Nr. 290 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale Consiliului comunal Lozova, raionul Strășeni

  • 25.01.2022
  • 2008
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
ale Consiliului comunal Lozova, raionul Strășeni
 
La data de 26 noiembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a fost notificată de către primarul comunei Lozova și Cancelaria de Stat a Republicii Moldova cu privire la faptul că, începând cu 26 mai 2021 până în 26 noiembrie 2021, Consiliul comunal Lozova nu s-a întrunit în ședințe timp de 6 luni consecutiv, respectiv în toată această perioadă nu a fost adoptată nicio decizie.
Pentru elucidarea tuturor circumstanțelor, Comisia s-a adresat Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, prin adresa nr. CEC-8/354 din 30 noiembrie 2021, cu solicitarea informației dacă în perioada 26 mai – 30 noiembrie 2021 Consiliul comunal Lozova a adoptat decizii.
Prin răspunsul nr. 1304/OT4-1871 din 2 decembrie 2021, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/1076 din 7 decembrie 2021, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a adus la cunoștința Comisiei că, potrivit Registrului de stat al actelor locale, prin dispoziția primarului nr. 44 din 17 mai 2021 a fost convocată ședința Consiliului comunal Lozova la data de 26 mai 2021, la care au fost adoptate Deciziile nr. 3/l - 3/25, fapt confirmat și prin Procesul-verbal al ședinței consiliului local nr. 3 din 26 mai 2021.
Ulterior, în decurs de 6 luni consecutiv, Consiliul comunal Lozova s-a întrunit în ședință la data de 21 octombrie 2021, fapt confirmat prin dispoziția nr. 84 din 6 octombrie 2021 emisă de primarul comunei Lozova cu privire la convocarea Consiliului comunal Lozova, însă, din lipsă de cvorum, aceasta nu a avut loc.
Răspunsul Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nu conține nicio specificare despre înregistrarea în Registrul de stat al actelor locale a unor acte administrative care ar dovedi convocarea Consiliului comunal Lozova în ședințe ordinare sau extraordinare în perioada 26 mai 2021 – 6 octombrie 2021.
Complementar, prin adresa nr. CEC-8/417 din 13 decembrie 2021, Comisia a solicitat primarului comunei Lozova prezentarea actelor ce confirmă convocarea consiliului local în ședințe ordinare sau extraordinare începând cu 26 mai 2021 până în prezent în conformitate cu art. 16 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, precum și dovada înștiințării consilierilor despre convocarea consiliului pentru ședința din 21 octombrie 2021 sau pentru oricare altă ședință ordinară/extraordinară.
Prin răspunsul nr. 755 din 15 decembrie 2021, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/1180 din 15 decembrie 2021, primarul comunei Lozova nu a prezentat niciun act care ar dovedi convocarea Consiliului comunal Lozova în condițiile art. 16 alin. (1) din Legea nr 436/2006 privind administrația publică locală, dar a anexat dovada înștiințării consilierilor despre convocarea consiliului în ședință pentru data de 21 octombrie 2021.
Primarul comunei Lozova a prezentat suplimentar prin răspunsul nr. 758 din  16 decembrie 2021, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/1204 din 16 decembrie 2021, dispoziția nr. 84 din 6 octombrie 2021 privind convocarea Consiliului comunal Lozova în ședința ordinară din 21 octombrie 2021, precum și dispoziția nr. 104 din 10 decembrie 2021 privind dizolvarea Consiliului comunal Lozova.
Conform informației disponibile din Registrul de stat al actelor locale, la data de 21 decembrie 2021 primarul comunei Lozova a semnat dispozițiile nr. 145-c cu privire la acordarea concediului anual de odihnă primarului comunei Lozova în perioada                         22-28 decembrie 2021, inclusiv, și nr. 146-c cu privire la acordarea zilelor de concediu nefolosite secretarului Consiliului comunal Lozova în perioada 22 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022, inclusiv.
Prin scrisoarea înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/1315 din 27 decembrie 2021, un grup de consilieri din cadrul Consiliului comunal Lozova a transmis, în copie, Procesul-verbal al ședinței Consiliului comunal Lozova din 27 decembrie 2021 și Deciziile nr. 1-3 adoptate în această ședință.
Totodată, primarul comunei Lozova, domnul Lilian Botnaru, s-a adresat Comisiei Electorale Centrale cu demersul nr.795 din 27 decembrie 2021, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/1317 din 28 decembrie 2021, prin care atenționează repetat Comisia despre necesitatea stabilirii datei alegerilor pentru o nouă componență a Consiliului comunal Lozova, menționând că „orice abatere de la normele cadrului legal, precum și tergiversarea aplicării acestora este o încălcare gravă”.
În această situație, Comisia Electorală Centrală sesizează existența unui conflict instituțional între primarul comunei Lozova și Consiliul comunal Lozova, însă consideră că părțile au avut suficiente instrumente legale pentru a evita dizolvarea consiliului local. Pe de o parte, primarul localității, în temeiul art.16 alin.(1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, avea obligația legală de convocare a consiliului în ședințe ordinare o dată la 3 luni. Totuși, din diferite motive care necesită a fi stabilite de organele de drept, nu a făcut uz de obligațiile sale legale. Pe de altă parte, Consiliul comunal Lozova, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, putea propune convocarea ședinței extraordinare la cererea a cel puțin o treime din numărul consilierilor aleși. La fel, din considerente inexplicabile, consilierii nu au făcut uz de acest drept garantat de lege.
Astfel, nicio parte a conflictului instituțional nu a făcut uz de obligațiile și drepturile de care dispune pentru a evita scadența termenului de 6 luni, deoarece dizolvarea de drept a consiliului local are loc în cazul în care acesta nu a adoptat nicio decizie timp de 6 luni consecutiv. Comisia Electorală Centrală, în astfel de situații, are doar prerogativa de a fi informată despre întrunirea condițiilor care au provocat dizolvarea de drept a consiliului local și de a stabili data desfășurării alegerilor locale noi.
În conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. q) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală analizează fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, curente sau viitoare și ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autoritățile publice despre necesitatea soluționării unor chestiuni. Astfel, Comisia Electorală Centrală nu poate evita aparențele de rea-credință în comportamentul primarului comunei Lozova și secretarului Consiliului comunal Lozova exprimate prin acțiuni premeditate și consecvente îndreptate spre dizolvarea Consiliului comunal Lozova. În șirul acestor acțiuni se înscriu:
- neglijarea conștientă a obligației de convocare de către primar a Consiliului comunal Lozova în ședințe ordinare o dată la 3 luni;
- convocarea Consiliului comunal Lozova în ședință ordinară pentru data de 21 octombrie 2021, prin dispoziția nr. 84 din 6 octombrie 2021;
- inacțiunea ulterioară pentru convocarea în ședințe repetate a Consiliului comunal Lozova practic în ultima lună legală de activitate a acestuia în perioada 21 octombrie 2021 – 26 noiembrie 2021;
- solicitarea adresată Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat de a face uz de prevederile art. 25 alin. (6) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, adică de a soluționa unipersonal problemele curente ale unității administrativ-teritoriale;
- semnarea și expedierea la 27 decembrie 2021 (fiind în concediu de odihnă) a demersului repetat nr. 795 către CEC cu solicitarea de a fi stabilită data alegerilor pentru noua componență a Consiliului comunal Lozova.
În cadrul ședinței extraordinare din 28 decembrie 2021, Comisia Electorală Centrală a examinat notificarea primarului comunei Lozova și a adoptat hotărârea nr. 248. Conform dispozitivului acesteia, Comisia a hotărât de a sesiza Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat pentru verificarea legalității dispoziției și notificării primarului, precum și a deciziilor nr. 1-3 din 27 decembrie 2021 adoptate de Consiliul comunal Lozova. De asemenea, a hotărât să sesizeze Centrul Național Anticorupție în vederea examinării acțiunilor primarului comunei Lozova și ale secretarului Consiliului comunal Lozova prin prisma semnelor constitutive ale contravenției prevăzute de art. 312 din Codul contravențional.
În scopul executării hotărârii CEC nr. 248 din 28 decembrie 2021, Comisia Electorală Centrală i-a solicitat Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, prin adresa nr. CEC-8/494 din 30 decembrie 2021, să verifice legalitatea actelor administrative sus-numite.
Concomitent, prin adresa nr. CEC-8/496 din 30 decembrie 2021, Comisia a sesizat Centrul Național Anticorupție în vederea examinării acțiunilor primarului comunei Lozova și ale secretarului Consiliului comunal Lozova prin prisma semnelor constitutive ale contravenției prevăzute de art. 312 din Codul contravențional.
Prin răspunsul nr. 1304/OT4-22 din 10 ianuarie 2022, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/1364 din 10 ianuarie 2022, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat informează că a supus controlului obligatoriu de legalitate dispoziția primarului comunei Lozova nr. 104 din 10 decembrie 2021 cu privire la dizolvarea Consiliului comunal Lozova și nu a notificat autorității publice locale emitente ilegalitatea actului administrativ vizat, deoarece acesta corespunde exigențelor legale.
Cu referire la controlul legalității notificării primarului nr. 559 din 26 noiembrie 2021, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat comunică despre efectuarea controlului de legalitate a actelor administrative enumerate exhaustiv în art. 64 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu întreprinderea acțiunilor de rigoare, iar controlul legalității notificării primarului nr. 559 din 26 noiembrie 2021 nu este de competența sa.
În legătură cu verificarea legalității deciziilor Consiliului comunal Lozova nr. l-3 din 27 decembrie 2021, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat informează că acestea nu au fost publicate în Registrul de stat al actelor locale conform procedurilor legale impuse, fapt ce demonstrează inexistența acestora. Astfel, Oficiul este în imposibilitate de a declanșa procedura de control a deciziilor din ședința Consiliului comunal Lozova din 27 decembrie 2021, pe motiv că acestea nu sunt acte administrative.
Mai mult, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat subliniază că, potrivit dispoziției primarului nr. 104 din 10 decembrie 2021, consiliul local nu este în drept să se întrunească în ședințe în urma dizolvării de drept a acestuia.
Tot la data de 10 ianuarie 2022, Comisia a recepționat răspunsul Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat la demersul Consiliului local Lozova. Prin acesta se exprimă aceeași poziție vizavi de controlul de legalitate a dispoziției primarului nr. 104 din 10 decembrie 2021 cu privire la dizolvarea Consiliului comunal Lozova, precizându-se că exercitarea sau neexercitarea dreptului de notificare și depunere a acțiunii în contencios administrativ de către Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat nu lipsește solicitantul de dreptul sesizării directe a instanței de contencios administrativ.
În vederea respectării prevederilor art. 440 alin. (1) din Codul contravențional, Comisia, prin adresa nr. CEC-8/541 din 24 ianuarie 2022, a solicitat Centrului Național Anticorupție să fie informată, în termene restrânse, despre rezultatele examinării solicitării nr. CEC-8/496 din 30 decembrie 2021.
În aceeași zi, prin răspunsul nr. 19/33-192 din 24 ianuarie 2022, înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/1499, Centrul Național Anticorupție a informat Comisia despre lipsa elementelor componenței de infracțiune sau contravenție ce ar permite sancționarea contravențională sau penală a primarului comunei Lozova și a secretarului Consiliului comunal Lozova. Astfel, procedura de control inițiată a fost finalizată fără pornirea procesului contravențional sau penal.
La răspuns nu este anexat niciun document emis de agentul constatator în sensul art.441 din Codul contravențional. Mai mult, art.441 din Codul contravențional nu definește niciun temei de încetare a procesului contravențional așa cum este el formulat în scrisoarea semnată de conducătorul interimar al Centrului Național Anticorupție. Totuși, aceste carențe sesizate de Comisia Electorală Centrală nu afectează obiectul examinat în fond și urmează să fie verificate suplimentar separat de circumstanțele stabilirii alegerilor locale noi pentru o nouă componență a Consiliului comunal Lozova, raionul Strășeni.
Așadar, având în vedere că au fost prezentate probe suficiente care confirmă că în perioada 26 mai – 26 decembrie 2021, adică mai mult de 6 luni consecutiv, Consiliul comunal Lozova nu a adoptat nicio decizie, iar primarul a constatat și a notificat Comisiei dizolvarea de drept a consiliului, Comisia conchide că sunt întrunite cerințele legale pentru stabilirea datei alegerilor locale noi pentru Consiliul comunal Lozova, raionul Strășeni.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) și art. 150 alin. (1) lit. (a), alin. (3) și (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 25 alin. (1) lit. (c) și alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 „Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
  1.  Se stabilește pentru data de 15 mai 2022 desfășurarea alegerilor locale noi pentru o nouă componenţă a Consiliului comunal Lozova, raionul Strășeni.
  2.  Se obligă secretarul Consiliului comunal Lozova, raionul Strășeni, să aducă la cunoștința persoanelor vizate prezenta hotărâre.
  3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 25 ianuarie 2022
Nr. 290