Nr. 4953 - privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 03.06.2021
 • 810
 • 0
H O T Ă R Â R E
privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă”,
a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)
 
La 27 mai 2021, domnul Vasile Costiuc a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă” (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal nr. 2 al ședinței Biroului Permanent Național al Partidului Politic ”Democrația Acasă” din 22 mai 2021, în cadrul căreia au fost desemnați 101 candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021;
2. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, inclusiv versiunea electronică a listei;
3. Datele biografice ale candidaților;
4. Declarațiile candidaților privind consimțământul de a candida la aceste alegeri, conținând și declarația pe propria răspundere despre lipsa interdicțiilor legale/judecătorești de a candida;
5. Declarațiile privind lipsa interdicțiilor stabilite la art. 2 alin. (61) din Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament;
6. Declarațiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori anului în care se desfășoară alegerile, inclusiv copiile imprimate ale declarațiilor care nu conțin datele personale cu acces limitat;
7. Declarațiile pe propria răspundere privind inexistența restricțiilor legale/judecătorești de a candida sau ocupa funcții publice și inexistența actelor de constatare rămase definitive referitoare la regimul declarării averilor și intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la confiscarea averii nejustificate, acte care nu sunt prescrise;
8. Declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcției deținute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral;
9. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;
10. Statutul și certificatul de înregistrare  și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice de la Agenția Servicii Publice;
11. Demersul privind confirmarea domnului Cernomoreț Sergiu  în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pe durata campaniei electorale. La demers este anexat actul ce atestă deținerea de către domnul Cernomoreț Sergiu a studiilor de licențiat în domeniul juridic;
12. Demersul privind confirmarea domnului Oboroc Roman în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).
Totodată, a fost prezentat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot, care reprezintă o imagine grafică, compusă din șapte stele albe, care simbolizează începutul, misiunea, responsabilitatea, creația, dezvoltarea continuă și durabilă a societății. Stelele sunt aranjate sub formă de cerc, iar pe mijloc este plasat cuvântul „DA”, abrevierea denumirii ”Democrația Acasă”. Atât stelele, cât și abrevierea ”DA”  sunt de culoare albă și sunt plasate pe un fundal negru. Simbolul este inscripționat pe siglă, drapel și alte însemne oficiale ale partidului, în aranjamente grafice. Suplimentar sub cercul sferic jos este plasată inscripția „Vasile Costiuc”.
Suplimentar, la data de 1 iunie 2021, domnul Jardan-Botnaru Constantin a prezentat Procesul-verbal nr. 3 al ședinței Biroului Permanent Național al Partidului Politic ”Democrația Acasă din 28 mai 2021 și documentele aferente, conform cărora a fost modificată lista de candidați.
La data de 2 iunie 2021, Comisiei i-a fost prezentat un demers prin care se confirmă calitatea de membri ai partidului a celor 101 candidați incluși în lista prezentată spre înregistrare, conform prevederilor Statutului Partidului Politic ”Democrația Acasă”.
La examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că acestea corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.
În conformitate cu art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 75 alin. (5) lit. c), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381/1997, pct. 36 și pct. 38 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4827 din 7 mai 2021, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Se înregistrează 101 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Politic ”Democrația Acasă”  pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr.1.
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, conform anexei nr. 2.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, pe durata campaniei electorale, domnul Cernomoreț Sergiu.
4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) domnul Oboroc Roman.
5. Candidații înregistrați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub incidența prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, își vor suspenda activitatea din funcția pe care o dețin pe durata campaniei electorale. Nesuspendarea din funcție va duce la anularea înregistrării și excluderea candidatului respectiv din lista concurentului electoral.
6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 3 iunie 2021
Nr. 4953
 
 
 
Anexa nr. 1
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4953 din 3 iunie 2021
 
 
L I S T A*
candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021
din partea Partidului Politic ”Democrația Acasă
 
Nr.
d/o
Numele
Prenumele
Sexul**
Anul naşterii
***
Domiciliul/
reședința****
Apartenenţa
politică
Profesia
Funcţia
Locul de muncă
 1.  
Costiuc
Vasile
M
1981
mun. Chişinău,
or. Durleşti
PPDA
Pedagog,
Profesor de Istorie și Geografie

 
Președinte PPDA,
Manager Logistică
Reprezentantul companiei ”UNIO” pentru Europa de Est,
or. Chișinău
 1.  
Țurcan-Oboroc
Ana
F
1985
or. Ungheni
PPDA
Relații Internaționale
Manager  Logistică și Aprovizionare, Vicepreședinte al PPDA
S.R.L. ,,CHETON GRUP”, or. Chișinău
 1.  
Jardan - Botnaru
Constantin
M
1978
r-nul Străşeni, com. Lozova
PPDA
Inginer – Mecanic în Industria Alimentară, Zootehnician, Magistru în Zootehnie și Biotehnologii
Administrator, Antreprenor, Fermier, Prim Vicepreședinte al PPDA
S.R.L. ,,NEGRUȚ & FULGUȚA’’,
r-nul Strășeni,
com. Lozova
 1.  
Meșină
Valentina
F
1969
r-nul Ialoveni,
s. Nimoreni
PPDA
Filolog
Primar
APL
com. Ruseștii Noi,
r-nul Ialoveni
 1.  
Ceban
Serghei
M
1986
or. Chișinău
PPDA
Economist
Administrator
S.R.L.
 ,,Hart Platform”,
or. Chișinău
 1.  
Stefanco
Sergiu
M
1982
r-nul Căușeni,
s. Ucrainca
PPDA
Manager Organizație Militară
Fermier
Conducător
Gospodărie
Țărănească
,,Stefanco Sergiu Sergiu”, r-nul Căușeni,
s. Ucrainca
 1.  
Melnic
Alexandru
M
1971
or. Orhei
PPDA
Istoric
Tehnolog în industria ușoară
S.R.L.
,,Soșit”
com. Parabiago,
or. Milano,
Italia
 1.  
Burlacu
Sergiu
M
1990
or. Bălți
PPDA
Business și Administrare
Consilier Municipal
Consiliul
municipiul
Bălți
 1.  
Șeremet
Oxana
F
1979
r-nul Telenești
s. Coropceni
PPDA
Administrație
Publică
Liber
profesionist
or. Torino,
Italia
 1.  
Bodorin
Veronica
F
1987
or. Chișinău
PPDA
Inginer în calitate
Liber profesionist
com. Cittadella,
provincia Padova,
Italia
 1.  
Matei
Ion
M
1984
r-nul Strășeni,
s. Vorniceni
PPDA
Profesor de Psihologie
Administrator, Manager, Vicepreședinte al PPDA
S.R.L. ,,MS ILPEX “ or. Chișinău
 1.  
Coban
Oxana
F
1978
or. Chișinău
PPDA
Jurist în drept internațional
Logist, Comercialist în studiu privat
 
S.R.L.
,,MM
Operations”
,,Studio Devoti”
or. Piacenza, Italia
 1.  
Boboc
Vasile
M
1968
or. Chișinău
PPDA
Inginer – Mecanic în Agricultură, Magistru în Științe Tehnice
Profesor Universitar, Doctor în Științe Tehnice, Vicepreședinte al PPDA
 
Universitatea Tehnică ,,Gamal Ugang” din or. Konakry, Guineea  Africa
 1.  
Duluța
Petru
M
1962
or. Chișinău
PPDA
Jurist
Avocat
Biroul Asociat de Avocați Centru,
or. Chișinău
 1.  
Ioncu
Mihail
M
1985
r-nul Șoldănești
PPDA
Jurist
Administrator
S.A. Salubritate Șoldănești
 1.  
Corețchi
Boris
M
1985
r-nul Ștefan Vodă,
s. Antonești
PPDA
Economie, Finanțe
Lector Superior Universitar, Doctor în Științe Economice,
Vicepreședinte al PPDA
Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău
 
 1.  
Verdeș
Inga
F
1979
r-nul Râșcani,
s. Mihăileni
PPDA
Jurist în Drept Internațional
Administrator companie,
Ofițer de business relații locale
888 Solutions LTD
Or. Northampton, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
 1.  
Soroceanu
Valentina
F
1983
r-nul Dondușeni
s. Baraboi
PPDA
Economist
Jurist
Contabil-șef
Asociația de Economii și Împrumut Credite din Baraboi,
r-nul Dondușeni,
s. Baraboi
 
 1.  
Mîrza
Andrei
M
1990
or. Nisporeni
PPDA
Științe Politice și Relații Internaționale
Fermier în agricultură
G.Ț.
,,Mîrza Andrei”
or. Nisporeni
 1.  
Țentiu
Galina
F
1971
or. Edineț
PPDA
Pedagog
Meșter popular
 Conducătorul cercului „Meșteșugul Popular”
 
Școala Tinerilor Tehnicieni
or. Edineț
 1.  
Dutcovici
Radu
M
1995
or. Chișinău
PPDA
Inginer IT
Manager
S.R.L. ,,Velistar Group”,
or. Chișinău
 1.  
Roșcovan
Felicia
F
1994
r-nul Strășeni,
s. Zubrești
PPDA
Operator Socio Sanitar
Liber profesionist
Italia
 1.  
Postolachi
Andrei
M
1991
mun. Bălți
PPDA
Jurist
Administrator
S.R.L.
,,Nice Agro”
s. Pelinia,
r-nul Drochia
 1.  
Lazarev
Natalia
F
1971
or. Chișinău
PPDA
Profesor
Profesor
Academia de Studii Economice din Moldova,
or. Chişinău
 1.  
Arcan
Petru
M
1952
or. Chișinău
PPDA
Inginer- Economist
Profesor
Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale
or. Chișinău
 1.  
Salcuțan
Aliona
F
1971
or. Chișinău
PPDA
Jurist
Profesor
Academia de Studii Economice din Moldova,
or. Chişinău
 1.  
Pogolșa
Victor
M
1991
or. Chișinău
PPDA
Jurist
Manager personal
Companie privată
 1.  
Antonovici
Valeriu
M
1978
or. Chișinău
PPDA
Politolog
Logist
S.R.L.
,,MM Operations”,
or. Piacenza, Italia
 1.  
Ungureanu
Iurie
M
1967
or. Bălți
PPDA
Inginer
Chimist
Profesor
Liceul Teoretic
,,B.P. Hasdeu”,
or. Bălți
 1.  
Curchi
Tatiana
F
1972
or. Sângerei
PPDA
Pedagog
Coordonator
Centrul de zi pentru copii Petropavlovca
 1.  
Mincev
Galina
F
1976
mun. Chișinău,
or. Durlești
PPDA
Art-Hair Stilist
Administrator
S.R.L. ,,Mincev IV”
 1.  
Codreanu
Corneliu
M
1968
or. Chișinău
PPDA
Inginer Electrician
Liber
profesionist
-
 1.  
Manoli
Albina
F
1991
r-nul Nisporeni,
s. Marinici
PPDA
Asistent Medical
Felcer Ambulanță
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească S.A. Nisporeni,
 or. Nisporeni
 1.  
Coșarca
Viorel
M
1988
r-nul Ialoveni,
s. Ruseștii Vechi
PPDA
Tehnologii
Informaționale
Analist programator
„Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A. or. Chișinău
 1.  
Burduh
Serghei
M
1953
or. Chișinău
PPDA
Actor Regie - Film
Administrator
S.R.L. ,,APG – 162” ,
or. Chișinău
 1.  
Palancean
Elena
F
1986
r-nul Ștefan Vodă,
s. Crocmaz
PPDA
Politolog
Administrator
Î.I. ,,Ganenco Ludmila”
 1.  
Coroian
Igor
M
1988
r-nul Anenii Noi,
s. Bulboaca
PPDA
Inginer Tehnolog în industria alimentară,
Contabil
Agent prelucrare baze de date

S.R.L ,,Data PRO”,
or. Chișinău
 1.  
Isac
Aliona
F
1998
r-nul Dubăsari,
s. Molovata
PPDA
Științe ale Educației
Inginer
Superior
Serviciul
Hidrometeorologic de Stat,
or. Chișinău
 1.  
Borș
Ion
M
1967
or. Chișinău
PPDA
Manager
Administrator
CCL 245,
or. Chișinău
 1.  
Iliciuc
Ion
M
1947
or. Chișinău
PPDA
Medic Neurolog
Profesor Universitar
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae
Testemițanu”,
 or. Chișinău
 1.  
Pripa
Andrei
M
1984
or. Chișinău
PPDA
Jurist
Antreprenor
Companie privată
 1.  
Darii
Mariana
F
1990
or. Chișinău
PPDA
Cercetător Științific
Tehnolog-chimist
S.R.L.
,,Euroglass Garant”
 1.  
Pîrlog
Victor
M
1985
r-nul Căușeni,
s. Tocuz
PPDA
Manager
Administrator
S.R.L.
,,Vitmihtrans”
 1.  
Cobas
Zinaida
F
1983
or. Chișinău
PPDA
Contabilitate și Audit
Contabil-șef
S.R.L. ,,Samurai”,
or. Chișinău
 1.  
Caldararu
Dorel
M
1981
r-nul Nisporeni
s. Șișcani
PPDA
Inginer
Constructor
Manager
Liber întreprinzător
 1.  
Mamolea
Igor
M
1995
r-nul Criuleni,
s. Hârtopul Mic
PPDA
Inginer IT
Asistent Universitar
Universitatea Tehnică a Moldovei,
or. Chișinău
 1.  
Cazacu
Svetlana
F
1981
r-nul Cimișlia,
s. Javgur
PPDA
Inginer în domeniul alimentării cu gaze naturale
Inginer în secția tehnică și producere
S.R.L.
 ,,Cimișlia Gaz”
 1.  
Baciu
Victor
M
1979
r-nul Râșcani,
s. Corlăteni
PPDA
Inginer
Radiomecanic
Administrator
S.R.L.
 ,,Eco-Vdas-Agro”
 1.  
Luca
Olga
F
1965
or. Cahul
PPDA
Merceolog
Manager Operații Teren și Comunicare
S.R.L. ,,Date Inteligente”,
       or. Chișinău
 1.  
Melnic
Vladimir
M
1990
r-nul Căușeni,
s.Tocuz
PPDA
Operator Mecanic
Conducător
Auto
S.R.L.
,,UJ TAXI”
 1.  
Bibos
Nicolae
M
 
r-nul Dondușeni,
s. Baraboi
PPDA
Mecanic
Inginer-șef
SRL ”Vovserlact”
 1.  
Tverdohleb
Inga
F
1989
or. Chișinău
PPDA
Medic
Medic de Familie
IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana,
or. Chișinău
 1.  
Ardilean
Victor
M
1981
or. Edineț
PPDA
Teolog
Liber întreprinzător
-
 1.  
Urecheanu
Viorica
F
1980
      or. Bălți
PPDA
Jurist
Recepționist
CMF Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Bălți,
or. Bălți
 1.  
Scutaru
Vadim
M
2001
r-nul Basarabeasca, s. Sadaclia
 
 
PPDA
Operator pentru suport tehnic
Student
Centrul de excelență în Energetică și Electronică,
or. Chișinău

 
 1.  
Rotaru
Adrian
M
1982
r-nul Glodeni,
s. Limbenii Noi
PPDA
Inginer Constructor
Agricultor
Liber întreprinzător
 1.  
Ciorbă
Eugenia
F
1971
r-nul Ialoveni,
s. Costești
PPDA
Pedagog
Profesor
Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova,
or. Chişinău
 1.  
Nijnic
Vitalii
M
1986
or. Bălți
PPDA
Tehnolog
Administrator
S.R.L. ,,Nivixia”
 1.  
Zatic
Elena
F
1972
or. Chișinău
PPDA
Pedagog
Educator
IET nr.3 Durlești
 1.  
Dimitriu
Ilie
M
1970
or. Chișinău
PPDA
Inginer
Mecanic
Conducător
Auto
Clinica ,,Santeh”,
or. Chișinău
 1.  
Cebotari
Dana-Valeria
F
1999
r-nul Nisporeni,
s. Șișcani
PPDA
Agent de voiaj în turism
Manager vânzări
Companie privată
 1.  
Prisăcaru
Ciprian
M
2003
r-nul Căușeni,
s. Opaci
PPDA
Economist
Student
Colegiul de Studii Administrative și Fiscale
or. Chișinău

 
 1.  
Botnaraș
Nina
F
1982
or. Chișinău
PPDA
Pedagog
Profesor de Chimie
Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova, or. Chișinău
 1.  
Gîrlea
Ilie
M
1985
mun. Chișinău,
com. Băcioi
PPDA
Jurist
Agent Imobiliar
S.R.L
,,Proimobil”,
or. Chișinău
 1.  
Zavatin
Evelina
F
2000
r-nul Sângerei,
s. Grigorești
PPDA
Pedagogie Primară și Preșcolară
Student
Universitatea de Stat
 ,,Alecu Russo”, or. Bălți
 1.  
Baran
Cornel
M
1992
or. Chișinău
PPDA
Sportiv Paraolimpic la Echipa Națională a Republicii Moldova la Tenis de Câmp
Expert calitate Call Centru
S.R.L. ,,OCM  Sebo Credit”, or. Chișinău
 1.  
Lungu
Ovidiu
M
1982
r-nul Edineț,
s. Bădragii Noi
PPDA
Inginer în tehnologii informaționale
Maistru în prelucrarea lemnului
S.R.L.
 ,,Lacto Prut”, r-nul Edineț,
s. Corpaci
 1.  
Codreanu
Elena
F
1993
r-nul Ialoveni,
com. Ruseștii Noi
PPDA
Învățător
Educator
Administrator
Companie privată
 1.  
Zlatov
Ilie
M
1981
or. Chișinău
PPDA
Inginer
Administrator
S.R.L.
 ,,Zlatov Haruta”
 1.  
Anghelici
Veaceslav
M
1963
mun. Chișinău,
s. Hulboaca
PPDA
Agronom
Administrator
S.R.L. ,,MoldAgroTeh”
or. Chișinău
 1.  
Roșca
Sergiu
M
1980
or. Edineț
PPDA
Profesor,
Magistru în Istorie și Geografie
Profesor de Istorie și Geografie
Instituție privată,
or. Suceava,
România
 1.  
Calmîc
Cristina
F
1990
or. Chișinău
PPDA
Business și administrare
Administrator
,,ABAZ Agro” LTD,
or. Tbilisi,
Georgia
 1.  
Savin
Cornelii
M
1990
r-nul Orhei,
s. Butuceni
PPDA
Electrician Sudor
Liber
profesionist
Întreprindere privată
 1.  
Țurcanu
Rodica
F
1972
or. Chișinău
PPDA
Istoric
Specialist
Biroul Național de Statistică,
or. Chișinău
 1.  
Cărăruș
Marin
M
1977
or. Chișinău
PPDA
Jurist
Jurist
Liber profesionist
 1.  
Trohin
Alexandra
F
1990
r-nul Ialoveni,
s. Ruseștii Noi
PPDA
Profesor
Educator
IET Ruseștii Noi,
r-nul Ialoveni
 1.  
Harea
Ion
M
1987
or. Chișinău
PPDA
Inginer
Angajat
IMC
 1.  
Sinigur
Vasile
M
1973
or. Chișinău
PPDA
Pictor Decorator
Liber profesionist
-
 1.  
Bujenița
Olesea
F
1983
or. Florești
PPDA
Medic de familie, Magistru în Medicină Generală
Reprezentant Medical
S.R.L. ”Presi Dent”,
or. Chișinău
 1.  
Baloș
Călin
M
1990
r-nul Șoldănești,
s. Parcani
PPDA
Geolog
Proiect Manager
S.R.L. ,,BasRegal”,
or. Chișinău
 1.  
Pascal
Mariana
F
1979
mun. Chișinău,
s. Grătiești
PPDA
Inginer în Tehnologii Informaționale, Contabil
Contabil-șef
Companie Privată,
or. Chișinău
 1.  
Ceapă
Iurie
M
1984
or. Rezina
PPDA
Profesor de Istorie și Drept
Șef  Secție Personal
Companie privată
 1.  
Botnari
Natalia
F
1978
or. Edineț
PPDA
Profesor de Limba Engleză și Limba Franceză, Magistru în Limbi Străine
Profesor de Limba Engleză și Limba Franceză
Gimnaziul Edineț,
or. Edineț
 1.  
Bucur
Ruslan
M
1981
r-nul Edineț,
s. Bădragii Vechi
PPDA
Jurist
Maistru în prelucrarea lemnului
S.R.L.
 ,,Lacto Prut”
or. Edineț
s.Corpaci
 1.  
Cotruță
Marina
F
1988
or. Chișinău
PPDA
Asistent Social
Educator
IET Licurici
or.Chișinău
 1.  
Noroc
Iurie
M
1972
r-nul Fălești,
s. Hitrești
PPDA
Pedagog
Profesor de istorie
-
 1.  
Sorochin
Eugeniu
M
1982
or. Chișinău
PPDA
Inginer în Telecomunicații, Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații
Liber profesionist
 
-
 1.  
Diaconu
Serghei
M
1982
or. Căușeni
PPDA
Manager Economist în Comerț
Liber întreprinzător
-
 1.  
Cîrlig
Mihaela
F
1993
or. Chișinău
PPDA
Manager Economist
Specialist Logistic
B.C. „Moldova Agroindbank” S.A.,
or. Chișinău
 1.  
Guțu
Victor
M
1987
r-nul Edineț,
s. Gordinești
PPDA
Profesor de Istorie și Geografie, Magistru în Istorie și Geografie
Profesor de Istorie, Geografie și Educație Civică
Liceul Teoretic Gordinești,
r-nul Edineț,
s. Gordinești
 1.  
Tverdohleb
Ala
F
1977
or. Chișinău
PPDA
Inginer în Termoenergetică
Lector Universitar
Universitatea Tehnică din Moldova,
or. Chișinău
 1.  
Sula
Mihail
M
1993
r-nul Florești,
s. Domulgeni
PPDA
-
-
SRL „Vitamih Trans”
 1.  
Florean
Andrei
M
1979
mun. Chișinău,
or. Durlești
PPDA
Inginer în energetică
Manager vânzări
Companie privată
mun. Chișinău
 1.  
Bîrca
Tatiana
F
1976
or. Chişinău
PPDA
Manager Economist
Profesor de Discipline Economice
Colegiul Național de Comerț al Academiei de Studii Economice din Moldova,
or. Chişinău
 1.  
Bumbu
Mihail
M
1985
r-nul Hâncești, s. Mingir
 
PPDA
Inginer Mecanic în Industria Alimentară
Inginer Proiectant
Companie privată,
or. Chișinău
 1.  
Negrescu
Natalia
F
1989
or. Chișinău
PPDA
Manager în Servicii Publice
Administrator
Hotel ”PLATINUM JND”,
or. Chișinău
 1.  
Burdujan
Vasile
M
1981
r-nul Basarabeasca, s. Sadaclia
PPDA
Economist
Manager Realizări
VBMC ,,Building Development”, or. Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
 1.  
Mașnic
Olga
F
1989
r-nul Căușeni,
s. Hagimus
PPDA
Casier/
Vânzător
Educator
Grădinița
s. Hagimus,
r-nul Căușeni
 1.  
Coptu
Andrei
M
1959
r-nul Cimișlia, satul Selemet
PPDA
Inginer în Telecomunicații
Fermier în Producție Agricolă
Gospodăria Țărănească ”Coptu Andrei”,
s. Selemet,
r-nul Cimișlia
 1.  
Dînga
Ion
M
1994
r-nul Telenești,
s. Mândrești
PPDA
 
 
 
 1.  
Mincev
Olga
F
1996
mun. Chișinău,
or. Durlești
 
PPDA
Psiholog și Psihopedagog
Specialist pe achiziții publice
S.R.L.
 ,,Romed Com’’
 
  Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe: 40,6% sau 41 femei și 59,4% sau 60 de bărbați.
 *Lista de candidați pentru circumscripția națională, care nu va fi mai mică de 51 și nu va depăși numărul de 103 persoane
**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)
*** Persoanele, care împlinesc vârsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna și anul nașterii
****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul). Candidații, care au înregistrare și la domiciliu, şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă
 
 
 
 
Anexa nr. 2
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4953 din 3 iunie 2021
 
Simbolul electoral al
Partidului Politic ”Democrația Acasă
 
Descrierea:
        Simbolul Partidului este o imagine grafică, compusă din şapte stele albe, care simbolizează începutul, misiunea, responsabilitatea, creaţia, dezvoltarea continuă şi durabilă a societăţii. Stelele sunt aranjate sub formă de cerc, iar pe mijloc este plasat cuvântul DA, abrevierea de la ”Democraţia Acasă”.
       Atât stelele, cât şi abrevierea „DA” sunt de culoare albă şi sunt plasate pe un fundal negru. Simbolul este inscripţionat pe siglă, drapel şi alte însemne oficiale ale partidului, în aranjamente grafice. Suplimentar sub cercul sferic jos este plasată inscripția Vasile Costiuc.