Nr. 2752 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/10 din 27 septembrie 2019 a domnului Ruslan Codreanu, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019

  • 30.09.2019
  • 2924
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/10 din 27 septembrie 2019 a domnului Ruslan Codreanu, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019

 

La data de 27 septembrie 2019, domnul Ruslan Codreanu, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/10, prin care solicită:

1) anularea hotărîrii nr. 95 din 26 septembrie 2019 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (în continuare – CECEM Chișinău nr. 1) „Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Ruslan Codreanu, candidat independent la funcția de Primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019”;

2) emiterea unei noi hotărîri privind recunoașterea valabilității listelor de subscripție prezentate de pretendentul la calitatea de candidat pentru funcția de primar general, domnul Ruslan Codreanu, inclusiv în partea celor 797 semnături declarate nevalabile de CECEM Chișinău nr. 1 pe motiv de absență a localității de nivelul întîi în rubrica din listele de subscripție „domiciliul susținătorului”, precum și în partea de anulare nefondată a altor 815 semnături pe motiv de „aparență” de completare de aceeași persoană;

3) înregistrarea domnului Ruslan Codreanu în calitate de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Domnul Ruslan Codreanu, în motivarea contestației, arată că pe 19 septembrie 2019 grupul de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea sa la funcția de primar general a prezentat la CECEM Chișinău nr. 1 un număr de 386 liste de subscripție, care conțin 10454 de semnături ale susținătorilor.

În urma verificării listelor, CECEM Chișinău nr. 1 a constatat că datele despre 815 susținători au fost incluse „aparent” de aceeași persoană, însă fără a efectua evaluarea veridicității acestei constatări prin intermediul aplicației SIASA - Verificare Liste de Subscripție și fără a fi efectuată o expertiză olografică în acest sens, de asemenea 1199 de semnături ale susținătorilor din listele de subscripție au fost declarate nevalabile ca urmare a verificării și procesării acestora prin intermediul SIASA - Verificare Liste de Subscripție. Astfel, din cele 1199 de semnături invalidate, 797 de semnături au fost calificate astfel în baza criteriului „Regiune de domiciliu incorectă”, fapt cu care autorul contestației nu este de acord menționînd că acestea provin de la susținătorii domiciliați în localitățile de nivelul întîi – suburbiile municipiului Chișinău, iar în condițiile art. 7 din Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, municipiul este o localitate, respectiv semnăturile au fost colectate dintr-o singură localitate – municipiul Chișinău.    

Contestatarul susține că CECEM Chișinău nr. 1 a încălcat termenul stabilit de art. 48 alin. (1) din Codul electoral, conform căruia verificarea autenticității semnăturilor de pe listele de subscripție se efectuează în termen de 5 zile, după care rezultatul se aduce la cunoștința persoanelor care au depus listele, întrucît consiliul electoral vizat a comunicat rezultatul preliminar al verificării listelor în a șasea zi de la depunere, iar în a șaptea zi a inclus în Nota informativă temeiuri adiționale de refuz și anume că datele despre 815 susținători „aparent” au fost incluse de aceeași persoană.

Pentru motivele expuse, contestatarul consideră neîntemeiată invalidarea semnăturilor colectate în susținerea sa în calitate de candidat independent, deoarece elementul cel mai important al unei semnături în susținerea candidatului este să fie colectată din circumscripția unde acesta își înaintează candidatura.

CECEM Chișinău nr. 1, în referința depusă la Comisie pe data de 29 septembrie 2019 și înregistrată sub nr. CEC-10ALG/10/R, relevă următoarele.

Pe data de 19 septembrie 2019, domnul Ruslan Codreanu a depus la CECEM Chișinău nr. 1 un demers privind înregistrarea sa în calitate de candidat independent la funcția de primar general al municipiului Chișinău pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, anexînd și 386 de liste de subscripție completate ce conțin 10454 semnături.          

Verificînd listele de subscripție prezentate prin intermediul SIASA – Verificare Liste de Subscripție, CECEM Chișinău nr. 1 a constatat încălcări ale Codului electoral și ale Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730 din 3 iulie 2018, după cum urmează:

- act de identitate incorect – 177 de semnături;

- circumscripția de domiciliu incorectă – 23 de semnături;

- data semnării este în afara perioadei de colectare – 25 semnături;

- data semnării incorectă - 1 semnătură;

- lipsește actul de identitate - 1 semnătură;

- lipsește data semnării - 1 semnătură;

- regiunea de domiciliu incorectă - 797 semnături;

- susținătorul are statut de decedat - 1 semnătură;

- susținătorul se repetă pe aceeași întrebare - 6 semnături

- susținătorul se repetă pe aceeași listă - 14 semnături.

Au fost identificate erori în liste și în procesul de verificare manuală a semnăturilor, după cum urmează:

- date personale incomplete/incorecte – 76 semnături;

- lipsește semnătura - 2 cazuri.

S-a mai constatat că pe 2 liste cu 58 de semnături lipsește semnătura colectorului, iar 3 liste de subscripție cu 89 de semnături au fost semnate de către un colector neautorizat.     

CECEM Chișinău nr. 1 a verificat, prin intermediul SIASA - Verificare Liste de Subscripție, 118 liste care conțin 3158 semnături. În urma verificării, au fost validate 1959 de semnături, iar alte 1199 au fost calificate ca nevalabile. Respectiv, avînd în vedere că, în urma verificării celor 118 liste, numărul de semnături a scăzut față de plafonul minim de 10000 de semnături, au fost încetate verificarea și procesarea celorlalte 268 de liste, iar domnului Ruslan Codreanu i-a fost refuzată înregistrarea în calitate de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale.

CECEM Chișinău nr. 1 susține că cele 1199 de semnături au fost constatate nevalabile automat de sistem, fapt ce exclude de principiu orice subiectivism la etapa procesării și verificării listelor de subscripție.

Cu referire la poziția contestatarului în partea ce ține de netemeinicia celor 797 de semnături declarate nule, CECEM Chișinău nr. 1 o consideră declarativă, deoarece potrivit pct. 43 alin. (2) lit. f) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare, se consideră nevalabile și neautentice semnăturile susținătorilor care își au domiciliul într-o altă localitate decît cea pe teritoriul căreia au fost colectate semnăturile.

Respectiv, CECEM Chișinău nr. 1 susține că verificarea listelor de subscripție s-a efectuat cu respectarea prevederilor art. 47 alin. (4) și (6), art. 48, art. 138 din Codul electoral și ale Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730/2018.

În privința nerespectării termenului de 5 zile pentru aducerea la cunoștință a rezultatului verificării listelor de subscripție invocată de contestatar, CECEM Chișinău nr. 1 declară că listele au fost recepționate pe 19 septembrie, ultima zi de verificare fiind 24 septembrie, respectiv listele au fost verificate în termen de 5 zile, după care a fost întocmită nota informativă și adusă la cunoștința persoanelor interesate în condițiile pct. 44 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1730/2018, care stabilește că după verificarea listelor de subscripție organul respectiv întocmește o notă informativă privind rezultatul verificării și o aduce la cunoștință persoanelor interesate în termen de 24 de ore după perfectare.

Prin urmare, la 25 septembrie 2019 conținutul extrasului din SIASA - Verificare Liste de Subscripție a fost adus la cunoștința conducătorului grupului de inițiativă, iar odată ce a fost perfectată nota informativă, în termen de 24 de ore a fost prezentată și domnului Ruslan Codreanu.

În aceste circumstanțe, CECEM Chișinău nr. 1 solicită respingerea contestației depuse de către domnul Ruslan Codreanu, pretendentul la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, cu menținerea hotărîrii nr. 95 din 26 septembrie 2019.

 

Examinînd argumentele invocate, precum și materialele prezentate de părți, Comisia constată următoarele.

Conform art. 72 alin. (1) din Codul electoral, hotărîrile consiliului electoral de circumscripție pot fi atacate la organul electoral ierarhic superior în termen de 3 zile de la adoptarea hotărîrii.

Astfel, Comisia atestă că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat de contestatar, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond.

Potrivit art. 71 alin. (5) din Codul electoral, în cazul contestării hotărîrii organului electoral, sarcina probării legalității revine acestui organ.

Din materialele prezentate de către CECEM Chișinău nr. 1, rezultă că la 19 septembrie 2019 la organul electoral au fost depuse 386 de liste de subscripție cu un număr de 10454 de semnături în susținerea domnului Ruslan Codreanu în calitate de candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019.

În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) din Codul electoral, după primirea listelor de subscripție, organul electoral respectiv începe verificarea: dacă semnăturile de pe liste sînt autentice, dacă persoanele semnatare au drept de vot, precum și adresa de domiciliu a acestora. Verificarea listelor de subscripție se efectuează în decursul a 5 zile de la data primirii listelor.

Urmare a introducerii datelor despre semnatari în aplicația SIASA – Verificare Liste de Subscripție, a fost generat un tabel cu rezultatele verificărilor conform cărora 1199 de semnături au fost invalidate după mai multe criterii, printre care în baza criteriului „Regiunea de domiciliu incorectă” – 797 de semnături, în acest fel se constată prelucrarea datelor fără influența factorului uman.

În consecință, constatînd prin prisma prevederilor art. 138 din Codul electoral că după excluderea semnăturilor invalidate nu va fi atins plafonul de 10000 semnături necesare, CECEM nr. 1 a încetat verificarea celor 268 liste de subscripție rămase.

Comisia ajunge la concluzia temeiniciei acțiunilor CECEM Chișinău nr. 1 și reține următoarele prevederi legale.

Potrivit art. 47 alin. (3) din Codul electoral, lista de subscripție va conține numai semnături ale susținătorilor care domiciliază într-o singură localitate. În baza acestei norme, Comisia a prevăzut la pct. 18 lit. e) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărîrea sa nr. 1730/2018, ca formularul listei de subscripție să conțină informația despre localitatea în care se colectează semnăturile.

Nu poate fi reținut argumentul contestatarului precum că semnăturile au fost colectate dintr-o singură localitate - municipiul Chișinău, susținînd că municipiul este o localitate și făcînd trimitere în acest sens la art. 7 din Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, conform căruia „municipiul este o localitate”, deoarece la art. 2 din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău se stabilește că municipiul este o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, care include în componența sa unități administrativ-teritoriale de nivelul întîi, adică mai multe localități.

Asupra dezacordului contestatarului față de poziția CECEM Chișinău nr. 1, conform căreia  datele cu privire la 815 susținători au fost înscrise „aparent” de aceeași persoană, Comisia nu se pronunță, deoarece motivul pentru care persoanei vizate i-a fost refuzată înregistrarea în calitate de candidat sînt acele 1199 de semnături invalidate prin intermediul aplicației SIASA – Verificare Liste de Subscripție, dintre care 797 semnături considerate nevalabile în baza pct. 43 subpct. 2) lit. f) din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotîrîrea CEC nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare, conform căruia ”se consideră nevalabile și neautentice semnăturile susținătorilor care își au domiciliul într-o altă localitate decît cea pe teritoriul căreia au fost colectate semnăturile”.

 

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 47, art. 48, art. 71 alin. (1), art. 72 alin. (1), art. 138 din Codul electoral și pct. 26 subpct. (2) lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se respinge contestația nr. CEC-10/ALG/10 din 27 septembrie 2019 a domnului Ruslan Codreanu, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019.

2. Se menține hotărîrea nr. 95 din 26 septembrie 2019 adoptată de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 „Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Ruslan Codreanu, candidat independent la funcția de Primar general al municipiului Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019”.

3. Hotărîrea nr. 95 din 26 septembrie 2019 adoptată de Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 poate fi contestată în termen de 3 zile calendaristice de la adoptarea prezentei hotărîri la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani (str. Kiev, nr. 3, mun. Chișinău).

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la datat adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 30 septembrie 2019

Nr. 2752