Nr. 2703 - cu privire la contestaţia nr. CEC-10 ALG/2  din 13 septembrie 2019 a domnului Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală

  • 17.09.2019
  • 1441
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la contestaţia nr. CEC-10 ALG/2  din 13 septembrie 2019

a domnului Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală

 

La 13 septembrie 2019, domnul Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (în continuare – PSRM) în Comisia Electorală Centrală, a depus o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10 ALG/2, prin care solicită anularea parțială a hotărîrii nr. 7.16 din 9 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 (în continuare – CECER Criuleni nr. 12) prin excluderea din componența Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Izbiște nr. 12/15 (în continuare CECES Izbiște nr. 12/15) a doamnei Druțî Dorina din partea Partidului Democrat din Moldova.

În motivarea contestaţiei se arată că la 9 septembrie CECER Criuleni nr. 12 a adoptat hotărîrea nr. 7.16, prin care a constituit CECES Izbiște nr. 12/15 pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în componență numerică de 9 membri. Prin aceeași hotărîre a fost aprobată componența nominală a membrilor CECES Izbiște nr. 12/15, printre membri figurînd la poziția nr. 9 doamna Druțî Dorina din partea Partidului Democrat din Moldova. Autorul contestației menționează că la pct. 5 al hotărîrii în cauză se stabilește că CECES Izbiște nr. 12/15 va îndeplini și atribuțiile biroului electoral al secției de votare.

Contestatarul susține că doamna Druțî Dorina nu poate activa în calitate de membru al organului electoral, întrucît deține funcția de consilier raional pe lista Partidului Democrat din Moldova.

În calitate de probă la contestație este anexat un extras din pagina web oficială a Consiliului raional Criuleni www.criuleni.md conform căruia la rubrica „Lista consilierilor în consiliul raional Criuleni” la poziția 10 figurează doamna Druțî Dorina, iar ca apartenență politică este indicat PDM.

Prin urmare, în opinia contestatarului, includerea doamnei Druțî Dorina ca membru în componența CECES Izbiște nr. 12/15, care îndeplinește și atribuțiile biroului electoral, contravine art. 28 alin. (6), art. 30 alin. (10) din Codul electoral și pct. 21 lit. c) din Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1702/2018, fapt pentru care se solicită anularea parțială a hotărîrii nr. 7.16 din 9 septembrie 2019 adoptată de CECER Criuleni nr. 12.

La 16 septembrie 2019, prin referința înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10ALG/2/R, CECER Criuleni nr. 12 și-a prezentat considerentele vizavi de cele invocate în contestație.

Conform referinței CECER Criuleni nr. 12, la emiterea hotărîrii contestate s-a ținut cont de prevederile legislației electorale ce stabilesc incompatibilitățile generale și restricțiile privind calitatea de membru al consiliului electoral de circumscripție, prin faptul că doamna Druțî Dorina a depus în data de 5 august 2019 la Organizația primară a Partidului Democrat din Moldova din satul Izbiște o cerere prin care și-a anunțat suspendarea din data de 15 august 2019 a activității de membru de partid. Ca probă la referință este anexată cererea respectivă pe care sînt aplicate înscrisul „Acceptat”, o semnătură și ștampila Organizației teritoriale Criuleni a Partidului Democrat din Moldova.

În privința faptului că doamna Druțî Dorina este consilier în Consiliul raional Criuleni în referință se precizează că această informație nu le-a fost cunoscută membrilor CECER Criuleni nr. 12 și din acest motiv a și fost adoptată hotărîrea contestată.

Examinînd argumentele invocate prin prisma cadrului legal, precum și probele prezentate, Comisia constată următoarele.

Contestația este depusă în corespundere cu prevederilor art. 71 alin. (5) din Codul electoral, conține descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul legal, cerințele contestatarului și la organul competent.

 În conformitate cu art. 28 alin. (4) din Codul electoral, în cazul alegerilor locale, pentru constituirea consiliului electoral de circumscripție de nivelul întîi candidaturile a 2 membri se propun de către consiliul local de nivelul întîi, iar în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ei sînt numiţi de Comisia Electorală Centrală din numărul persoanelor incluse în Registrul funcţionarilor electorali. Candidaturile celorlalţi membri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscripţie, cîte unul de la fiecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă nu este suficient, numărul rămas de membri se completează de Comisia Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. Pe măsura posibilităţii, în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie se includ persoane cu studii juridice superioare. 

 Conform alin. (6) al aceluiași articol, în cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi funcţia de birou al secţiei de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament nu pot fi membri de partid. 

Doamna Druțî Dorina a fost inclusă în componența CECES Izbiște nr. 12/15 la propunerea Partidului Democrat din Moldova, prin hotărîrea nr. 7.16 din 9 septembrie 2019 a organului electoral menționat. Persoana vizată și-a înlăturat incompatibilitatea prevăzută la art. 28 alin. (6) din Codul electoral prin cererea de suspendare a calității de membru de partid. 

Avînd în vedere că CECES Izbiște nr. 12/15 va îndeplini și atribuțiile biroului electoral, Comisia reține și prevederile art. 30 alin. (10) din Codul electoral, potrivit cărora „Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale …”. De asemenea, menționăm reglementările Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, conform cărora consiliul local este autoritatea reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, atît de nivelul întîi cît și nivelul al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.

La caz, deși doamna Druțî Dorina și-a suspendat activitatea de membru de partid, dînsa deține în continuare funcția de consilier raional, Comisiei nefiindu-i prezentate probe care ar confirma înlăturarea și acestei incompatibilități.

În baza celor constatate, Comisia conchide să admită contestația și să o excludă din componența Consiliului electoral al circumscripției sătești Izbiște nr. 12/15 pe doamna Druțî Dorina din partea Partidului Democrat din Moldova, indicată la poziția 9 din pct. 2 al hotărîrii nr. 7.16 din 9 septembrie 2019 a CECER Criuleni nr. 12 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Izbiște nr. 12/15 pentru alegerile locale generale nr. 12/15”.

Pentru motivele expuse și în temeiul art.18, art. 71, art. 72 din Codul electoral nr. 1381/1997 și al pct. 26 lit. b) din alineatul al doilea din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353/2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se admite contestația nr. CEC-10ALG/2 din 13 septembrie 2019 a domnului Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală.

2. Se anulează parțial hotărîrea nr. 7.16 din 9 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale Izbiște nr. 12/15 pentru alegerile locale generale nr. 12/15” prin excluderea din componența Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Izbiște nr. 12/15 a doamnei Druțî Dorina din partea Partidului Democrat din Moldova, indicată la poziția 9 din pct. 2 al hotărîrii menționate.

3. Se pune în sarcina  Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12 să solicite Partidului Democrat din Moldova înaintarea în termen de 3 zile de la adoptarea prezentei hotărîri a unei noi candidaturi în componența consiliului.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 17 septembrie 2019

Nr. 2703