Nr. 2830 - cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/35 din 15 octombrie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

  • 19.10.2019
  • 1244
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/35 din 15 octombrie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea

Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

 

La 15 octombrie 2019, domnul Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/35, prin care a sesizat despre încălcarea legislației admisă de domnul Ion Ceban, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (în continuare – PSRM), solicitând:

1) admiterea contestației;

2) adoptarea unei hotărâri de sesizare a instanței de judecată în ordinea art. 75 alin. (5) din Codul electoral pentru a examina existența temeiurilor de anulare a înregistrării domnului Ion Ceban, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea PSRM pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (4) din Codul electoral.

În aceeași zi, domnul Valeriu Munteanu a depus o contestație similară la Consiliul electoral al circumscripției electorale Chișinău nr. 1, înregistrată sub nr. 23/03 din 15 octombrie 2019, care a fost remisă spre examinare Comisiei prin scrisoarea înregistrată sub nr. CEC-7/4812 din 16 octombrie 2019.

În contestație se arată că la 14 octombrie 2019 domnul Ion Ceban, candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea PSRM, a organizat un concert electoral cu ocazia hramului orașului Chișinău în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”.

Evenimentul a fost mediatizat de presa afiliată PSRM, iar domnul Ion Ceban și-a făcut poze în fața scenei unde a fost amplasat un banner cu simbolica electorală și sloganele PSRM pentru municipiul Chișinău, pe care le-a plasat pe Facebook. Concertul a fost transmis live de mai multe instituții de presă, în titlul evenimentului fiind scris că este un eveniment electoral (de ex., Accent TV: „Un concert dedicat Hramului orașului este organizat de Ion Ceban în scuarul TOB (video)”.

Pe scenă s-au urcat zeci de artiști renumiți din Republica Moldova, ceea ce presupune de obicei mii de euro pentru evoluțiile lor artistice.

În opinia contestatarului, cheltuielile efectuate pentru concert (aproximativ 500.000 lei) nu au fost raportate la Comisia Electorală Centrală. Astfel, domnul Ion Ceban a utilizat în campanie fonduri financiare nedeclarate care provin, cel mai probabil, din Federația Rusă.

PSRM, ca urmare a solicitării Comisiei de a prezenta opinia pe marginea celor comunicate în contestație, prin referința depusă la 17 octombrie 2019 și înregistrată sub nr. CEC-10ALG/35/R, relativ la organizarea concertului din scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din mijloace financiare nedeclarate, a menționat că toate cheltuielile suportate vor fi reflectate în raportul financiar pentru  perioada 12-18 octombrie 2019 care urmează a fi prezentat până la 18.10.2019. Astfel, acuzarea concurentului electoral care încă nu a prezentat raportul financiar pertinent este neîntemeiată.

Totodată, a comunicat că la 7 octombrie 2019 a semnat, în calitate de beneficiar, contractul nr. 48CB/19 cu SRL „Concert-Bis”, în calitate de prestator, prin care prestatorul s-a obligat să asigure servicii de organizare a evenimentului și partea tehnică: montare și demontare, transportare a echipamentului tehnic, conform specificațiilor din tabelul prezentat în Anexa nr. 1 la contract.

Astfel, conform Anexei nr. 1, suma totală a constituit 323.200,00 lei.

Ulterior, la 15 octombrie 2019, prestatorul a emis Contul de plată nr. 34  privind achitarea serviciilor prestate. În baza Ordinului de plată nr. 874, la 16 octombrie 2019, prin intermediul contului cu mențiunea „Fondul electoral”, a fost efectuat viramentul bancar.

În referința suplimentară, depusă la 19 octombrie 2019 și înregistrată sub nr. CEC-10ALG/35/R/1, PSRM a făcut trimitere la raportul financiar prezentat Comisiei Electorale Centrale la 18 octombrie 2019 și a comunicat că suma cheltuielilor suportate pentru organizarea concertului a fost reflectată în acesta, după cum urmează:

- poziția 3.1.2 scenă, ecrane LED, brandingul pentru scenă, suma achitată către „Concert Bis” SRL în mărime de 116.000,00 1ei;

- poziția 3.1.3 prestații scenice (inclusiv onorariile), suma achitată către „Concert Bis” SRL în mărime de 94.200,00 lei;

- poziția 3.1.4 sonorizare, stație de sunet, generator, suma achitată către „Concert Bis” SRL în mărime de 32.000,00 lei;

- poziția 3.1.4 cheltuieli suplimentare (bio-toalete, stegulețe, bomboane, baloane), suma achitată către „Concert Bis” SRL în mărime de 81.000,00 lei.

În total, pentru organizarea concertului a fost achitată și reflectată în raportul prezentat Comisiei Electorale Centrale la 18 octombrie 2019 suma în mărime de 323.200,00 lei.

 

Examinând punctul de vedere al autorului contestației, referința părții ale cărei acțiuni se contestă, materialele anexate în calitate de probe la referință  (contractul nr. 48CB/19 din 7 octombrie 2019, Contul de plată nr. 34 din 15 octombrie 2019, Ordinul de plată nr. 874 din 16 octombrie 2019, extrasul din raportul financiar al PSRM prezentat Comisiei la 18 octombrie 2019), precum și argumentele părților prin prisma cadrului legal aferent, Comisia relevă următoarele.

 

Potrivit art. 43 alin. (1) din Codul electoral și pct. 24 subpct. 1 lit. a) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, la alegerile locale partidele politice și blocurile electorale în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, săptămânal, sunt obligate să prezinte Comisiei Electorale Centrale rapoarte care vor conține informații despre veniturile acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală.

 

Conform pct. 26 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, raportul privind finanțarea campaniei electorale, al cărui model este dat în Anexa nr. 4, reprezintă o informație totalizatoare pentru o anumită perioadă, care cuprinde inclusiv: a) borderoul donațiilor de la persoanele fizice primite în numerar; b) borderoul donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite de Codul electoral; c) borderoul donațiilor făcute în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii.

Pct. 27 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, prevede că în cazul alegerilor locale, partidele politice și blocurile electorale prezintă Comisiei cheltuielile din campania electorală pentru fiecare circumscripție electorală în care au candidați înregistrați la alegeri.

În contextul celor menționate, PSRM a prezentat Comisiei Electorale Centrale la 18 octombrie 2019 raportul privind finanțarea campaniei electorale, care conține informații pentru perioada 12-18 octombrie 2019.

Conform informațiilor din raport, în perioada 12-18 octombrie 2019 pentru circumscripția electorală municipală Chișinău PSRM a efectuat cheltuieli totale în valoare de 931.032,11 lei, dintre care costul total al întrunirilor și evenimentelor electorale este de 365.000,00 lei; cheltuieli totale de publicitate – 543.105,70 lei; cheltuieli totale pentru materialele promoționale – 19.526,80 lei; alte cheltuieli – 3.399,61 lei.

Totodată, la compartimentul IV („Cheltuieli”) subpunctele 3.1.2, 3.1.3 și 3.1.4 din raport, sunt indicate sumele de 116.000, 00 lei, 94.200,00 lei, 32.000,00 lei și 81.000,00 lei pentru scenă, ecrane LED, brandingul pentru scenă, prestații scenice (inclusiv onorariile), sonorizare, stație de sunet, generator, cheltuieli suplimentare (bio-toalete, stegulețe, bomboane, baloane), beneficiarul cărora este Concert-Bis SRL.

Alături de fiecare sumă sunt indicate numărul și data documentului justificativ (nr. facturii fiscale, nr. contractului) și numărul și data ordinului de plată. Astfel, la toate subpunctele menționate sunt indicate Contul de plată nr. 34 din 15 octombrie 2019 și Ordinul de plată nr. 874 din 16 octombrie 2019.

 

Așa cum prevede art. 43 alin. (4) din Codul electoral, raportul prezentat a fost plasat pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

 

În același timp, contestatarul nu a prezentat Comisiei Electorale Centrale probe pertinente care ar confirma încălcarea de către candidatul Ion Ceban a dispoziției de la art. 41 alin.(4) din Codul electoral. 

 

Potrivit. art. 71 alin. (5) din Codul electoral, contestația conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul legal, cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o depune. Conform pct. 8 din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, cu modificările ulterioare, în calitate de probă la contestație pot servi înregistrările audio/video, fotografiile, înscrisurile, declarațiile în scris ale martorilor. Probele trebuie să corespundă cerințelor de admisibilitate și pertinență. Partea care prezintă probe va semna o declarație pe propria răspundere (conform modelului din anexa nr. 2) privind proveniența, veridicitatea și autenticitatea acestora, purtând răspundere conform legislației în vigoare.

 

Având în vedere cele expuse supra, Comisia ajunge la concluzia că pentru organizarea și desfășurarea evenimentului din 14 octombrie 2019 cheltuielile au fost reflectate în raportul PSRM privind finanțarea campaniei electorale pentru perioada 12-18 octombrie 2019, lipsind temeiul pentru solicitarea anulării înregistrării candidatului pentru funcția electivă prevăzută la art. 75 alin. (5) lit. a) din Codul electoral.

 

În concluzie, contestația este neîntemeiată și urmează a fi respinsă.

 

Pentru motivele arătate și în temeiul art.18 alin.(2), (5), art.22 alin.(2) lit. e), art. 71 alin. (6) din Codul electoral și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1. Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. CEC-10ALG/35 din 15 octombrie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”.
  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 19 octombrie 2019

Nr. 2830