Nr. 4122 - pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702/2018

 • 19.08.2020
 • 2994
 • 0

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702/2018

 

            În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

            1. Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1702/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 1209), cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

            1) în tot textul regulamentului și al anexelor la regulament, litera „î”, în corpul cuvintelor, se substituie prin litera „â”, iar cuvântul „sînt” se substituie prin cuvântul „sunt”, conform normelor ortografice de scriere a lui „â” și „sunt”;

            2) la punctul 4, cifrele „81” se substituie prin cifrele „80”;

            3) regulamentul se completează cu punctul 41 cu următorul cuprins:

            „41. Pentru secțiile de votare din localitățile din stânga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală va constitui un consiliu electoral de circumscripție distinct, cu sediul în municipiul Chișinău, care va asigura organizarea proceselor electorale în secțiile de votare respective.”;

            4) regulamentul se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:

            „231. În caz de deces al membrului organului electoral, consiliului electoral de circumscripție informează despre aceasta organul (autoritatea) care l-a desemnat, iar acesta din urmă va înainta un demers către organul electoral care a constituit consiliul electoral respectiv, prin care va solicita înlocuirea membrului decedat cu o altă persoană, atașând la demers copia autentificată a certificatului de deces.”;

5) punctul 39:

            la litera c), după cuvintele „consiliile electorale de nivelul întâi” se introduce textul „ , adoptând în acest sens o hotărâre separată pentru fiecare organ electoral constituit”;

            litera g) se completează cu textul „respectând legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal”;

            6) punctul 41 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins „La propunerea primarilor orașelor (municipiilor), ai sectoarelor și ai satelor (comunelor), plafonul de 3000 de alegători poate fi depășit cu cel mult 10 la sută.”;

            7) punctele 59 și 60 vor avea următorul cuprins:

„59. Finanțarea consiliului electoral de circumscripție se efectuează din contul bugetului de stat în limita stabilită de Comisia Electorală Centrală. Conform atribuțiilor, consiliul electoral gestionează mijloacele financiare inclusiv pentru activitatea organelor electorale ierarhic inferioare. Modul de distribuire și de folosire a mijloacelor financiare alocate se stabilește de Comisia Electorală Centrală în baza devizului de cheltuieli aprobat pentru fiecare consiliu și birou aparte.

Pentru activitatea organelor electorale inferioare sunt necesare următoarele tipuri de cheltuieli:

 • Cheltuieli pentru servicii informaționale – care includ cheltuieli pentru accesul contabililor din cadrul consiliilor electorale la internet, pentru a asigura conexiunea la platforma 1C de evidență contabilă și cheltuieli pentru semnătura electronică.

Cheltuielile ce țin de asigurarea conexiunii la rețeaua de internet pentru consilii și birourile electorale pentru asigurarea desfășurării alegerilor se efectuează centralizat de către Comisia Electorală Centrală.

 • Cheltuieli pentru servicii de telecomunicații – ce includ cheltuieli pentru instalarea telefoanelor și conectarea acestora, pentru serviciile de abonat și convorbiri telefonice, rețea fixă și mobilă.
 • Cheltuieli pentru deplasări de serviciu în interiorul țării – doar cheltuielile aferente deplasărilor cu transportul public, către Comisia Electorală Centrală în cazul consiliilor electorale și către consiliile electorale în cazul birourilor electorale. Acest tip de cheltuieli include deplasări pentru fiecare membru din componența organelor electorale și deplasări pentru persoanele din aparatele acestora.
 • Cheltuieli pentru servicii de pază  – includ cheltuieli pentru plata serviciilor de pază a încăperilor în care se păstrează buletinele de vot până la predarea acestora.
 • Cheltuieli pentru servicii poștale – aceste cheltuieli includ comisionul perceput de către Poșta Moldovei pentru distribuirea mijloacelor financiare destinate achitării indemnizațiilor funcționarilor electorali și a mijloacelor financiare destinate achitării cheltuielilor de deplasare, conform contractului/acordului încheiat între CEC și Poșta Moldovei în perioada respectivă.
 • Cheltuieli pentru indemnizația funcționarilor electorali –  include cheltuielile aferente indemnizației membrilor organelor electorale ierarhic inferioare, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală, care se calculează doar din indemnizația membrilor degrevați/convocați și a persoanelor din aparatul consiliului electoral. Pentru calculul indemnizațiilor se utilizează următoarele formule:

pentru membrii degrevați/convocați = nr. pers. x salariul mediu prognozat pentru anul precedent / 29,4 (HG nr. 426/2004) x nr. de zile (perioada degrevării sau convocării);

pentru membrii nedegrevați = nr. pers. x salariul mediu prognozat pentru anul precedent  x cota procentuală stabilită conform art. 35 alin. (4) din Codul electoral;

pentru funcționarii aparatului consiliului electoral din care fac parte, contabili, specialiști, consultanți, operatori și șofer = nr. pers. x salariul mediu prognozat pentru anul precedent /29,4 (HG nr. 426/2004) x nr. de zile (perioada pentru care sunt numiți în funcție);

pentru operatori (BESV) = nr. pers. x salariul mediu prognozat pentru anul precedent  x cota procentuală stabilită conform art. 35 alin. (4) din Codul electoral;

pentru șofer (BESV și/sau CECE I din cadrul CECE)  = nr. pers. x salariul mediu prognozat pentru anul precedent  x cota procentuală stabilită conform art. 35 alin. (4) din Codul electoral.

 • Cheltuieli pentru combustibil – ce includ cheltuieli ce țin de procurarea produselor petroliere pentru a asigura deplasarea cu automobilul:

pentru activitatea consiliului electoral  - deplasări către CEC, pentru recepționarea materialelor și documentelor electorale (invitații, legitimații, bristoale, exemplare ale Codului electoral, postere etc.), pentru participarea la seminarul republican și instruiri organizate de CEC, pentru recepționarea listelor de subscripție, listelor electorale, pentru recepționarea calculatoarelor, pentru recepționarea buletinelor de vot și pentru prezentarea proceselor-verbale, totodată pentru activitatea consiliului se reflectă și cheltuielile necesare pentru deplasări interne, între consiliu și BESV.

Metoda de calcul va include:

km (distanța CECE – CEC/CECE-BESV) x nr. de deplasări x tur-retur x consum mediu per 100 km x preț mediu de pe piață,

pentru activitatea consiliilor electorale și a birourilor electorale din cadrul CECE  - deplasări către consiliul electoral, pentru recepționarea materialelor și a documentelor electorale, pentru recepționarea calculatoarelor și a listelor electorale, pentru recepționarea buletinelor de vot și, respectiv, pentru prezentarea proceselor-verbale, totodată pentru activitatea birourile electorale și a consiliilor electorale ce îndeplinesc funcția de birou electoral pentru ziua alegerilor se reflectă și cheltuieli pentru deplasarea cu urna mobilă.

Metoda de calcul va fi aceeași ca și pentru activitatea consiliului electoral, ținând cont de distanța BESV/CECE I și CECE, totodată se va însuma și cantitatea de litri pentru urna mobilă x preț mediu de pe piață.

pentru activitatea consiliilor electorale și a birourilor electorale din cadrul CECE , care își au sediile pe teritoriul orașelor, municipiilor, comunelor unde își au sediile și CECE la care sunt arondate, se va aplica o cantitate de litri pentru activitatea BESV, inclusiv pentru urna mobila, care se înmulțește cu un preț mediu estimativ lei.

Distanța pentru fiecare deplasare se determină conform informației prezentate de ministerul de resort la solicitarea Comisiei Electorale Centrale sau, după caz, din datele extrase din google maps.

 • Cheltuieli pentru rechizite de birou – ce includ cheltuieli pentru procurarea rechizitelor de birou necesare activității în perioada electorală, hârtie A4, hârtie kraft, saci, mape, creioane simple, radiere, pixuri, clame, capsator, capse,  marker, calculator, folii, dosare, plicuri etc., inclusiv necesarul pentru activitatea contabililor.
 • Cheltuieli pentru alte materiale, apă, ceai, cafea – care includ cheltuieli necesare pentru asigurarea cu apă potabilă, ceai, cafea, luând ca bază HG nr. 1151/2002 ce prevede în cazul întrunirilor la nivel republican cheltuieli pentru o pauză.

Dacă apar circumstanțe care necesită anumite cheltuieli ce nu pot fi atribuite tipurilor de cheltuieli enumerate mai sus, consiliile electorale sunt în drept să înainteze argumentarea necesităților printr-un demers oficial.

60. Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul acestor degrevări. Membrilor organelor electorale degrevați din instituțiile bugetare li se menține salariul la locul de muncă permanent. Pentru activitatea în perioada electorală, persoanele degrevate din instituțiile bugetare, persoanele degrevate din alte unități decât cele  bugetare și cele convocate beneficiază de o indemnizație, calculată în baza salariului mediu pe economie pentru anul precedent și achitată din mijloacele financiare alocate pentru alegeri. Pentru activitatea în perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, membrilor organelor electorale nedegrevați și celor neconvocați, precum și funcționarilor aparatelor birourilor electorale li se stabilește o indemnizație în mărime de 20 la sută din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, achitată din mijloacele financiare alocate pentru alegeri.”;

 8) la punctul 62, textul „și numărul de angajați ai aparatului ce pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent, precum și termenul degrevării acestora, sunt stabilite” se substituie prin textul „ ,inclusiv numărul de angajați ai aparatului este aprobat”;

9) punctul 63 se abrogă;

            10) Anexa nr. 8 la regulament:

            la punctul 1, textul „ , cu începere de la data de ___________________ pînă la _______________ inclusiv, de atribuțiile de la locul de muncă permanent pentru perioada activității” se substituie prin textul „de atribuțiile de la locul de muncă permanent și se convoacă cu începere de la data de _______________________ până la _________________ inclusiv, pentru perioada activității”;

            punctul 2 va avea următorul cuprins:

            „2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se transmite, spre informare, părților interesate.”.

           

2. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                              Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                               Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 19 august 2020

Nr. 4122