Nr. 4189 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Constantin Oboroc

 • 09.09.2020
 • 3435
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Constantin Oboroc

 

La data de 7 septembrie 2020, domnul Constantin Oboroc, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de către adunarea cetățenilor, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:  

 1. procesul-verbal din 6 septembrie 2020 al adunării cetățenilor privind susținerea domnului Constantin Oboroc în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
 2. lista participanților prezenți la adunarea cetățenilor din 6 septembrie 2020;
 3. lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv lista în format electronic;
 4. declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
 5. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
 6. demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul).

Conform documentelor prezentate, adunarea cetățenilor privind susținerea domnului Constantin Oboroc în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat a avut loc la data de 6 septembrie 2020, la care au participat 36 cetățeni.

Potrivit procesului-verbal al adunării din 6 septembrie 2020, grupul de inițiativă a fost format din 47 membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost aleasă doamna Dina Diaconu.

În cadrul adunării cetățenilor, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 7 septembrie curent, conducătorul grupului de inițiativă a desemnat pe doamna Elvira Pantea în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).    

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.  

La examinarea listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Constantin Oboroc în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 47 de persoane propuse în calitate de  membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), 41 alin. (10), 46, 111 și 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

 1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 47 de persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în susținerea domnului Constantin Oboroc în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de adunarea  cetățenilor.
 2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă doamna Dina Diaconu.
 3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier) doamna Elvira Pantea.
 4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificări ulterioare.
 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale             

 

 

  Dorin CIMIL

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale

 

Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 9 septembrie 2020

Nr. 4189