Nr. 4193 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Serghei Toma

  • 11.09.2020
  • 2895
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Serghei Toma

 

La data de 9 septembrie 2020, domnul Serghei Toma, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

  1. procesul-verbal din 6 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Republican al Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii privind desemnarea domnului Serghei Toma în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
  2. lista în original și în copie a membrilor Consiliului Republican al Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii  participanți la ședința Consiliului din 6 septembrie 2020;
  3. lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv lista în format electronic;
  4. declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
  5. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
  6. copiile statutului Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii și extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice.

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Ședința  Consiliului Republican al Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii a avut loc la data de 6 septembrie 2020, în municipiul Orhei. La ședință au participat 15 din cei 24 membri ai Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Potrivit pct. 5.15 subpct. 8 al statutului Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii, înregistrat de către Agenția Servicii Publice la data de 16 septembrie 2019, competența de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova aparține Consiliului Republican al Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii.

Potrivit procesului-verbal din 6 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Republican al Partidului Politic Partidul Oamenilor Muncii, grupul de inițiativă a fost constituit din 33 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Alexandru Donica. 

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și completare a listei membrilor grupului de inițiativă și, după caz, de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Serghei Toma în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că toate cele 33 de persoane propuse ca membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 46, art. 111 și art. 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare,  Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 33 de persoane, pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Serghei Toma, desemnat de Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii, conform anexei.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Alexandru Donica.

3. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                    Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 11 septembrie 2020

Nr. 4193