Nr. 2446 - pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1103 din 21 iunie 2023

  • 11.04.2024
  • 508
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și
înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1103 din 21 iunie 2023
 
În vederea implementării considerentelor Hotărârii Curții Constituționale nr. 16/2023 pentru controlul constituționalității articolului 16 alin. (2) lit. e) din Codul electoral, precum și în temeiul art. 16 alin. (2) lit. c) și d), 25 lit. c) și 32 din Codul electoral nr. 325/2022 și art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1103 din 21 iunie 2023 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2023, nr. 267-270, art.728), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 27 litera f), liniuța întâi va avea următorul cuprins:
„ - nu cade sub incidența restricțiilor stabilite la art. 16 alin. (2) lit. c) și d) din Codul electoral nr. 325/2022, și anume: nu este condamnat la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă; nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție; nu este privat de dreptul de a ocupa funcții de răspundere prin hotărâre judecătorească definitivă;”;
2) în anexa nr. 4, punctul 6 va avea următorul cuprins:
„6. Declarația pe propria răspundere privind lipsa restricțiilor de a candida sau ocupa funcții publice, antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, precum și lipsa actelor de constatare rămase definitive referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale (diferență substanțială), regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, restricțiilor și limitărilor, acte care nu sunt prescrise - _____ exemplar(e).”;
3) în anexa nr. 4a, punctul 5 va avea următorul cuprins:
„5. Declarația pe propria răspundere privind lipsa restricțiilor de a candida sau ocupa funcții publice, antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, precum și lipsa actelor de constatare rămase definitive referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale (diferență substanțială), regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, restricțiilor și limitărilor, acte care nu sunt prescrise - _____ exemplar(e).”;
4) anexa nr. 9 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 9
la Regulamentul privind particularitățile de desemnare
 și înregistrare a candidaților la alegerile locale, aprobat prin hotărârea nr. 1103/2023
 
Consiliul electoral al circumscripției electorale
______________________________ nr. ___
                                                                                                                      (denumirea integrală a consiliului)
 
DECLARAŢIE*
pe propria răspundere privind lipsa interdicțiilor
 
Subsemnatul(a), ________________________________________________________,
                                                                                       (nume, prenume)
candidat la funcția de ____________________, în ___________________________________,
                                               (primar/consilier local)                                            (denumirea localității)
desemnat de ________________________________________________________________,
                                       (denumirea partidului politic/ blocului electoral/ sau candidat independent)
 
la alegerile locale din ______________, în conformitate cu art. 16 alin. (2) lit. c) și d) din Codul
                                            (data alegerilor)
electoral nr. 325/2022, precum și cunoscând prevederile art. 3521 din Codul penal nr. 985/2002 cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:
- în privința mea nu au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de condamnare la închisoare (privațiune de libertate) și/sau cu privire la privarea de dreptul de a ocupa funcții de răspundere și că nu am antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
- în privința mea nu au fost emise acte de constatare rămase definitive referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale (diferență substanțială), regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, restricțiilor și limitărilor, acte care nu sunt prescrise.
 
Data completării _____________________                Semnătura ______________________
 
_____________
*Declarația se completează personal de candidat.”;
5) în anexele nr. 13 și 13b, litera e) va avea următorul cuprins:
„e) declarația pe propria răspundere privind lipsa restricțiilor de a candida sau ocupa funcții publice, antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, precum și lipsa actelor de constatare rămase definitive referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale (diferență substanțială), regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, restricțiilor și limitărilor, acte care nu sunt prescrise;”;
6) în anexa nr. 13a, litera f) va avea următorul cuprins:
„f) declarația pe propria răspundere privind lipsa restricțiilor de a candida sau ocupa funcții publice, antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, precum și lipsa actelor de constatare rămase definitive referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale (diferență substanțială), regimului juridic al incompatibilităților, conflictelor de interese, restricțiilor și limitărilor, acte care nu sunt prescrise;”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 11 aprilie 2024
Nr. 2446