Observatori naționali acreditați -1800 de persoane

Pentru acreditarea observatorilor naționali se vor depune următoarele documente:

a) cererea din partea instituției care solicită acreditarea observatorilor, însoțită de lista persoanelor propuse pentru a fi acreditate completată conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora;

b) organizațiile obștești vor prezenta copiile de pe extrasul din Registrul de Stat al Organizațiilor necomerciale, eliberat cu cel mult 6 luni până la momentul prezentării;

d) copia de pe actul de identitate valabil (buletinul de identitate sau buletinul de identitate provizoriu cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova), pentru fiecare candidatură;

e) copia de pe pașaportul valabil (pentru acreditarea observatorilor naționali în secțiile de votare constituite peste hotarele țării).

Vă rugăm să transmiteți lista persoanelor desemnate pentru a fi acreditate, însoțită de scrisoarea oficială din partea instituției, copiile actelor de identitate a persoanelor care urmează să fie acreditate, până în data de 3 iulie 2021, la sediul Comisiei Electorale Centrale sau la adresa: str. V. Alecsandri, nr 119, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova;

e-mail: info@cec.md; fax: + 373 22 234 047.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

Termenul-limită de depunere a cererilor privind acreditarea în calitate de observator este de 7 zile până la ziua alegerilor.