitate, a documentelor de politici și a altor acte ale Guvernului, pe pagina sa web oficială.

12. Într-o altă ordine de idei, Cancelaria de Stat opinează că acțiunile Guvernului, manifestate prin informarea publicului larg despre proiectele realizate, nu pot fi calificate drept „publicitate politică”. În sensul Legii nr.62/2022, prin publicitate politică se înțelege publicitatea care are ca obiect unul ori mai mulți subiecți ai publicității politice sau activitatea acestora, unul ori mai multe proiecte (cauze, inițiative, idei etc.) politice și/sau unul ori mai multe simboluri (expresii, desene, imagini, voci etc.) utilizate de către unul sau de mai mulți subiecți ai publicității politice.

13. Confruntând circumstanțele de fapt invocate cu noțiunea de publicitate politică, Cancelaria de Stat a conchis că elementul constitutiv al noțiunii este calitatea specială a subiectului, și anume „subiect al publicității”, care, în sensul legii citate, semnifică – concurenții electorali, partidele politice, membrii partidelor politice, persoanele care și-au afirmat public susținerea pentru un partid politic în ultimele 3 luni, organizațiile social-politice, membrii organizațiilor social-politice, persoanele care și-au afirmat public susținerea pentru o organizație social-politică în ultimele 3 luni, grupurile de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcţii elective, grupurile de inițiativă pentru inițierea unui referendum, persoanele care, în ultimele 3 luni, și-au afirmat public susținerea pentru unul sau mai multe grupuri de inițiativă menționate, precum și activitatea acestora.

14. Astfel, Cancelaria de Stat consideră că Legea nr. 62/2022 prevede exhaustiv semnele calificative ale noțiunii de „subiect al publicității” - semne care sunt improprii Guvernului și Cancelariei de Stat. Aceasta consideră că din postarea Guvernului nu se poate desprinde mesajul de promovare a unui „subiect al publicității”, dar se rezumă la raportarea activității sale. Totodată, comunicatul Guvernului nu poate fi calificat drept un „mesaj de interes public” în sensul Legii nr.62/2022, or, acesta nu are ca obiect promovarea unor valori, idei și/sau scopuri de interes public ori comunitar, difuzate în vederea creșterii gradului de conștientizare, schimbării atitudinii și a comportamentului social, prevenirii şi contracarării viciilor sociale, acțiuni care de fapt se referă la viitor. Comunicatul Guvernului reprezintă un raport/dare de seamă asupra unui fapt consumat, care nu are ca scop și efect schimbarea atitudinii, a comportamentului sau a gradului de conștientizare al societății.

15. În consecință, Cancelaria de Stat a concluzionat prin a menționa că postarea, nefiind un mesaj de interes public, în sensul Legii nr.62/2022, dispozițiile pct.14 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023, nu sunt incidente speței, respectiv Guvernul, Cancelaria de Stat nu au obligația de a obține aprobarea prealabilă a Comisiei Electorale Centrale a acesteia.

 

III. Considerentele Comisiei Electorale Centrale

16. Examinând speța și materialele anexate, probatoriul colectat în cadrul procedurii administrative, inclusiv punctele de vedere ale participanților, Comisia relevă următoarele aspecte de fapt și de drept, esențiale pentru examinarea acesteia, inclusiv din perspectiva propriei competențe, precum și activității autorităților publice (Guvernul Republicii Moldova) de informare a comunității locale prin modalitățile care cad sub incidența Legii nr. 62/2022 cu privire la publicitate și interferenței acestei activități de informare în aria de promovare politică sau agitație electorală.

17. În conformitate cu art. 1 din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală este „autoritate publică independentă și apolitică, înființată pentru realizarea politicii electorale, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor, supravegherea și controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”.

18.   De asemenea, conform art.18 din același cod, „Misiunea Comisiei Electorale Centrale este crearea condițiilor optime pentru exercitarea nestingherită de către cetățenii Republicii Moldova a dreptului constituțional de a alege și de a fi aleși în cadrul unor alegeri libere și corecte, inclusiv prin asigurarea respectării legislației cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”.

   Potrivit art. 25 lit.t) și w) din Codul electoral nr. 325/2022, în calitate de organ specializat în domeniul electoral, Comisia Electorală Centrală:

- aplică sau solicită aplicarea sancțiunilor, stabilite de Codul electoral, de Legea nr. 294/2007 privind partidele politice și de alte acte normative aferente, pentru încălcarea legislației electorale, precum și sesizează organele competente privind faptele pasibile de răspundere contravențională sau penală;

- dispune de drept de acces la informațiile deținute de autoritățile publice de toate nivelurile și la registrele de stat, precum și la datele deținute de instituțiile private și băncile licențiate, inclusiv la datele cu caracter personal, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

19. Conform art. 87 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, autoritatea publică care examinează procedura administrativă se conduce de probele pe care le consideră necesare, conform dreptului discreționar, pentru investigarea stării de fapt. În special ea poate:

a) să solicite informații de tot felul;

b) să audieze participanți, martori și experți/specialiști sau să solicite declarații scrise din partea acestora;

c) să solicite acte și dosare;

d) prin sesizarea directă a lucrurilor, să își creeze propria impresie despre un caz sau despre situația de la fața locului (cercetarea probei la fața locului).

 

20. De asemenea, participanții la procedura administrativă, potrivit art. 88 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, sunt obligați să colaboreze în cadrul cercetării stării de fapt. Ei urmează să indice, în special, asupra faptelor și probelor care le sunt cunoscute și să prezinte documentele pe care le dețin.

21. Totuși, la solicitarea Comisiei de a prezenta opinia asupra celor sesizate, Guvernul Republicii Moldova prin scrisoarea sa nu a prezentat informația cu privire la contractul, costul și dovada de plată a acestei comenzi.

22. Din materialele prezentate anexate și descrise în sesizarea depusă de către MAN, se constată că materialul publicitar a fost plasat de către Guvernul Republicii Moldova pe data de 20 august 2023.

În acest sens, menționăm că, potrivit hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1150 din 2 august 2023, cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023, perioada electorală a debutat la data de 7 august 2023. Astfel, se constată că publicitatea a fost plasată în perioada electorală.

23. Respectiv, potrivit art. 17 alin. (2) din Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate, în perioada electorală a alegerilor locale generale sunt difuzate doar mesajele de interes public aprobate de Comisia Electorală Centrală. Observăm că însuși legiuitorul a stabilit că informația sub formă de publicitate se realizează de entitățile publice prin mesaje de interes public.

24. În cazul de față s-a constatat că Guvernul, pe de o parte, nu a solicitat aprobarea mesajului de interes public, contrar prevederilor legale prevăzute la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 62/2022, iar, pe de altă parte, a inclus în mesaj realizările manageriale, deja contrar art. 13 alin. (4) lit. b) din aceeași lege, ceea ce înseamnă că materialul publicitar nu poate fi admis spre difuzare sponsorizată (publicitate plătită din bani publici).

25. De principiu, Comisia nu neagă necesitatea sau oportunitatea informării generale și țintite a publicului asupra activității autorităților publice, ca să fie vizibile și succesele acestora, inclusiv utilizând metodele puse la dispoziție prin Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate. Totuși, acestea urmează a fi efectuate într-o manieră obiectivă și proporțională, fapt care ar asigura inclusiv eficiența de utilizare a resurselor publice, nefiind admise mesaje pretins de interes public difuzate din banii publici privind realizările manageriale.

26. Potrivit art. 11 alin. (1) din Legea finanțelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, „Resursele bugetare se alocă şi se utilizează în mod econom, eficient şi eficace, în concordanţă cu principiile bunei guvernări”.

27. În acest sens, reiterăm că, potrivit art. 13 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 62/2022  cu privire la publicitate, mesajele de interes public nu pot conține informații privind realizările manageriale și/sau obiectivele realizate de entitatea din sectorul public.

28. De observat un moment relevant cazului, Comisia a considerat judicios de a transmite Cancelariei de Stat hotărârile sale nr. 1162/2023 și nr. 1193/2023 pentru a fi comunicate  autorităților administrației publice locale și centrale în vederea neadmiterii unor abateri similare, dar și pentru intensificarea eforturilor în vederea creării Consiliului privind mesajele de interes public.

29. Conducându-se de prevederile art. 12 din Codul administrativ nr. 116/2018, care stabilește că în situații identice se procedează identic, Comisia urmează să aplice același tratament ca și în cazul sesizărilor examinate anterior în perioada electorală curentă.

30. Este de menționat faptul că la pct. 32 din partea descriptivă a hotărârii nr. 1162/2023, Comisia a atras atenția persoanelor interesate, atât din cadrul autorităților publice centrale cât și din cele locale, că instituția difuzării mesajelor de interes public este reglementată de Capitolul III din Legea nr. 62/2022  cu privire la publicitate. Informarea generală a societății de către furnizori (entități publice) și consumatori, prin metode care nu implică distribuitori sau difuzori de publicitate sau mesaje de interes public, nu cade sub incidența acestei legi. Utilizarea serviciilor de intermediere (prestate de distribuitori și/sau difuzori) plătite din resurse publice, utilizarea resurselor entităților din subordine pentru distribuirea și difuzarea gratuită a publicității sau mesajelor de interes public trebuie însoțite de contractele și avizele corespunzătoare prevăzute de Legea nr. 62/2022  cu privire la publicitate.

31. Astfel, în contextul celor analizate, Comisia a constatat că Guvernul Republicii Moldova a plasat o publicitate referitoare la realizările sale manageriale plătită din bani publici și distribuită pe pagina oficială de Facebook („Guvernul a investit 2,7 milioane de lei, prin intermediul programului „Satul European”, pentru a renova 17 km de rețea de iluminat stradal din satul Florițoaia-Veche, raionul Ungheni”), ceea ce contravine art. 13 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 62/2022  cu privire la publicitate.

32. Comisia, audiind reprezentanții MAN, a constatat că la etapa examinării speței, nici un membru al Guvernului nu și-a manifestat public intenția de a candida la următoarele alegeri locale generale. Corespunzător, diferit de alte sesizări examinate anterior în perioada electorală curentă, în prezenta speță nu pot fi atestate elemente de utilizare directă sau indirectă a resurselor administrative.

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18, 25 lit.t) și w), 26 alin.(1) lit. f),  32 și  din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 78 alin. (1) și 209 din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 13 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 62/2022  cu privire la publicitate, Regulamentului de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea nr. 1098/2023, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

1. Se ia act de sesizarea CEC-7/6252 din 23 august 2023 a Partidului Politic Mișcarea Alternativă Națională.

2. Se interzice difuzarea și/sau distribuirea sponsorizată a materialului publicitar „Guvernul a investit 2,7 milioane de lei, prin intermediul programului „Satul European”, pentru a renova 17 km de rețea de iluminat stradal din satul Florițoaia-Veche, raionul Ungheni” pentru perioada electorală al alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 8 septembrie 2023

Nr. 1216