Subvenții de la bugetul de stat

Modul de achitare a subvențiilor de la bugetul de stat către partidele politice 

 

 

Extras din Regulamentul  privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 4401 din

23 decembrie 2015

 

 

Capitolul III. Finanțarea partidelor politice de la bugetul de stat

 

Secțiunea 1. Subvențiile

 

38.       Partidele politice au dreptul să primească anual subvenții de la bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, conform prevederilor prezentului Regulament.

39.       Candidații independenți, indiferent de funcția la care au candidat, nu beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, în condițiile prezentului Regulament.

40.       Cuantumul subvențiilor destinate finanțării partidelor politice se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind nu mai mult de 0,2% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de legislaţie, și se distribuie după cum urmează:

a) 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile parlamentare;

b) 50% – partidelor politice proporţional cu performanţele obţinute în alegerile locale generale.

41.       Drept bază de calcul pentru stabilirea cuantumului subvențiilor prevăzute la pct. 40 va servi suma subvențiilor pentru fiecare vot valabil exprimat stabilit pentru fiecare scrutin electoral desfășurat. Voturile valabil exprimate pentru candidații independenți nu vor fi luate în calcul la calcularea cuantumului subvențiilor.

42.       Suma subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat în alegerile parlamentare se va stabili prin împărțirea sumei subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. a) la suma de voturi valabil exprimate la alegerile parlamentare acordate pentru partidele politice și blocurile electorale, cîtul astfel obținut va fi împărțit la 12 luni.

43.       Cuantumul subvenției lunare destinat finanțării unui partid politic proporţional cu performanţele obţinute de acesta în alegerile parlamentare se va stabili prin îmulțirea valorii stabilite la pct. 42 cu numărul de voturi valabil exprimate la alegerile parlamentare acordate respectivului partid.

44.       Suma subvenției lunare pentru fiecare vot valabil exprimat în alegerile locale se va stabili prin împărțirea sumei subvențiilor prevăzute la pct. 40 lit. b) la suma de voturi valabil exprimate acordate pentru partidele politice și blocurile electorale la alegerea consilierilor de orice nivel și a primarilor stabilit conform pct. 45, cîtul astfel obținut va fi împărțit la 12 luni.

45.       Drept bază de calcul a voturilor valabil exprimate acordate pentru partidele politice la alegerile locale generale va servi:

a)         suma voturilor valabil exprimate pentru alegerea consilierilor raionali și municipali acordate partidelor politice și blocurilor electorale care au participat la alegerile respective;

b)         suma voturilor valabil exprimate pentru alegerea consilierilor orășenești, comunali și sătești acordate partidelor politice și blocurilor electorale care au participat la alegerile respective;

c)         suma voturilor valabil exprimate pentru alegerea primarilor în turul I de scrutin acordate candidaților desemnați de partidele politice și blocurile electorale.

46.       Cuantumul subvenției lunare destinat finanțării unui partid politic proporțional cu performanțele obținute de acesta în alegerile locale se va stabili prin înmulțirea sumei stabilite la pct. 44 cu numărul de voturi valabil exprimate stabilit conform pct. 45 acordate respectivului partid.

47.       În cazul blocurilor electorale, subvențiile se vor împărți conform înțelegerii prealabile între membrii blocului electoral potrivit Acordului de constituire a blocului electoral, iar în lipsa unei înţelegeri, conform numărului de mandate obţinute de fiecare componentă.

48.       Subvențiile de stat se transferă lunar de către Comisia Electorală Centrală cu respectarea condițiilor și în proporțiile stabilite la pct. 40 pe un cont bancar deschis de către partidul politic, destinat exclusiv subvențiilor de stat. Se interzice virarea altor surse financiare pe contul respectiv. Partidul politic este obligat să declare la Comisia Electorală Centrală contul destinat subvențiilor de stat sub sancțiunea nevirării surselor financiare respective.

49.       În cazul pierderii sau suspendării dreptului la finanțare din bugetul de stat, transferul sumelor respective încetează din luna imediat următoare lunii în care a fost pierdut sau suspendat acest drept.

50.       Mijloacele financiare transferate conform pct. 48 vor fi utilizate exclusiv conform prevederilor din Secțiunea a 2-a a prezentului Capitol. Se interzice virarea acestor mijloace financiare transferate pe contul destinat exclusiv subvențiilor de stat pe un alt cont bancar deținut de partid, cu excepția contului cu mențiunea „Fond electoral” deschis de partid în perioada electorală.

51.       Anual, după aprobarea Legii bugetului de stat, Comisia Electorală Centrală va aproba mărimea lunară a subvenției pentru fiecare partid în parte pentru anul bugetar respectiv.

52.       Subvențiile de la bugetul de stat vor fi reflectate distinct de celelalte venituri în contabilitatea partidului politic și în rapoartele privind gestiunea financiară prezentate Comisiei.

53.       Mijloacele financiare transferate în conturile partidelor politice de la bugetul de stat, care nu au fost utilizate în anul bugetar curent, vor fi disponibile pentru a fi valorificate în anii următori.

54.       Mijloacele financiare din bugetul de stat nerepartizate partidelor politice în anul pentru care au fost prevăzute nu vor fi disponibile pentru a fi utilizate în anii următori și se fac venit la bugetul de stat.

55.       Partidul politic pierde dreptul la subvenții din bugetul de stat dacă:

a)         activitatea acestuia a fost limitată – pentru întreaga durată de limitare a activității;

b)         își pierde personalitatea juridică;

c)         este în proces de lichidare;

d)         i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de lipsire de subvenții de la bugetul de stat.

56.       Partidul politic care a pierdut dreptul la finanțare din bugetul de stat este repus în acest drept printr-o hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, după încetarea cauzelor care au determinat pierderea dreptului la finanțare sau după executarea sancțiunii conform căreia a fost privat de acest drept.

57.       Partidul politic care a pierdut dreptul la finanțare din bugetul de stat ca urmare a încălcării procedurii de încasare a veniturilor se repune în acest drept începînd cu următoarea lună după înlăturarea neregulii care a servit drept temei pentru suspendarea finanțării.

58.       În cazul pierderii de către partidul politic a dreptului la finanțare din bugetul de stat, transferul sumelor respective încetează din luna următoare lunii în care partidul a pierdut acest drept.

59.       În cazul încetării activității partidului politic care beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, sumele cuvenite acestuia se redistribuie celorlalte partide politice beneficiare în condițiile prezentului Regulament, iar în cazurile stipulate la pct. 55 lit. a) și lit. d), baza de calcul pentru restul partidelor nu se va recalcula, sumele rămase se fac venit la bugetul de stat.

60.       În cazul reorganizării (inclusiv prin fuziune) partidului politic ce are dreptul de a fi finanțat de la bugetul de stat în condițiile pct. 38, acest drept se transmite succesorului său de drept.