Nr. 1111 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Grimăncăuți, raionul Briceni

  • 04.07.2023
  • 1103
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Grimăncăuți, raionul Briceni
 
            Prin hotărârea nr. 1030 din 10 aprilie 2023, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Caduc Vladimir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Grimăncăuți, raionul Briceni. Comisia nu a atribuit  mandatul de consilier candidatului supleant, deoarece hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Briceni) de  confirmare a listei candidaților supleanți conținea o eroare materială constând în scrierea incorectă a prenumelui candidatului supleant căruia urma să-i fie atribuit mandatul. În vederea inițierii procedurii de atribuire a mandatului de consilier candidatului supleant, Comisia s-a adresat instanței de judecată cu un demers, prin care i-a solicitat corectarea hotărârii emise și adoptarea unei încheieri judecătorești. Ulterior, prin  încheierea din 19 aprilie 2023, Judecătoria Edineț (sediul Briceni) a admis cererea înaintată și a corectat eroarea materială admisă în partea dispozitivă a hotărârii menționate.
Prin urmare, conform documentelor electorale actualizate pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Grimăncăuți îi revine candidatului supleant Molocanov Pavel de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Briceni) din 4 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține adeverința Primăriei satului Grimăncăuți prin care se confirmă faptul imposibilității identificării pe teritoriul localității a candidatului supleant Belous Oleg de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 25 lit. r), art. 32, art. 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art.10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018 şi în conformitate cu pct. 29 lit. e) și f) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Grimăncăuți, raionul Briceni, candidatului supleant Molocanov Pavel de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.
2. Se preavizează consilierul Molocanov Pavel asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
           3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                          Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 4 iulie 2023
Nr. 1111