Nr. 4121 - pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016

  • 19.08.2020
  • 2784
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016

 

În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 293-305, art. 1491) se modifică, după cum urmează:

1)  În tot textul regulamentului și al anexelor la regulament:

- litera „î” în corpul cuvintelor se va înlocui cu litera „â”, iar cuvântul „sînt” se va scrie „sunt” conform normelor ortografice de scriere a lui „â” și „sunt” ;

- textul „Comisia de recepționare şi verificare” se substituie prin textul „Grupul de lucru pentru recepționarea și verificarea documentelor”, la forma gramaticală corespunzătoare;

- textulComisia de recepționare” se substituie prin textul „Grupul de lucru”, la forma gramaticală corespunzătoare;

2) La punctele 5, 9, 15, 20, 25, 29, 31, 39, 49, 50, 52 numărul „102” se substituie prin numărul „113”;

3)  La punctul 5:

în prima liniuță, textul „proceselor-verbale” se substituie prin textul „procesului-verbal”, cuvântul „grupurilor” se substituie prin cuvântul ”grupului”, iar textul „art. 44 alin. (1) lit. a), c) – f), h) – j)” se substituie prin textul „art. 49 alin. (1) lit. a), c) – g), i) – k)”;

în a doua liniuță, textul „art. 44 alin. (1) lit. b), c), d) – f), h) – j)” se substituie prin textul „art. 49 alin. (1) lit. b)– g), i) – k)” ;

4) La punctul 6, textul „perfectate în acest sens nu pot fi datate anterior începerii acestei  perioade.” se substituie prin textul „în acest sens nu se întocmesc mai devreme de începerea acestei perioade, cu excepția celor stabilite la art. 49 alin. (1) lit. d) din Codul electoral.”;

5) Punctul 10 se completează la final cu propoziția „Candidatul desemnat la funcția de președinte poate fi ales și în calitate de conducător al grupului de inițiativă.”;

          6) La punctul 15, după cuvântul „eliberează” se introduce textul „candidatului desemnat sau conducătorului grupului de inițiativă” ;

         7) La punctul 17, textul „cu respectarea condiției specificate la pct. 12 lit. c) și în baza aceleiași proceduri stabilite la constituirea grupului și cu condiția aprobării modificărilor de majoritatea celor prezenți la ședința de constituire” se substituie prin textul „de către conducătorul grupului de inițiativă a cărui prerogativă în acest sens se stabilește odată cu alegerea/numirea acestuia și, respectiv, constituirea grupului, prin consemnarea acestui fapt în procesele-verbale întocmite în condițiile pct. 10 și 11 din prezentul regulament”;

8) La punctele 18, 37, 49, textul Regulamentul privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2682 din 1 octombrie 2014” se substituie prin textul „Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare”, la forma gramaticală corespunzătoare;

9) La punctele  20, 49, numărul „42” se substituie prin  numărul „47”;

10) La punctul 23, în prima propoziție textul „și autentificate în modul corespunzător,” se exclude;

11) La punctele 29 și 52,  numărul „44” se substituie prin numărul „49”;

12) La punctul 30,  textul „nr. 1811 din 5 august 2008” se substituie prin textul „nr. 1729 din 3 iulie 2018” ;

13) La punctul 31:

literele d) - g) vor avea următorul cuprins:

„d) declarația pe propria răspundere privind:

- inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau de a ocupa funcții publice;

- inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor şi intereselor personale, la stările de incompatibilitate şi la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;

e) declaraţia de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale;

f) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă;

g) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral;”;

punctul se completează cu litera i) care va avea următorul cuprins:

      „i) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hârtie.”.

14) Punctul 34 va avea următorul cuprins:

„34. Declaraţia de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale. Documentul se va întocmi conform modelului din anexa nr. 9 la prezentul regulament. Formularul documentului poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md), rubrica ”Alegeri prezidențiale” şi poate fi completat atât manual, cât şi electronic, dar semnătura candidatului trebuie să fie olografă.”;

15) După punctul 36 se introduce un punct nou, 361, cu următorul cuprins:

„361. Semnele şi simbolurile electorale sunt prezentate, după caz, Comisiei Electorale Centrale odată cu documentele pentru înregistrare în calitate de concurent electoral. După confirmarea simbolului electoral, înlocuirea sau modificarea acestuia nu se admite. Simbolul partidului poate fi utilizat de către concurenții electorali ca simbol electoral numai cu acordul partidului respectiv.”;

         16) La punctul 37, cuvântul „instituită” se substituie prin cuvântul „instituit”;

17) La punctul 47, textul „Ministerului Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor” se substituie prin textul „Agenției Servicii Publice;

18) Punctul 49:

- numărul „43” se substituie prin  numărul „48”;

- în subpunctul 1):

la litera c), textul „sau cu semne de rectificare” se exclude;

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) care conține semnătura membrului grupului de inițiativă considerată ca fiind falsă”;

literele h) și i) se abrogă;

litera j) va avea următorul cuprins:

   „j) au fost întocmite cu încălcarea prevederilor art. 47 alin. (4) din Codul electoral și ale pct. 18 din Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1730/2018, cu modificările ulterioare;”;

     litera k) se abrogă;

în subpunctul 2), litera o) se abrogă;

         19) în anexele nr. 1 și 2:

               în corpul „Ordinii de zi” și la rezultatul examinării, se introduce un nou punct, 5, cu următorul cuprins:

    „5. Cu privire la delegarea competenței conducătorului grupului de a înainta cereri de modificare și/sau completare a listei membrilor grupului de inițiativă.”;

și,  respectiv, textul:

5. S-a examinat: ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Au luat cuvântul: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

S-a propus:  __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Rezultatele votării: pro__________; contra__________; abţinut___________.

 

S-a decis: ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________”;

 

            

         20) în anexa nr. 3, textul „41, 42, 99, 100, 102 și 103” se substituie prin textul „46, 47, 110, 111, 113 și 114”;

         21) în anexa nr. 4 la regulament, numerele „99” și „103” se substituie prin numerele „110” și „114” ;

         22) în anexa nr. 6 la regulament:

         numerele „44” și „101” se substituie prin numerele „49” și „112”, iar numărul „102” prin numărul „113”;

         punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Declaraţia de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale. - _______ file.” ;

         23) în anexa nr. 8 la regulament, textul „art. 41 alin. (3) lit. a) și art. 44 alin. (1) lit. d)” se substituie prin textul „art. 46 și art. 49 alin.(1) lit. d)”, iar numărul „99” se substituie prin numărul ”110”;

         24) Anexa nr. 9 va avea următorul cuprins:

 

„Anexa nr. 9

la Regulamentul privind particularitățile de înregistrare

a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova,

aprobat prin hotărârea Comisiei electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016,

modificată prin hotărârea  CEC nr. 4121 din 19 august 2020

 

Comisia Electorală Centrală

 

Declaraţie*

 

Subsemnatul(a),__________________________________________________, deţinând

funcţia de ___________________________________________________________________

la _________________________________________________________________________,  candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova în cadrul alegerilor prezidențiale din „__”_______ 20__, în conformitate cu art. 49 alin. (1) lit. e) din Codul electoral, declar pe propria răspundere că:

în perioada 1 ianuarie 20__ - 31 decembrie 20___ am realizat următoarele venituri:

 

I. VENITURILE OBȚINUTE DE SUBIECTUL DECLARĂRII, DE MEMBRII FAMILIEI LUI ȘI DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATÂT ÎN ȚARĂ CÂT ȘI ÎN STRĂINĂTATE

Nr. crt.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului: (numele/denumirea persoanei fizice/juridice)

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Suma venitului

 

1. Venitul obținut la locul de muncă de bază

1.1

Subiectul declarării

 

 

 

1.2

Soțul/soția sau concubinul/concubina

 

 

 

1.3

Copiii minori

 

 

 

1.4

Persoanele aflate la întreținere

 

 

 

2. Venitul obținut din activități didactice, științifice și de creație

2.1

Subiectul declarării

 

 

 

2.2

Soțul/soția sau concubinul/concubina

 

 

 

2.3

Copiii minori

 

 

 

2.4

Persoanele aflate la întreținere

 

 

 

3. Venitul obținut din depuneri la instituțiile financiare

3.1

Subiectul declarării

 

 

 

3.2

Soțul/soția sau concubinul/concubina

 

 

 

3.3

Copiii minori

 

 

 

3.4

Persoanele aflate la întreținere

 

 

 

4. Venitul obținut din activitatea de reprezentant al statului în societăți comerciale

4.1

Subiectul declarării

 

 

 

4.2

Soțul/soția sau concubinul/concubina

 

 

 

4.3

Copiii minori

 

 

 

4.4

Persoanele aflate la întreținere

 

 

 

5. Venitul obținut din donații și moșteniri

5.1

Subiectul declarării

 

 

 

5.2

Soțul/soția sau concubinul/concubina

 

 

 

5.3

Copiii minori

 

 

 

5.4

Persoanele aflate la întreținere

 

 

 

6. Venitul obținut din înstrăinarea și/sau deținerea valorilor mobiliare și/sau a cotelor-părți în capitalul social al societăților comerciale

6.1

Subiectul declarării

 

 

 

6.2

Soțul/soția sau concubinul/concubina

 

 

 

6.3

Copiii minori

 

 

 

6.4

Persoanele aflate la întreținere

 

 

 

7. Venitul obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile

7.1

Subiectul declarării

 

 

 

7.2

Soțul/soția sau concubinul/concubina

 

 

 

7.3

Copiii minori

 

 

 

7.4

Persoanele aflate la întreținere

 

 

 

8. Venitul obținut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizații, premii, drepturi de proprietate intelectuală etc.)

8.1

Subiectul declarării

 

 

 

8.2

Soțul/soția sau concubinul/concubina

 

 

 

8.3

Copiii minori

 

 

 

8.4

Persoanele aflate la întreținere

 

 

 

 

II. BUNURI IMOBILE ÎN ȚARĂ ȘI/SAU ÎN STRĂINĂTATE

A. Terenuri

Nr. cadastral/ localitatea

Categoria*

Modul de dobândire **

Anul dobândirii

Suprafața

Cota-parte

Valoarea bunului***

Titularul****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categorii: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri aflate în circuitul civil.

** Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care terenul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

****Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: localitatea, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafaţa şi titularul bunului.

B. Clădiri și construcții

Adresa/ numărul cadastral

Catego-ria*

Modul de dobân-

dire **

Anul dobândirii

Supra-fața

Cota-parte

Actul care confirmă proveniența bunului

Valoarea bunu-lui***

Titularul****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Categorii: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spațiu comercial sau de producție; (5) garaj; (6) alte bunuri imobile, inclusiv cele nefinalizate.

** Mod de dobândire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) uzufruct; (4) uz; (5) abitație; (6) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

*** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastrală, în cazul în care bunul a fost evaluat de organele cadastrale, sau 2) valoarea bunului conform documentului care certifică proveniența acestuia.

**** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

Notă. Subiecţii declarării care nu deţin bunurile în proprietate vor indica următoarele informaţii: adresa, fără număr cadastral; categoria bunului; modul de dobândire; anul dobândirii; suprafaţa şi titularul bunului.

III. BUNURI  MOBILE  ÎN ȚARĂ  ȘI/SAU  ÎN  STRĂINĂTATE

A. Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval/aerian, alte mijloace de transport supuse înmatriculării

Tipul/ modelul

Anul de fabricație

Locul înregistrării/ număr de înmatriculare

Anul dobân-dirii

Modul de dobândire*

Valoarea bunului conform documentului care îi certifică proveniența

Titula-rul**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mod de dobândire: (1) proprietate;(2) posesie;(3) alte contracte translative de posesie şi de folosinţă.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Bunuri sub formă de metale şi/sau pietre preţioase, obiecte de artă și de cult, obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare unitară depășește suma a 15 salarii medii pe economie

Nr. crt.

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată a bunului

Titularul*

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Colecții de artă, de numismatică, de filatelie, de arme sau alte bunuri, a căror valoare depăşeşte suma a 20 de salarii medii pe economie

Nr. crt.

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată a bunului

Titularul*

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

D. Bunuri transmise cu titlu oneros sau gratuit, personal sau de către membrii familiei, concubin/concubină, unor persoane fizice sau juridice în perioada declarării, dacă valoarea fiecărui bun depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.

Descrierea bunului transmis

Modul de transmitere

Data transmiterii

Persoana căreia i-a fost transmis

Valoarea bunului

Titularul bunului transmis *

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Numele titularului bunului transmis: subiectul declarării sau un membru de familie, sau concubinul/concubina acestuia.

E. Alte bunuri mobile a căror valoare unitară depășește suma a 10 salarii medii pe economie

Nr. crt.

Descrierea bunului

Modul de dobândire

Data dobândirii

Valoarea estimată a bunului

Titularul*

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

* Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

IV. ACTIVE FINANCIARE  ÎN  ȚARĂ  ȘI/SAU  ÎN  STRĂINĂTATE

A. Conturi bancare, plasamente în fonduri de investiții și/sau în alte forme echivalente de economisire și investire în țară și/sau în străinătate

Nr. crt.

Denumirea instituției care administrează contul bancar, a fondului de investiții etc./adresa

Numărul contului bancar/ date despre fondul de investiții/alte forme echivalente de economisire

Catego-ria*

Suma și valuta

Dobândă/ dividend

Titularul**

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

* Categorii: (1) cont curent sau forme echivalente (inclusiv card de credit, menționând tipul acestuia); (2) depozit bancar sau forme echivalente; (3) fond de investiții sau forme echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare.

** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

B. Plasamente, obligațiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiții directe în monedă națională sau în valută străină

Nr. crt.

Emitentul titlului/societatea la care persoana este acționar, fondator sau asociat/beneficiar de împrumut

Catego-ria*

Numărul de titluri/cota-parte

Dobânda

Titula-rul**

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

* Categorii:  (1) hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni); (2) cecuri; (3) cambii; (4) certificate de împrumut; (5) alte forme de investiții directe.

 ** Numele subiectului declarării, al membrului de familie sau al concubinului/concubinei acestuia.

C. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. COTE-PĂRȚI/ACȚIUNI ÎN CAPITALUL SOCIAL AL UNUI AGENT ECONOMIC

 

Denumirea agentului economic

Sediul, adresa juridică

Tipul de activitate

Valoarea de cumpărare

Cota de participare

Titularul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DATORII

Debite (inclusiv taxe) neachitate, ipoteci, garanții emise în beneficiul unor terți, împrumuturi și credite

Creditor

Anul contractării

Scadent la

Rata dobânzii

Suma inițială

Valuta

Debitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. INTERESE PERSONALE

A. Calitatea de asociat, de acționar sau de membru al unui agent economic, de membru al organelor de conducere, de administrare, de revizie sau de control în cadrul unor organizații necomerciale sau societăți comerciale ori de membru în cadrul unor organizații necomerciale sau internaționale

Denumirea și adresa organizației/societății

Calitatea deținută

Documentul care certifică calitatea respectivă

 

 

 

 

 

 

 

B. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, de consultanță şi civile, încheiate sau aflate în derulare, finanțate de la bugetul de stat, din bugetul local şi/sau din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat

Nr. crt.

Beneficiarul contractului

Instituția/ organizația

Tipul contractului

Data încheierii

Durata contractului

Valoarea totală a contractului

Subiectul declarării

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Soțul/soția sau concubinul/concubina

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

C. Calitatea de administrator autorizat și/sau de membru al organelor colegiale din cadrul organizațiilor publice

Nr. crt.

Calitatea deținută

Data obținerii licenței, numărul licenței sau data desemnării/numirii

Documentul care certifică calitatea respectivă

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Prezenta declaraţie este un act public şi răspund potrivit legii pentru caracterul inexact sau incomplet al datelor prezentate.

 

 

Data completării _________________________           Semnătura_________________________

 

 

_________________

*Declaraţia se completează personal de candidat și va fi plasată pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md) la rubrica ”Alegeri prezidențiale...”.

;

  25)  în anexa nr. 10 la regulament, textul „art. 44 alin. (1) lit. h)” se substituie prin textul „art. 49 alin. (1) lit. i)”;

  26) în anexa nr. 12 la regulament, punctul 6 va avea următorul cuprins:

„6. Declaraţia de avere şi interese personale a candidatului pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfăşoară alegerile, în conformitate cu Legea privind declararea averii şi a intereselor personale.”

 

 

2. Prezenta hotărâre se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 19 august 2020

Nr. 4121