Nr. 2769 - cu privire la contestația nr.CEC-10ALG/5 din 24 septembrie 2019 a domnului Vladimir Cebotari și sesizarea nr.CEC-7/4100 din 24 septembrie 2019 a Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

  • 01.10.2019
  • 3103
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la contestația nr.CEC-10ALG/5 din 24 septembrie 2019

a domnului Vladimir Cebotari și sesizarea nr.CEC-7/4100 din 24 septembrie 2019

a Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”

 

La 24 septembrie 2019, domnul Vladimir Cebotari a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/5, prin care a sesizat despre unele încălcări ale legislației admise de Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și cetățeanul Andrei Năstase, solicitînd:

1) să se ia act de circumstanțele de fapt și de drept descrise în contestație;

2) să se emită o hotărîre prin care să fie constatată finanțarea de către Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a evenimentului de lansare în campanie electorală a cetățeanului Andrei Năstase care a avut loc la Teatrul Verde din Chișinău în data de 21 septembrie 2019, ora 12:00;

3) calcularea cuantumului cheltuielilor suportate de către Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” pentru organizarea și petrecerea evenimentului din 21 septembrie 2019;

4) dispunerea încasării din contul Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în beneficiul statului a contravalorii cheltuielilor suportate de acesta pentru organizarea și petrecerea evenimentului din 21 septembrie 2019.

În aceeași zi, domnul Vladimir Cebotari a depus o contestație similară la Consiliul electoral al circumscripției electorale Chișinău nr. 1, înregistrată sub nr. 05/03 din 24 septembrie 2019, care a fost remisă spre examinare Comisiei prin scrisoarea înregistrată sub nr. CEC-7/4224 din 26 septembrie 2019.

Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, prin sesizarea înregistrată la Comisie sub nr.CEC-7/4100 din 24 septembrie 2019, de asemenea a înștiințat Comisia despre încălcarea cadrului legal de către Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și cetățeanul Andrei Năstase făcînd referire la același eveniment.

Avînd în vedere că obiectul contestației și sesizării este similar, acestea se comasează în vederea emiterii unei aprecieri uniforme.

Astfel, în contestația domnului Vladimir Cebotari se arată că la 19 septembrie 2019 cetățeanul Andrei Năstase a depus la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 demersul privind înregistrarea sa în calitate de concurent electoral la alegerile locale din municipiul Chișinău.

În contestație se mai notează că la 21 septembrie 2019, ora 12.00, la Teatrul Verde din Chișinău, în prezența reprezentanților mass-media, reprezentanților, membrilor și susținătorilor Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, cu utilizarea simbolului electoral și permisiunea acestuia, cetățeanul Andrei Năstase a întreprins acțiuni considerate de contestatar drept „lansare în campanie electorală”.

În cadrul evenimentului menționat au fost ținute mai multe discursuri prin care oratorii îndemnau cetățenii din municipiul Chișinău să susțină candidatura cetățeanului Andrei Năstase la funcția de primar al municipiului Chișinău, iar ulterior au fost distribuite pliante cu inscripția „Andrei Năstase primarul Chișinăului” și simbolul electoral al Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, precum și alte materiale electorale.

Autorul contestației consideră că Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” intenționat a admis și a finanțat lansarea în campanie electorală a unui cetățean care se pretinde a fi candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău fără să existe o hotărîre a organului competent privind înregistrarea acestuia în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău.

Totodată, contestatarul atenționează că pentru organizarea și desfășurarea evenimentului din 21 septembrie 2019 blocul electoral a suportat cheltuieli financiare.

Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, în sesizarea sa, de asemenea face referire la evenimentul din 21 septembrie 2019.

Partidul Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” arată că la eveniment și în prezența mass-media, reprezentanții Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” au făcut agitație electorală pentru Andrei Năstase, deși acesta nu era înregistrat de către Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1.

Se precizează că unul dintre cele mai reprezentative episoade în acest sens a fost discursul unei deputate PPDA finalizat cu îndemnul „Votați Andrei Năstase, candidatul Blocului ACUM la funcția de primar al municipiului Chișinău”.

De asemenea, autorul sesizării consideră că îndemnul menționat și altele similare au fost făcute cu încălcarea art. 52 alin. (4) din Codul electoral, potrivit căruia agitația electorală se admite numai după înregistrarea concurentului electoral de către organul electoral.

Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, ca urmare a solicitării Comisiei de a prezenta opinia pe marginea celor comunicate în contestație și sesizare, prin referința depusă, cu referire la pretinsa agitație electorală efectuată în favoarea unui concurent electoral, invocă art. 72 alin. (1) din Codul electoral, conform căruia acțiunile/inacțiunile concurenților electorali se contestă direct în instanța de judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrșirii acțiunii/identificării inacțiunii sau adoptării hotărîrii.

De asemenea, face o remarcă în privința Comisiei Electorale Centrale observînd că aceasta nu este competentă potrivit legii să examineze o contestație sau o sesizare cu un astfel de obiect, iar petenții urmează să se adreseze instanței de judecată corespunzătoare.

Cu privire la pretinsa neraportare a cheltuielilor aferente evenimentului din 21 septembrie a.c., în opinia Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, învinuirea este nefondată, întrucît toate cheltuielile au fost raportate atît în raportul privind finanțarea campaniei electorale pentru perioada 18-20 septembrie 2019, cît și în cel pentru perioada 21-27 septembrie 2019.

În concluzie, consideră că sesizarea și contestația sînt nefondate și urmează a fi respinse.

Examinînd punctele de vedere ale autorilor contestației și sesizării, ale părților vizate, materialele anexate (pliante electorale), argumentele aduse prin prisma cadrului legal aferent, Comisia relevă următoarele.

Potrivit art. 43 alin. (1) din Codul electoral și pct. 24 subpct. 1 lit. a) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, la alegerile locale partidele politice și blocurile electorale în termen de 3 zile de la deschiderea contului cu menţiunea „Fond electoral” şi, ulterior, săptămînal, sînt obligate să prezinte Comisiei Electorale Centrale rapoarte care vor conține informații despre veniturile acumulate și cheltuielile efectuate în campanie electorală.

Conform pct. 26 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, raportul privind finanțarea campaniei electorale, al cărui model este dat în Anexa nr. 4, reprezintă o informație totalizatoare pentru o anumită perioadă, care cuprinde inclusiv: a) borderoul donațiilor de la persoanele fizice primite în numerar; b) borderoul donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite de Codul electoral; c) borderoul donațiilor oferite în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii.

Pct. 27 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019, cu modificările ulterioare, prevede că în cazul alegerilor locale, partidele politice și blocurile electorale prezintă Comisiei cheltuielile din campania electorală pentru fiecare circumscripție electorală în care au candidați înregistrați la alegeri.

În contextul celor menționate, Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a prezentat Comisiei Electorale Centrale la 23 septembrie 2019 raportul privind finanțarea campaniei electorale, care conține informații pentru perioada 18-20 septembrie 2019, iar la 28 septembrie 2019 – raportul care cuprinde informații privind finanțarea campaniei electorale pentru perioada 21-27 septembrie 2019.

Conform informațiilor din raport, în perioada 18-20 septembrie 2019 pentru circumscripția electorală municipală Chișinău Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a efectuat cheltuieli totale în valoare de 179493,00 lei, dintre care costul total al întrunirilor și evenimentelor electorale este de 6500,00 lei; cheltuieli totale de publicitate – 46900,00 lei; cheltuieli totale pentru materialele promoționale – 126035,00 lei; alte cheltuieli – 58,00 lei.

Potrivit celui de-al doilea raport, în perioada 21 - 27 septembrie 2019 pentru circumscripția sus-menționată Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS” a efectuat cheltuieli totale în valoare de 406106, 27 lei, dintre care costul total al întrunirilor și evenimentelor electorale este de 34025,50 lei; cheltuieli totale de publicitate – 197895,50 lei; cheltuieli totale pentru materiale promoționale – 93250,00 lei; cheltuieli totale pentru transport și bunuri – 63150,00; alte cheltuieli în total – 17785,27 lei.

Așa cum prevede art. 43 alin. (4) din Codul electoral, rapoartele prezentate au fost plasate pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Avînd în vedere cele expuse supra, Comisia ajunge la concluzia că pentru organizarea și desfășurarea evenimentului din 21 septembrie 2019 cheltuielile au fost reflectate în rapoartele Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” privind finanțarea campaniei electorale pentru perioadele 18-20 septembrie 2019 și 21-27 septembrie 2019.

În privința aspectelor ce vizează agitația electorală, conform prevederilor art. 72 alin. (1) din Codul electoral, acțiunile/inacțiunile concurenților electorali se contestă direct în instanța de judecată în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării hotărîrii. Astfel, acțiunile de agitație electorală urmau să fie contestate în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrșirii acestora direct în instanța de judecată.

Pentru motivele arătate și în temeiul art.18 alin.(2), (5), art.22 alin.(2) lit. e), art.26 alin.(1) lit. b), art. 43, art. 72 alin. (1), (3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1. Se ia act de contestația nr. CEC-10ALG/5 din 24 septembrie 2019 a domnului Vladimir Cebotari și de sesizarea înregistrată la Comisie sub nr.CEC-7/4100 din 24 septembrie 2019 a Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”.
  2. Se constată că Blocul electoral „ACUM Platforma DA și PAS a reflectat cheltuielile pentru evenimentul din 21 septembrie 2019 în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru perioadele 18-20 septembrie 2019 și 21-27 septembrie 2019.
  3. Se constată că pretinsele acțiuni de agitație electorală urmau să fie contestate în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrșirii acestora direct în instanța de judecată.
  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 1 octombrie 2019

Nr. 2769