Nr. 4965 - cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021

 • 05.06.2021
 • 6187
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni

în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021

 

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 77-IX din 28 aprilie 2021 privind dizolvarea Parlamentului, data alegerii noului Parlament a fost stabilită pe 11 iulie 2021.

În scopul punerii în aplicare a decretului, Comisia Electorală Centrală a aprobat, prin hotărârea nr. 4817 din 5 mai 2021, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021.

Conform art. 30 din Codul electoral, secțiile de votare se constituie cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor, acest termen fiind reflectat în punctul 10 al Programului calendaristic, care stabilește că termenul limită pentru constituirea şi organizarea secţiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului (Transnistria) este data de 5 iunie inclusiv.

Particularitățile constituirii şi funcţionarii secţiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) sunt prevăzute la art. 32 din Codul electoral, conform căruia:

„(1) În cazul alegerilor parlamentare, al alegerilor prezidenţiale şi al referendumurilor republicane, pentru alegătorii localităților din stânga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor, organizează mai multe secţii de votare cu sediul pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale. La formarea respectivelor secţii de votare, Comisia Electorală Centrală va ține cont de propunerile Biroului politici de reintegrare. Biroul politici de reintegrare, la elaborarea propunerilor menționate, va ține cont de organizarea administrativ-teritorială, de specificul căilor de acces și comunicare, de asemenea va contribui la asigurarea accesului alegătorilor la procesul electoral şi la organele electorale respective.

(2) Organul electoral responsabil va forma secții de votare distincte pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), care aparţin circumscripţiei electorale respective formate de Comisia Electorală Centrală în baza regulamentului aprobat. Secțiile de votare în cauză se subordonează consiliului electoral format în conformitate cu prevederile art. 28.

(3) La deschiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria) se vor respecta, în particular, următoarele criterii:

a) secțiile de votare se vor deschide în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub control constituțional al autorităților Republicii Moldova, atât de pe malul stâng, cât și de pe malul drept al Nistrului;

b) pentru localitățile din stânga Nistrului vor fi deschise secții de votare distincte în baza datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv în baza înregistrării prealabile, conform procedurii stabilite prin regulamentul aprobat de Comisia Electorală Centrală;

c) la deschiderea secțiilor de votare se va ține cont de numărul alegătorilor care au participat la scrutinele precedente, conform datelor din Registrul de stat al alegătorilor, inclusiv conform înregistrării prealabile.”

În scopul realizării dispozițiilor art. 32 din Codului electoral, Comisia Electorală Centrală a întreprins următoarele acțiuni:

I. La data de 5 mai, în scopul elaborării unui Plan de lucru interinstituțional pentru realizarea activităților de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, Comisia Electorală Centrală a solicitat delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, precum și Inspectoratului General al Poliției. să-și desemneze reprezentați în grupul de lucru interinstituțional. Ulterior, grupul a fost constituit din 10 persoane: șase din partea Comisiei Electorale Centrale, o persoană din partea delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, două din partea Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat și o persoană din partea Inspectoratului General al Poliției.

II. Pe 6 mai, a fost elaborat proiectul Planului de acțiune și transmis spre coordonare reprezentanților grupului de lucru, care a fost aprobat și semnat de toți membrii acestuia.

III. În ziua de 7 mai, Comisia Electorală Centrală s-a adresat președinților celor 10 raioane limitrofe râului Nistru (raioanele Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Căușeni și Ștefan Vodă), solicitându-le să informeze Comisia dacă de la ultima informație prezentată pentru scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020 au apărut schimbări privind căile de comunicație între ambele maluri ale Nistrului.

IV. Pe 17 mai, Comisia a solicitat Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat să înainteze propuneri în vederea formării secțiilor de votare distincte pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), solicitându-i totodată opinia privind localitățile în care au fost organizate secții de votare distincte prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4301/2020 în cadrul alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020. În cazul în care există riscuri legate de organizarea secțiilor de votare distincte sau sunt identificate și alte localități unde ar putea fi organizate acestea, Biroul a fost rugat să informeze Comisia în acest sens.

V. La 21 mai, Biroul politici de reintegrare a informat Comisia că la această etapă nu relevă riscuri legate de organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului în localitățile aflate sub controlul autorităților constituționale indicate în lista menționată, totodată, în vederea formulării unei concluzii finale, trebuie luate în considerare căile de comunicație ce leagă unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului cu malul drept.

VI. La data de 26 mai, în urma informațiilor prezentate de președinții raioanelor, s-a constatat că trei din cele 10 raioane nu au căi de comunicație între malurile Nistrului, acestea fiind raioanele Orhei, Soroca și Șoldănești.

VII. Pe 27 mai, Comisia a sistematizat informația privind numărul de alegători care au participat la scrutinele precedente și a constatat următoarele:

 1. în Registrul de stat al alegătorilor sunt înregistrați 258472 de alegători cu domiciliul în stânga Nistrului;
 2. s-au înregistrat prealabil 256 de alegători.

VIII. În 31 mai, Comisia Electorală Centrală a transmis Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat lista prealabilă cu locațiile sediilor în care Comisia intenționează să organizeze secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului.

IX. Pe 1 iunie, Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat a reiterat că la această etapă nu relevă riscuri legate de organizarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, totodată a menționat că lista prealabilă conține o secție de votare pentru localitatea Corjova și în legătură cu aceasta și-a exprimat rezervele cu privire la asigurarea ordinii și securității publice la secția respectivă, considerând extrem de important ca decizia finală asupra deschiderii secției de votare în această localitate să fie agreată inclusiv de Ministerul Afacerilor Interne.

X. La data de 2 iunie, Comisia a transmis autorităților publice locale lista prealabilă cu locațiile sediilor în care Comisia intenționează să organizeze secții de votare distincte pentru alegătorii din stânga Nistrului.

XI. În perioada 2-4 iunie, autoritățile publice locale vizate au confirmat organizarea secțiilor de votare distincte pentru alegătorii din stânga Nistrului.

XII. La 4 iunie, Comisia Electorală Centrală a expediat Biroului politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat lista secțiilor de votare ajustată. 

XIII. La 4 iunie 2021, Biroul politici de reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat, cu referire la lista secțiilor de votare ajustată, a atras atenția Comisiei că municipiul Bender și comuna Corjova reprezintă localități cu regim sporit de securitate, în care există perimetre de teritoriu aflate în afara controlului efectiv al autorităților constituționale și în care, în caz de potențiale incidente, asigurarea corespunzătoare a securității și ordinii publice, de către autoritățile împuternicite prin lege, ar putea fi problematică sau chiar imposibilă, și anume din aceste considerente la scrutinele precedente era evitată amplasarea secțiilor de votare în aceste localități, reiterând necesitatea de a consulta opinia Ministerului Afacerilor Interne în această problemă.

XIV. La 4 iunie, Comisia Electorală Centrală a transmis Ministerului Afacerilor Interne locațiile sediilor în care Comisia Electorală Centrală intenționează să organizeze secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului (Transnistria) solicitându-i să-și formuleze opinia prin prisma competențelor legale.

XV. Pe 4 iunie, Ministerul Afacerilor Interne a informat Comisia despre dispunerea capacităților de asigurare a măsurilor stabilite la punctul 1( compartimentul Ministerul Afacerilor Interne) din Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4826/2021 cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale, ale administrației publice locale, precum și ale unor instituții, ce țin de asigurarea în bune condiții a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. Cât privește unele localități (comuna Corjova, raionul Dubăsari și municipiul Bender), părți teritoriale ale cărora sunt sub controlul autorităților constituționale, asigurarea ordinii publice este posibilă doar prin introducerea de forțe suplimentare, aspect care urmează a fi discutat în cadrul Comisiei Unificate de Control.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 29 lit. b) art. 32 alin. (1) și alin. (3), art. 81 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 4, pct. 12 şi pct. 13 din Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1567/2018, precum și în urma răspunsurilor prezentate de autoritățile publice locale, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se organizează, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021, secțiile de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, conform anexei.

2. Consiliul electoral al circumscripției electorale pentru localităţile din stânga Nistrului nr. 37 va constitui secțiile de votare și birourile electorale ale acestora.

3. Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuțiilor ce îi revin conform prevederilor Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind menținerea ordinii publice în localitățile unde își au sediul secțiile de votare enumerate în anexa la prezenta hotărâre.

4. În scopul garantării securității procesului de votare la secțiile de votare din localitățile aflate în Zona de Securitate, Comisia Electorală Centrală face apel către observatorii naționali, internaționali şi Comisia Unificată de Control în vederea monitorizării desfășurării pașnice a procesului electoral în cadrul secţiilor de votare menționate.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                                Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 5 iunie 2021

Nr. 4965

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4965 din 5 iunie 2021

 

Nr.

d/o

 

Denumirea localității

 

Numărul secțiilor de votare

 1.  

Municipiul Chișinău

2

 1.  

Orașul Anenii Noi, raionul Anenii Noi

1

 1.  

Comuna Calfa, raionul Anenii Noi

2

 1.  

Satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi

2

 1.  

Satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi

1

 1.  

Satul Varnița, raionul Anenii Noi

4

 1.  

Comuna Zolotievca, raionul Anenii Noi

1

 1.  

Orașul Căușeni, raionul Căușeni

2

 1.  

Satul Chircăiești, raionul Căușeni

2

 1.  

Satul Copanca, raionul Căușeni

2

 1.  

Comuna Fîrlădeni, raionul Căușeni

1

 1.  

Satul Hagimus, raionul Căușeni

2

 1.  

Orașul Criuleni, raionul Criuleni

1

 1.  

Comuna Cocieri, raionul Dubăsari

2

 1.  

Comuna Corjova, raionul Dubăsari

1

 1.  

Comuna Coșnița, raionul Dubăsari

1

 1.  

Comuna Coșnița (satul Pohrebea), raionul Dubăsari

1

 1.  

Satul Doroţcaia, raionul Dubăsari

2

 1.  

Comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari

1

 1.  

Satul Ustia, raionul Dubăsari

1

 1.  

Satul Sănătăuca, raionul Florești

4

 1.  

Orașul Rezina, raionul Rezina

4

 1.  

Orașul Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă

1

 1.  

Comuna Răscăieți, raionul Ștefan Vodă

1

 1.  

Municipiul Bender

2

Total

44