Nr. 1914 - cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019

  • 11.12.2018
  • 1445
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei

publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum

şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii

a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019

 

În scopul asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 şi potrivit prevederilor art. 18 alin. (2), 22 alin. (1) lit. g) şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se stabilesc, pentru unele autorități ale administrației publice centrale și pentru autoritățile administrației publice locale, precum și pentru unele instituții, responsabilități suplimentare în perioada electorală a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, conform domeniului de activitate al acestora, după cum urmează:

Ministerul Economiei și Infrastructurii:

a) asigurarea alimentării fără întrerupere cu energie electrică a tuturor sediilor organelor electorale;

b) asigurarea la nivel național a căilor de acces către secțiile de votare;

c) acordarea în caz de necesitate, la solicitarea autorităților administrației publice locale și/sau organelor electorale, a asistenței informaționale privind antrenarea agenților transportatori din teritoriu la efectuarea transporturilor;

Ministerul Afacerilor Interne:

a) asigurarea securității, în egală măsură, a tuturor persoanelor care participă la alegeri;

b) asigurarea securității și ordinii publice în locurile și localurile de desfășurare a întîlnirilor în teritoriu ale concurenților electorali cu alegătorii;

c) acordarea asistenței organelor electorale și autorităților administrației publice locale în vederea organizării păstrării bunurilor materiale la consiliile și birourile electorale, escortarea transportării buletinelor de vot și asigurarea integrității acestora și a altei documentații electorale;

d) prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor și infracțiunilor în procesul electoral;

e) acordarea asistenței președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare la asigurarea ordinii publice în ziua alegerilor, în localul de votare și pe o rază de 100 de metri de localul votării;

f) desfășurarea instructajelor cu funcționarii electorali privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în caz de izbucnire a incendiilor;

g) asigurarea menținerii capacității de intervenție a forțelor și mijloacelor din subordine pentru reacționare operativă în caz de incendii și/sau alte situații de urgență;

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:

a) acordarea asistenţei necesare, în limitele competenței și a cadrului legal corespunzător, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor în secţiile de votare constituite în străinătate;

b) asigurarea cu personalul necesar şi acordarea asistenţei logistice în procesul de constituire şi funcţionare a organelor electorale din străinătate;

c) coordonarea procesului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;

d) colaborarea în vederea acreditării mass-media din străinătate pentru reflectarea procesului electoral din Republica Moldova;

e) coordonarea procesului de transportare, transmitere şi returnare de la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, precum şi a tuturor materialelor electorale ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor;

Serviciul de Informaţii şi Securitate:

a) asigurarea securității acțiunilor ce țin de confecționarea matriței buletinelor de vot, tipărirea și distribuirea buletinelor de vot, precum și lichidarea matriței;

b) neadmiterea accesului neautorizat la mijloacele tehnice, inclusiv la tipărirea buletinelor de vot și a altei documentații electorale;

c) în limita competenței și cadrului legal existent, asigurarea securității informaționale a conexiunilor în cadrul Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), inclusiv securitatea cibernetică a activității Comisiei Electorale Centrale de organizare și desfășurare a alegerilor;

Agenția Servicii Publice:

a) actualizarea datelor despre cetățeni din Registrul de Stat al Populației;

b) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova, eliberarea, în termen rezonabil, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor, a actelor de identitate necesare votării;

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei: supravegherea funcționării rețelelor de comunicații mobile și fixe în perimetrul sediilor consiliilor electorale și  birourilor electorale ale secțiilor de votare;

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică:

a) asigurarea conexiunii securizate în cadrul rețelei informaționale, parte componentă a SIAS „Alegeri”;

b) asigurarea securității cibernetice a sistemului informațional în sediul Comisiei Electorale Centrale în limitele sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice;

Î.S. „Radiocomunicații”: asigurarea pe întreg teritoriul ţării a difuzării neîntrerupte a programelor radio şi de televiziune naționale conform legislaţiei în vigoare;

            SA „Moldtelecom”:

a) pe întreg teritoriul țării asigurarea funcționării fără întrerupere a rețelelor telefonice fixe, în special în sediile consiliilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare;

b) la solicitare, acordarea accesului funcționarilor electorali la serviciile rețelei Internet;

Autoritățile administrației publice locale:

a) asigurarea actualizării dispozițiilor privind desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale din cadrul autorităților administrației publice locale;

b) asigurarea actualizării listelor electorale de către persoanele desemnate în acest scop;

c) adoptarea deciziilor privind stabilirea și garantarea unui minim de locuri speciale de afișaj electoral și asigurarea unui minim de localuri pentru desfășurarea întîlnirilor cu alegătorii, cu punerea lor la dispoziție începînd cu data de 24 ianuarie 2019;

d) asigurarea respectării principiului egalității între femei și bărbați în procesul de desemnare a persoanelor în componența organelor electorale;

e) în limita competenței, asigurarea accesului în localurile destinate secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități;

f) asigurarea la nivel local a căilor de acces către secțiile de votare;

g) examinarea în comun cu reprezentanții Agenției pentru Supravegherea Tehnică a stării de apărare împotriva incendiilor la obiectivele unde vor fi amplasate secțiile de votare și desfășurate întîlnirile cu alegătorii, cu asigurarea respectării cerințelor legale de securitate la incendiu și protecție civilă.

2. Consiliilor electorale de circumscripție, birourilor electorale ale secțiilor de votare  și concurenţilor electorali, în scopul executării prevederilor sus-menţionate, li se recomandă să conlucreze cu persoanele responsabile din cadrul autorităţilor administrației publice centrale şi instituţiilor nominalizate, conform anexei.

3. Despre executarea prezentei hotărîri, organele numite la punctul 1, cu excepția autorităților administrației publice locale, vor informa Comisia Electorală Centrală o dată în 10 zile, pe tot parcursul perioadei electorale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele                                                                

Comisiei Electorale Centrale                                                                                  Alina RUSSU

 

Secretarul                                                                        

Comisiei Electorale Centrale                                                                 Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 11 decembrie 2018

Nr. 1914