Nr. 394 - cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituții, în scopul asigurării desfășurării în bune condiții a alegerilor locale noi în unele localități din 29 mai 2022

  • 01.04.2022
  • 2809
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației
publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum
şi ale unor instituții, în scopul asigurării desfășurării în bune condiții
a alegerilor locale noi în unele localități din 29 mai 2022
 
În scopul asigurării condițiilor pentru buna desfășurare a alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022 şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. g), art. 26 și art. 72 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se stabilesc responsabilități suplimentare, conform domeniului de activitate, pentru unele autorități ale administrației publice centrale și pentru autoritățile administrației publice locale, precum și pentru unele instituții, în perioada electorală a alegerilor locale noi în unele localități din data de 29 mai 2022, după cum urmează:
Ministerul Afacerilor Interne:
a) asigurarea securității tuturor persoanelor care participă la alegeri;
b) asigurarea securității și ordinii publice în locurile și localurile de desfășurare a întâlnirilor concurenților electorali cu alegătorii în teritoriu, inclusiv din perspectiva respectării măsurilor de sănătate publică expuse în hotărârile adoptate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică;
c) acordarea asistenței organelor electorale și autorităților administrației publice locale în vederea păstrării bunurilor materiale la consiliile și birourile electorale, escortării transportării buletinelor de vot și asigurării integrității acestora și a altei documentații electorale;
d) prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor și infracțiunilor în procesul electoral;
e) acordarea asistenței președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare la asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor, în localul de votare și pe o rază de 100 de metri de la acesta;
f) desfășurarea instructajelor pentru funcționarii electorali privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în caz de incendiu;
g) asigurarea capacității de intervenție a forțelor și mijloacelor din subordine pentru reacționare operativă în caz de incendiu și/sau în alte situații de urgență;
h) acordarea suportului organelor electorale în vederea verificării corectitudinii finanțării campaniei electorale, inclusiv a finanțării activității grupurilor de inițiativă, și delegarea personalului calificat pentru constituirea unui grup de lucru în acest sens.
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale:
a) asigurarea monitorizării alimentării fără întrerupere cu energie electrică a tuturor sediilor organelor electorale;
b) asigurarea căilor de acces către secțiile de votare;
c) prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor ce țin de domeniul transportului de persoane în context electoral.
Ministerul Finanțelor - acordarea suportului organelor electorale în vederea verificării corectitudinii finanțării campaniei electorale, inclusiv a finanțării activității grupurilor de inițiativă, și delegarea personalului calificat pentru constituirea unui grup de lucru în acest sens.
Băncile licențiate din țară – asigurarea accesului liber și egal al grupurilor de inițiativă și concurenților electorali la serviciile bancare.
Serviciul de Informații şi Securitate:
a) asigurarea securității acțiunilor privind confecționarea matriței buletinelor de vot, tipărirea și distribuirea buletinelor de vot, lichidarea matriței;
b) neadmiterea accesului neautorizat la mijloacele tehnice, inclusiv la tipărirea buletinelor de vot și la alte documente electorale;
c) în limita competenței și cadrului legal existent, asigurarea securității informaționale a conexiunilor în cadrul Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), inclusiv a securității cibernetice a activității Comisiei Electorale Centrale privind organizarea și desfășurarea alegerilor;
d) în limita competenței și cadrului legal existent, informarea autorităților electorale relevante și a grupului de lucru despre abaterile în procesul finanțării campaniei electorale, inclusiv al finanțării activității grupurilor de inițiativă.
Agenția Proprietății Publice – asigurarea funcționalității tipografiilor de stat, Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală”, Î.S. Editura „Universul” și Î.S. „Combinatul Poligrafic Chişinău”, în vederea prestării serviciilor de tipărire a buletinelor de vot.
Agenția Servicii Publice:
a) actualizarea datelor despre cetățeni din Registrul de Stat al Populației;
b) examinarea cererilor și documentației depuse de cetățeni pentru înregistrare la domiciliu sau la reşedinţa temporară, în special prin prisma temeiurilor de solicitare a acestor înregistrări, în localitățile unde se organizează alegerile locale noi;
c) la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, prezentarea informațiilor privind evidența populației, precum și a altor date relevante pentru buna organizare a alegerilor locale noi;
d) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova, eliberarea, în termen rezonabil, dar nu mai târziu de ziua alegerilor, a actelor de identitate necesare votării.
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei – supravegherea funcționării rețelelor de comunicații mobile și fixe în perimetrul sediului consiliilor electorale și birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică:
a) asigurarea conexiunii securizate în cadrul rețelei informaționale, parte componentă a SIAS „Alegeri”;
b) asigurarea securității cibernetice a sistemului informațional la sediul Comisiei Electorale Centrale în limitele sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice.
Î.S. „Radiocomunicații” – asigurarea difuzării neîntrerupte a programelor radio şi de televiziune naționale conform legislaţiei în vigoare.
SA „Moldtelecom”:
a) la solicitarea autorităților administrației publice locale, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, funcționarilor electorali – asigurarea conectării rețelelor de telefonie fixă și internet (inclusiv mutarea rețelelor), conform posibilităților tehnice, în sediile consiliilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de contract;
b) asigurarea funcționării fără întrerupere a rețelelor de telefonie fixă, în special la sediile consiliilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Î.C.S. „PREMIER ENERGY DISTRIBUTION” S.A. și S.A. „RED-Nord” – asigurarea fără întrerupere cu energie electrică a sediilor consiliilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare, potrivit zonelor teritoriale de activitate.
Autoritățile administrației publice locale:
a) adoptarea deciziilor privind stabilirea și garantarea unui minim de locuri speciale de afișaj electoral și asigurarea unui minim de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii, cu punerea lor la dispoziție, conform termenului stabilit în Programul calendaristic, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 374 din 25 martie 2022;
b) în limita competenței, asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități în localurile destinate secțiilor de votare;
c) asigurarea, la nivel local, a căilor de acces către secțiile de votare;
d) examinarea, în comun cu reprezentanții Agenției pentru Supravegherea Tehnică, a stării de apărare împotriva incendiilor la obiectivele unde vor fi amplasate secțiile de votare și desfășurate întâlnirile cu alegătorii, cu asigurarea respectării cerințelor legale de securitate la incendiu și protecție civilă.
2. În scopul executării prevederilor punctului 1, se solicită funcționarilor electorali din cadrul consiliilor electorale de circumscripție și birourilor electorale ale secțiilor de votare, iar concurenţilor electorali se recomandă să conlucreze cu persoanele responsabile sau desemnate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor menționate.
3. Despre executarea prezentei hotărâri, autoritățile menționate la punctul 1, cu excepția autorităților administrației publice locale, vor informa Comisia Electorală Centrală în ziua de joi a fiecărei săptămâni, pe tot parcursul perioadei electorale.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 1 aprilie 2022
Nr. 394