Nr. 4322 - cu privire la cererea de înregistrare a domnului Dorin Chirtoacă în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Blocul electoral UNIREA și a simbolului electoral

  • 05.10.2020
  • 2300
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a domnului Dorin Chirtoacă în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Blocul electoral UNIREA

și a simbolului electoral

 

La 29 septembrie 2020, domnul Dorin Chirtoacă, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Blocul electoral UNIREA, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, cu următoarele documente anexate:

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate;

b) datele biografice ale candidatului;

c) declarația candidatului privind consimțământul său de a candida la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând şi declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;

d) declarația pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

e) declarația de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, eliberat de instituția medicală la care acesta se află în evidență;

g) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire (ambele părți – recto şi verso);

h) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hârtie.

Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie depusă, deoarece funcția de președinte al Partidului Liberal, deținută la moment de domnul Dorin Chirtoacă, nu cade sub incidența acestor prevederi legale.

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Dorin Chirtoacă în vederea imprimării în buletinul de vot reprezentând imaginea schematică a României Mari în care este încadrat cuvântul UNIREA (cu majuscule).

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund cerințelor Codului electoral.

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de domnul Dorin Chirtoacă, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 907 liste de subscripție cu 23930 de semnături ale susținătorilor domnului Dorin Chirtoacă în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, numeric declarate de candidat, colectate din 28 de unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea. Totodată, Comisia reține că au fost restituite 208 liste necompletate, iar 185 de liste nu au fost restituite Comisiei.

În urma verificării autenticității datelor din cele 904 liste de subscripție, conținând 23151 semnături, 5898 de semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că, din totalul de semnături procesate, 17253 de semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrându-se în limita cerințelor stabilite la art. 113 alin. (1) și (2) din Codul electoral.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 12, 18 alin. (2), 41 alin. (2) lit. c), 46 alin. (2) lit. a), 47-49, 113 alin.(1) și (2) din Codul electoral nr.1381/1997 și în conformitate cu pct. 52 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, pct. 33 lit. a), 40 lit. a) și 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.1730/2018, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează domnul Dorin Chirtoacă în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Blocul electoral UNIREA pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, reprezentând imaginea schematică a României Mari în care este încadrat cuvântul UNIREA (cu majuscule).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                            Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                         Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 octombrie 2020

Nr.

 4322