Nr. 2820 - cu privire la contestațiile nr. CEC-10ALG/28 și nr. 15/3 din 7 octombrie 2019 ale Partidului Liberal, nr. 13/3 din 7 octombrie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „Uniunea Salvați Basarabia” și nr. 8 din 11 octombrie 2019 a domnului Sergiu Prodan, reprezentantul cu drept de vot consultativ din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2

  • 15.10.2019
  • 1436
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la contestațiile nr. CEC-10ALG/28 și nr. 15/3 din 7 octombrie 2019 ale Partidului Liberal,
nr. 13/3 din 7 octombrie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general
al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „Uniunea Salvați Basarabia”
și nr. 8 din 11 octombrie 2019 a domnului Sergiu Prodan, reprezentantul
cu drept de vot consultativ din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”
la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2

 

Pe data de 7 octombrie 2019, concurentul electoral Partidul Liberal (în continuare – PL) a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație, înregistrată sub nr. CEC-10ALG/28, cu privire la cheltuielile declarate de către concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (în continuare – PSRM) la articolul 3.2 Cheltuieli de publicitate din rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, considerându-le eronate. PL solicită Comisiei să verifice repetat, amplu și exhaustiv rapoartele financiare prezentate de PSRM, să se adreseze în instanța de judecată competentă cu solicitarea de excludere a concurentului electoral PSRM din alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 pentru folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate.

PL a depus o contestație identică și la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău  nr. 1 (în continuare – CECEM  Chișinău nr. 1), înregistrată la consiliu sub nr. 15/3 din 7 octombrie 2019, pe care ultimul a transmis-o Comisiei, prin scrisoarea cu nr. 80/2 din 9 octombrie 2019, spre examinare conform competenței, aceasta fiind înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/4632 din 10 octombrie 2019.

La 9 octombrie și, respectiv, la 11 octombrie 2019, CECEM  Chișinău nr. 1, prin scrisoarea cu nr. 76/2, a remis Comisiei, spre examinare conform competenței, contestația cu nr. 13/3 din 7 octombrie depusă de domnul Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „Uniunea Salvați Basarabia”, de asemenea Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr.2 (în continuare – CECEM Bălți nr. 2), prin scrisoarea cu nr. 15, a remis Comisiei, spre examinare conform competenței, contestația cu nr. 8 din 11 octombrie 2019 a reprezentantului cu drept de vot consultativ din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” (în continuare – PPPN) la CECEM Bălți nr. 2, Sergiu Prodan, care au fost înregistrate la Comisie sub nr. CEC-7/4630 și, respectiv, nr. CEC-7/4729.

 Având în vedere că toate contestațiile vizează cheltuielile pentru bannerele, panourile și alte platforme stradale sau mobile reflectate de PSRM în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, Comisia a conchis examinarea acestora într-o singură procedură.

 

În continuare prezentăm succint argumentele invocate de autorii contestațiilor.

PL menționează că în raportul PSRM prezentat pentru săptămânile 2, 3 și 4 este indicată suma totală de 52.479 lei 83 bani ca fiind achitată pentru panouri. În opinia contestatarului, aceste date nu reflectă realitatea, deoarece doar în mun. Chișinău serviciile de executare, instalare și plasare a publicității costă minim 300 de euro pentru unitate de panou, echivalentul a 5.818,77 lei conform ratei de schimb oficiale stabilite de BNM la data de 30.09.2019. Respectiv, la acest cost urmau să fie amplasate doar 9 panouri publicitare pe întreg teritoriul Republicii Moldova, ori numai în mun. Chișinău numărul lor este mult mai mare. Mai mult, prețul de 300 de euro este minim, PSRM având panouri amplasate al căror cost per unitate depășește o mie de euro. Contestatarul mai consideră că sunt eronate și datele din raport reflectate la pct. 3.2.4 presa scrisă, potrivit cărora suma totală a cheltuielilor este de 197.770,00 lei pentru întreagă campanie a PSRM în Republica Moldova. Costul materialelor electorale ale PSRM (ziare răspândite) cu un tiraj de peste 50 mii ar fi de 1,6 lei pentru unitate, iar la un tiraj de 5 mii – 3 lei pentru unitate. Astfel, din suma de 197,7 mii lei ar putea fi editate maxim 123 mii de bucăți pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, sau 3,8 mii pentru fiecare APL de nivelul 2. Contestatarul aduce ca exemplu ziarul răspândit în mun. Chișinău pentru susținerea candidatului din partea PSRM la funcția de primar general al mun. Chișinău, Ion Ceban, pentru care este indicat un tiraj total de 5 mii de bucăți, ceea ce nu corespunde realității, deoarece este răspândit pe întreg teritoriul municipiului, iar numai pentru un sector al mun. Chișinău ar fi necesare cca 40 de mii de bucăți. În concluzie se solicită verificarea repetată, amplă și exhaustivă a raportului financiar prezentat de PSRM și adresarea în instanța de judecată privind excluderea concurentului electoral PSRM din alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 pentru folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate.

Și candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „Uniunea Salvați Basarabia”, Valeriu Munteanu, în susținerea contestației sale invocă faptul că, potrivit rapoartelor financiare prezentate de PSRM la Comisia Electorală Centrală în perioada 12 septembrie - 4 octombrie 2019, pentru amplasarea panourilor externe au fost cheltuiți în total 96.398,04 lei, informații care, în opinia sa, sunt incomplete și neconforme cu realitatea, fiind diminuat prețul real, precum și prin nedeclararea cheltuielilor pentru amplasarea unor panouri externe. Potrivit ofertelor publice de preț pentru panouri externe, disponibile în rețeaua internet și la solicitare, prețul mediu pentru un panou publicitar este de 350 - 370 de euro, adică circa 7.000 – 14.000 lei pentru fiecare unitate. Conform observațiilor și estimărilor, în mun. Chișinău sunt amplasate peste 100 de panouri publicitare cu imaginea concurentului electoral Ion Ceban, costul cărora depășește suma de 1.000.000 lei lunar. Prin urmare, se solicită adoptarea unei hotărâri privind sesizarea instanței de judecată pentru a examina existența temeiurilor de anulare a înregistrării concurentului electoral Ion Ceban, candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău din partea PSRM pentru încălcarea prevederilor art. 41 alin. (4) din Codul electoral.

În contestația semnată de reprezentantul cu drept de vot consultativ din partea PPPN la CECEM Bălți nr. 2, Sergiu Prodan, se menționează că, potrivit rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 prezentate pentru săptămânile 1-5, PSRM a cheltuit pentru instalarea și locațiunea panourilor electorale foarte puțin comparativ cu cheltuielile în acest sens suportate de PPPN. De asemenea, susține că executarea, amplasarea și locațiunea unui panou standard (3 m x 6 m) costă în mediu cel puțin 6500 lei. Un simplu calcul arată că sumele declarate de PSRM ar ajunge doar pentru locațiunea săptămânală a trei panouri standard. Prin urmare, se creează impresia că PSRM utilizează mijloace financiare nedeclarate, ceea ce, la rândul său, pune în condiții inegale concurenții electorali. În legătură cu aceasta, solicită să fie cerută de la agențiile de publicitate antrenate în amplasarea publicității electorale informația privind contractele încheiate cu PSRM și sumele achitate și, în funcție de încălcările depistate, să fie adoptată o hotărâre în conformitate cu art. 75 alin. (5) din Codul electoral, privind anularea înregistrării concurentului electoral PSRM pe circumscripția electorală Bălți  nr. 2.

Prin referințele depuse la 10 și 15 octombrie 2019, domnul Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ din partea PSRM la CEC, a solicitat respingerea contestațiilor ca fiind vădit neîntemeiate din următoarele motive.

Reprezentantul notează, bazându-se pe Contractul nr. 12 „Prestare servicii publicitare în cadrul campaniei electorale alegeri locale generale din 20 octombrie 2019” (în continuare – contractul nr. 12) încheiat între PSRM și SRL „Independent Media” la 9 septembrie 2019 și pe anexele la acesta (toate în copie) atașate la referințe, că pentru serviciile de publicitate prestate până acum s-au achitat bani din contul cu mențiunea ”Fond electoral”, fapt reflectat în rapoartele privind finanțarea  campaniei electorale prezentate săptămânal Comisiei. Conform anexelor (nr. 1, nr. 2, nr. 3) la contractul nr. 12, plata pentru publicitate electorală externă se efectuează în trei tranșe, după cum urmează:

 

Tranșele

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

până la 30.09.2019

1.180 euro

280 euro

810 euro

până la 10.10.2019

2.360 euro

560 euro

2.295 euro

până la 18.10.2019

2.360 euro

560 euro

2.295 euro

suma anexei

5.900 euro

1.400 euro

5.400 euro

 

    Astfel, suma totală care urmează a fi achitată, în baza contractului nr. 12, este de 12.700 euro, ceea ce  constituie echivalentul a aproximativ 243.840 lei. Mai menționează că suma respectivă nu include costul propriu-zis al bannerelor și serviciilor de montare/demontare, plata pentru acestea se efectuează în baza facturilor și ordinelor de plată suplimentare și în funcție de volumul executat. Respectiv, conform prevederilor contractuale, plățile urmează a fi efectuate:

1) în tranșe conform anexelor;

2) separat pentru executarea bannerelor;

3) separat pentru servicii de montare/demontare a bannerelor;

4) pentru plasarea bannerelor;

În referințele depuse se precizează, de asemenea, că fiecare concurent electoral își negociază contractele, prețul fiind format din mai multe criterii obiective, iar faptul că  PSRM a achitat pentru panourile de publicitate o sumă determinată nu poate constitui temei pentru imputarea unor ilegalități, căci prestatorii de servicii acționează în baza principiilor de antrepriză, printre care se numără: independența în activitate, care are atât o componentă de proprietate (existenţa proprietăţii separate), cât şi una organizaţională (nevoia de a lua independent decizii în procesul activităţii de afaceri); axarea pe dobândirea venitului antreprenorial (profitului), ca unul din principalele motive şi rezultate ale activităţii de afaceri, în lumina cărora își stabilesc politica de preț și o racordează la cerințele concurențiale. De altfel, concurenţa care presupune o  rivalitate economică, existentă sau potenţială, între două sau mai multe întreprinderi independente pe o piaţă relevantă, când acţiunile lor limitează efectiv posibilităţile fiecăreia dintre ele de a influenţa unilateral condiţiile generale de circulaţie a produselor de pe piaţa respectivă, stimulează progresul tehnico-ştiinţific şi creşterea bunăstării consumatorilor, în condițiile Legii concurenței nr. 183/2012.

Cu privire la cele invocate în contestațiile PL privind cheltuielile declarate pentru presa scrisă, partea ale cărei acțiuni se contestă  susține că acestea reprezintă niște presupuneri bazate pe calcule ipotetice. În argumentarea poziției, reprezentantul PSRM arată că tiparul ziarului la care se face referire în contestație este efectuat conform contractului nr. 1 din 06.09.2019 încheiat cu Publicația Periodică ”Socialiștii”. Tipărirea ziarelor se realizează în baza comenzilor concurentului electoral în funcție de apariția necesității și, respectiv, în baza conturilor eliberate de către această Publicație Periodică. Astfel, cheltuielile suportate până la moment pentru tiparul ziarului dedicat campaniei electorale a candidatului Ion Ceban sunt arătate în rapoartele financiare deja prezentate Comisiei.

Totodată, în baza contului nr. 10 din 08.10.2019 (ediție specială - Ion Ceban), tiraj 5.000, în sumă de 6.300,00 lei; a contului nr. 11 din 09.10.2019 (ediție specială - Alegeri Locale), tiraj 79.000 în limba rusă și 52.000 în limba de stat, în sumă totală de 55.020,00 lei; a contului nr. 12 din 12.10.2019 (ediție specială - Ion Ceban, Suburbii), tiraj 5.000, în sumă de 6 300,00 lei; a contului nr. 14 din 14.10.2019 (ediție specială - Alegeri Locale), tiraj 52.000 în limba de stat și 79.000 în limba rusă, în sumă totală de 55.020,00 lei, serviciile de tipărire urmează a fi achitate în continuare până la finele campaniei și vor fi reflectate în raportul final al partidului ce va fi prezentat Comisiei.

În referințe se subliniază că autorii contestațiilor nu au ținut cont de faptul că rapoartele financiare depuse săptămânal până acum nu pot conține toate cheltuielile pentru întreaga campanie electorală, întrucât anumite servicii încă urmează a fi achitate. Astfel, în raportul financiar se reflectă cheltuielile efective, și nu cele care vor urma.

Respectiv, în opinia autorului referințelor, contestațiile sunt depuse prematur, în ele sunt indicate evenimente care nu s-au consumat, ci sunt în derulare, iar cele relatate în sesizări nu au substrat factologic suficient, sunt expuneri greșite, care nu au ca temei situația de facto a părților contractante. Din aceste motive, reprezentantul PSRM solicită respingerea contestațiilor.

 

Examinând motivele invocate de părți prin prisma cadrului legislativ în vigoare, a argumentelor aduse în referințe, a probelor prezentate,  Comisia conchide următoarele.

Autorii contestațiilor invocă folosirea în campania electorală de către concurentul electoral PSRM a fondurilor financiare și materiale nedeclarate, această concluzie fiind trasă din comparația cheltuielilor suportate de ei pentru panourile publicitare și platformele stradale.

Conform art. 71 alin. (6) din Codul electoral, contestațiile privind finanțarea campaniilor electorale se adresează Comisiei Electorale Centrale, în cazul concurenților electorali în alegerile parlamentare și prezidențiale sau consiliilor electorale de circumscripție, în cazul candidaților independenți în alegerile locale. Examinarea contestațiilor privind finanțarea campaniilor electorale ale partidelor politice nu se supune termenelor de prescripție prevăzute la art. 72 – 74 din Codul electoral.

Totodată, conform art. 71 alin.(5) din Codul electoral, contestația va conține descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, precum și probele ce corespund cerințelor de admisibilitate și pertinență. Astfel, sarcina probării contestației îi revine contestatarului, iar partea ale cărei acțiuni se contestă își probează argumentele aduse în referință.

În aceeași ordine de idei, potrivit art. 93 alin. (1) din Codul administrativ, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază poziția.

 La caz, Comisia constată că, prin hotărârea sa nr. 2818/2019 cu privire la sesizările depuse asupra finanțării campaniei electorale a Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, deja s-a pronunțat asupra încălcărilor imputate concurentului PSRM ce vizează cheltuielile pentru panourile publicitare și bannere reflectate în rapoartele financiare prezentate.

   Prin urmare, întrucât prin prezentele contestații nu au fost aduse probe noi ce ar putea schimba punctul de vedere al Comisiei, se mențin concluziile și constatările formulate în hotărârea nr. 2818/2019 în partea ce vizează utilizarea fondurilor nedeclarate pentru panourile publicitare și bannere.

În ceea ce privește presa scrisă, conform probelor prezentate și în urma verificării rapoartelor prezentate de PSRM, Comisia constată că tipărirea ziarului, la care se face referire în contestațiile PL, se efectuează în baza contractului nr. 1 din 06.09.2019 încheiat cu publicația Periodică ”Socialiștii”. Respectiv, din documentele pe care le deține Comisia, rezultă că tirajele au fost tipărite în baza conturilor enumerate mai jos:

- nr. 04 din 09.09.2019, tiraj 10.000 (ediție specială - Ion Ceban) la preț de 1,26 lei bucata, 5.000 în limba rusă și 5.000 în limba de stat, preț total – 12.600 lei, care a fost achitat conform ordinului de plată nr. 664 din 12.09.2019 în sumă de 12.600,00 lei;  

- nr. 05 din 13.09.2019, tiraj 5.000  (ediție specială - Bălți Alegeri), în limba rusă, în sumă de 6.300,00 lei;

- nr. 06. din 16.09.2019, tiraj 52.100 în limba de stat și 79.800 în limba rusă (ediție specială - Alegeri Locale Generale), în sumă de 94968,00 lei;

 - nr. 07 din 21.09.2019, tiraj 10.000 (ediție specială - Alegeri Locale Generale), în sumă totală de 12.600,00 lei;

 Conturile nr. 05, nr. 06, nr. 07 au fost achitate la 24.09.2019, conform ordinului de plată nr. 723.

- nr. 08 din 27.09.2019, tiraj 5.000 (ediție specială - Bălți Alegeri), în sumă de 6.300,00 lei;

- nr. 09 din 07.10.2019, tiraj 5.000 (ediție specială - Chișinău Alegeri), în sumă de 6.300,00 lei, în total 12.600,00 lei, conform ordinului de plată nr. 805 din 09.10.2019;

- nr. 10 din 08.10.2019, tiraj 5.000 (ediție specială - Ion Ceban), în sumă de 6.300,00 lei;

- nr. 11 din 09.10.2019, tiraj 79.000 în limba rusă și 52.000 în limba de stat (ediție specială - Alegeri Locale), în sumă totală de 55.020,00 lei;

- nr. 12 din 12.10.2019, tiraj 5.000 (ediție specială - Ion Ceban, Suburbii), în sumă de 6.300,00 lei,     

- nr. 14 din 14.10.2019, tiraj 52.000 în limba de stat și 79.000 în limba rusă, în sumă totală de 55.020,00 lei.      

Prin urmare, din probele prezentate rezultă ca până acum a fost comandat un tiraj total de 438.900, în sumă totală de 261.708,00 lei, din care a fost achitată suma de 139.068,00 lei, iar potrivit referinței conturile nr. 10, nr. 11, nr. 12, nr. 14 vor fi achitate, cheltuielile respective urmând să fie reflectate în raportul final ce va fi prezentat Comisiei la data de 18 octombrie 2019.

Luând în considerare că punctul de vedere al Comisiei se formează în baza documentelor anexate de părți ca probe, Comisia constată că din acestea nu rezultă utilizarea de către PSRM a fondurilor nedeclarate. 

Cu privire la solicitarea de a înainta o cerere în instanța de judecată privind anularea înregistrării concurentului electoral PSRM, Comisia o apreciază drept neîntemeiată de vreme ce lipsește constatarea că acesta ar fi încălcat prevederile legale (folosirea în campania electorală a fondurilor financiare și materiale nedeclarate).

 

Suplimentar Comisia apreciază critic cerințele privind excluderea din cursă a unui concurent electoral colectiv (partid politic) în cadrul alegerilor locale generale din următoarele rațiuni.

Conform art. 38 al Constituției, dreptul de a fi ales este un drept fundamental al cetățeanului, garantat în condițiile legii. Potrivit art. 1 al Codului electoral, prin noțiunea de concurent electoral, în cazul alegerilor locale, se înțeleg partidele, alte organizaţii social-politice, blocurile electorale şi persoanele care candidează pentru funcţia de primar sau de consilier în consiliul local şi care sînt înregistrate de consiliile electorale de circumscripţie respective. Potrivit art. 45 alin. (2) al Codului electoral, dreptul de a desemna candidați în alegeri îl au, deopotrivă, partidele politice, alte organizații social-politice, blocurile electorale, precum și cetățenii care își înaintează propria candidatură (candidații independenți).

Comisia observă că rolul partidelor politice, ca instituții politice ale societății, este de a oferi platformă juridică pentru realizarea dreptului constituțional de a fi ales. Același rol le este atribuit partidelor politice de către Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, care la art.  1 alin. (2) stabilește rolul partidelor, printre altele - participă, prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor, la alegeri. În cadrul alegerilor locale generale au loc simultan 3 scrutine la nivel național: pentru alegerea autorităților locale executive și deliberative de diferit nivel.

În cadrul acestora se dispută mandatele de ales local în circumscripțiile electorale corespunzătoare: de primar (898 circumscripții), de consilier raional/municipal (34 circumscripții), de consilier local (896 circumscripții). Comisia conchide astfel că punerea semnului de egalitate între un partid politic (care a oferit platforma sa juridică pentru cetățeni în realizarea dreptului lor de a fi ales) și candidații desemnați de acesta în cadrul celor 3 scrutine este eronată și vicioasă. Or, având în vedere că dreptul de a fi ales este un drept individual, persoanei care îl exercită nu îi poate fi imputată răspunderea solidară pentru acțiunile partidului sau ale altor candidați desemnați de acesta.

Comisia reține că, potrivit art. 75 alin. (1) al Codului electoral, Comisia sau consiliul electoral poate aplica concurentului electoral sancțiunea sub formă de  solicitare a anulării înregistrării concurentului electoral, în condițiile alin. (5) lit. a) al aceluiași articol.

Totodată, Comisia observă că această normă legală nu face distincție între răspunderea individuală și cea colectivă a concurenților electorali, ceea ce înseamnă că la aplicarea ei urmează a se ține cont de gradul de proporționalitate a răspunderii raportată la faptele imputate.

Astfel, în realizarea acestei atribuții, Comisia urmează să se asigure că există suficiente dovezi că partidul, pe de o parte, și candidații săi desemnați, pe de altă parte, au acționat în tandem la comiterea faptelor ilicite imputate, pentru a putea aplica sancțiunea în mod solidar față de toți candidații unui partid, în toate circumscripțiile electorale.  

 

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin.(2), art. 22 alin.(2) lit. e), art. 71 alin. (6) din Codul electoral și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se resping ca neîntemeiate contestațiile nr. CEC-10ALG/28 și nr. 15/3 din 7 octombrie 2019 ale Partidului Liberal, nr. 13/3 din 7 octombrie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „Uniunea Salvați Basarabia” și nr. 8 din 11 octombrie 2019 a domnului Sergiu Prodan, reprezentantul cu drept de vot consultativ din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 15 octombrie 2019

Nr. 2820