Nr. 262 - cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot

  • 30.12.2021
  • 4445
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la crearea Grupului interinstituțional de lucru pentru elaborarea
conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral
și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot
 
Potrivit Concepţiei Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, aprobată prin Legea nr.101/2008, unul dintre scopurile de bază pentru care a fost creat acest sistem este acela de a le oferi cetăţenilor posibilitatea de a utiliza metode alternative de vot prin intermediul sistemului electronic. Astfel, Concepţia presupune crearea, în cazul alegătorilor, a condiţiilor favorabile pentru realizarea dreptului constituţional de vot prin oferirea posibilității de a vota inclusiv prin reţeaua de internet, utilizând pentru identificare dispozitive de citire electronică sau documente de identitate de tip nou. La fel, votarea electronică urmează a fi realizată și cu utilizarea semnăturii digitale, în cazul în care alegătorul deține cheia privată a semnăturii digitale şi certificatul cheii publice valabil, eliberat în conformitate cu legislația în domeniul semnăturii digitale, ambele fiind pe un suport informațional compatibil cu echipamentul şi softul SIAS „Alegeri”.
Totodată, în cadrul Proiectului de consultanță privind auditul și actualizarea Concepției SIAS „Alegeri”, realizat cu suportul partenerilor de dezvoltare, a fost elaborat Planul de transformare sustenabilă a Sistemului informațional, care prevede Foaia de parcurs pentru implementarea proiectelor de optimizare și dezvoltare a componentelor SIASA, inclusiv a blocului funcțional „Votarea”, cu componenta „Votarea prin internet”.
Suplimentar, este de notat faptul că una dintre acțiunile prioritare ale Programului de activitate al actualului Guvern vizează asigurarea dreptului la vot pentru cetăţenii din diaspora prin efectuarea unei analize ample a fezabilităţii şi a modului de implementare a votului prin internet, cu pilotarea acestuia la unul dintre viitoarele exerciţii electorale.
La fel, obiectivul de transformare digitală asumat de Guvern stipulează următoarele acțiuni prioritare: 
  • elaborarea şi implementarea unui mecanism de stimulare a tranzacţiilor electronice atât pentru consumatori, cât şi pentru prestatorii de servicii electronice;
  • digitalizarea proceselor administrative în administraţia publică şi excluderea hârtiei din circuitul documentelor;
  • limitarea emiterii documentelor pe hârtie doar la solicitarea explicită a cetățeanului;
  • implementarea soluției centralizate de arhivare electronică.
 
Prin urmare, în scopul digitalizării procesului electoral și oferirii posibilităţii pentru alegători de a participa la alegeri prin intermediul votului electronic, în temeiul art.18 alin. (2) și (4), art. 22 din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 3 lit. b), pct. 8 lit. b) și pct. 9 subpct. 5) lit. c) din Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, aprobată prin Legea nr.101/2008, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se creează Grupul interinstituțional de lucru pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot, format din reprezentanți ai Comisiei Electorale Centrale, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției și responsabilii de digitalizare în Republica Moldova: viceprim-ministrul pentru digitalizare, Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” și Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, precum și ai Coaliției Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte.
2. Entitățile vizate la punctul 1 vor desemna, în termen de 15 zile, membrii Grupului interinstituțional de lucru şi supleanţii acestora şi vor informa, prin demers oficial, Comisia Electorală Centrală despre persoanele desemnate.
3. În caz de necesitate, Grupul interinstituțional de lucru va antrena în activitatea sa reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile, experți din partea partenerilor de dezvoltare sau specialiști în domeniu.
4. Grupul interinstituțional de lucru, în termen de 45 de zile, va evalua situația actuală, va elabora şi va prezenta Comisiei Electorale Centrale conceptul și planul de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic prin intermediul semnăturii digitale, precum și va propune soluții tehnice pentru promovarea și realizarea digitalizării procesului electoral.
5. În procesul realizării obiectivelor stabilite prin prezenta hotărâre, Grupul interinstituțional de lucru va lua în considerare bunele practici internaționale și, în mod obligatoriu, va ține cont de principiile și liniile directoare privind standardele pentru votul electronic, stipulate în Recomandarea CM/Rec (2017)5 (adoptată[1] de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 14 iunie 2017).
6. Autoritățile și instituțiile publice vor acorda Grupului de lucru suportul tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor stabilite.
7. Lucrările de secretariat vor fi asigurate de către Comisia Electorală Centrală.
8. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina domnului Alexandru MUSTEAȚA, membru al Comisiei Electorale Centrale.
9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 decembrie 2021
Nr. 262